Anda di halaman 1dari 13

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

BAB 2 PELAKSANAAN KURIKULUM


2.1 KONSEP PELAKSANAAN KURIKULUM KSSR PENDIDIKAN KHAS BAGI MURID KURANG UPAYA PELABAGAI (KUP)

Konsep tunjang yang diperkenalkan dalam KSSR, merupakan satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Justeru konsep tunjang ini dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan KSSR Pendidikan Khas bagi urid Berkeperluan Khas !Kurang Upaya Pelbagai".

#nam tunjang yang dikenalpasti me$akili bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kreatif, kritis dan ino%atif. &unjang'tunjang tersebut menggambarkan penstrukturan se(ara eksplisit bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid. Setiap tunjang saling berhubung kait dan bersepadu. &unjang'tunjang ini disesuaikan dengan olahan kurikulum untuk murid Kurang Upaya Pelbagai !KUP".

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

urid Kurang Upaya Pelbagai !KUP" mengikuti pembelajaran yang berpusatkan murid melalui pendekatan utama iaitu pendidikan berunsurkan terapi bagi menguasai empat komponen utama iaitu Pengurusan Diri, Pengurusan &ingkah *aku, Kemahiran anipulatif, Bahasa dan Komunikasi yang terdapat di dalam KSSR Pendidikan Khas. Penerapan unsur terapi kepada murid'murid dalam menguasai modul pembelajaran ini dapat melahirkan murid yang bermoti%asi, kemahiran, perhatian, dan kefahaman dalam menyediakan murid KUP ke arah berkemahiran dan bersosialisasi. +.+ Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai" urid Berkeperluan Khas !Kurang Upaya

P,P murid berkeperluan khas Kurang Upaya Pelbagai !KUP" diran(ang dengan mengambil kira kesediaan dan keperluan murid. -uru perlu mengenalpasti kemahiran yang diperlukan oleh murid berdasarkan Dokumen Standard KSSR Pendidikan Khas. -uru perlu kreatif dan bijak dalam menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan murid tersebut. Peran(angan pengajaran dan pembelajaran yang bertepatan harus diaplikasikan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran yang berpusatkan murid. Justeru itu, guru perlu mengenal pasti tahap keupayaan murid bagi meran(ang sesi P,P yang sesuai dan berkesan. Ran(angan Pendidikan .ndi%idu !RP." merupakan elemen penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Penerapan unsur terapi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan murid. Pengajaran dan pembelajaran bagi murid kurang upaya pelbagai !KUP" boleh dikategorikan kepada tiga tahap kognitif dan keupayaan iaitu tahap tinggi, sederhana dan rendah. Pengkelasan murid KUP boleh dikategorikan mengikut tahap penguasaan dari aspek bahasa dan komunikasi, pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, dan kemahiran manipulati%e. Beberapa kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan iaitu /

i.

Pengajaran , Pembelajaran di dalam kelas urid yang berada di dalam kelas terdiri daripada murid pelbagai tahap keupayaan. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan se(ara

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

indi%idu atau kumpulan ke(il yang terdiri daripada maksimum 0 orang murid, seorang guru dan seorang pembantu pengurusan murid !PP ". .ni membolehkan guru dapat memberi sepenuh tumpuan kepada murid 1 murid kurang upaya pelbagai. -uru haruslah lebih kreatif serta ino%atif dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bertema2unit mengikut tahap keupayaan murid dengan me$ujudkan pelbagai akti%iti bagi memastikan setiap murid dapat melalui proses pembelajaran yang se$ajarnya.

ii.

Pengajaran dan pembelajaran se(ara indi%idu Pengajaran dan pembelajaran se(ara indi%idu dilakukan dengan nisbah seorang guru dan seorang murid. urid tersebut adalah murid berkeupayaan rendah yang telah dikenalpasti berdasarkan dalam kumpulan yang telah ditetapkan. -uru perlu menyediakan akti%iti dan bahan bantu belajar yang bersesuaian dengan keperluan murid.
SUAI KENAL

2.3 Pelaksanaan Ku !kulu"


Perlu dibetulkan
PERAN#ANGAN P$P

PEMBINAAN RPI

Ru)ukan Paka Pe u*a+an sek! an,a -e lu

PERLAKSANAAN P$P

PENILAIAN TIDAK YA

Panduan Pelaksanaan Kurikulum 'ER#APAI Bagi KUP

%B&EK'I(

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

+.0.3 Sesi Suai Kenal Pelaksanaan kurikulum KUP bermula dengan sesi suai kenal. .ni bertujuan untuk membina hubungan baik di antara guru, ibu bapa dan guru. Dengan ini, guru dapat mengumpul beberapa maklumat iaitu/ i. *atar belakang murid dan keluarga a. &ahap kesihatan murid b. &emubual ibu bapa 4 kerjasama ibu bapa ii. engenalpasti tahap keperluan dan kesediaan murid

iii. Ke(enderungan murid a. Bakat b. inat

(. )obi d. Kemahiran sedia ada i%. engenalpasti masalah dikenal pasti

%. Penyediaan senarai semak

urid di(adangkan agar dirujuk kepada pakar perubatan bagi mendapatkan pengesahan KUP di akhir sesi suai kenal. +.0.+ Peran(angan Pengajaran dan Pembelajaran P,P yang diran(ang dan dilaksanakan adalah berasaskan5

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

+.0.+.3

RP. perlu disediakan mengikut keperluan murid KUP berdasarkan faktor' faktor ' lokasi, kelengkapan ruang, kesediaan murid dan kesihatan murid. Dalam menyediakan peran(angan pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengambil kira pendekatan berunsurkan terapi bagi men(apai kemahiran yang terdapat dalam modul yang dipilih. Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.
Petikan 5 Buku Panduan Ran(angan Pendidikan ! RP." .ndi%idu urid' urid Berkeperluan Khas, +666

RP. ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. RP. diran(ang se(ara khusus bagi setiap murid dengan penyediaan dokumentasi ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang diubahsuai mengikut tahap keupayaan murid. Justeru, RP. merupakan sumber rujukan kepada ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan indi%idu murid dan bagaimana keperluan tersebut diran(ang bagi memenuhi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi men(apai tujuan tersebut, kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, diperlukan dengan bantuan agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan !7-8" dan badan khidmat sokongan yang berkaitan. RP. adalah satu penyataan ringkas tentang5 i. ii. iii. i%. %. &ahap prestasi sedia ada murid Peran(angan akademik dan bukan akademik atlamat pendidikan tahunan yang boleh di(apai murid 8bjektif pendidikan yang boleh diukur 8bjektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pen(apaian %i. )uraian perkhidmatan yang diperlukan oleh murid

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

%ii.

Peran(angan, jangkasama dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan

%iii.

Peran(angan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka.

MULA
Pihak yang terlibat

#AR'A ALIRAN

RAN#ANGAN PENDIDIKAN INDI.IDU


Pengumpulan Maklumat

Lengkap? Tidak Lengkapkan Maklumat Ya Penuli!an emakan& 1' etiau!aha (P) 2' Pen*l*ng Penyelara! 3' Pen*l*ng "anan "urang e!uai e!uai Me!yuarat

%uat Penambahbaikan

Per!etu#uan )bu %apa- Pen#aga Tidak etu#u etu#u Pelak!anaan Penilaian Adakah +b#ekti, Ter$apai? Ter$apai

%uat +b#ekti,trategi %aru Tidak Ter$apai

Lak!anakan *b#ekti, dan kemahiran berikutnya ediakan Lap*ran akhir Penilaian


Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

TAMAT

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

Rujuk 9ontoh RP. di lampiran 3


odul pembelajaran bagi murid KUP berteraskan matapelajaran berikut/ Pengurusan Diri Pengurusan &ingkah *aku Bahasa dan Komunikasi Kemahiran anipulatif

+.0.+.+

+.0.0

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan P,P guru hendaklah menggunakan gabungan pelbagai kaedah pengajaran dengan mengambil kira5 +.0.0.3 Jadual $aktu 1 .ndi%idu2 Kumpulan Setiap P,P mesti mengikut peruntukan $aktu dan mata pelajaran yang telah ditetapkan. asa keseluruhan yang diperuntukan adalah sebanyak +3 jam 06 minit seminggu tidak termasuk kegiatan kokurikulum dan sukan. :alau bagaimanapun jadual $aktu adalah fleksibel dan boleh diubahsuai mengikut tempat, keperluan, pengurusan dan tahap semasa murid. Peruntukan $aktu adalah seperti berikut5 #ADANGAN 1 Jadual :aktu ingguan Kelas Kurang Upaya Pelbagai

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

ata Pelajaran Pengurusan Diri Pengurusan &ingkah *aku Bahasa Dan Komunikasi Kemahiran anipulatif Perhimpunan Jumlah

:aktu 30 36 36 36 3 ??

9ontoh 3 asa ;.06 <.66 <.06 =.66 ' )ari .snin Selasa Rabu Khamis Jumaat ' ' ' =.06 ' 36.66 36.06 ' ' 33.66 ' 33.06 K B,K B,K B,K B,K 33.06 ' 3+.66 K B,K B,K B,K B,K 3+.66 ' 3+.06 K B,K UD UD

<.66 <.06 =.66 =.06 36.66 36.06 33.66 P R& UD UD R P&* P&* R& UD UD UD # P&* P&* R& UD P&* P&* ) K K R& UD P&* P&* > K K R& UD P&* P&* & K K

9ontoh + asa )ari .snin Selasa Rabu Khamis Jumaat ;.06 ' <.66 P R& R& R& R& <.66 ' <.06 R& K P&* UD UD <.06 ' =.66 UD K P&* UD UD =.66 ' =.06 UD K P&* UD UD =.06 ' 36.66 R # ) > & 36.66 ' 36.06 P&* B,K K K B,K 36.06 ' 33.66 P&* B,K K K B,K 33.66 ' 33.06 P&* B,K K K B,K 33.06 ' 3+.66 UD B,K P&* P&* B,K 3+.66 ' 3+.06 UD B,K P&* P&*

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

Berikut adalah senarai mata pelajaran yang di(adangkan dalam Jadual :aktu ingguan Kelas Kurang Upaya Pelbagai seperti yang terdapat di atas/

a. Pengurusan Diri Bidang Pengurusan Diri merupakan satu bidang yang penting untuk melatih murid berdikari dan berkemahiran dalam kehidupan seharian. >ntara eleman yang boleh dijalankan adalah meliputi Persediaan a$al murid 1 Kesediaan murid untuk menjalani P,P engemas kelas 1 elatih murid menjaga kebersihan kelas

Kesihatan 1 Kebersihan 1

engetahui (ara'(ara menjaga kesihatan diri endedahkan murid (ara menjaga kebersihan engetahui tentang diri sendiri

engenal diri 1

b. Pengurusan &ingkah *aku Bidang Pengurusan &ingkahlaku memberi fokus kepada penguasaan tingkahlaku yang baik. Pengurusan tingkahlaku yang baik penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan diri murid seterusnya. >ntara eleman yang boleh dijalankan adalah meliputi/ Sopan santun 1 Disiplin 1 enunjukkan sikap yang baik

engikuti dan mematuhi peraturan

Sosial 1 Pergaulan dengan orang sekeliling Keselamatan diri 1 &ahu menjaga diri sendiri #mosi 1 Dapat menunjukkan emosi yang positif (. Bahasa Dan Komunikasi Bidang Bahasa dan Komunikasi memberi fokus kepada pembinaan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. Kemahiran ini perlu diterapkan dan dikuasai oleh setiap murid bagi membantu murid berinteraksi dan bersosialisasi. merangkumi aspek seperti berikut5 Kaunseling 1 embina keyakinan diri emberi gerak balas terhadat apa yang didengar ata pelajaran ini

Kemahiran mendengar 1 Kemahiran bertutur 1

elakukan akti%iti asas latihan pertuturan engetahui makna bahasa isyarat mudah

Bahasa isyarat mudah 1

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

Komunikasi lukisan 1 .9&' d. Kemahiran

enyampaikan maklumat melalui lukisan

enarik dan memudahkan penyampaian anipulatif anipulatif memberi fokus kepada perkembangan motor kasar ata

Bidang Kemahiran

dan motor halus serta latihan kordinasi mata dan tangan. Kemahiran ini amat penting untuk membolehkan murid menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. pelajaran ini merangkumi aspek seperti berikut Unsur pendidikan jasmani 1 *okomotor kasar 1 *okomotor halus 1 Unsur terapi 1 elakukan pergerakan fi@ikal yang sesuai

elakukan pergerakan asas motor kasar seperti berjalan elakukan pergerakan asas motor halus seperti Pergerakan jari jemari'meramas

enjalankan akti%iti yang mengandungi unsur terapi seperti Permainan

#ADANGAN 2 Jadual :aktu .ndi%idu Kurang Upaya Pelbagai ata Pelajaran Pengurusan Diri Pengurusan &ingkah *aku Bahasa Dan Komunikasi Kemahiran anipulatif Perhimpunan

9ontoh 3 asa )ari .snin Selasa Rabu Khamis Jumaat ;.06 ' <.66 P UD <.66 ' <.06 UD UD UD B,K B,K <.06 ' =.66 =.66 ' =.06 =.06 ' 36.66 R # ) > & 36.66 ' 36.06 K 36.06 ' 33.66 K 33.66 ' 33.06 P&* 33.06 ' 3+.66 P&* 3+.66 ' 3+.06

9ontoh +

11

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

asa )ari .snin Selasa Rabu Khamis Jumaat

;.06 ' <.66 P UD

<.66 ' <.06 UD UD

<.06 ' =.66 B,K UD

=.66 ' =.06 B,K

=.06 ' 36.66 R # ) > &

36.66 ' 36.06

36.06 ' 33.66

33.66 ' 33.06 P&*

33.06 ' 3+.66 P&*

3+.66 ' 3+.06

inimum A jam seminggu engikut rpi murid engikut kesesuaian, keperluan dan tahap murid

/&a0ual 0!a+as 1an,a "e u-akan 2a0an3an 0an *4le1 0!u*a1sua! "en3!ku+ ke-e luan 0an +a1a- se"asa "u !0. +.0.0.+ Penerapan unsur kerohanian Perlaksanaan P,P bagi setiap mata pelajaran. hendaklah menerapkan unsur'unsur kerohanian seperti keagamaan, moral dan nilai'nilai murni melalui akti%iti yang dijalankan +.0.0.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran bagi murid KUP memerlukan kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai strategi boleh dilaksanakan . Pendekatan yang fleksibel dan kreatif mengikut keperluan semasa murid dapat membantu murid berada dalam persekitaran pembelajaran yang menarik. Unsur terapi seperti dalam permainan dapat memberikan keseronokan dan pembelajaran yang bermakna. Bagi memastikan murid tidak ketinggalan dari segi kerohanian, tunjang kerohanian, sikap dan nilai perlu direntas dalam P,P. -uru perlu bijak bertindak kreatif mengikut keperluan semasa dalam melaksanakan P,P dengan berkesan. +.0.0.? Bahan Kurikulum i. Dokumen Standard KSSR Pendidikan Khas ! asalah Pembelajaran" ii. Dokumen Standard KSSR Pendidikan Khas ! asalah Penglihatan"

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

11

Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum

iii. Dokumen Standard KSSR Pendidikan Khas ! asalah Pendengaran" +.0.0.A Bahan Sokongan Kurikulum i. Buku Panduan Pengajaran KSSR Pendidikan Khas ii. Buku &eks KSSR Pendidikan Khas +.0.?. Penilaian2 pentaksiran Setelah pelaksanaan P,P dapat dilaksanakan, penilaian hendaklah dilakukan bagi memperolehi keputusannya. Penilaian ini dapat diperolehi setelah tempoh 0 bulan per(ubaan dilaksanakan kepada murid tersebut. >ntara penilaian yang dilaksanakan adalah rumusan pen(apaian objektif P,P murid dimana dapat men(apai objektif atau tidak. Selain itu, penilaian juga dapat dilakukan dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh murid. >ntara instrument yang boleh digunakan oleh guru dalam membuat proses penilaian ini adalah senarai semak, RP., dan pemerhatian oleh guru. Setelah penilaian dilakukan dan didapati murid tidak men(apai keputusan atau tahap yang ditetapkan disebabkan murid mempunyai kepelbagaian masalah, maka murid tersebut hendaklah dirujuk semula kepada pega$ai perubatan bagi mengesahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Setelah masalah baru !KUP" dikesan dan disahkan oleh pega$ai perubatan, maka guru hendaklah membuat peran(angan P,P yang baru kepada murid tersebut.

0.

Pengurusan 8rganisasi Kurikulum Dalam melaksanakan kurikulum kerjasama semua pihak yang teribat memainkan peranan yang penting. Justeru itu ja$atankuasa perlu di$ujudkan bagi membantu pelaksanaan berjalan dengan lan(ar. 0.3 Struktur Ja$atankuasa .nduk Program Pendidikan Khas .ntegrasi 2 sekolah Kebangsaan pendidikan khas !kurang upaya pelbagai"

Pengerusi -URU B#S>R2P#7-#&U>

7aib Pengerusi

12

PK P#7D.D.K>7 K)>S 2 -PK KUR.KU*U


Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi SD)

Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum

Setiausaha Penyelaras Program KUP

>hli Ja$atankuasa -uru Pendidikan Khas

>hli Ja$atankuasa .bu bapa 2 penjaga

>hli Ja$atankuasa Pakar Perubatan

Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bagi KUP

13