Anda di halaman 1dari 47

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 11: PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

11.1

Pengenalan Kepada Pengintegrasian TMK Dalam Pembelajaran

Pengajaran Dan

Amalan pendidikan tradisional tidak lagi dapat membekalkan murid dengan semua pengetahuan dan kemahiran yang perlu untuk membolehkan mereka bersaing dalam senario pekerjaan masa kini. Untuk terus bersaing, mereka perlu mengaplikasi strategi penyelesaian masalah, menggunakan alat yang sesuai, serta bertindak secara kolaboratif dan berkomunikasi untuk belajar. Oleh itu persekitaran pembelajaran masa kini perlu melibatkan pelbagai strategi-strategi, media, perisian dan alat yang berkaitan TMK khususnya yang bakal menyediakan murid untuk masa depan mereka.

11.1.1 Konsep Pengintegrasi TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Penghasilan media pengajaran (instructional media) dan media pembelajaran (learning media) berasaskan TMK dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah menjadi satu standard bagi pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran menuntut guru memahami aspek-aspek perancangan pengajaran (instructional planning), teori pembelajaran, rekabentuk pengajaran, dan menguasai kemahiran pelbagai aplikasi komputer bagi menghasilkan media yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran.

Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu guru seharus dapat menggunakannya secara berfikrah, terancang dan bersesuaian. Persekitaran pembelajaran menjadi lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Persekitaran Tradisional Berpusatkan Guru

Pembelajaran

Persekitaran Pembelajaran Era Baru

Berpusatkan Murid Stimulasi melalui pelbagai deria Pelbagai laluan perkembangan Menggunakan pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif berasaskan

Stimulasi melalui satu deria Perkembangan satu laluan Menggunakan satu media Kerja berasingan Menyampaikan maklumat

Pembelajaran pasif Pembelajaran berasaskan fakta dan pengetahuan Maklum balas reaktif

penerokaan dan inkuiri penemuan Pemikiran kritikal dan membuat

keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / terancang Konteks (authentic) dunia sebenar dan tulen

Konteks buatan (artificial) dan terpisah

Sumber : National Educational Technology Standards for Students (June, 1998), published by the International Society for Technology in Education (ISTE), NETS Project.

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.2 Peranan Guru Dalam Pengintegrasian TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengintegrasian TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

tidak

semestinya

berkehendakkan seorang guru menguasai kemahiran TMK tahap tinggi, tetapi yang penting dan utama ialah bagaimana guru dapat menghasil dan menggunakan bahan atau media pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pembelajaran murid.

Bagi menghasilkan bahan atau media pengajaran dan pembelajaran yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum, guru seharusnya mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning), rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas. adalah, semasa melakukan integrasi TMK Sesuatu yang perlu diingatkan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran, guru tidak sama sekali mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut apa yang dilakukan adalah menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu wahana yang dapat membantu memudahkan guru menyampai murid dan memudahkan

memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan serta membentuk

kemahiran.

11.1.3 Keperluan Mengintegrasikan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Penggunaan TMK secara bijak, dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan. Oleh itu golongan pendidik perlu menimbang potensi mengintegrasikan

TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggunakannya dengan cara yang terbaik. ICT is more than a teaching tool. Its potential for improving the quality and standards of pupils educationis significant. Equally, its potential is

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran considerable for supporting teachers, both in their everyday classroom role, for example by reducing the time occupied by administration associated with it, and in their continuing training and development. (DfEE 1998)

Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perlu untuk tujuan berikut: i. ii. iii. Menarik perhatian murid Memotivasikan murid Menyokong pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran koperatif, kemahiran berfikir aras tinggi, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. iv. v. vi. vii. viii. Melibatkan murid melalui kerja-kerja penghasilan Meningkatkan anggapan bahawa murid sendiri yang mengawal pembelajaran Membantu guru menghubungkan murid kepada sumber pembelajaran Membantu guru menjejak perkembangan pembelajaran murid Menyediakan murid untuk menghadapi dunia yang sentiasa berubah

11.1.4 Kesan Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Terdapat

kajian

yang

menunjukkan

penggunaan TMK

secara

intensif

boleh

meningkatkan pencapaian murid. (1995)

Projek Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT)

mendapati murid yang menggunakan TMK secara intensif semasa

persekolahan mempunyai ciri-ciri berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dalam pelbagai bentuk lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkara-perkara yang kompleks mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dengan orang lain boleh berkerja secara kolaboratif, dan lebih bersedia untuk menghadapi masa depan.

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.5 Piawaian Ciri Murid Dari Aspek Penggunaan TMK

Sejauh mana TMK dapat membantu dalam membentuk murid yang berkualiti, yang mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif, serta berkemahiran dalam penyelesaian masalah, banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan guru. Persekitaran

pembelajaran yang efektif merupakan gabungan pendekatan tradisional dengan pendekatan baru untuk membimbing penguasaan kandungan mata pelajaran di samping mengambil kira keperluan individu. Gabungan berkenaan dapat menyediakan murid yang berupaya (International Society for Technology in Education 1998): i. ii. iii. iv. v. berkomunikasi menggunakan pelbagai bentuk media mencapai dan bertukar maklumat dalam berbagai cara mengumpul, menganalisa, menyusun dan mensintesis maklumat membuat rumusan berasaskan maklumat yang dikumpul menggunakan maklumat dan menggunakan alat yang sesuai untuk

menyelesaikan masalah vi. mengetahui kandungan mata pelajaran dan berupaya mencapai maklumat tambahan apanila diperlukan vii. viii. menjadi murid yang terarah kendiri melakukan kolaborasi dengan orang lain dan bertindak cemerlang dalam pasukan ix. berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang bersesuaian dan beretika

11.1.6 Pendekatan Belajar Menggunakan TMK

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (BPK)

telah

menggariskan tiga kaedah bagaimana TMK dapat diserapkan dalam pembelajaran murid (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011: Buku panduan teknologi maklumat dan komunikasi merentas kurikulum):

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.6.1 Belajar MENGENAI TMK

Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khusus dalam bidang TMK termasuk Sistem Komputer, Rangkaian, Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan. Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ini kepada murid dilakukan menggunakan strategi yang bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan mereka.

11.1.6.2 Belajar DENGAN TMK

Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar, seperti menggunakan perisian dan perkakasan TMK. Antara perisian yang boleh digunakan seperti MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Paint, Geometers Sketchpad dan perisian percuma (freeware) belajar menaip Typing Tutor. Manakala perkakasan pula ialah seperti pencetak, pengimbas dan kamera digital. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan, menarik dan seronok dengan menggunakan TMK. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah akan dapat menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif pada tahap yang sesuai mengikut tahap pemikiran mereka.

11.1.6.3 Belajar MELALUI TMK

Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, perisian kursus dan Internet. Contoh belajar melalui TMK dapat dilihat melalui penggunaan bahan seperti ensaiklopedia, kamus, video pembelajaran, Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth.

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Belajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK boleh digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplimentasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti tugasan menghasil kad ucapan. Dalam penghasilan kad ucapan, murid boleh memasukkan imej dan menulis ucapan atau sajak. Murid juga dapat meningkatkan keterampilan dan keyakinan diri apabila mereka membuat persembahan hasil tugasan mereka terutama yang berbentuk multimedia. Mereka akan berasa seronok belajar dan menunjukkan kreativiti mereka melalui persembahan yang menggunakan pelbagai fitur perisian seperti penggunaan warna, jenis fon, saiz fon dan animasi dalam hasil tugasan mereka.

11.1.7 Mod Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran telah mengkategorikan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kepada empat mod (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001: Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran) iaitu: i. ii. iii. iv. Mod Tutorial Mod Penerokaan Mod Aplikasi, dan Mod Komunikasi

1.1.7.1 Mod Tutorial

Dalam mod tutorial, TMK digunakan untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dan merangkumi; i. ii. iii. Pendedahan kandungan (pembelajaran ekspositori) Tunjuk cara sesuatu fenomena dengan kawalan sistem Latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.7.2 Mod Penerokaan

Melalui mod penerokaan, murid dapat menentukan dan mengawal maklumat yang diterima berbanding mod tutorial yang mana murid hanya menerima bahan pembelajaran yang ditentukan dan dikawal oleh sistem. Tujuan utama mod penerokaan bukannya untuk mencari jawapan tetapi memfokus kepada penglibatan murid dalam membentuk konsep atau kefahaman tentang sesuatu perkara.

Dalam mod penerokaan, TMK digunakan sebagai medium untuk i. mencari dan mengakses maklumat secara penerokaan daripada bahan sumber seperti CDROM, portal maklumat dan internet ii. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara tunjuk cara di bawah kawalan murid sendiri iii. mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi di bawah kawalan sistem

Contoh teknologi yang boleh digunakan dalam mod penerokaan termasuk: Akses kepada sumber yang pelbagai di Internet melalui enjin gelintar Perisian kursus berkonsepkan pelbagai pilihan, penerokaan dan permainan berbentuk simulasi

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.7.3 Mod Aplikasi

Dalam mod aplikasi, TMK digunakan sebagai medium untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan menyalurkan maklumat kepada orang lain, berbanding mod tutorial dan penerokaan yang mana TMK hanya digunakan sebagai mekanisma untuk penyaluran maklumat dari sumber kepada murid. Dengan bantuan perisian aplikasi murid dapat memberi tumpuan kepada aktiviti pembelajaran yang sebenar. Contoh teknologi yang boleh digunakan dalam mod penerokaan termasuk: Pemproses kata untuk menghasilkan karangan Hamparan elektronik untuk memaparkan carta Editor grafik, editor bunyi, editor movie, perisian persembahan elektronik, dan editor laman web untuk menyampaikan persembahan Perisian mereka bentuk berbantukan komputer untuk mencipta reka bentuk bahan.

11.1.7.4 Mod Komunikasi

Dalam mod komunikasi, TMK digunakan sebagai medium perhubungan oleh guru dan murid di lokasi yang berbeza menghantar dan menerima maklumat antara mereka. Perkongsian maklumat boleh berlaku melalui bentuk teks, grafik, audio, video atau pelbagai kombinasi.

Contoh teknologi yang boleh digunakan dalam mod komunikasi termasuk: Chat Email Audio conference Video conference Pembinaan laman web untuk akses melalui internet

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.1.8 Mod Pelaksanaan Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Bahagian Pembangunan Kurikulum telah menjelaskan terdapat tiga mod bagaimana TMK dapat digunakan oleh guru dan murid (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011: Buku panduan teknologi maklumat dan komunikasi merentas kurikulum) iaitu:

11.1.8.1 Mod Guru dan Murid bersama-sama

Guru boleh melaksanakan pengajaran dan pembelajaran interaktif di makmal komputer sekolah. Semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, guru boleh menggunakan komputer riba, perisian kursus dan projektor LCD. Guru boleh meminta murid untuk mencuba aktiviti yang disediakan di dalam komputer riba guru. Guru juga boleh memuat turun bahan dari laman web lebih awal dan menggunakan laman tersebut semasa pengajaran. .

11.1.8.2 Mod Guru sahaja

Guru mengajar dengan bantuan perisian pengajaran dan pembelajaran dan modul pengajaran yang mana guru telah menyediakan bahan tersebut sebelum masuk ke kelas.

11.1.8.3 Mod Murid sahaja

Dengan menggunakan perisian kursus yang bersifat interaktif dan berpandukan kepada modul pembelajaran, murid boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran menggunakan komputer tanpa bantuan guru. Dalam situasi ini, guru bertindak sebagai fasilitator kepada pembelajaran murid .

10

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Latihan Muat turun Buku Panduan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari laman web Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian . Pelajaran Malaysia

(http://www.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/)

Baca dengan teliti kelebihan dan Pilih satu standard

kelemahan setiap mod penggunaan TMK yang dicadangkan.

kandungan dalam dokumen standard mata pelajaran yang anda ajar. Sediakan satu rancangan mengajar bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan salah satu mod penggunaan TMK yang dicadangkan.

11.2

PEMPROSESAN PERKATAAN

Pemprosesan perkataan bermaksud penggunaan aplikasi komputer bagi tugas menaip, membina, mengolah, membentuk teks, menyimpan, menyunting dan mencetak sesuatu dokumen. Pemprosesan perkataan juga merupakan aplikasi komputer bagi

mewujudkan satu fail dokumen, menyimpannya secara elektronik, mempamerkan di skrin, mengeditnya melalui arahan dan aksara dari papan kekunci dan mencetaknya dengan menggunakan pencetak. Aplikasi pemprosesan perkataan juga membolehkan pengguna menyelitkan perkataan atau perenggan dalam sesuatu dokumen atau ke dokumen lain.

Aplikasi pemprosesan perkataan boleh menyokong kebanyakan tugas berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya dibuat dengan mesin taip atau dengan tangan. Aplikasi ini memberikan ruang dan peluang untuk para pendidik mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran

11

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Antara aplikasi pemprosesan perkataan termasuklah Microsoft Word dari Microsoft Corporation, Word Perfect, Word Star, Chiwriter, , Kingsoft Office Writer, Atlantis Word Processor dan aplikasi lain berasaskan windows, manakala iWork berasaskan Macintosh serta OpenOffice, AbiWord, EZ Word berasaskan perisian terbuka (Open Source).

Rajah 11.1.1: Pelbagai Aplikasi Pemprosesan Perkataan

11.2.1 Ciri-ciri aplikasi pemprosesan perkataan Insert text (selit teks) membolehkan anda menyelit teks di mana-mana dokumen anda Delete text (memadam teks) membolehkan anda memadam perkataan, teks, baris dan paragraph dengan mudahnya. Cut and paste (mencantas dan memindahkan teks) membolehkan anda mencantas perkataan atau perenggan daripada satu tempat dan memindahkan ke tempat lain.

i.

ii.

iii.

12

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran iv. Copy (menyalin) - membolehkan anda menyalin perkataaan, teks atau perenggan yang diperlukan. Save (menyimpan) setelah menghasilkan sesuatu dokumen, boleh disimpan dan diedit semula. Font (fon) anda boleh menukar fon teks anda Page size and margins (halaman dan margin) anda boleh menetapkan saiz halaman, supaya aplikasi pemprosesan perkataan akan disesuaikan secara automatik. Search and replace (dicari dan diganti) membolehkan anda mengarah pemproses perkataan untuk mencari perkataan atau ayat dan anda juga boleh menggantikan perkataan atau ayat tersebut dengan perkataan lain dalam teks anda. Word wrap (menyusun baris) aplikasi pemprosesan perkataan secara automatik akan bergerak ke baris seterusnya selepas baris telah dipenuhi, juga akan menyusun menyusun teks tersebut. Print (cetak) membolehkan anda menghantar dokumen anda untuk dicetak. Font specifications (spesifikasi fon) aplikasi pemprosesan perkataan membolehkan anda menukar fon serta ciri fon seperti italic, bold, saiz, warna dan shadow. Graphics (grafik) membolehkan anda menyisipkan gambar dan carta dalam dokumen anda.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

13

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran xiii. Spell check (semak ejaan) satu kemudahan untuk menyemak ejaan yang diragui oleh perisian. Thesaurus (tesaurus) satu kemudahan aplikasi pemprosesan perkataan yang membolehkan anda mencari makna perkataan dokumen anda. Header, footer and pagination aplikasi pemprosesan boleh meletak teks secara automatik di atas lembaran (header) atau di bawah (footer) serta penomboran. Table (jadual) membolehkan anda menyisip jadual untuk menyokong penyusunan data anda dalam baris dan lajur.

xiv.

xv.

xvi.

Ciri-ciri di atas adalah sebahagian dari keupayaan aplikasi pemprosesan perkataan. Guru boleh menggunakan aplikasi ini untuk membuat bahan edaran, lembaran kerja, ujian dan latihan, membantu guru meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran.

11.1.2 Impak Integrasi Aplikasi Pemprosesan Perkataan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Seseorang guru boleh menggunakan aplikasi pemprosesan perkataaan untuk menyokong peranannya dalam aktiviti dan hal-hal berkaitan dengan pengurusan pengajaraan dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan

pemprosesan perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran: Menjimatkan masa aplikasi pemprosesan perkataan membantu guru mengurus masa lebih efisien dalam penyediaan pengajaran, terutamanya mengubah suai teks (bahan) berulang kali, tidak perlu membina teks baharu, membuat pembetulan dan penyemakan dengan lebih cepat dan cekap.

i.

14

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. Hasil kerja lebih kemas dan menarik bahan pengajaran yang disediakan dengan pemprosesan perkataan lebih tersusun, kemas, dan menarik, nescaya lebih mudah difahami. Perkongsian maklumat guru dapat berkongsi rancangan pengajaran, bahan bacaan, jadual, teks, template soalan dan pelbagai lagi bahan pengajaran. Rakan boleh menyalin, mengubah suai, menambah baik bahan pemprosesan perkataan untuk diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyokong pengurusan pengajaran dan pembelajaran penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan boleh membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran, terutama penyediaan bahan pengajaran seperti nota edaran, lembaran kerja, kertas ujian dan bahan sokongan pengajaran lain seperti rancangan pengajaran harian, laporan, dan bulletin. Mengukuhkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid boleh dirangsang untuk menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan dalam kebanyakan tugas penulisan untuk apa-apa juga mata pelajaran yang sebelum ini ditulis dengan tangan. Murid akan lebih bermotivasi untuk melaksanakan tugas sekiranya hasil yang diperoleh oleh mereka lebih kemas dan menarik serta menjimatkan masa. Menyokong proses penulisan murid boleh menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan untuk menulis, mengedit, ilustrasi cerita, menghasilkan bahan pembentangan bagi tajuk yang dipelajari dan membuat nota sebagai rujukan. Murid boleh dirangsang untuk mencetuskan idea dalam penulisan kreatif dengan menggunakan pelbagai fon, warna, reka letak, sisipan gambar dan pelbagai grafik. Mengukuhkan kemahiran berbahasa murid boleh belajar bahasa melalui pelbagai fitur aplikasi pemprosesan perkataan termasuk spell check, grammar checker dan thesaurus.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

15

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran AMALI Dengan menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan pilihan anda, sediakan satu nota edaran yang sesuai untuk menarik minat murid mempelajari satu standard pembelajan mata pelajaran yang anda ajar. Sediakan juga satu lembaran kerja yang bersesuaian bagi menilai pencapaian murid. Hasilan kerja perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: i. Kandungan pembelajaran yang selaras dengan satu standard pembelajaran ii. iii. Tema : Lestari alam sekitar Menggunakan font dan graik yang pelbagai dengan olahan yang kemas dan menarik

11.3 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK

Pengenalan

Persembahan elektronik merupakan aplikasi komputer yang dapat menyampaikan maklumat berbentuk teks dan visual yang dapat diintegrasikan dengan elemen multimedia yang lain seperti audio, video, animasi. Ia biasanya memaparkan maklumat dalam bentuk persembahan paparan. Ia juga berupaya mengadakan pautan (hyperlink) dengan sumber maklumat di luar seperti imej, dokumen, hamparan elektronik, video, audio, laman web dan sebagainya. Keistimewaan aplikasi ini dapat mengayakan lagi sumber rujukan penontonnya bagi memperolehi maklumat lanjut mengenai sesuai topik ataupun konsep yang dihuraikan oleh penyampai. Menurut Gregory (2012), persembahan eletronik merupakan A computer-generated program capable of communication text, drawings, photos, video, and audio . Contoh aplikasi persembahan elektronik yang biasa digunakan termasuklah Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Open Office Impress dan Kingsoft Presentation.

16

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Persembahan elektronik digunakan dalam perniagaan, bidang perubatan, pendidikan dan pelbagai bidang yang lain untuk tujuan tunjukcara, membuat penerangan, mencerakin fakta, membentangkan laporan, menyampaikan mesej, perkongsian idea dan lain-lain lagi.

11.3.1 Ciri-ciri persembahan elektronik

Kebanyakan aplikasi

persembahan elektronik mempunyai fitur-fitur asas yang

membolehkan penyampai memasukkan elemen teks, grafik, audio, video dan pelbagai kesan khas bagi menghidupkan lagi persembahan tersebut dan menarik perhatian penontonnya kepada idea utamanya. Answer.com (2012) telah menyenaraikan

beberapa fitur asas persembahan elektronik seperti berikut:

i. Fitur pemprosesan perkataan yang membenarkan penggunanya memasukkan dan mengubah format teks.

Rajah 11.3.1: Contoh fitur-fitur memasukkan dan mengedit teks yang terdapat pada aplikasi persembahan elektronik Microsoft PowerPoint.

17

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. Kemudahan untuk memasukkan dan membuat penyuntingan imej grafik, serta

mewujudkan kesan animasi.

Rajah 11.3.2: Contoh fitur-fitur penyuntingan grafik yang tersedia untuk aplikasi persembahan elektronik Microsoft PowerPoint.

iii. Sistem persembahan paparan berasaskan slaid (slide show engine) yang dapat memaparkan paparan mengikut turutan slaid, isi kandungan dan olahan yang terpilih. Aplilasi persembahan elektronik juga menyediakan kemudahan pratonton (preview) kesan-kesan animasi tersebut sebelum anda membuat pemilihan terakhir.

Rajah 11.3.3: Contoh fitur-fitur untuk menonton persembahan yang disediakan dalam aplikasi hamparan elektronik Microsoft PowerPoint 2010

18

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran iv. Sistem pengurusan susun letak (layout) yang membenarkan anda memilih templat yang telah ditetapkan dan mengubahsuainya mengikut keperluan semasa.

Rajah 11.3.4: Contoh templat susun letak yang terdapat dalam sistem pengurusan susun letak paparan aplikasi Microsoft PowerPoint 2010.

Fikirkan Berdasarkan pengalaman anda menggunakan aplikasi

persembahan elektronik, apakah fitur-fitur

yang terdapat pada

sesebuah aplikasi persembahan elektronik selain daripada fitur yang tersebut di atas? Bagaimanakah anda menarik perhatian murid ataupun penonton lain kepada persembahan elektronik yang anda gunakan?

19

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.3.2 Kriteria persembahan elektronik yang baik

Persembahan elektronik yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut:

i. Aplikasi prinsip reka bentuk grafik membantu penyediaan persembahan eklektronik yang mudah dibaca dan mempunyai nilai estetik. Antara prinsip-prinsip reka bentuk grafik tersebut termasuk:

a. Prinsip Mudah (Simplicity) Menggunakan latar belakang yang mudah, supaya penonton tidak tertarik kepada latar belakang yang berwarna-warni ataupun yang lebih kompleks. (Smaldino et al., 2012; Jones, 2005)

Rajah 11.3.5: Aplikasi Prinsip Mudah

b. Prinsip Kontras

Warna latar paparan perlu menyebabkan mesej utama kelihatan lebih menonjol (Jones, 2005; Smaldino, 2012). Penggunaan latar belakang berwarna gelap dan teks yang berwarna cerah juga akan menghasilkan kesan kontras yang baik (Clark, 2004).

1 Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

2 Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

Kontras

Rajah 11.3.6: Aplikasi Prinsip Kontras

20

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pada Rajah 11.3.6 di atas, baris 1 merupakan kombinasi warna latar belakang dan teks yang kontras manakala baris 2 merupakan kombinasi warna yang perlu dielakkan.

c. Prinsip Penegasan (Dominant) Menggunakan saiz fon ataupun objek yang lebih besar, penggunaan warna yang kontras bagi menonjolkan subjek ataupun idea utama.

Rajah 11.3.7: Aplikasi Prinsip Penegasan

Pada Rajah 11.3.7 di atas, penggunaan saiz fon yang besar dan warna yang kontras dalam paparan A lebih berkesan dalam menarik perhatian penonton terhadap idea utama sekiranya dibandingkan dengan paparan B.

21

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran d. Gunakan banyak ruang kosong (white space) di keliling subjek ataupun idea utama supaya ia dapat menarik perhatian penontonnya.

B Rajah 11.3.8: Aplikasi Penggunaan Ruang

Dalam Rajah 11.3.8

di atas, paparan A yang

padat dengan teks dengan

paparan B yang banyak kosong.

Reka bentuk paparan B memudahkan

penontonnya membaca dan memahami teksnya.

e. Setiap paparan fokus kepada satu konsep sahaja.

Rajah 11.3.9: Perbandingan paparan dari segi muatan konsep:

Dalam Rajah 11.3.9 di atas, Paparan A mengandungi beberapa konsep manakala B mengandungi satu konsep sahaja. Yang manakah lebih senang difahami dan dihayati?

22

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ii. Menggunakan mesej anda dengan tepat dan seringkas yang mungkin (Smaldino,

2012; Microsoft, 2012; Markowitz, 2011; Mayer 1998).

Rajah 11.3.10: Mesej yang ringkas dalam bentuk kata kunci (B) lebih mudah dibaca dan difahami daripada penggunaan ayat yang panjang lebar (A).

Peraturan 6X6 (Rule of Six) merupakan panduan penyediaan paparan yang mencadangkan supaya menggunakan teks berbulet yang ringkas bagi memudahkan pemerolehan maklumat yang optimum. Peraturan ini

mengesyorkan penggunaan teks berbulet pada setiap paparan dimuatkan tidak melebihi enam baris manakala pada setiap baris pula mengandungi tidak melebihi enam perkataan (Clark, 2004).

iii.

Mengemukakan idea ataupun penerangan mengikut turutan yang logikal. Amalkan

prinsip dari yang mudah ke yang kompleks, dari yang diketahui kepada yang belum diketahui, daripada yang konkrit kepada yang abstrak, dll. aMenggunakan visual untuk mewakili konsep yang abstrak ataupun apabila paparan teks dan angka mungkin kelihatan kompleks dan mengelirukan.

23

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Rajah 11.3.11: Perbandingan paparan berbentuk teks sahaja dengan paparan berbentuk imej.

Merujuk kepada Rajah 11.3.11 di atas, visual berbentuk gambar rajah dan imej (B) dapat menerangkan sesuatu konsep ataupun proses dengan lebih baik

daripada menggunakan teks sahaja (A).

iv.

Mengintegrasikan elemen multimedia ataupun rangsangan multisensori dalam

penyampaian anda. Menurut Mayer (1998; 1999) dalam teori pembelajaran multimedianya, telah menyarankan prinsip-prinsip berikut yang boleh dijadi garis panduan penyediaan bahan pembelajaran multimedia: a. Prinsip multimedia (Multimedia representation principle): Lebih membuat penerangan dengan kombinasi teks dan imej baik

daripada

menggunakan teks sahaja. b. Prinsip gabungan ataupun bersebelahan (Spatial Contiguity Principle): Kesan pembelajaran yang melibatkan gabungan teks dan imej yang berdekatan adalah lebih baik daripada dibuat secara berasingan. c. Prinsip penumpuan perhatian melalui saluran deria penglihatan (Visual SplitAttention Principle) mencadangkan agar penerangan dibuat secara lisan bagi menggantikan penggunaan teks yang panjang lebar yang dipapparkan melalui skrin.

24

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran d. Prinsip saiz maklumat yang minimum (Chunking principle): Gunakan teks dan gambar yang minimum. e. Prinsip koheren (Coheren principle): Elakkan penggunaan isitilah ataupun perkataan yang tidak releven. f. Prinsip penumpuan perhatian melalui deria auditori (Auditory Split-Attention Principle): Semasa membuat penerangan secara verbal bersama animasi (elemen visual), elakan penggunaan muzik latar dan kesan bunyi yang berlebihan supaya murid dapat menghubungkaitkan animasi dengan huraian yang dipersembahkan.

v. Membuat penerangan, memperkenalkan konsep dan idea secara progresif.

vi. Mengelakkan penggunaan kesan animasi yang berlebihan (Smaldino, 2012; Clark, 2004).

(A)

(B)

Bandingkan cara memuatkan kesemua langkah dalam sebuah paparan (A) dengan olahan di mana setiap langkah didedahkan secara langkah demi langkah (B). Yang manakah lebih membantu murid untuk menguasai konsep? Apakah justifikasi bagi jawapan anda?

25

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bacaan Lanjutan Baca rujukan yang dinyatakan di bawah untuk mendapatkan penerangan lanjut tentang aplikasi persembahan elektronik.

Mayer, Richard. (1999). Multimedia aids to problem-solving transfer. Dalam International Journal of Educational Research 31 (1999). 611-623. Melalui URL= http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.6023&rep=rep1&type=pdf.

11.3.3 Prinsip penghasilan persembahan elektronik

Fikirkan Bagaimakah anda mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, khususnya aplikasi persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran? Apakah pendekatan persembahan elektronik yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu

idea, konsep, kemahiran ataupun nilai murni yang tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran suatu topik satu mata pelajaran yang anda ajar?

Persembahan elektronik merupakan media pengajaran yang popular dalam kalangan guru. Ia dapat dihasilkan dengan cepat dengan adanya kemudahan mencapai sumber maklumat elektronik daripada ebook, aritkel yang dilayari melalui laman web, elemen multimedia berbentuk digital yang boleh dihasilkan melalui pelbagai peralatan elektrik dan elektronik. Namun, penghasilan persembahan elektronik yang bermutu semestinya produk yang dihasilkan melalui perancangan dan persediaan yang rapi.

Aplikasi Model ADDIE dalam pembangunan media pengajaran dan penggunaan Model ASSURE semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah adalah penting bagi memastikan kejayaan penyaluran maklumat dan perubahan tingkah laku dalam kalangan murid-murid. Namun perlu diingat bahawa setiap media

26

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran pengajaran yang dihasilkan adalah memenuhi keperluan kumpulan sasaran yang tertentu. Oleh itu jika media pengajaran yang sama hendak digunakan kepada kumpulan sasaran yang lain, media tersebut perlu diubahsuai mengikut kebolehan, minat dan kecenderungan kumpulan sasaran berkenaan.

Langkah-langkah perancangan, penghasilan dan penggunaan persembahan elektronik boleh diterangkan secara ringkas seperti yang berikut:

1. Analisis Keperluan mengenai keperluan sukatan pelajaran dari segi skop isi kandungan, hasil pembelajaran, objektif pembelajaran, keperluan dan kebolehan murid.

2. Reka bentuk persembahan elektronik dalam menetapkan pendekatan, papan cerita, fitur-fitur yang boleh menarik perhatian dan meningkatkan penangkapan konsep, aktiviti pembelajaran sehubungan itu dan lain-lain lagi.

3. Pengumpulan bahan, media (ataupun aplikasi yang bersesuaian) dan membuat kajian literatur mengenai topik yang dikaji.

4. Pemilihan bahan, media, pendekatan dan kaedah yang bersesuai dengan topik kajian dan kumpulan sasaran anda.

5. Menghasilkan persembahan elektronik dengan mematuhi prinsip-prinsip reka bentuk grafik dan reka bentuk mesej supaya penyampaian mesej pendidikan berjaya menarik perhatian murid dan membantu mereka menyimpannya dalam ingatan jangka panjang dan mengundur kembali maklumat tersebut dengan cekap.

6. Prebiu ataupun pratonton hasil anda. Anda perlu memastikan ketepatan fakta dan laras bahasanya bersesuaian dengan pengetahuan sedia ada serta keupayaan murid anda. Raptai bagi memastikan penggunaan media itu lancar.

27

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

7. Menggunakan

persembahan

elektronik

dengan

mengamalkan

Model

ASSURE dan melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran.

8. Mengadakan penilaian dan penyemakan bagai membuat penambahbaikan.

Perbincangan Bincangkan keberkesanan penggunaan persembahan elektronik jika dibandingkan dengan penggunaan alat-alat maujud dalam proses penyampaian idea, konsep dan kemahiran tertentu? Setujukah anda bahawa persembahan elektronik ini jauh lebih berkesan daripada media tayang seperti video dan filem? Apakah hujah-hujah yang menyokong jawapan anda? Mungkinkah persembahan elektronik dijadikan sebagai media pembelajaran yang boleh digunakan oleh murid anda tanpa kehadiran guru? Apakah hujah-hujah yang menyokong jawapan anda?

Amali Dengan menggunakan aplikasi persembahan elektronik pilihan anda, hasilkan satu persembahan bagi membolehkan anda menyampaikan kandungan pembelajaran berkaitan satu standard pembelajaran mata pelajaran yang anda ajar. Persembahan yang dihasilkan perlu merangkumi pelbagai fitur, elemen dan ciri tentang reka bentuk dan pembangunan persembahan elektronik yang dibincangkan dalam tajuk ini.

28

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.4 HAMPARAN ELEKTRONIK

Hamparan elektronik merupakan aplikasi komputer yang berfungsi mengurus maklumat dalam grid yang terdiri dari sel-sel yang terbentuk dari lajur dan baris. Pengguna memasukkan data ke dalam sel-sel dan memproses data tersebut menggunakan pelbagai fitur yang ada pada aplikasi hamparan elektronik (ehow.com 2012).

Ciri-Ciri Asas Hamparan Elektronik: i. ii. iii. Mengurus maklumat dalam lajur dan baris Menyediakan platform untuk pengguna memasukkan data Membenarkan pengguna melakukan perkiraan matematik seperti tambah dan tolak serta rumus matematik ke atas data iv. Membenarkan pengguna menggunakan fungsi matematik seperti ke atas data v. vi. Membenarkan penyalinan olahan matematik dan Membenarkan perkiraan semula secara automatik apabila pengguna mengubah data vii. Menyediakan keupayaan melakukan mempersembahkan data dalam bentuk carta dan graf

Kelebihan Hamparan Elektronik Berbanding Hamparan Manual: i. Kesilapan kemasukan data atau rumus dapat dikesan dan diperbetulkan dengan mudah menggunakan fitur edit ii. Membolehkan pengguna sampai ke jawapan tanpa perlu menaip rumus dan fungsi matematik yang kompleks hasil mempunyai rumus dan fungsi matematik yang siap bina dalamnya bagi melakukan rumus dan fungsi matematik ke atas data secara automatik. iii. Menjimatkan masa dan memudahkan kerja hasil keupayaan memproses data pada beberapa hamparan secara serentak iv. Mempersembahkan data dalam bentuk yang kemas dan menarik hasil mempunyai keupayaan automatic formating

29

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran v. Membolehkan interpretasi data dibuat dengan lebih mudah hasil mempunyai keupayaan bagi membina graf vi. Menyediakan satu kaedah menjejak dan menyampaikan maklumat dalam bentuk yang terurus. vii. Menjimatkan masa melakukan perkiraan dan fungsi matematik sekiranya perlu melakukan perkiraan semula. viii. Capaian semula data adalah cepat dan mudah kerana data disimpan dalam bentuk fail digital. ix. Data dan maklumat boleh dikongsi dengan mudah dan cepat menggunakan internet hasil sifat storan yang berbentuk fail digital. x. Fail storan boleh dikunci menggunakan password bagi mengelakkan data diubah tanpa kebenaran.

Contoh aplikasi hamparan elektronik: Microsoft Excel Apple VisiCalc Kingsoft Spreadsheets OpenOffice Calc LibreOffice Calc Corel Quattro Pro

Amali Dengan menggunakan satu aplikasi hamparan elektronik pilihan anda, hasilkan satu carta yang sesuai bagi menunjukkan komposisi media yang ada dalam koleksi pusat sumber sekolah anda.

30

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.5 PANGKALAN DATA Pangkalan data merupakan satu koleksi data yang disusun supaya mudah diakses, diurus, dan dikemas kini (http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/database). Dalam suatu pangkalan data, data disusun secara berstruktur dalam jadual-jadual yang mempunyai medan-medan yang berkaitan dengan sifat data yang hendak disimpan. Aplikasi pangkalan data merupakan perisian komputer yang digunakan oleh pengguna untuk menyimpan, mengurus, mengubah suai dan mencapai kembali data apabila perlu (techterms.com 20012b)

11.5.1 Ciri-Ciri Asas Aplikasi Pangkalan Data i. Terbentuk dari jadual atau beberapa jadual yang boleh dihubungkan antara satu sama lain. Setiap jadual mempunyai medan untuk dimasukkan data. Menyimpan data dalam medan pada jadual. Satu medan boleh menyimpan satu data dan keseluruhan data tentang satu objek atau perkara dikenali sebagai rekod. Membenarkan pengguna menyimpan, mengedit dan mencapai kembali data yang disimpan.

ii.

iii.

11.5.2 Kegunaan Pangakalan Data Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran i. Data tentang murid boleh disimpan dan diurus dengan teratur menjadikan proses menguruskan maklumat murid cekap dan tepat. Capaian kembali maklumat boleh dibuat menggunakan kata kunci dan rekod murid dipapar secara automatik. Maklumat murid boleh disaring dan dirumus secara automatik. Dengan itu guru dapat menjimatkan masa berbanding cara lama menyimpan maklumat murid menggunakan kertas dan fail. Boleh digunakan untuk tempat menyimpan soalan-soalan ujian yang mana jika koleksi soalan adalah besar, guru berpeluang mencapai kembali soalan-soalan yang relevan melalui proses saringan

ii.

iii.

31

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

iv.

Guru boleh menggunakan pangkalan data untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran misalnya dengan menggalakkan pemikiran aras tinggi hasil meminta murid mengkaji pelaporan yang dikeluarkan hasil saringan data dari pangakalan data

Contoh aplikasi pangkalan data Microsoft Access MySQL Oracle

Perbincangan Teroka dan bincangkan ciri-ciri utama beberapa aplikasi pangkalan data.

Amali Dengan menggunakan satu aplikasi pangkalan data pilihan anda, hasilkan satu bank soalan (question bank) bagi mata pelajaran yang anda ajar. Soalan-soalan yang terkumpul dalam bank soalan perlu terdiri daripada soalan-soalan yang sesuai dijadikan pilihan

apabila hendak menjalankan ujian kepada murid-murid yang anda ajar

32

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11.6 PENGGUNAAN PERISIAN DAN ALAT PENGARANGAN

Pengarangan membawa pengertian satu ciptaan atau hasil kreativiti minda seseorang dalam proses yang mengabungkan teks, grafik, animasi, audio dan video untuk mencipta suatu aplikasi Multimedia. Aplikasi pengarangan atau lebih dikenali sebagai alat pengarangan merupakan aplikasi komputer yang membolehkan aplikasi multimedia dicipta dengan menggabungkan pelbagai media digital termasuk bunyi, pergerakan, grafik, audio, video dan teks ke dalam sesuatu aplikasi. Dalam konteks pendidikan, alat pengarangan merujuk kepada perisian yang digunakan untuk membangunkan perisian kursus untuk tujuan e-pembelajaran. Kebanyakan perisian tersebut membolehkan guru mengintegrasikan pelbagai media dalam pembangunan perisian kursus yang mendorong penglibatan dan interaktiviti murid (Lectora.com 2012).

Jenis Alat Pengarangan Berasaskan Ikon 1. Elemen multimedia dan arahan interaktif diurus sebagai objekobjek pada kerangka berstruktur atau kerangka process 2. Menunjukkan carta alir tentang aktiviti yang berlaku pada cabangcabang kerangka

CONTOH PERISIAN AUTHORWARE

Berasaskan Garis Masa 1. Elemen multimedia dan peristiwa (event) diurus pada satu garis masa

DIRECTOR

33

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Jenis Alat Pengarangan 2. Peristiwa yang berlaku adalah berasaskan masa 3. Kelajuan peristiwa boleh dikawal 4. Penzahiran elemen boleh dilakukan pada masa atau manamana tempat pada garis masa 5. Boleh dipautkan ke mana-mana bahagian pada garis masa CONTOH PERISIAN

Berasaskan Halaman Atau Kad 1. Elemen diurus sebagai halamanhalaman sebuah buku atau sebagai sekumpulan kad 2. Halaman disusun seperti halamanhalaman sebuah buku 3. Pautan ke halaman/kad ke halaman/dan adalah secara jujukan 4. Boleh dipautkan ke mana-mana halaman/kad lain berdasarkan arahan interaktif

TOOLBOOK (berasaskan halaman)

HYPERSTUDIO (berasaskan kad)

34

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Jenis Alat Pengarangan CONTOH PERISIAN

Jadual 11.6.1: Jenis-Jenis Alat Pengarangan Fikirkan

Apakah contoh perisian lain yang boleh dikategorikan sebagai alat pengarang?

Ciri Umum Alat Pengarangan i. Mengedit dan mengurus mencipta, mengedit dan menukar format element multi media mengurus dan mereka bentuk berdasarkan papan cerita dan carta alir

ii.

Pengaturcaraan Menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tinggi tapi mudah kerana berbentuk visual

iii.

Interaktif Pengaturcaraan yang komplek menjadi mudah kerana menggunakan konsep pengaturcaraan berstruktur yang menggunakan arahan IF-THEN dan GO TO menjadikan pengguna berupaya mengawal aliran maklumat dan kandungan

iv.

Memain semula dan memperkemas produk Pembangunan boleh dilakukan mengikut segmen dan setiap segmen boleh dibina dan diuji secara berasingan

35

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Waktu satu-satu elemen dilaksanakan boleh ditetapkan dengan rapi dan tepat

v.

penyampaian merentas pelbagai platform dan internet produk boleh bergerak sendiri (standalone) produk boleh merentas pelbagai platform produk boleh ditukar format untuk dimainkanpada platform internet

11.7 Penghasilan Pakej Multimedia Pembelajaran

Definisi Multimedia

Multimedia merupakan pengintegrasian pelbagai bentuk media. Ini termasuk teks, grafik, audio, video dan animasi. Sebagai contohnya sebuah persembahan yang merangkumi audio dan video dikatakan sebagai persembahan multimedia. Perisian pendidikan yang merangkumi animasi, audio dan teks dikatakan sebagai perisian multimedia. Kebanyakan bentuk multimedia memerlukan banyak ruang dalam cakera storan (techterms.com 20012a)

Dalam konteks TMK bahan multimedia selain merupakan integrasi pelbagai elemen termasuk teks, grafik (termasuk imej), audio, video dan animasi, merupakan subset kepada hipermedia. Hipermedia mencantumkan elemen-

elemen multimedia dengan hipertext (dikenali juga sebagai hiperlink) yang menjadi pautan antara elemen-elemen tersebut (Microsoft Press 1994).

Dalam konteks pendidikan sebuah pakej multimedia adalah satu pakej pembelajaran yang menggabungkan strategi pembelajaran dengan kandungan pembelajaran yang dipersembahkan menggunakan pelbagai elemen multimedia bagi membolehkan objektif pembelajaran dicapai oleh murid.

36

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Latihan

Pilih satu unit pengajaran satu tajuk mata pelajaran sekolah rendah. Sediakan Papan cerita bagi pembangunkan pakej multimedia pembelajaran bagi satu standard pembelajaran mata pelajaran yang anda ajar.

11.8 Penggunaan Media Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Media Interaktif

Media Interaktif ialah integrasi pelbagai media termasuk teks, grafik, imej, audio, dan video dalam suasana berstruktur supaya pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan tertentu. Media interaktif biasanya memerlukan kawalan, input, respon aktif pengguna. Kebanyakan media interaktif masa kini menggunakan teknologi digital. Contoh bentuk media interaktif ialah seperti laman web, perakam video digital (DVR), permainan komputer, forum atas talian, E-Mail dan rangkaian sosial (Social network).

Multimedia Interaktif

Apabila pengguna berupaya mengawal elemen-elemen dalam pakej multimedia dari segi jenis, masa dan cara ia menjadi multimedia interaktif. Penggunaan khusus multimedia interaktif ialah untuk; Latihtubi dan latihan untuk menguasai kemahiran asas Perkembangan kemahiran menulis Penyelesaian masalah Pemahaman konsep-konsep matematik dan sains Simulasi dalam sains dan matematik manipulasi data

37

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran menguasai kemahiran komputer akses dan komunikasi akses guru dan murid dari jarak jauh pembelajaran koperatif dan perseorangan pengurusan dan pentadbiran aktiviti di bilik darjah.

Fikirkan

Sejauh manakah pakej multimedia interaktif penting bagi murid dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

Penghasilan Pakej Multimedia Pembelajaran Interaktif

Pembinaan Multimedia Interaktif melibatkan satu proses yang sistematik dan teliti. Terdapat banyak model proses yang digunakan dalam projek pimbinaan multimedia Interaktif. Model ADDIE merupakan model yang popular digunakan dalam rekabentuk pengajaran. Dalam konteks pembinaan pakej multimedia interaktif pendidikan, model ini adalah amat sesuai digunakan. Model ini merangkumi fasa seperti berikut;

i. ii. iii. iv. v.

Analisis (Analysis) Rekabentuk (Design) Pembangunan (Development) Implimentasi (Implimentation) Penilaian (Evaluation)

38

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran PROSES KERJA

A - Peringkat Analisis (Analysis): i. ii. Analisis murid anda (buat andaian bagaimana keadaan murid anda); Sikap, pengetahuan sedia ada, kemahiran, dan juga gaya pembelajarannya. iii. Buat analisis sukatan, tajuk atau subtajuk bagi bahan P&P yang akan dibina. iv. v. vi. vii. Kaji struktur konsep tajuk tersebut Firkirkan yang mana dahulu perlu dikuasai oleh murid Fikirkan bahan sokongan yang perlu? Fikirkan bahan-bahan (media) yang boleh dibina atau dicari berdasarkan konten utama dan bahan sokongan viii. Tentukan hasil pembelajaran bagi tajuk tersebut Selari dengan kurikulum dan berdasarkan apa yang boleh dilakukan oleh murid serta hasil pembelajaran ix. Fikir dan bincangkan bagaimana pembelajaran tersebut seharusnya akan berlaku? x. Fikirkan aktiviti-aktiviti dan tugasan yang sesuai supayamenghasilkan pembelajaran yang bermakna, seronok, berkaitan,sesuai dan memenuhi hasil pembelajaran.

39

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran B. Peringkat Rekabentuk (Design) i. Pertimbangkan aspek reka bentuk Kandungan, Aspek susun/reka letak(paparan Skrin) dan Antaramuka (Interface) ii. iii. iv. Bina pelan Navigasi (Navigation) Bina pelan kisah (story boarding papan cerita). Pastikan Juga tahap Interaktiviti yang hendak dimasukkan

C. Peringkat Pembangunan (Development) i. ii. iii. Cari dan pilih bahan/media yang bersesuaian Ubahsuai media yang sedia ada jika boleh digunakan. Bina media sediri jika dirasakan lebih perlu dan sesuai audio; grafik; animasi; video; dll iv. Gunakan perisian-perisian penyuntingan Grafik, Audio, Video dan animasi yang sesuai. v. vi. vii. Tukarkan semua bahan media ke bentuk digital. Pilih perisian pengarangan yang sesuai. Berdasarkan pelan kisah yang telah dibina, mengarang dengan menggunakan perisian pengarangan yang telah diplih. viii. ix. Masukan elemen multimedia yang telah ditetapkan Bina Menu untuk membuat capaian ke tajuk-tajuk, aktiviti,latihan dan sumber x. Buat pautan dari tajuk, aktiviti, tugasan, latihan, sumber dan lain-lain; dan pautan semula ke Menu

D. Peringkat Implimentasi (Implimentation) i. Jalankan Pakej Multimedia yang telah dibangunkan untuk mencari kecacatan. Peringkat ujian ini dipanggil Alfa Testing. ii. Aplikasikan Pakej Multimedia anda kepada murid anda dan betulkan kekurangan yang testing. timbul. Peringkat ujian ini di panggil sebagai Beta

40

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran E. Peringkat Penilaian (Evaluation) i. ii. Buat penilaian ke atas keberkesanan media yang telah anda sediakan. Buat penilaian ke atas proses pengajaran dan pembelajaran yang telah anda rancang.

Reka Bentuk Interaktiviti

Menurut Shedroff (1994) , reka bentuk interaktiviti dari segi multimedia merangkumi enam komponen utama seperti berikut:

i. ii. iii. iv. v. vi.

Maklumbalas (respon prestasi pengguna) Kawalan (navigasi dan interaktiviti) Kreativiti (pengguna menghasilkan sesuatu) Produktiviti (isi kandungan) Komunikasi (komunikasi dengan orang lain) Mudah disesuaikan

Latihan Pilih satu koswer pendidikan dan kenalpasti elemen-elemen media interaktif yang terdapat didalamnya.

Kelebihan penggunaan media interaktif

Penggunaan media interaktif dalam pendidikan membawa banyak kelebihan. Antaranya ialah:

ia memudahkan pembelajaran berpusatkan murid. Memberikan pilihan pembelajaran yang banyak serta memperkenalkan banyak bahan baru.

41

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Ia memenuhi kehendak stail pembelajaran yang pelbagai dengan memberikan banyak pilihan pendekatan pembelajaran.

Ia motivasikan interaksi, eksperimen dan pembelajaran koperatif murid.

Ia membantu dalam proses pembelajaran berasaskan tema.

Ia menggalakkan pembelajaran secara konstruktivisme.

Media interaktif sangat sesuai digunakan dalam situasi pembelajaran yang rumit seperti berikut.

Bahan atau kandungan yang susah untuk divisualkan contohnya seperti proses-proses rumit.

Kandungan tiga dimensi yang susah untuk belajar secara visual dengan menggunakan bahan dua dimensi.

Proses-proses dinamik yang memerlukan kefahaman tentang hubungan antara objek-objek yang bergerak.

Kandungan yang merangkumi isi yang menyeluruh dimana beberapa idea perlu digabungkan untuk memahami keseluruhan.

Simulasi proses yang kompleks atau mahal dimana tiada peluang untuk menggunakan peralatan yang sebenar.

Bacaan Tambahan Dengan melayari internet, dapatkan idea-idea tambahan tentang

cara penggunaan media interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

42

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Amali Dengan menggunakan satu perisian pengarangan pilihan anda, hasilkan sebuah persembahan multimedia Interaktif bagi pengajaran dan pembelajaran satu tajuk mata pelajaran sekolah rendah. RUMUSAN

Bab ini menerangkan tentang pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran, juga topik-topik berkaitan aplikasi komputer termasuk pemproses perkataan, persembahan elektronik, hamparan elektronik dan pangkalan data serta tentang penggunaan aplikasi alat pengarangan. Turut diterangkan ada

tentang penghasilan pakej multimedia pembelajaran dan penggunaan media interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran.

BIBLIOGRAFI:

Answer.com (2012). What are the features of presentation softwares? Akses pada November 11, 2012 daripada [http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_features_of_presentation_software]

Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) (1995). A report on 10 years of ACOT research. Cupertino, CA: Apple Computers Inc.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2011). Buku panduan teknologi maklumat dan komunikasi merentas kurikulum. Malaysia: Bahagian Pembangunan Kurikulum. Akses pada November 8, 2012 daripada [web access: http://kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/emk_kemahiran_menaakul]

Bowling Green State University (n.d.). Microsoft PowerPoint 2010 tutorial. Akses pada Oktober 22, 2012 daripada [ http://www.bgsu.edu/downloads/cio/file85354.pdf]

43

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Clark, Nancy B. (2004). Criteria for professional presentations. Akses pada November 11, 2012 daripada [http://www.dmu.edu/wpcontent/uploads/2011/02/Criteria-for-Professional-Presentations-withPowerPoint.pdf]

Customeguide.com (2011). Microsoft PowerPoint 2010 quick reference card.Akses pada October 22, 2012 daripada [http://customguide.com/wpcontent/themes/customguide/pdf/qr/powerpoint-quick-reference-2010.pdf]

DfEE. (1998) Teaching: high status, high standards. Requirements for courses of initial teacher training. Circular 4/98.

ehow.com (2012). What Is an Electronic Spreadsheet? Akses pada November 13, 2012 daripada [http://www.ehow.com/facts_6736821_electronicspreadsheet_.html] Gregory, Hamilton (2012). Public speaking for college and career. 6th ed. Akses pada 11 November 2012 daripada [http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072400536/student_view0/glossary.html]

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., & Smaldino, S.E. (1996). Instructional media and technologies for learning. Edisi ke 5. New Jersey: Prentice-Hall.

International Society for Technology in Education (1998). National education technology standards for students. Eugene, Oregon: ISTE

Jones, David (2005). How to make good presentation. Akses pada November 11, 2012 daripada [http://www.cmos.ca/presentationse.html]

44

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Lectora.com (2012), What is an Authoring Tool? Akses pada November 13, 2012 daripada [http://lectora.com/resources/authoring-tool/ ]

Markowitz, Eric (2011). How to create a great PowerPoint presentation. Akses pada November 11, 2012 daripada [http://www.inc.com/guides/201102/how-to-create-a-great-powerpointpresentation.html]

Mayer, Richard (1999). Multimedia aids to problem-solving transfer. dalam International Journal of Educational Research 31 (1999). 611-623. Akses pada November 12, 2012 daripada [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.6023&rep=rep1&ty pe=pdf]

Mayer, Richard & Moreno, Roxana (1998). A cognitive theory of multimedia learning: Implications for design principles. Akses pada November 12, 2012 daripada [http://spnd423.com/SPND%20423%20Readings/A%20Cognitive%20Theory.pdf]

Microsoft (2012). 12 tips for creating better PowerPoint presentations. Akses pada November 11, 2012 daripada [http://www.microsoft.com/atwork/skills/presentations.aspx#fbid=ddC-RB9pjwi]

Microsoft Office.com (2012). What is presenter view? Akses pada October 22, 2012 daripada [http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/what-is-presenter-viewHA010360578.aspx] Microsoft Press (1994). Computer dictionary. 2nd Edition. Washington: Microsoft Press

45

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Mohd Jizat Abdol,Abdul Razak Idris dan Jessnor Elmy (2006). Teknologi pengajaran dan pembelajaran. UTM.

Ngui Kuan Sang (1989). Teknologi Pendidikan: penggunaannya dalam pengajaran geografi, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia.

Noriati A.Rashid, et. al. (2009). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Shah Alam. Oxford Fajar.

Noriati, A.Rashid (2012). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.

Percival , H.T., Ellington, H.I. dan Race, P. (1993). Handbook of educational technology. Edisi ke 3. London: Kogan Page.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran 2. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum . Akses pada November 4, 2012 daripada [web access: http://www.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/ict_in_pnp.pdf ]

Razali Nor (1995). Teknologi pendidikan: media unjuran dan media elektronik. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

46

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber: Komponen teknologi pendidikan.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1987). Teknologi pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shedroff, Nathan (1994). Interaction Design. Akses pada November 13, 2012 daripada [http://www.nathan.com/thoughts/recipe/inter.html]

Smaldino, S. E., Russell, J. D., Heinich, R. & Molenda, M. (2002). Instructional technology and media for learning. Edisi ke 7. New Jersey: Pearson & Merrill Prentice-Hall.

Smaldino, S., Russell, J.,Heinnich, R,& Molenda, M. (2005). Instructional technology and media for learning, edisi ke-8. New York: Pearson Prentice Hall.

Smaldino, Sharon E., Lowther, Deborah L. & Russell, James D. (2012). Instructional technology and media for learning. Edisi ke 10. Boston: Pearson.

Techtarget.com. SearchSQLserver. Akses pada November 13, 2012 daripada [http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/database]

techterms.com 2012a. The tech terms computer dictionary. Akses pada November 13, 2012 daripada [http://www.techterms.com/definition/multimedia]

techterms.com 2012b . The tech terms computer Dictionary. Akses pada November 13, 2012 daripada [http://www.techterms.com/definition/database]

Wah Wan Ali et al. (2008). HBEM3103. Prinsip teknologi pengajaran. Kuala Lumpur: OUM.

47

Anda mungkin juga menyukai