Anda di halaman 1dari 4

Nama Acara Bilangan Peserta

: :

Lempar Gelung ke Dalam Skitel. 3 orang satu pasukan. :

Alatan yang digunakan

Bil 1. 2.

Nama Alatan Gelung kecil / getah Skitel kecil :

Bilangan yang diperlukan 15 gelung 3 set

Peraturan Acara

Mempunyai 3 peserta setiap pasukan. Setiap peserta akan di ekalkan 5 gelung kecil. Mempunyai 3 skitel. Setiap skitel mempunyai markah yang er e!a" e!a iaitu 5# 3 dan 1 markah. $arak antara peserta dan skitel adalah sepan%ang 2m. & ru%uk lampiran pelan organisasi ' (cara ini tidak di erikan had masa. Setiap peserta akan melempar gelung masing"masing ke dalam skitel sehingga ha is. Markah dikira erdasarkan gelung yang masuk ke dalam skitel dengan tepat. Markah %uga dikira mengikut %umlah gelung yang masuk ke dalam skitel. )eserta oleh melempar gelung pada mana"mana skitel untuk mendapatkan markah le ih. 2 atau 3 orang pega*ai petugas diperlukan untuk men%aga acara ini.

)ega*ai 1 se agai pen%aga tempat melempar# pega*ai 2 se agi pen%aga ka*asan skitel dan pega*ai 3 se agai pencatit markah. $arak antara penonton dan peserta dihalang atau ditanda dengan tali keselamatan agi mengelakkan gangguan atau kelancaran kepada acara yang erlangsun :

Prosedur Acara

1. Murid"murid eratur lurus dalam kumpulan masing"masing. 2. )engelola ertugas mem eri penerangan tentang arahan dan peraturan pertandingan kepada murid"murid. 3. )eserta dikehendaki melempar gelung rotan ke dalam skitel. +. )eserta yang seterusnya perlu mengulangi akti,iti yang sama seperti peserta pertama. 5. )emenang dikira erdasarkan %umlah gelung yang masuk ke dalam skitel. Borang Skor : &contoh orang'

BORANG SKOR ACARA SUKANEKA LE PAR GELUNG -edudukan 1. 2. 3. +. Sekolah $umlah Gelung Markah -eseluruhan

Lakaran Pelan Organisasi Acara Lempar Gelung GARIS MULA PESERTA 3 POIN T 5 PETAK SKITEL

2 METER
1 5 GELUNG KECIL POINT

POIN T

Anda mungkin juga menyukai