Anda di halaman 1dari 5

KELAB RUKUN NEGARA SK BANDAR UTAMA DAMANSARA ( 4 ) PETALING JAYA, SELANGOR

KERTAS KERJA CADANGAN KEMBARA SEJARAH & BUDAYA NEGERI MELAKA ( TAMAN MINI MALAYSIA / BANDAR HILIR )

TARIKH 28 3 OKTOBER 2 !

PENGENALAN Kelab Rukun Negara ( KRN ) adalah merupakan salah satu aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di Institusi Pengajian Tinggi ( IPT ) serta di sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. eiring dengan namanya! maka aktiviti yang dijalankan menerusi kelab ini adalah berlandaskan kepada kelima-lima prinsip Rukun Negara yang bermatlamat agar ianya dihayati dan di"ahami malah dapat dibudayakan dalam kehidupan seharian masyarakat pelbagai kaum di #alaysia khususnya di kalangan $arga muda. #elaka yang diasaskan pada tahun %&'' merupakan destinasi la$atan yang sangat sesuai untuk men(apai objekti" penubuhan KRN. Ini kerana! #elaka yang dikenali sebagai )*andaraya *ersejarah+ menyajikan banyak maklumat sejarah tentang perjalanan #alaysia sebagai sebuah Negara yang merdeka. Kota , -amosa merupakan tinggalan penjajah pertama di #alaysia adalah (ontoh bagaimana penjajah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan #elaka dari dijajah oleh negara lain. Ini se(ara tidak langsung akan memberi aspirasi kepada murid akan pentingnya mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh mana-mana pihak. ,tas kesedaran itu! KRN mengambil inisiati" untuk mengadakan la$atan ke #elaka sebagai satu (ara untuk menyusuri semula akan kehebatan dan kegemilangan sejarah tanah air sendiri. #elaka dipilih sebagai destinasi la$atan KRN pada kali ini membolehkan $arisan sejarah #elaka sebagai )*andaraya .arisan /unia+ akan tetap disanubari anak-anak #alaysia! khasnya peserta la$atan.

OBJEKTI" Program ini bertujuan untuk men(apai objekti" seperti berikut 0 i- #emberi pendedahan kepada murid-murid tentang lagenda dan sejarah negeri #elaka. ii- #emberi peluang kepada murid-murid untuk mengenali dengan lebih dekat tokohtokoh yang banyak disebut dalam buku mengenai #elaka. iii- #enghargai dan men(intai keunikan dan keistime$aan #elaka sebagai salah satu )*andaraya .arisan /unia+. iv- #engenali dengan lebih dekat reka bentuk rumah yang unik dari seluruh #alaysia.

v- #emahami dengan lebih jelas isi kandungan mata pelajaran Kajian Tempatan yang se(ara langsung berkait dengan tempat-tempat yang akan dila$ati. TEMPAT Tempat la$atan yang di(adangkan adalah seperti berikut 0 iiiiiiivvviTARIKH Tarikh yang di(adangkan adalah pada 28 3 #$ O%&'$() 2 ! * PESERTA e(ara dasarnya! program ini adalah untuk ahli-ahli Kelab Rukun Negara sahaja. Namun! peluang menyertai la$atan ini dibuka kepada murid-murid lain yang berminat. Keutamaan adalah diberi kepada murid-murid tahun &! tahun 4! dan tahun 5. 6umlah peserta la$atan adalah seperti berikut 0 iii&' orang murid & orang guru pengiring Taman #ini #alaysia 1 , 2,N Kota , -amosa *ukit 1 3ereja t. Paul Replika Istana #elaka #emorial Pengisytiharan Kemerdekaan *angunan tadhuys

AHLI JA+ATANKUASA PENGANJUR Pengerusi 0 Puan Naimah binti #ohd Nasir ( 3uru *esar ) Timbalan Pengerusi 0 2n. ,hmad Kamal bin #ohammed ,rshed ( PK ko-kurikulum ) Penyelaras 0 2n. ,man hah bin yed ,li etiausaha 7 *endahari 0 Puan Rusma8ura binti 9he :alid SUMBER KE+ANGAN umber ke$angan untuk program ini adalah melalui sumber seperti berikut

a. Peruntukan Ko-kurikulum ekolah b. <uran #urid ( R# 4' = &' >rang ) 6A#B,: @rujuk lampiran untuk senarai penuh bayaran murid ANGGARAN PERBELANJAAN

R# ;''.'' R# ?'''.''@ R# ? ;''.''

Ke$angan diperlukan untuk membiayai perbelanjaan seperti berikut 0 a. Pengangkutan ( *as ) b. #akanan i. arapan ( R# ?.'' = && orang ) R# R# CC.'' CC.'' ii. #akan Tengah hari ( R# 4.'' = && orang ) R# ??'.'' iii. #inum Petang ( R# ?.'' = && orang ) (. 9enderamata Peserta Ba$atan i. *aju T-shirt ( R# ?'.'' = &' orang ) ii. *uku 9atatan ( R# %.'' = &' orang ) iii. Pen ( R# %.'' = &' orang ) iv. Tanda Nama ( R# %.'' = &' orang ) d. Insurans Peserta ( R# %.4' = &' orang ) e. *anner ". *ayaran #asuk i. Taman #ini #alaysia ( R# 5.'' = &' orang ) R# ?&'.'' ii. Istana #elaka ( R# '.4' = &' orang ) g. Ren(am ( alat tulis dan lain-lain ) 6A#B,: PENUTUP ,dalah diharapkan semoga program ini akan mendapat kelulusan daripada pihak sekolah dan 6abatan Pelajaran /aerah!. Ba$atan ini adalah satu usaha berterusan ke arah merintis program lain yang akan diadakan oleh Persatuan ains dan #atematik khasnya kepada murid-murid tahun 5 setelah selesai menduduki perperiksaan AP R. R# ?'.'' R# C&.'' R# ? ;''.'' R# CC'.'' R# R# R# R# &'.'' &'.'' &'.'' 5'.'' R# C''.''

R# %''.''

Disediakan oleh, DDDDDDDDDDD.. Puan albiah binti ,bdul Rani Penyelaras Ba$atan ambil *elajar Persatuan ains dan #atematik K *andar Atama /amansara ( & ) Diluluskan oleh, DDDDDDDDDDDDD.. Puan Naimah binti #ohd Nasir 3uru *esar K *andar Atama /amansara ( & )

Disemak oleh, DDDDDDDDDDDD 2n. ,hmad Kamal bin #ohammed ,rshed 3uru Penolong Kanan Ko-Kurikulum K *andar Atama /amansara ( & )