Anda di halaman 1dari 5

¯ñ ¬µ§¶íŸ·§º bÀg¼¸ ¬µÏ©¶œ¶ð§¶Ï (2008-

(2008-09) - ©º©·Ôµ¸Ù†º ª¶¿¤¶¥¶õ¿Ôµ¸Á§¶à¥¶õ¿¨¿


©¶.¬µÏùê œÈ†º ©·§¶Ï œºŸº þ¶¯¶œ¶ëÏ ¬µ¥¶õ¦¶õÏ ª¶¿¤¶)·§¶êÏ ª¶¿¤¶)·§¶ê¥¶õ¿¨)¶¿ ¬µ§º¡µ™¶¿ þ·¥¶õ/üþ¶é
þ¶¯¶œ¶ë¥¶õ¿¨¿
1. 16/04/2008 £¿Ÿ¶ 11 ¥¶õ– 07.41 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
2. 17/18-04-2008 £¿Ÿ¶/ 5¶¿§¶¿ 12 „œ¶à§¶ 01.29 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
3. 17/18-04-2008 £¿Ÿ¶/ 5¶¿§¶¿ 13 Ôµ¸¬µà 04.32 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
4. 18/19-04-2008 ª¶¿)¶ë/ª¶þº 13 Ôµ¸¬µà 01.26 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
5. 19-04-2008 ª¶þº 14 Ôµ¸¬µà 08.20 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ
6. 20/21-04-2008 ?†º/³Ë¥¶õ 15 ú»œ¶à 01.18 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
7. 22/23-04-2008 ¥¶õÏ5¶®¶/£¿Ÿ¶ 02 Õþ¶Á§·†¶ 04.14 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
8. 23-04-2008 £¿Ÿ¶ 03 Õþ¶Á§·†¶ 08.01 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
9. 24/25-04-2008 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 04 ¥¶õÁ¨ 04.03 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï )¶Ãœº)¶)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
10. 27-04-2008 ?†º 07 „œ¶à§¶´·™¶ 07.48 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
11. 27/28-04-2008 ?†º/³Ë¥¶õ 07 „œ¶à§¶´·™¶ 00.49 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵꫵÛ,§È©¶œº
12. 30-04-2008 £¿Ÿ¶ 10 Ÿ¶þº«µÛ 07.35 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶
Â.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
13. 30-04-2008 £¿Ÿ¶ 10 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 10.24 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
14. 01-05-2008 5¶¿§¶¿ 11 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 03. 39AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
07.32 AM
15. 06-08-2008 £¿Ÿ¶ 05 Ôµ¸¬µà 09.27 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
11.45 PM ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
16. 9/10-08-2008 ª¶þº/?†º 09 Õþ¶Á§·†¶ 03.50 AM ©º©·Ôµ
©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
17. 10-08-2008 ?†º 09 Õþ¶Á§·†¶ 10.49 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
18. 10/11-08-2008 ?†º/³Ë¥¶õ 10 Õþ¶Á§·†¶ 00.56 AM
19. 14-08-2008 5¶¿§¶¿ 13 „œ¶à§¶´·™¶ 11.13 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
20. 15-08-2008 ª¶¿)¶ë 14 „œ¶à§¶´·™¶ 11-09 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
21. 21-08-2008 5¶¿§¶¿ 06 ?ª¶íþº 10.45 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
22. 21/22-08-2008 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 06 ?ª¶íþº 00.12 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
23. 21/22-08-2008 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 06 ?ª¶íþºþº 03.01 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ
24. 24-08-2008 ?†º 09 §ÍÔ¹¸›» 10.33 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
25. 24-08-2008 ?†º 09 §ÍÔ¹¸›» 11.59 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
26. 01/02-10-2008 £¿Ÿ¶/ 5¶¿§¶§¶¿ 03 ³·íœ 00.20 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
27. 03-10-2008 ª¶¿)¶ë 04 Õþ¶Á§·†¶ 09.23 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
28. 05-10.2008 ?†º 06 ¥¶õÁ¨ 11.59 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
29. 09-10-2008 5¶¿§¶¿ 10 ª¶ë©¶›Ï 08.59 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶
?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
30. 10-10-2008 ª¶¿)¶ë 11 Ÿ¶þº«µÛ 08.55 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
31. 10-10-2008 ª¶¿)¶ë 11 Ÿ¶þº«µÛ 11.44 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
32. 11.10.2008 ª¶þº 12 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 09.14 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
33. 11.10.2008 ª¶þº 12 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 08.49 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
34. 15-10-2008 £¿Ÿ¶ 01 ?ª¶íþº 08.58 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
35. 15-10-2008 £¿Ÿ¶ 01 ?ª¶íþº 08.58 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
36. 15-10-2008 £¿Ÿ¶ 01 ?ª¶íþº 11.44 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ
37. 18.10.2008 ª¶þº 05 §ÍÔ¹¸›» 08.23 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
38. 18/19-10-2008 ª¶þº/?†º 05 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 04.57 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
39. 19.10.2008 ?†º 06 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 08.20 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿,¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
40. 23.10.2008 5¶¿§¶¿ 10 ¥¶õ– 08.04 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
41. 24.10.2008 ª¶¿)¶ë 11 ¥¶õ– 08.23 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
42. 30-10-2008 5¶¿§¶¿ 02 Õþ¶Á§·†¶ 10.24 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
43. 31-10-2008 ª¶¿)¶ë 02 Õþ¶Á§·†¶ 11.05 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
44. 1/2-11-2008 ª¶þº/?†º 03 ¥¶õÁ¨ 04.02 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
45. 02-11-2008 ?†º 04 ¥¶õÁ¨ 07.46 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
46. 02-11-2008 ?†º 04 ¥¶õÁ¨ 10.57 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï
47. 05-11-2008 £¿Ÿ¶ 07 „œ¶à§¶´·™¶ 07.35 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
48. 05-11-2008 £¿Ÿ¶ 07 ª¶ë©¶›Ï 10.46 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
49. 05-11-2008 £¿Ÿ¶ 07 07.12 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
50. 05/06-11-2008 £¿Ÿ¶/ 5¶¿§¶¿ 07 ª¶ë©¶›Ï 03.47 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï
51. 06-11-2008 5¶¿§¶¿ 09 Ÿ¶þº«µÛ 07.09 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
52. 06/07-11-2008 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 09 Ÿ¶þº«µÛ 03.43 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
53. 07-11-2008 ª¶¿)¶ë 10 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 07.04 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
54. 08-11-2008 ª¶þº 10 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 10.34 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¥¶ÕãÕã5¶5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
55. 09-11-2008 ?†º 11 „œ¶à§·¤¸†¶ë 09.46 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
56. 10-11-2008 ³Ë¥¶õ 12 „œ¶à§·¤¸†¶ë 10.26 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
57. 10-11-2008 ³Ë¥¶õ 12 §È©¶œº 09.41 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
58. 14-11-2008 ª¶¿)¶ë 02 §ÍÔ¹¸›» 09.25 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë,ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
59. 15-11-2008 ª¶þº 03 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 09.21 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
60. 15/16-11-2008 ª¶þº/?†º 03 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 03.07 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
61. 19/20-11-2008 £¿Ÿ¶/ 5¶¿§¶¿ 07 ¥¶õ– 05.47 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
62. 21-11-2008 ª¶¿)¶ë 09 ¡µÀ¤¶ç 02.43 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
63. 21-11-2008 ª¶¿)¶ë 09 ¡µÀ¤¶ç 05.30 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
64. 22-11-2008 ª¶þº 10 „œ¶à§¶ 09.03 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
65. 22/23-11-2008 ª¶þº/?†º 10 Ôµ¸¬µà 03.39 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
66. 22/23-11-2008 ª¶þº/?†º 10 Ôµ¸¬µà 05.30 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
67. 29-11-2008 ª¶þº 02 üÈê«µÛ 05.05 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
68. 30-11-2008 ?†º 03 ¥¶õÁ¨ 09.07 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·– ·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
69. 03-12-2008 £¿Ÿ¶ 05 ª¶ë©¶›Ï 08.54 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
70. 03/04-12-2008 £¿Ÿ¶/5¶¿§¶¿ 06 Ÿ¶þº«µÛ 04.47 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
71. 04-12-2008 5¶¿§¶¿ 07 Ÿ¶þº«µÛ 08.51 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
72. 04/05-12-2008 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 07 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 01.55 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
73. 05-12-2008 ª¶¿)¶ë 08 ª¶œ¶¤»ª¶Ï 08.03 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
74. 06/07-12-2008 ª¶þº/?†º 08 „œ¶à§·¤¸†¶
·¤¸†¶ë 01.45 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
75. 07-12-2008 ?†º 09 „œ¶à§·¤¸†¶ë 07.54 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
76. 11-12-2008 5¶¿§¶¿ 14 §ÍÔ¹¸›» 07.39 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
77. 12/13-12-2008 ª¶¿)¶ë/ª¶þº 15 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 01.21 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶
.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
78. 15-12-2008 ³Ë¥¶õ 03 ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿ 07.23 AM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
79. 19/20-12-2008 ª¶¿)¶ë/ª¶þº 08 „œ¶à§¶ 00.55 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
80. 19/20-12-2008 ª¶¿)¶ë/ª¶þº 08 „œ¶à§¶ 04.43 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
81. 20/21-12-2008 ª¶þº/?†º 09 Ôµ¸¬µà 00.51 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨,Á¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
82. 11/12-02-2009 £¿Ÿ¶/5¶¿§¶¿ 03 „œ¶à§¶ 01.09 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
83. 12/13-02-2009 5¶¿§¶¿/ª¶¿)¶ë 04 Ôµ¸¬µà 04.16 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
84. 13-02-2009 ª¶¿)¶ë 05 Ôµ¸¬µà 09.11 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
85. 13/14-02-2009 ª¶¿)¶ë/ª¶þº 05 ú»œ¶à 04.11 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
86. 14-02-2009 ª¶þº 05 ú»œ¶à 11.06 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
87. 14-02-2009 ª¶þº 06 ú»œ¶à 09.08 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï
88. 14/15-02-2009 ª¶þº/?†º 06 ³·íœ 04.08 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
89. 15-02-2008 ?†º 06 ³·íœ 11.02 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
90. 15/16-02-2009 ?†º/³Ë¥¶õ 07 ³·íœ 00.53 AM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï
91. 19-02-2009 5¶¿§¶¿ 10 ¥¶õÁ¨ 08.47 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
92. 19/20-02-2009 ª¶¿)¶ë 11 ¥¶õÁ¨ 00.38 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
93. 19/20-02-2009 ª¶¿)¶ë 11 ¥¶õÁ¨ 03.49 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï
94. 27-02-2009 ª¶¿)¶ë 03 „œ¶à§·¤¸†¶ë 08.15 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
95. 28-02-2009 ª¶þº 04 §È©¶œº 08.11 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
96. 01.03.2009 ?†º 04 ?ª¶íþº 03.11 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
97. 01.03.2009 ?†º 05 ?ª¶íþº 10.08 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈüÈꫵÛ,§È©¶œº
98. 04-03-2009 £¿Ÿ¶ 08 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 07.56 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
99. 05-03-2009 5¶¿§¶¿ 09 ¥¶õÃ5¶ªº§¶ 07.25 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
100. 06-03-2009 ª¶¿)¶ë 10 ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿ 07.51 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
101. 07-03-2009 ª¶þº 12 ¡µÀ«µê¥ºõ 07.43 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
102. 07.03.2009 ª¶þº 12 ¡µÀ«µê¥ºõ 11.33 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
103. 08-03-2009 ?†º 13 ¡µÀ«µê¥ºõ 07.13 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï
104. 11-03-2009 £¿Ÿ¶ 01 „œ¶à§¶ 09.28 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
105. 11-03-2009 £¿Ÿ¶ 01 „œ¶à§¶ 07.28 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
106. 11-03-2009 £¿Ÿ¶ 01 „œ¶à§¶ 11.18 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï
107. 11/12-03-2009 £¿Ÿ¶/5¶¿§¶¿ 01 „œ¶à§¶ 02.28 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï
108. 13-03-2009 ª¶¿)¶ë 03 Ôµ¸¬µà 06.52 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
?§¶¿†¶ë, ³·íœ, ª¶œ¶, ¡µÀ«µ«µê¥ºõ, Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
109. 13-03-2009 ª¶¿)¶ë 03 ú»œ¶à 10.47 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ.«µ™¶, §ÍÔ¹¸›», Ôµ¸¬µà, ª¶ë©¶›Ï,
110. 13/14-03-2009 ª¶þº 03 ú»œ¶à 02.20 AM 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï, 5¶ÃÔµÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
111. 14-03-2009 ª¶þº 04 ³·íœ 09.15 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
112. 15-03-2009 ?†º 05 ³·íœ 08.55 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¥¶õÃ5¶ªº§¶,ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ, ¡µÀ«µê¥ºõ,Õþ¶Á§·†¶, „.¤¸†¶ë
113. 16-03-2009 ³Ë¥¶õ 06 Õþ¶Á§·†¶ 10.57 PM 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï ?ª¶íþº, ¥¶õ–, ¥¶õÁ¨, )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „.´·™¶,
¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ.¤¸†¶ë
114. 18-03-2009 £¿Ÿ¶ 07 ¥¶õÁ¨ 10.51 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï )¶Ãœº)¶, „œ¶à§¶, „œ¶à§¶´·™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
115. 19-03-2009 5¶¿§¶¿ 08 ¥¶õÁ¨ 08.54 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
116. 20-03-2009 ª¶¿)¶ë 09 „œ¶à§¶´·™¶ 10.42 PM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸¡µë©Èª¶Ï f¼i¼]Ä, ¡µÀ¤¶ç, ¡µÂ§·í«µ™¶, ¥¶õÃ5¶ªº§¶, ú»œ¶à, Ÿ¶þº«µÛ,
117. 21-03-2009 ª¶þº 10 „œ¶à§¶´·™¶ 10.14 AM ©º©·Ôµ¸ÙÏ, 5¶ÃÔµ¸Ù§¶Ï¤¶Ï ¡µÀþ¶§¶í¬µ¿, ©ºª·–
·–, ¡µÂ§¶í¤¸†¶
¤¸†¶ë, Õª½ë«µ, üÈꫵÛ,§È©¶œº
üÍꜺ«µê§¶œ¶ä \À. ©½§¶¥¶õþÈþº ©È›¿5ͱ·¨ý §·©¶À

Minat Terkait