Anda di halaman 1dari 6

KOLEJ SASTERA DAN SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

KOD KURSUS KURSUS PRA SYARAT

: : :

SADN 1043 HUBUNGAN ETNIK TIADA

1.0

SINOPSIS

Kursus ini akan membincangkan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik yang wujud di Malaysia. Para pelajar juga akan didedahkan dengan konsep hubungan etnik menurut perspektif agama. Melalui pembelajaran kursus ini, hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia diharapkan akan mencapai matlamatnya. Selain itu, kursus ini juga diharapkan mampu memberi kefahaman kepada pelajar mengenai elemen global dan setempat dalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia.

2.0

OBJEKTIF KURSUS Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat: 2.1 2.2 Memahami konsep pluraliti budaya masyarakat dan kumpulan etnik. Menjelaskan berkenaan permuafakatan sosial di Malaysia dan asas-asas keharmonian hubungan etnik. Menghuraikan asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama.

2.3

3.0

PENGENDALIAN KURSUS Sesi pengajaran akan dijalankan melalui syarahan (kuliah), perbincangan, pembentangan tugasan, kuiz dan peperiksaan.

4.0

PENILAIAN KURSUS

Penilaian akan dilakukan berdasarkan: Tugasan Pertama : 20% Pembentangan : 10% Kuiz : 30% Peperiksaan Akhir : 40% Jumlah 100% Kesemua komponen ini akan diterangkan dengan lebih mendalam pada bahagian yang seterusnya.
1

5.0

TUGASAN

Pelajar akan diberikan tugasan kumpulan yang membawa 20% markah dan pembentangan setiap individu sebanyak 10%. Tugasan ini perlu dihantar pada tarikh 24/03/2013. Kelewatan menyerahkan tugasan akan dikenakan penalti dalam bentuk potongan markah. Kuiz akan dijalankan sebanyak dua kali iaitu pada tarikh yang akan ditentukan kelak. 6.0 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

Tidak ada peperiksaan pertengahan semester yang dijalankan. 7.0 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Peperiksaan akhir akan diadakan pada 31 Mei 26 Jun 2014. Tarikh, masa dan tempat yang tepat akan dimaklumkan kelak. Peperiksaan ini adalah komprehensif iaitu merangkumi keseluruhan modul. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Soalan berupa gabungan soalan objektif dan soalan struktur. 8.0 RUJUKAN

Rujukan utama yang dicadangkan: A. Aziz Deraman. (2001). Masyarakat dan kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Faaland J., Parkinson J., & Rais Saniman. (2003). Growth and ethnic inequality: Malaysias new economic policy. (2nd ed.). Kuala Lumpur: Utusan Publications. Hashim Hj Musa. (2004). Pemerkasaan tamadun Melayu Malaysia: Menghadapi globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Ismail Yusoff et.al. (2012), Hubungan Etnik. Kuala Lumpur : Pearson (M) Sdn. Bhd. Nazaruddin Hj. Mat Jali, et.al (2003). Malaysian studies, nationhood and citizenship. Petaling Jaya: Pearson & Prentice Hall. Rujukan sampingan yang dicadangkan: Syed Hussien Ali (Ed).(1984): Kaum, kelas dan pembangunan di Malaysia, Persatuan Sains Sosial Malaysia: Kuala Lumpur Syed Mohamad Naquib Al-Attas. (1971). Islam dan sejarah kebudayaan Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Wan Hashim Wan Teh. (1983). Race relations in Malaysia, Kuala: Lumpur: Heineman Educational Books (Asia) Ltd.

9.0 BIL 1.

KANDUNGAN KURSUS TAJUK KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 1.1 Manusia. 1.2 Ras. 1.3 Etnik 1.4 Masyarakat 1.5 Kebudayaan 1.6 Perubahan Budaya dan Hubungan Etnik KONSEP MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA 2.1 Apakah Masyarakat Majmuk?. 2.2 Ciri-ciri Masyarakat Majmuk? 2.3 Adakah Masyarakat Majmuk Punca Konflik? 2.4 Sejarah Masyarakat Plural Di Malaysia 2.5 Bentuk Masyarakat Plural Di Malaysia. JAM

2.

PERLEMBAGAAN MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK 3.1 Makna dan kedudukan perlembagaan. 3.2 Islam dan Perlembagaan. 3.3 Keperluan Perlembagaan. 3.4 Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan. 3.5 Kandungan Perlembagaan Persekutuan 3.6 Unsur-unsur Tradisi Perlembagaan Persekutuan 3.7 Pindaan Perlembagaan Persekutuan

4.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN ETNIK 4.1 Konsep Pembangunan dan Modenisasi 4.2 Komponen Ekonomi: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian 4.3 Komponen Politik: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian. 4.4 Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Hubungan Etnik. 4.5 Sektor Perindustrian dan Pembentukan Negara Maju.

5.

PEMBANGUNAN POLITIK DAN HUBUNGAN ETNIK 5.1 Perkembangan Parti-parti Politik Menjelang Kemerdekaan 5.2 Parti Perikatan 5.3 Rusuhan Etnik. 5.4 Sejarah Politik di Sabah dan Sarawak. 5.5 Pendidikan untuk menyatukan pelbagai etnik 5.6 Rakyat Malaysia Baharu. 5.7 Ke Arah Pembentukan Bangsa Malaysia

6,

CABARAN-CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 6.1 Teori Hubungan Etnik. 6.2 Cabaran Hubungan Etnik. 6.3 Cabaran sosial 6.4 Cabaran politik 6.5 Cabaran ekonomi 6.6 Cabaran globalisasi

7.

ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK 7.1 Hubungan etnik zaman awal Islam 7.2 Prinsip Islam dalam Hubungan Etnik MASYARAKAT BERINTEGRASI DI MALAYSIA: ANTARA CABARAN DAN HARAPAN 8.1 Mengapa perlunya masyarakat berintegrasi? 8.2 Takrif perpaduan dan integrasi 8.3 Kaedah pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia 8.4 Pengalaman Malaysia membentuk masyarakat berintegrasi

8.

9 8.

Peperiksaan Akhir Semester JUMLAH

24

10.0

TAJUK TUGASAN

Bincangkan dan huraikan konsep-konsep berikut dari segi definisi, sejarah kewujudan konsep tersebut, ciri-ciri konsep, perbincangan di kalangan sarjana tentang konsep tersebut, pengamalan konsep tersebut kepada masyarakat, kesan dan pengaruh konsep tersebut kepada hubungan etnik serta penilaian terhadap konsep tersebut. 1. Teori monogenesis 2. Teori poligenesis 3. Amalgamasi 4. Etnocentrisme 5. Relativiti Budaya 6. Asimilasi 7. akulturasi 8. Integrasi 9. Ras 10. Etnik 11. Primodial 12. Diffusi Penyebaran Budaya 13. Prejudis 14. Stereotaip 15. Diskriminasi 16. Masyarakat plural 17. Konflik kelas 18. Konflik etnik 19. Konflik agama PANDUAN: 1. Kulit luar: mengandungi kod kursus, nama kursus, tajuk tugasan, nama pensyarah, nama penuh dan no. matrik (ikutan urutan). Kertas kerja mengandungi Isi Kandungan Pengenalan Huraian Isi berdasarkan sub topic (sekurang-kurangnya 5 isu) Penutup Rujukan Kaitkan fokus dan sokong penghujahan dengan sumber rujukan berautoriti. Kaitkan sesetengah isu dengan perkembangan semasa. Elakkan plagiarisme khasnya amalan copy and paste dari internet. Minimumkan rujukan internet

2. i) ii) iii) iv) v) 3. 4. 5.

6.

Kemukakan rujukan dalam perenggan dengan sistem APA

7.

Nyatakan sumber rujukan dengan jelas baik berupa buku (Nama Pengarang. Tahun Terbitan. Tajuk Bahan. Edisi/Cetakan. Tempat Terbit. Penerbit), artikel, vcd, dvd dan sebagainya. Minimum 3 buah rujukan akademik perlu dikemukakan sebagai sokongan kepada ulasan/pendapat anda Jumlah helaian antara 20-25 dengan font Times New Roman, bersaiz 12 dengan 1.5 spacing di atas kertas A4. Jilidkan tugasan anda dengan kemas. Pembentangan Pembentangan tugasan hendaklah dilakukan secara individu dalam kumpulan. Pembentangan perlu menggunakan bahasa Melayu sejajar dengan peranannya sebagai bahasa pengantar kursus. Anda dilarang memplagiat pembentangan individu lain serta mendakwa sebagai hasil kreativiti sendiri. Plagiat dalam apa jua bentuk dilarang sama sekali. Pembentangan dilakukan pada minggu ketiga

7.

11.0 1. 2. 3. 4.