Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TAHUN 6 ABU UBAIDAH IBN JARRAH ( 6C)
SEKOLAH KEBANGSAAN SEMARIANG
Nama Guru: Justina Justin
Tahun
: Tahun 6 abu ubaidah ibn jarrah (6c)
Bil. Murid
: 34 orang (10 perempuan, 24 lelaki)
Bidang/Tema: 1. Sayangi keluarga
Tarikh
: 4 Februari 2014 (Selasa)
Tajuk Pelajaran: Cara menghormati keluarga
Jangka Masa: 0910 - 1010 (1 jam)
Isi Pelajaran:
i.
Menyenaraikan cara-cara menghormati anggota keluarga semasa di rumah dan di
luar rumah melalui perbincangan.
Hasil Pembelajaran:
i.
menghormati anggota keluarga.
Objektif:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyenaraikan 4 daripada 5 cara-cara menghormati anggota keluarga semasa di
rumah dan di luar rumah.
2. Berinteraksi dengan baik dan sopan semasa perbincangan dengan rakan.
3. Mempunyai keyakinan terhadap keboleh diri semasa membentangkan hasil
perbincangan di hadapan kelas.
Pengetahuan Sedia Ada:
i.
Murid mempunyai anggota keluarga yang lebih tua di rumah.
Unsur Patriotisme/Nilai Murni:
i.
Yakin
ii.
Kesyukuran
Bahan Bantu Mengajar (BBM):
i.
Kertas A4
ii.
Kertas mahjong

Elemen
Prosedur Pelaksanaan
Pembelajaran
Bestari / Konsep
Induksi Set
1. Guru bercerita tentang Kaedah:
0910 - 0915
keluarga yang bahagia Soal jawab
(5 minit)
dan meminta pandangan
murid tentang keluarga
KP:
Cadangan soalan:
idaman mereka.
1. Apakah
jenis 2. Guru menimbulkan isu-isu Verbal linguistik
keluarga yang
masalah keluarga yang
menjadi idaman
melanda
negara
dan KBKK:
anda?
minta pendapat murid Menjana idea
2. Mengapakah
mengapakah
perkara
ahli
keluarga
sedemikian boleh berlaku.
selalu
bergaduh?
Cadangan jawapan:
1. Keluarga
yang saling
memahami.
2. Anak
sentiasa
melawan
cakap
ibu
bapa.
1. Guru
menerangkan Kaedah:
konsep keluarga bahagia Soal jawab
didorong oleh pegangan
agama.
KP:
2. Guru
menerangkan
Langkah 1
secara ringkas tuntutan Verbal linguistik
0915 - 0930
agama terhadap institusi
KBKK:
(15 minit)
kekeluargaan.
3. Guru meminta pandangan Menjana idea
murid
tentang
cara
menghormati
anggota
keluarga mengikut agama
masing-masing.
2. Guru
bersoal
jawab Kaedah:
dengan murid cara yang Perbincangan
sesuai
untuk
Langkah 2
menunjukkan
perasaan
KP:
0930 - 0950
hormat kepada anggota
Verbal linguistik
(20 minit)
keluarga mereka.
3. Secara
berpasangan, Visual-ruang
Aktiviti kumpulan
murid diminta berbincang
Cadangan jawapan:
untuk menyenaraikan 5 KBKK:
1. Tunduk semasa
cara-cara
untuk -Menjana idea
berjalan
di
menghormati
anggota -merumus
dan
hadapan orang
keluarga yang ada di meringkaskan
tua.
rumah dalam bentuk peta
minda yang kreatif.
Langkah / Isi
pelajaran

Catatan
Nilai:
Kerjasama

Nilai:
Yakin

Objektif 1 & 2
Nilai:
Kerjasama
BBM:
A4

Langkah 3
0950 1005
(15 minit)

2. Guru memilih pasangan


secara
rawak
untuk
membentangkan
hasil
perbincangan mereka di
Cadangan jawapan:
hadapan kelas.
1. Bercakap
3. Guru menekankan isi-isi
dengan
penting dalam maklumat
mengunakan
yang diberikan kepada
bahasa yang
murid.
sopan
Sosial
1. Guru mengajar murid lagu
Kasih ibu dan meminta
Penutup
murid untuk bernyanyi
1005-1010
bersama-sama.
(5 minit)
Kognitif
1. Guru
meminta
murid
Cadangan jawapan:
untuk
membayangkan
anak-anak
mereka
Memberi
menghantar mereka ke
perhatian dan
rumah orang tua pada
kasih
sayang
masa
hadapan
dan
yang
penuh
meminta pendapat murid
kepada anakapakah
yang
perlu
anak mereka.
mereka
lakukan
bagi
mengelakkan
perkara
tersebut berlaku.

Kaedah :
Perbentangan
KP:
Verbal linguistik

Kaedah:
Nyanyian
Kajian
depan

Objektif : 3
Nilai :
Keyakinan

BBM :
Kertas mahjong
masa Nilai:
Yakin
Kesyukuran

KP:
Verbal linguistik
Muzik
KBKK:
Menjana idea

Catatan refleksi guru pelatih:


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Catatan guru pembimbing :


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Catatan pensyarah pembimbing :


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................