Anda di halaman 1dari 20

PERSAMAAN LINEAR

Selesaikan persamaan berikut. a) c) e) g) i) 3p 2 = 2 (3 + p)


4 + k = 2 3k 3 3k 2 =1 k

b) d) f).

4+

3 p=3p 4

2 + p = 2 3p 3(x 2) 6 = x h) 4x + = 2x 13
m 2

2 + p = 2p +
5k + 2 =2 k

4 3

!)

4 (2 3m) =

PERSAMAAN KUADRATIK 1. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # x2 1$ = 3x

2. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # m2 4m = 3 ( 2m)

3. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # ( y 1 )(y + 4) = 14

4. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #

3 y 2 2$ =% y

. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # 6 (1 + x) = 4 + 11x 2x2

6. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # 3 ( p2 1 ) & 3 = 3p

%. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # k 2 k = k 3 2

'. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # 16x2 = 4x

(. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut #

)=

( 'w w

1$. Selesaikan persamaan kuadratik "ang berikut # 3x & 6 =% x

PERSAMAAN LINEAR SERENTAK 1. *itungkan p dan nilai q "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut # 2p + q = 4 p + 3q = + 3 ,4 markah-

2.

*itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

4x + y = 1 x + 2y = ( ,4 markah-

3.

*itungkan h dan nilai k "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut # 3h k = h + k = 3 ,4 markah-

4.

*itungkan v dan nilai w "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

v + w = +2 2v 3w = 1$ ,4 markah-

*itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut # 3x + 2y = 12 4x y = ,4 markah-

6.

*itungkan h dan nilai k "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

3h + 2k = 4 6h + k = 11 ,4 markah-

%.

*itungkan m dan nilai n "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut # 3m + 2n = 4 m 3n = ,4 markah-

'.

*itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

6x 2y = 1 2 y =1 x+ 3 ,4 markah-

(.

*itungkan x dan nilai y "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut # 3 y = 12 4 2x 3y = 1' x + ,4 markah-

1$.

*itungkan p dan nilai q "ang memuaskan persamaan linear serentak berikut #

1 p q = 4 2 2 p 3q = 14

,4 markah-

STATISTIK 1. .ata dalam /a!ah ' menun!ukkan umur guru bagi 42 0rang guru di S12 .at03 *a!i 10hd /edha. 1 2 46 33 42 2 2$ 32 3' 3 34 4% 4 3% 2' 42 26 31 31 41 3% 2( 3 4' /a!ah ' (a) markah(b) 7erdasarkan !adual anda di (a) (i) 8"atakan kelas m0d (ii) markah(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. *itungkan min markah u!ian bulanan 7ahasa 9nggeris dan berikan !a)apan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. ,4 1enggunakan data dalam /a!ah ' dan dengan sai4 kelas pada ruang !a)apan. markah5 lengkapkan 6adual 2 ,4 26 21 3( 3' 43 44 4$ 36 23 31 2' 34 3$ 3' 3( 23 22 4

.engan menggunakan skala 2 cm kepada markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid pada paksi mencancang5 lukiskan satu hist0gram bagi data ini. ,4 markahJawapan 1arkah 2$ 24 2 2( <itik tengah 22 ;rekuensi

(a)

(b)

(i) (ii)

(c)

:raf

.ata dalam /a!ah 2 menun!ukkan derma5 dalam /1 5 "ang dikutip 0leh 4$ 0rang murid dari S12 6elai (;) 4( 22 2% 34 4$ 26 3$ 24 34 3% 3' 33 32 2 4' 3( 3( 4$ 34 2 /a!ah 2 (a) (b) 7erdasarkan data dalam /a!ah % dan dengan menggunakan sai4 kelas 5 lengkapkan 6adual 2 pada ruang !a)apan. ,3 markah7erdasarkan 6adual 2 di (a) 5 hitungkan min anggaran kutipan derma bagi se0rang murid. ,3 markah41 4 43 46 4% 4 43 4$ 23 3$ 4 3( 3' 3 2( 43 31 3 3% 2'

(c)

Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. .engan menggunakan skala 2 cm kepada /1 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 0rang murid pada paksi mencancang5 lukis satu p0lig0n kekerapan bagi data itu. , markah-

(d)

7erdasarkan p0lig0n kekerapan di (c)5 n"atakan satu maklumat berkaitan dengan kutipan derma tersebut. ,1 markah-

6a)apan (a) Selang kelas 21 2 26 3$ <itik tengah 23 2ekerapan

6adual 2 (b) (c) (d) 3. 6adual 3 menun!ukkan taburan kekerapan !isim5 dalam kg5 agi sekumpulan '$ ek0r kambing dari satu kandang di 2ampung =ulau >abu. 6isim (kg) 3$ 34 3 3( 4$ 44 4 4( $ 4 ( 6$ 64 2ekerapan ' 11 21 22 1$ 3 :raf

6adual 3 (a) (b) markah(c) ini. ,4 markah(d) berkhasiat. .engan menggunakan 0gif "ang telah anda lukis di 3 (c)5 cari nilai bagi p ,1 markah6a)apan (a) (i) (ii) (b) "empa#a $tas (kg) 2(. 34. %ekerapan longgokan $ 2 ? daripada kambing&kambing itu dalam kumpulan tersebut mempun"ai !isim kurang daripada p kg. 2ambing&kambing ini akan dibekalkan dengan makanan Untuk ceraian soalan ini5 gunakan kertas graf. .engan menggunakan skala 2 cm kepada kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1$ ek0r pkambing ada paksi mencancang5 lukiskan satu 0gif bagi data (i) (ii) 8"atakan kelas m0d *itung min anggaran !isim bagi kumpulan kambing itu ,4 markah-

7erdasarkan 6adual 25 lengkapkan 6adual 3 pada ruang !a)apan untuk menun!ukkan kekerapan l0ngg0kan !isim itu. ,3

6adual 3 (c) :raf (d) p = !!!!.

4. .ata di ba)ah menun!ukkan kutipan derma dalam /15 0leh 4$ murid S12 Seri 6emp0l untuk >arian 60gathan 6emp0l 3' 32 21 24 3$ 34 2 42 1' 23 41 32 36 26 3% 2 2% 3$ 3 4' 1( 42 33 4% 3( 32 23 3% 22 34 2' 1' 43 3' 41 42 46 2 33 2%

(a) (b) markah(c)

7erdasar data itu5 lengkapkan 6adual 4 di ruang !a)apan .

,3 markah-

7erdasarkan 6adual 4 di (a) 5 hitung min anggaran kutipan derma bagi se0rang pemandu. ,3 Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. .engan menggunakan skala 2 cm kepada /1 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid pada paksi mencancang5 lukis satu p0lig0n kekerapan bagi data itu. , markah-

(d)

7erdasarkan p0lig0n kekerapan di 4 (c)5 n"atakan bilangan murid "ang telah membuat ba"aran t0l lebih daripada /1 34 ,1 markah-

6a)apan Selang kelas 1 1( <itik tengah 1% 2ekerapan

(a)

6adual 4 (b)

(c) (d)

:raf

Sekumpulan 3$ 0rang murid dari S12 <aman 9ndah sedang menghadiri kem m0ti@asi. .ata di /a!ah menun!ukkan !arak dalam km5 antara rumah mereka dengan kem itu. '1 41 4 62 41 21 6' 46 %6 ($ ( 4( 63 %4 /a!ah (a) (b) (c) 7erdasarkan data di /a!ah 5 lengkapkan 6adual di ruang !a)apan. ,3 markah,1 markah,3 6% 1 %1 4 ' 34 6 %4 %1 6$ 6$ 61 3% ' 61

8"atakan sai4 selang kelas "ang digunakan dalam 6adual .

7erdasarkan 6adual 5 hitung min anggaran !arak antara rumah murid&murid itu dengan kem tersebut. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.

markah(d)

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1$ km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid pada paksi mencancang5 lukis satu hist0gram bagi data itu. ,4 markah(e) 6a)apan 8"atakan satu maklumat berdasarkan hist0gram di (d) ,1 markah-

Jarak (km) 21 3$ 31 4$ 41 $ 1 6$ 61 %$ %1 '$ '1 ($ (a)

;rekuensi

<itik tengah

6adual (b) (c)

(d) (e) 6.

:raf

6adual 6 menun!ukkan taburan kekerapan umur bagi '' 0rang peker!a di sebuah kilang. Amur (<ahun) 26 3$ 31 3 36 4$ 41 4 46 $ 1 6 & 6$ 6adual 6 (a) (b) *itung min anggaran umur bagi se0rang peker!a itu. ,3 markah2ekerapan 3 ( 2% 31 11 2

7erdasarkan 6adual 65 lengkapkan 6adual 6.1 di ruang !a)apan dengan menulis nilai&nilai sempadan atas dan kekerapan l0ngg0kan. ,3

markah-

(c)

Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. .engan menggunakan skala 2 cm kepada tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1$ peker!a pada paksi mencancang5 lukis satu 0gif bagi data itu. ,4 markah-

(d)

2ilang itu bercadang untuk mengan!urkan satu kem m0ti@asi kepada peker!a&peker!a "ang berumur lebih dari 4% tahun. 1enggunakan 0gif di (c) 5 cari bilangan peker!a "ang akan menghadiri kem m0ti@asi tersebut ,2

markah6a)apan (a) (b)

Apper b0undr" "empa#an atas 2 . 3$.

Bumalati@e ;reCuenc" %ekerapan longgokan $

6$.

''

6adual 6.1 (c) :raf (d)

GRAF FUNGSI

1. (a)

>engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan

y =x

2x +

x y

&3 2$

&2. 16.2

&2

&1 '

3 '

4 13

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan pembaris fleksibel. .engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi&y5 lukiskan graf y = x 2 2 x + bagi 3 x 4 . (c) .aripada graf anda5 carikan (i) nilai y apabila x = 1. (ii) nilai x5 apabila y = (

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang memuaskan persamaan x2 x = ( bagi 3 x 4 . 8"atakan nilai&nilai x itu.

2. a) >engkapkan !adual berikut bagi persamaan y = ' + x & x2.

x y

&3 &16

&2

&1 2

$ '

1 12

3 14

3.

4 12

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf. Dnda b0leh menggunakan pembaris fleksibel.

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada pada paksi&y5 lukis graf y = ' + x & x2 bagi &3 x 4.

unit

(c)

.aripada graf anda5 cari nilai

(i)

y apabila x = 2.

(ii) x apabila y = &1$

(d) >ukis satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang memuaskan persamaan 6 + 2x & x2 = $ bagi &3 x 4. 8"atakan nilai&nilai x.

3. (a) >engkapkan !adual berikut bagi

y = x3 + x +2

untuk nilai 3 x 3 .

x y

&3 &2'

&2

&1. &2.''

&1 $

$ 2

$.

1 4

2 12

2. 2$.13

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf. Dnda b0leh menggunakn pembaris fleksibel.

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi&x dan 2 cm kepada paksi&y5 lukiskan graf bagi fungsi y = x 3 + x + 2 .

unit pada

(c) .aripada graf5 carikan

i)

8ilai y apabila x = 1.

ii) 8ilai x apabila y = 6 (d) >ukiskan satu garislurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang memuaskan persamaan x3 & 3x + 2 = $

4. (a) >engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan apabila x = & 1 dan x = 2

y = 1$ x

dengan menulis nilai&nilai y

x y

&3 3%

&2. 2 .6

&2 1'

&1

$ 1$

1 (

2. & .6

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan pembaris fleksibel.

pada

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi &x dan 2 cm kepada paksi&y lukiskan graf y =1$ x 3 bagi 3 x 2.

unit

(c)

.aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x =$.(

(ii) nilai x5 apabila y = 23

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang memuaskan persamaan x3 1$x = $ bagi 3 x 2. . 8"atakan nilai&nilai x itu.

. (a)

>engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan apabila x = & 3 dan x = 1.

y =

12 x

dengan menulis nilai&nilai "

x y

&4 &3

&3

&2 &6

&1 &12

1 12

1.

2 6

3 4

4 3

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan pembaris fleksibel.

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi &x dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi&y5 lukiskan graf
y = 12 x

bagi. 4 x 4

(c) .aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x = 1.4

(ii) nilai x5 apabila y = &

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari satu nilai x "ang memuaskan persamaan 2x2 + %x = 12 bagi 4 x 4 . 8"atakan nilai x itu.

6. (a)

>engkapkan !adual di ba)ah bagi persamaan

y=

2 +4

'

x y

$ 4

2 h

4 6

6 '.

' k

1$ 16.

12 22

(b) Antuk ceraian s0alan ini5 gunakan kertas graf "ang disediakan. Dnda b0leh menggunakan pembaris fleksibel.

.engan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada kedua&dua paksi5 lukiskan graf
y= x 2 +4

'

bagi $ x 12 .

(c) .aripada graf anda5 carikan

(i) nilai y apabila x = (

(ii) nilai x5 apabila y = 1

(d) >ukiskan satu garis lurus "ang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x "ang memuaskan persamaan 16(x 2 ) = x2 bagi $ x 12 . 8"atakan nilai&nilai x itu.