Anda di halaman 1dari 33

PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

Tajuk 1 Mabadi` Hifz Al-Quran


1.1 Ihklas niat dan DOA hafazan
Bacalah al-Quran kerana Allah akan memberi an!aran ke a"a# #e"ia$ huru%
&ari$a&a bacaanmu &enan 10 kebaikan' Aku "i&ak mena"akan ke$a&amu
Ali%( Lam( )im i"u #a"u huru% "e"a$i Ali% #a"u huru%( Lam #a"u huru% &an )im
#a"u huru%'* +Ri,a-a" Al-Hakim.
Un"uk memahami al-Quran +bai -an "ak %aham baha#a Arab &i#arankan
membaca "er!emahan "a%#irn-a.' A&a &ua cara:
Pertama( $embaca hen&aklah
menerima baik +hu#n al-/an. "erha&a$ na# al-Quran &an mahu meneriman-a
#ebaai $an&uan kehi&u$an' Per#0alan ini ama" berkai" ra$a" &enan a&ab
$embaca ke"ika membacan-a'
An"ara a&abn-a ialah:
i- )emilih ,ak"u #e#uai un"uk membacan-a1
ii-memilih "em$a" -an b0leh men!ernihkan %ikiran $embaca &ari hiruk $ikuk
anuan1
iii-memilih $0#i#i &u&uk -an #e#uai &an k0n&i#i -an #0$an menambarkan
kehambaann-a &i #i#i Allah1
i2-men#ucikan &iri &ari k0"0ran lahiriah1
2 - menum$ukan $erha"ian ke$a&a a-a"-a-a" -an &ibaca1
2 - "i&ak mene!ar #emua a-a" &an mahu mem$er0leh #emua $erkara &alam
#a"u ma#a1
2i - men0#0nkan !i,a &ari ke#ibukan menunaikan ha!a" &an memenuhi
$ermin"aan
#ebelum mulai membacan-a1 berhen"i #e!enak &i &e$an a-a" -an &ibaca &an
merenuni maknan-a1 &an cuba men!a&ikan baha,a $embaca #en&irilah -an
#e&an &ia!ak bercaka$ &enan a-a"-a-a"n-a'
edua( $embaca hen&aklah mene"ahui &i#i$lin berin"erak#i &enann-a iai"u
meman&an al-Quran &enan $an&anan -an lenka$ &an men-eluruh1
memerha"ikan ma"lama" u"ama al-Quran iai"u1 memberi hi&a-ah( me,u!u&kan
$eriba&i mu#lim &an ma#-araka" -an 3#lamik bera#akan "ua# &ak,ahn-a iai"u
melahirkan #i"ua#i #0lehah -an ber$ak#ikan amar makru% nahi munkar1
beru#aha mema#uki na# al-Quran #ecara mu"lak &an menun&ukkan reali"i
-an men-alahi ke$a&an-a1 membeba#kan na# al-Quran &ari #ebaran ika"an
1
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
"em$a" &an ma#a nu/ul1 &an #erin menulan #emula a-a"-a-a" -an $ernah
&ibaca &an beru#aha menambahkan $ene"ahuan "erha&a$ makna-maknan-a'
+Zulki%li H! )0h& 4u#0%%( Al-Quran : An"ara 5un"u"an 6e%ahaman.'
)emben"uk 6eikhla#an &alam )embaca menha%a/ Al-Quran :
1. Fahami mak#u& ikhla# &alam beramal( iai"u member#ihkan #eala amalan
&enan ma"lama" &an "u!uan #elain &ari Allah' )embula"kan #e"ia$ $erkara
&an amalan han-a &i"u!ukan ke$a&a Allah #ema"a-ma"a( melakukann-a
un"uk menca$ai re&a Allah'
7. )em0h0n &0a #u$a-a Allah #en"ia#a memban"u memben"uk keikhla#an
&alam &iri' 8en"ia#a membaca &0a beriku" :
9:;<= >?@A B;@ CDEF CDGHI JKLI MNOPQ@
3. 8en"ia#a beri#"ih%ar &an member#ih &iri &ari #eala $en-aki"-$en-aki" ha"i
#e$er"i #i%a" "akabbur( ri-a( u!ub &an lain-lain $en-aki" -an b0leh
menanu $emben"ukan keikhla#an &alam &iri'
4. akukan #e#ua"u $erkara &enan nia" un"uk menun!uk-nun!uk ke$a&a 0ran
lain a&alah ri-a' Ran #i%a" ri-a a&alah meru$akan #alah #a"u caban #-irik
+#-irik -an "er#embun-i.' 0ran -an men#-irikkan Allah +men-enu"ukan
Allah &i &alam amalan. "i&ak akan &i"erima amalan mereka &i #i#i Allah
kelak &an mereka &i#uruh #u$a-a mem0h0n $ahala &an kere&aan &ari
0ran -an &i"un!uk-"un!ukkan i"u ke"ika &i &unia'
Ri &alam ha&i# Su&#i( Allah #','" men-ebu"kan :
JT UV '''''* WV XY @V Z[ XV @V CV DV HT AV \Y ]^Y >_Y UV `aDY ]T bV \c dcET DV NV \c EV DT HY IV e=If * 9;KU
8e#ia$a -an melakukan #e#ua"u amalan &an &i&a$a"i a&a nia" $a&a -an #elain
Aku &enan #e#ua"u( aku "inalkann-a +&iakhira" kelak. ber#ama &enan 0ran
-an &ik0n#ikan +ber#ama &enan Aku. i"u '
D!a al-Quran
"#$%& '()*+& ,-./%'0 1$23&4 '(% '5'56 &+784 9:;4 "#$%& <1)*+4 '8.=> ')#(5 '(?@8 '()$A4 'BB)#(5 'BB($#3 'BB(CD+&4
1E4FE G'8- H?$%& I&.JK4 +'#(%& 1$23&4 < '(% LM* 'N O+ '2%& "#$%& .P?)% '(ND L(NQ0 ,-./%& '(5.=K4 L5&.R0 ,-./%&
'(S.T4 LS&.U0 ,-./%& '($VWK4 L(M%& LA'XU0 "#$%& <,-./%& H23& ,-./%& '(% YS '?8:%& '(N.C YS4 .ZB/%& 'B@8[5 YBS4
L5'?/%& '2?XT \$A4 ]&.^%& &+78 \%&4 L(M%& '/?S+ P54 +'(%& &._` '0'M*4
1.a M!tibasi dalaman cAd-Dafiddah Az-eatiddahf
7
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
&ZJ=J=9 3u0ur pyJmuu r Ydur x e@3j9 Y Z u!;"
=#$%3&9# &'=#(uZ&9#)ur
gRan 6ami "urunkan ke$a&amu Al-Quran men!ela#kan "ia$-"ia$ #e#ua"u &an
men!a&i hi&a-ah $e"un!uk( #er"a memba,a rahma" &an beri"a 4an
menembirakan( bai 0ran-0ran 3#lam'h
+8urah an-Nahl : ij.

8ab&a Ra#ulullah 8'A'k
9ED]l JU 9;_N m=nDo<= \X;@I
-an bermak#u& :
4an "erbaik &ari kalanan kamu ialah mereka -an mem$ela!ari al-Quran &an
mena!arn-a'
+Bukhari &an )u#lim.

Pan&anan 5erha&a$ al-Quran
3mam al-pha/ali:
Ajarkan kepada anak-anak al-Quran, hadis-hadis, kisah orang-orang soleh, dan
hukum-hukum agama.
3bnu 6hal&un:
Pengajaran al-Quran menjadi dasar pengajaran bagi seluruh negara-negara
Islam kerana al-Quran merupakan salah satu syiar ad-din yang menguatkan
aqidah dan meresapkan keimanan.
3bnu 8ina1
Mula ajarkan anak-anak dengan pengajaran al-quran, untuk melengkapkan anak-
anak dengan kecerdasan fiikal dan mental.
pla&#"0ne qP):1ir4-1ij4s:
8elama al-Quran ini bera&a &i "anan 0ran-0ran 3#lam( maka Er0$ah #ama
#ekali "i&ak akan &a$a" menua#ai &unia 5imur( bahkan Er0$ah i"u #en&iri akan
"erancam
killiam te%0r& Balcr0% 1
tika al-Quran &a$a" &i#i#ihkan &an k0"a )ekah &a$a" &i$u"u#kan hubunann-a
&enan neara-neara Arab( maka #ana" memunkinkan bai ki"a meliha"
#e0ran Arab #ecara ber"aha$ meniku" kema!uan bara"( "er!auh &ari a!aran
)uhamma& &an #eki"arn-a'
6ekauman Bara" 5erha&a$ al-Quran1
Henr- &e u0#"rie :
3
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

Baha,a#an-a al-Quran mena,an %ikiran &an lubuk ha"i manu#ia( &an ian-a
"elah &i"urunkan ke$a&a )uhamma& -an membuk"ikan kebenaran ri#alahn-a'
p0"he q$en-air Bara" s1

Baha,a $ena!aran-$ena!aran al-Quran a&alah $rak"ikal &an #elara# &enan
ke$erluan-ke$erluan $emikiran
Baaimana 6i"a Bela!arv
+ka"a bi!ak k0n%u#iu# -an &i&im0&i%ika#i &an &i$erlua# 0leh: )el2in L' 8ilberman.
4an #a-a &enar( #a-a lu$a'
4an #a-a &enar &an liha"( #a-a #e&iki" ina"'
4an #a-a &enar( liha"( &an $er"an-akan a"au &i#ku#ikan &enan 0ran
lain( #a-a mulai %ahami'
Rari -an #a-a &enar( liha"( baha#( &an "era$kan( #a-a &a$a"kan
$ene"ahuan &an ke"ram$ilan'
4an #a-a a!arkan ke$a&a 0ran lain( #a-a kua#ai'
ka#ia" 3mam pha/ali :
hwran -an menha%al Al-Quran &iana$ #ebaai keluara Allah' wleh i"u(
$erban-akkanlah menha%al Al-Quran kerana ia caha-a &i &alam kubur'g
1.g etekalan hasm dan Mashaf
Re%ini#i 6e"ekalan'
6e"ekalan bermak#u& keb0leh$erca-aan( ke"euhan "en"an ra#m u"hmani' wleh
i"u ke"ekalan b0lehlah &ikai"kan &enan keb0leh$erca-aan &enan al-Quran ra#m
u"hmani'
Ra#m U"hmani'
)u#ha% U"hmani ialah mu#ha% a"au na#khah al-Quran -an &i"uli# #emula &i
/aman $emerin"ahan khali%ah U"haman a"a# arahan beliau #en&iri 0leh kerana
u#aha menuli# mu#ha% ini &ilakukan &i /aman beliau &an &i a"a# arahan beliau
maka &i#an&arkan ke$a&a nama beliau'
elebihan hasm ithmani
A3-Quran Ra#m U"hmani mem$un-ai ban-ak kelebihan( an"aran-a:
4
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
- )eniku" #unnah Ra#ulullah #'a','
- )eniku" "uli#an al-Quran -an a#al'
- B0leh memahami makna -an berlainan &an "i&ak $ula "erkeluar &ari$a&a
mak#u& -an #ebenar'
- )emu&ahkan bacaan &enan ,a!ah Siraa" +!eni#-!eni# bacaan.'
- 8ebaai hu!ah ke$a&a baha#a al-Quran -an %a#ih'
- Ri$er#e"u!ui 0leh lebih 17(000 0ran #ahaba"'
- 8alah #a"u &ari muk!i/a" al-Quran'
- Ber"e$a"an &enan ri,a-a" bacaan mu"a,a"ir'
- 8alah #a"u &ari rukun bacaan al-Quran al-6arim'
- Ber&a#arkan ke$a&a &alil-&alil -an kua" &an hu!ah-hu!ah -an !ela#'
- Ri"uli# meniku" bacaan Ra,i +ri,a-a".'
- )enan&uni rah#ia &ari #ei menekal &an menuurkan huru%'
Pembahajian hasm
Ra#m al-Quran "erbahai ke$a&a &ua bahaian iai"u:
i' hasm QiasikImlali'
3ai"u $enuli#an menuru" kela/iman $enuca$anx $er"u"uran'
ii' hasm Istilahik ithmani'
3ai"u $enuli#an menuru" kae&ah "er"en"u -an mana ia "i&ak #ama &enan
$enuli#an bia#a &ari #ei #ebu"an &i#ebabkan ia menunakan bebera$a kae&ah
#e$er"i membuan( menambah( menan"i( men-ambun a"au memi#ahkan
huru% &an $enuli#an Ham/ah' 6eban-akan mu#ha% &i"uli# meniku" kae&ah-
kae&ah ini' wleh i"u( $enuli#an mu#ha% U"hmani ini &iakui #ebaai $enuli#an -an
ber#i%a" "auSi%i--ah +$ene"a$anx$enen"uan Nabi.( maka $enunaan "uli#an 3mlayi
a"au Qia#i "i&aklah &iharu#kan'
Perbezaan hasm QiasikImlalI dan hasm Istilahik ithmani'
Perbe/aan ini han-a $a&a ke&u&ukan #e#ua"u huru%( ha/a% &an /ia&ah'
Perbe/aan ini berkai"an &enan i#"ilah baha#a #e#ua"u $erka"aan &alam baha#a
z
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
arab' 8elain i"u( $erbe/aan ini mem$un-ai im$lika#i be#ar &alam ilmu baha#a &an
ilmu Siraa"'
u0n"0h $erbe/aan :
hasm Imlami hasm uthmani
nF^%& n7$^%&
n'=Q%& n7=Q%&
u0n"0hn-a :
M<PU c__
Ralam "uli#an Ra#m U"hmani :
| _ c__ _
Ralam bacaan meniku" Siraa" ha%# &ari$a&a A#im ki"a membaca kalima" + | _.
&enan $an!an 7 haraka"( manakala Qiraa" lain membaca &enan $en&ek +"an$a
ma&. #e$er"i +|_.' ta&i #ekiran-a &i"uli# &enan +M<PU. maka "i&ak b0leh &ibacaa
&enan $en&ek kerana huru% +=. a&alah berhukum ma& a#li' 8e&ankan &alam
Siraa" lain ia &ibaca $en&ek'
3nilah keunikkan ra#m Uh"mani berban&in Ra#m 3mla{3 -an meraikkan bacaan-
bacaan meniku" Qiraa" mu"a,a"irah'
1.o Menjel!kkan sebutan
Zai& B 5habi" meri,a-a"kan Nabi )uhamma& #'a', :
h m= |= B<P_N }~ m= n=Do PXE = g
!esungguhnya Allah menyukai seseorang membacakan
Al Quran itu sebagaimana ia diturunkan
r
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN


pifat hurufq
Hukum tajrid
i
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
Quran ,a!ib &ibaca #ecara ber"a!,i& Ber&0#alah $embaca -an "i&ak
ber"a!,i& 6erana #ecara i"ulah ia &i"urunkan Ran bei"ulah ke$a&a ki"a ia
&i"urunkan
3mam A#- 8-am# B al ta/ari
)emelihara &ari$a&a ke#alahan-ke#alahan &alam membaca al Quran'
wleh kerana membaca al Quran &enan ber"a!,i& i"u ialah #ua"u ke,a!iban bai
#e"ia$ mu#lim( maka melakukan ke#alahan bacaan hukumn-a a&alah HARA)
#emen"ara mencaca"kann-a meru$akan #ua"u &0#a' 6e#alahan &alam bacaan
"erbahai ke$a&a &ua'
i' 6e#alahan N-a"a h lahn !ali- g
Bermak#u& ke#alahan -an &ilakukan $a&a #"ruk"ur $erka"aan #ama&a
ke#alahan i"u mencaca"kan makna $erka"aan a"au "i&ak' h tali- g &i #ini
bermak#u& #ua"u ke#alahan -an &a$a" &i#e&ari &enan n-a"a &an "eran-
"eranan' 3a &a$a" &i#e&ari 0leh #emua 0ran "ak kira 0ran bia#a a"au$un 0ran
-an mahir &alam "a!,i&'
u0n"0h : 6e#alahan -an menubah makna $erka"aan( ke#alahan -an "i&ak
menubah makna $erka"aan #er"a ke#alahan menubah huru%'
Hukumn-a : HARA) #ecara i!ma{ ulama{ #ama&a &i#ena!akan a"au$un "i&ak'
Bai -an "i&ak "ahu( "ia&a &0#a bai mereka'
ii' 6e#alahan 5er#embun-i h lahn 6h0%i- h
Bermak#u& ke#alahan a"au kecaca"an -an &ilakukan $a&a #ebu"an( &imana
ke#alahan i"u men-alahi cara #ebu"an -an "elah &i"e"a$kan bai #e#ua"u
$erka"aan a"au a-a" al Quran' 6e#alahan ini han-a &i#e&ari 0leh 0ran -an
mahir &alam "a!,i& a"au$un $ara Qurra{ #aha!a( &an "i&ak $a&a 0ran a,am'
u0n"0h : )eninalkan i/har(ikh%a{( i&ham( iSlab( hunnah( ka&ar $an!an -an
#e$a"u"n-a( "a%khim( "ahSiS &an #ebaain-a' Renan ka"a lain menabaikan
hukum "a!,i& &alam $embacaan'
Hukumn-a : HARA) &ilakukan #ecara #ena!a a"au$un mem$ermu&ah-
mu&ahkann-a' Bai -an "i&ak "ahu( "ia&a &0#a bai mereka'
7' )enca$ai ke-akinan &alam $embacaan al Quran -an be"ul' Renan
mem$ela!ari ilmu "a!,i&( #e#e0ran i"u akan mera#a -akin &enan ke"e$a"an
bacaann-a' 5i&ak mera#a rau &enan a$a !ua ben"uk a-a" &an hukum bacaan
-an &i"emui $a&a mana-mana "em$a" &alam al Quran'
3' )enca$ai kebahaiaan &i &unia &an akhira"' Ban-ak a-a" al Quran &an Ha&i#
Ra#ulullah #a, -an menerankan kelebihan membaca al Quran #er"a !aminan
j
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
kebahaiaan bain-a'
Ralam al Quran Allah #," ber%irman mak#u&n-a h 8e#unuhn-a 0ran-0ran
-an #elalu membaca ki"ab Allah &an "e"a$ men&irikan #embah-an #er"a
men&ermakan &ari a$a -an 6ami kurniakan ke$a&a mereka #ecara #embun-i
a"au "eran-"eranan( mereka menhara$kan $erniaaan -an "i&ak akan
menalami keruian1 #u$a-a Allah men-em$urnakan $ahala mereka &an
menambahkan mereka lim$ah kurniaN-a' 8e#unuhn-a Allah )aha
Penam$un ( lai #en"ia#a membala# &enan #ebaik-baikn-ag al Fa"hir 7j-30'
Ha&i# ri,a-a" U"hman bin A%%an r'a &imana Ra#ulullah #a, ber#ab&a mak#u&n-a
h 8ebaik-baik kamu ialah 0ran -an bela!ar al Quran &an mena!arkann-ag
8ahih Al Bukhari 4r3j
Ha&i# ri,a-a" Abu Umamah al Bahili r'a &imana Ra#ulullah #a, ber#ab&a
mak#u&n-a h Bacalah al Quran( #e#unuhn-a ia akan &a"an $a&a hari kiama"
#ebaai $emberi #-a%aa" ke$a&a $embacan-a''g 8ahih )u#lim 133i
Ha&i# ri,a-a" 3mam A#im r'h &imana Ra#ulullah #a, ber#ab&a mak#u&n-a h
Rika"akan ke$a&a alhi al Quran +&i akhira".( bacalah al Quran( meninka" +&ar!a".
kamu &an el0kkanlah bacaan kamu #e$er"imana kamu menel0kkan bacaan &i
&unia( #e#unuhn-a ke&u&ukan kamu +&i akhira". a&alah $a&a a-a" "erakhir
-an kamu baca i"ug tami{ a" 5irmi/i 7i3i
10
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
1.s Memilih kaedah hafazan
An"ara kae&ah ha%a/an al-Quran -an #i#"ema"ik ialah:
i' 6ae&ah )embahai-Bahaikan A-a" +uhunkin.
)emi#ahkan al-Qur{an ke$a&a !u/uk( kum$ulan #urah &an #ebaain-a'
)embahaikan !u/uk ke$a&a hib( rubuc &an #ebaain-a'
6emu&ian rubuc &ibahaikan ke$a&a helaian &an a-a"-a-a" -an $an!an ke$a&a
bebera$a bilanan a-a" a"au bahaian a-a" meniku" kemam$uan $enha%a/'
'
6ebaikann-a:-
)uri&-muri& &a$a" menha%a/ #urah $en&ek &enan cara
-an lebih e%ek"i%'
)uri& mera#a mu&ah &an "i&ak membebankan a$abila
menha%a/'
6eburukann-a:-
)emakan ma#a -an lama un"uk menca$ai 0b!ek"i% ha%alan'
ii' 6ae&ah )emahami A-a"-A-a" 4an Akan Riha%a/
6ae&ah ini #e#uai bai mereka -an memahami baha#a Arab &enan baik(
kerana a-a" a-a" -an hen&ak &iha%a/ $erlu &i%ahami "erlebih &ahulu bai
memu&ahkan #e#e0ran ha%i/ menina"i a-a" -an inin &iha%a/ &enan lebih
$an"a#')emahami a-a" al-Qur{an &enan meliha" "er!emahan
&ari$a&a "a%#ir al-Qur{an'8e"elah memahami kan&unan a-a"( bacaan $erlu
&ilakukan berulan-ulan kali #ehina &a$a" menina"in-a'
6ebaikann-a:-
Pembela!aran &ua $erkara &alam #a"u ma#a'
Penambahan ilmu &an $ena!aran &ari a-a" Al-Quran'
6ekuranann-a:-
6uran berke#an bai muri&-muri& -an "i&ak mem$un-ai
a#a# baha#a arab'
iii' )enulan-Ulan Bacaan 8ebelum )enha%a/
8ebelum menha%a/ a-a"-a-a" "er"en"u( $enha%a/ $erlu membua"
bacaan a-a"-a-a" -an hen&ak &iha%a/ #ecara berulan-ulan #ekuran-
kurann-a #e$uluh kali a"au lebih meniku" kemam$uan'
11
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
8e"ia$ a-a" -an "elah &iha%a/( $enha%a/ $erlu menulan bebera$a kali
#ebelum menha%a/ a-a" baru( kae&ah ini $rak"ikal ke$a&a mereka -an
mem$un-ai ina"an -an lemah'
6ebaikann-a:-
)uri&-muri& &a$a" mem$erel0kkan bacaan #urah &ari #ei
mahra!( "a!,i& &an #ebaain-a'
Ra$a" mem$erka#akan ina"an muri&-muri& "erha&a$ a-a"
-an "elah &iha%a/'
6ekuranann-a:-
)emakan ma#a -an $an!an'
i2' 6ae&ah )en&enar 6a#e"
)emilih ka#e" bacaan Sari-Sari -an baik bacaann-a &an &iakui
ke#ahihann-a( kemu&ian men&enar bacaan a-a" -an inin &iha%a/'
8ele$a# men&enar &enan "eli"i( $enha%a/ b0leh memulakan ha%a/an'
2' 6ae&ah )erakam 8uara
Rakamkan bacaan a-a" -an "elah &iha%a/ ke &alam ka#e"'
Renarkan kembali bai mema#"ikan ha%a/an be"ul &an "e$a"'
6ebaikann-a:-
)uri&-muri& &a$a" men&enar ke#ahihan bacaan #e#ua"u
#urah'
)uri& &a$a" meneli"i kae&ah bacaan -an mu&ah &an be"ul
&ari #ei "a!,i&n-a'
6eburukann-a:-
)uri& kuran memberi "um$uan kerana $er#embahan kuran
!ela# &an "i&ak &a$a" menanka$ a$a -an &i&enari'
2i' 6ae&ah )enha%a/ Ber$a#anan
Pilih #e0ran rakan -an #ama-#ama menha%a/ al-Qur{an' 8alin
mem$er&enarkan &an men-emak bacaan -an "elah &iha%a/ #er"a membe"ulkan
!ika "er&a$a" ke#alahan'
2ii' 6ae&ah )enuli# 8ebelum Ran 8ele$a# )enha%a/
Ulama "er&ahulu #erin menunakan kae&ah ini( iai"u menuli# &ahulu a-a"
-an inin &iha%a/'8ele$a# menuli# a-a"( mula menha%a/ a-a" -an "elah &i"uli#(
17
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
kemu&iann-a menuli# kembali a-a" -an "elah &iha%a/' 8e"ia$ a-a" -an &i"uli#
#ele$a# menha%a/ $erlu &i#emak &enan ma#ha% bai mema#"ikan ke"e$a"an
a-a" -an &iha%a/'
6ebaikann-a:-
)uri&-muri& &a$a" bela!ar menha%a/ #en&iri &enan ban"uan
rakan
Ra$a" memu$uk #emana" #alin ban"u-memban"u an"ara
#a"u #ama lain'
6ekuranann-a:-
)uri&-muri& kuran ber#unuh-#unuh &an i#"iSamah
&alam menha%a/'
6ece"ekan ilmu &an %ahaman menenai al-Quran #e#ama
rakan'
2iii' 6ae&ah pun&alan
A-a" $er"ama &ibaca #eban-ak 40 kali a"au meniku" kemam$uan'
8e"eru#n-a membaca a-a" ke&ua #eban-ak a-a" -an $er"ama' 6emu&ian
un&alkan a-a" $er"ama &an ke&ua #eban-ak 10 kali' 8ele$a# menun&al a-a"
$er"ama &an ke&ua( baca a-a" ke"ia #eban-ak a-a" $er"ama &an ke&ua
kemu&ian un&alkan a-a" $er"ama hina ke"ia &an &emikianlah -an
#e"eru#n-a'
6ebaikann-a:-
Ra$a" mena!amkan &an mem$erel0kkan ha%a/an #urah'
Ra$a" menha%a/ meniku" a-a" &an "uru"an -an be"ul
Beriku" &in-a"akan "eknik menha%a/ Al-Quran -an b0leh memban"u $ara $ela!ar
menha%a/ meniku" kae&ah &an "aeknik -an be"ul'
1' )embaca a-a"-a-a" berakenaan &enan #ebu"an -an be"ul &an
lamba"-lamba" +"artil.' tika a-a" i"u $an!an( ambil #ebahaiann-a
#aha!a'
7' Baca &an ulan-ulankan bebera$a kali hina lancar'
3' 8e"elah lancar( baca a-a" berkenaan &enan lebih ce$a" +"ad#ir.'
4' Ulan-ulankan bebera$a kali &enan bacaan "ad#ir hina be"ul-
be"ul lancar'
z' Baca &an cuba menina" a-a"-a-a" berkenaan' 3ai"u baca "an$a
meliha" ke$a&a mushaf' tika "er#anku" a"au "i&ak lancar baru liha"
mushaf( &an kemu&ian "eru#kan bacaan +ha%a/an. "an$a meliha"
mushaf.
r' 8e"elah &a$a" menina" a"au membaca &enan lancar "an$a meliha"
mushaf, baca a-a" lain( iai"u a-a" #ambunann-a( &an lakukan #e$er"i
13
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
lankah 1( 7( 3( 4( &an z'
' 8e"elah &a$a" menina" a-a" -an ke&ua ini( mula balik membaca &ari
a,al a-a" $er"ama hina akhir a-a" ke&ua "an$a meliha" mushaf,
melainkan !ika "er#anku" a"au "i&ak lancar'
i' Ulankan baca bebera$a kali &enan bacaan "ad#ir #u$a-a lancar'
j' A$abila men&irikan #0la"( baca a-a"-a-a" -an "elah &iha%a/ i"u &i
&alam #0la"'
10'Amalkan membaca Al-Quran #e"ia$ hari #u$a-a "i&ak lu$a'
3nilah &i an"ara $an&uan &an lankah-lankah menha%a/ Al-Quran -an &a$a"
&i$a$arkan'
1.t Memilih raktu dan temuat menjhafaz
uubalah 1 hari ha%a/ z hina 10 a-a"' uuba &enan -an #e&iki"
&ahulu a"au "eru# k0n#i#"en $un "i&ak mena$a iai"u $alin bia#a #eban-ak z
a-a"' )aka j0 hari a"au 3 bulan kemu&iann-a akan berha#il ham$ir z !u/
&ari$a&a Al Quran' A$a $un kira-kiran-a( u#aha &enan z a-a" i"u $erlu
&imulakan' Bimban !ika bilanan a-a" "erlalu ban-ak &iha%a/ akan
membera"kan 0"ak un"uk ak"i2i"i #"0ran makluma"'
Berkenaan ma#a -an &ica&ankan $ula a&alah:
8ebelum 8ubuh: Heba" ,ak"u ni( "inal mahu &an mam$u i#un-a
z'00am hina z'30am'
Pai: 8ele$a# #0la" 8ubuh r'00 am hina r'30 am #e#uai
#ebelum ke "em$a" ker!a'
5enahari: 8ele#ai #0la" Z0h0r a"au #ebelumn-a !ika menunu ,ak"u
17'30 $m hina 1'00 $mxa&!u#" nan"i'
Pe"an: 8ele#ai #0la" A#ar z'00$m hina z'30 le$a# "u b0leh
ria&hah
)alam: 8ele#ai #0la" )ahrib '4z$m hina i'1z$m
8ebelum 5i&ur: An"ara 17'00am hina 17'30am !ika "i&ur a,al beini'
8emua &i a"a# b0leh &i#e#uaikan &enan $eriba&i' A&a $ula -an berka"a
$a&a #a-a ma#a "i&ur &an makan !ua $erlu &ia,a#i #er"a menu makanan haru#
&iliha" "eli"i' Pelbaai "eknik menha%a/ Quran &i#arankan an"aran-a "eknik
vhunkinj iai"u "eknik memi#ahkan ha%a/an a-a" $an!an ke$a&a bebera$a
bahaian -an #e#uai meniku" ke#e#uaian makna a-a"( #elembar muka#ura"
ke$a&a bebera$a bahaian +7 a"au 3 bahaian. -an #e#uai( #urah ke$a&a
bebera$a bahaian( c0n"0hn-a meniku" $er"ukaran ceri"a( !u/ ke$a&a bebera$a
bahaian meniku" #urah( hi/ib( rubu{( ceri"a &an #ebaain-a &an $i#ahkan Al-
Qur{an ke$a&a kel0m$0k #urah( #e"ia$ 10 !u/ &an #ebaain-a'
14
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
5eknik kedr!rd !ua bau# #ebab #a-a "uru" ina" #urah a-a" -an
$an!an &enan menina"i a-a" a"au ka"a i#"ime,a &alam #a"u-#a"u #urah'
5eknik -tasmim- $en"in #ebab ian-a a&alah "eknik ber#ama $en-emak bacaan
"en"an a$a -an "elah ki"a ha%a/kan' Pen-emak bacaan ki"a akan be"ulkan "a!,i&
&an makhra! bacaan ki"a' El0k !ua !ika a&a "eman -an ber#ama menha%a/
un"uk k0n#i#"en u#aha menha%a/ &an beramal ber#ama'
5eknik rritinj a"au menuli# #emula a$a -an "elah &iha%a/ !ua aak
menarik'5i&ak "er"inal !ua "eknik mindmauuinj' 8a-a kuran ari% "eknik ini'
Berkenaan menekalkan ha%a/an( beriku" #ebahaian lankah:
1' tauhi mak#ia" ma"a( mak#ia" "elina &an mak#ia" ha"i'
7' Ban-ak ber&0a( "eru"ama ,ak"u mu#"a!ab &0a #e$er"i ke"ika
berbuka $ua#a( ke"ika bela-ar( #ele$a# a/an &an lain-lain lai'
3' 6er!akan #0la" ha!a" ke$a&a Allah' +A&ik 40n tin Rian #elalu
ina"kan #a-a( m0a 3#lam &ia #e&iki" ma#a lai.
4' 6er!akan #0la" 5aS,i-a"ul hi%/'
z' )ene"a$kan ka&ar bacaan #e"ia$ hari( c0n"0hn-a( #elembar(
#e"enah !u/( 1 !u/ &an #ebaain-a'
r' )embaca $a&a ,ak"u $ai &an menulann-a $a&a ,ak"u malam'
' tanan membaca ke"ika #e&an b0#an( marah a"au nan"uk'
i' )enuli# #e"ia$ a-a" -an mu"a#-abih'
5em$a" )enha%a/ al-Quran:
5em$a" -an Ri alakkan menha%a/
)a#!i&
x8urau
5em$a" -an Aman
5em$a" -an ber#ih
5em$a" -an "i&ak #e#uai Un"uk )enha%a/
5em$a" -an bi#in
5em$a" A,am
5em$a" -an k0"0r
5em$a" mak#ia"
Tajuk 7 kelebihan hafazan Al-Quran
pin!usis
a.1 Hadis-Hadis berkaitan kelebihan hafazan Al-Quran
1z
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
uuba "an-akan ke$a&a &iri ki"a #en&iri( kena$a #a-a haru# menha%a/ al-
Quraanv{' 6emu&ian "an-a $ula mereka -an ari% &alam #0al m0"i2a#i &iri(
baaimanakah cara un"uk ber!a-a menca$ai ci"a-ci"av{ &an kena$a $ula a&a
0ran -an ma"i celikv{' )unkin a&a $akar m0"i2a#i men-arankan baha,a
0ran-0ran ber!a-a a&alah mereka -an mem$un-ai kekua"an &alam &iri &an
mem$un-ai&e%ini"e $ur$0#e{ &alam $er!uanan hi&u$'
A$akah $ula &e%ini"e $ur$0#e{ $ara $enha%a/ al-Quraanv' A&akah kerana
meniku" "ren&{ a"au kerana bu&a-a #a"u-#a"u ban#a +"eru"aman-a ban#a
Arab.v A&akah kerana #eke$in #i!il a"au kerana #alah #a"u #-ara" un"uk
mem$er0leh kelulu#an aka&emikv' )unkinkah !ua bai menca$ai ci"a-ci"a
un"uk men!a&i imam -an "er#0h0r a"au un"uk &ielar 0ran #ebaai al-Ha%i/( al-
Qari{ ,al-)uSri{v' 5an-akan &iri ki"a #en&iri( &ari mana a#aln-a elaran-elaran
"er#ebu"v A&akah ber#umberkan na#-na# -an #ahihv( A&akah elaran-elaran
"er#ebu" "elah ,u!u& &i /aman Ra#ul 8Ak( 8ahaba" &an 5abi-einv
Un"uk menimbau ci"a-ci"a $ara hu%%a/( cuba liha" na#-na# beriku":
Rari Abu )u#a +R'A. meri,a-a"kan baha,a Ra#ulAllah 8'A'k ber#ab&a
+mak#u&n-a.( han"ara 0ran-0ran -an &imuliakan 0leh Allah ialah 0ran "ua
)u#lim( $enha%a/ al-Quraan -an "i&ak membua" #ila$1 &an #e#e0ran -an
a$abila &iberi kua#a &ia berlaku a&ilg qRi,a-a" Abu Ra,u&s1 N0"a : $erka"aan
hairu hali{ b0leh &i"er!emahkan ke baha#a 3neri# #ebaai n0" are##i2e
,hen $u""in in"0 $rac"ice an& n0" "akin #hel"er 0% %ar-%e"che& in"er$re"a"i0n# "0
!u#"i%- 0,n in"ellec"ual an& relii0u# $er2er#i0n{
taabir +R'A. meri,a-a"kan baha,a( #ele$a# $e$eranan Uhu&( ke"ika #e&an
mena"urkan #u#unan ke&u&ukan &i &alam lian laha& bai &ua !ena/ah "en"era
-an #-ahi&( Ra#ulAllah 8'A'k ber"an-a ke$a&a $ara 8ahaba" +mak#u&n-a.(
h#ia$akah &i kalanan mereka ini -an lebih ban-ak ha%a/an al-Quraann-avg'
)ana-mana -an &ikenal $a#"i #ebaai lebih lebih ha%i/ akan &i#ema&ikan
"erlebih &ahulu qRi,a-a" Bukharis'
8ia$akah 3bn Abba#v' Naman-a Ab&ullah bin Abba# bin Ab&ul )u"alib' Beliau
ialah #e$u$u Ra#ulAllah 8'A'k' 6e"ika beliau &ilahirkan( Ra#ulAllah 8'A'k'
ber&0a #u$a-a Allah menurniakan ba-i "er#ebu" "ia $erkara iai"u #u$a-a +1.
men!a&i #e0ran -an %aSih-%i-&&in( +7. &ia!arkan 0leh Allah menenai "a{,eel{ al-
Quraan( &an +3. &i"un!ukkan ke$a&an-a #ira" al-mu#"aSeem{' 8ele$a# Ra#ulAllah
8'A'k' ,a%a" beliau "elah men!a&i $akar ru!uk ke$a&a #emua #ahaba" "erma#uk
6hula%a{ al-Ra#-i&een' wleh kerana %aSihn-a beliau &alam hukum-hakam &an
"er#ana" "ini ke%ahamann-a menenai "a{,eel{ al-Quraan( beliau ban-ak
meneur "a%#iran-"a%#iran al-Quraan -an "i&ak "e$a" -an &ilakukan 0leh $ara
8ahaba" &an 5abi-een' 3bn Abba# &iana$ 0leh $ara 8ahaba" #ebaai lau"an
ilmu' 8ekiran-a ki"a meneli"i la"ar belakan $ara ulama{ -an ma#-hur( #ama !ua
1r
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
#e$er"i 3bn Abba#( "ia&a #e0ran$un &ari$a&a mereka -an "i&ak menha%a/ al-
Quraan' Pen&ek ka"a( "i&ak #em$urna ke%aSihan #e#e0ran "an$a menha%a/ al-
Quraan'
Rari$a&a Ab&ullah bin Amr bin Al-A#( Ra#ulAllah +8Ak. ber#ab&a +mak#u&n-a.(
$a&a hari kiama" nan"i( 8ahibul-Quraan akan &i$erin"ahkan 0leh Allah &enan
hbacalah &an naiklah &ar!a" kamu &an bacalah ia #ebaaimana kamu
membacan-a &i &unia' Rar!a" kamu akan &i"en"ukan $a&a a-a" "erakhir kamu
mam$u membacan-ag{
Allah 8'k'5 "elah men!an!ikan kelebihan ke$a&a mereka -an menha%al
Al-Quran #e$er"i -an &iambarkan &i &alam him$unan ha&i#-ha&i# ini nan"i( &i
#am$in &a$a" membuka $in"u re/eki &an keka-aan'
1' Ri!a&ikan #ebaai keluara Allah
J@ A >f |= \?@ P P : f |= B; |= \];@ 9;I m. | B<P_N J];A JU P?<= =<P ' P :
f |= JU 9 P 9 : WA m=Do<= WA |= '+\dPlI
]~. UP<= 71rz +
)ak#u&n-a1
Rari$a&a Ana# r'a'( ia berka"a baha,a Ra#ulullah 8'A'k ber#ab&a $
!esungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia.
Ra#ulullah 8'A'k &i"an-a : !iapakah mereka itu #ahai %asulullah&
Bain&a men!a,ab : Iaitu ahli Quran +0ran -an membaca a"au
menha%al Al-Quran &an menamalkan i#in-a.' Mereka adalah keluarga
Allah dan orang-orang yang istime#a bagi Allah.
7' Ri"em$a"kan &i 8-ura 4an 5ini
J@ Q@ |= J IDX@ >f |= PX:?@ P :P f |= B; |= \];@ Po. :9;I }LP< m=Do<= AD=
Nf=I WNfI PXE ?E WNDN >^ P]<= m^ Md<?U ?@ Dl ]~. '+PDoN UP<= i177 +
)ak#u&n-a:
Rari$a&a Ab&ullah bin Amr bin al-A#h r'a'( &ari Nabi 8'A'k( bain&a
ber#ab&a : 'i akhirat kelak, para ahli Al-Quran diperintahkan $ (acalah
dan naiklah ke syurga dan bacalah Al-Quran dengan tartil +"er"ib. seperti
engkau membacanya dengan tartil di dunia. "empat tinggalmu di syurga
berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca.
1
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
3' )enaunkan Allah
J@ BA BU aD_H= >f |= \?@ P :P f |= B; |= \];@ 9;I m . JU Z |= =DE
aF Q]<= 9;KX<= WUPLI mDo<= D]b ><P<= \]^ >^P<=I \?@ =DEI aF mP;K<= KoX<= +JKL. ' +
]~. UP<= 71jj +
)ak#u&n-a:
Rari$a&a Abu )u#a al-A#-a{ari r'a'( ia berka"a baha,a#an-a Ra#ulullah
8'A'k ber#ab&a : 'i antara perbuatan mengagungkan Allah adalah
menghormati orang Islam yang telah tua, menghormati orang yang
menghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan
isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak diamalkan serta menghormati
kepada penguasa yang adil.
4' Ri#a-ani Ra#ulullah 8'A'k
L DP >f |= \?@ mPE f |= B; |= \];@ 9;I X J] J];D<= JU B;d LA >^
L=I 9 o 9:A : DEA =[lA mDo;< =F^ D]HA B< PXLA \U >^ ]~. '~;<= +afPQ<=
)ak#u&n-a:
Rari$a&a tabir bin Ab&ullah r'a'( baha,a Nabi 8'A'k men-a"ukan &ua
0ran &ari$a&a 0ran-0ran -an uur &alam $eran Uhu& &alam #a"u
lian laha&' 6emu&ian Nabi 8'A'k men-0al : 'ari mereka berdua,
siapakah paling banyak menghafal Al-Quran& A$abila a&a 0ran -an
menun!ukkan #alah #e0ran &ari$a&an-a( maka Nabi mema#ukkan ma-a"
i"u "erlebih &ahulu ke lian laha&'
z' Ra$a" )emberikan 8-a%aa" 6e$a&a Ahli 6eluara
Rari$a&a Ali bin Abi 5halib( ia berka"a : (arangsiapa membaca Al-Quran
dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga
dan memberikannya hak syafaat untuk )* orang ahli keluarganya di mana
mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka.
r' Ha"in-a 5i&ak Ri#ek#a
Rari$a&a Ab&ullah bin )a#{u& r'a'( &ari$a&a Nabi 8'A'k( bain&a
ber#ab&a : (acalah Al-Quran kerana Allah tidak akan menyeksa hati orang
yang menghafal Al-Quran. !esungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan
1i
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
Allah. !iapa yang memasukkannya, ia akan aman dan barangsiapa yang
mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira.
' Berhak )en!a&i 3mam Ralam 80la"
Rari$a&a 3bnu )a#{u& r'a'( &ari Ra#ulullah 8'A'k -an ber#ab&a : +ang
menjadi imam dalam solat suatu kaum hendaklah yang paling pandai
membaca Al-Quran.
i' )emakai )ahk0"a 6eh0rma"an
Rari$a&a Abu Hurairah r'a'( &ari$a&a Nabi 8'A'k( bain&a ber#ab&a $
,rang yang menghafal Al-Quran, kelak pada hari kiamat nanti akan datang
Al-Quran yang akan berkata $ -ahai "uhan, pakaikanlah dia dengan
pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberikan mahkota
kehormatan. Al-Quran berka"a lai : -ahai "uhan, tambahkanlah
pakaiannya. Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Lalu Al-Quran
berka"a lai : -ahai "uhan, redailah dia. )aka ke$a&an-a &ika"akan :
(acalah dan naiklah. .ntuk setiap ayat, ia diberi tambahan satu kebajikan.
j' Rianuerahkan 6eari%an
Rari$a&a Ana# r'a'( baha,a#an-a Ra#ulullah 8'A'k ber#ab&a : Para
pembaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni
syurga.
10' Bekalan 4an Palin Baik
Rari$a&a tabir bin Nu%air( ka"an-a Ra#ulullah 8'A'k ber#ab&a :
!esungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan
memba#a sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal
daripada/ya iaitu Al-Quran.
11' )em$er0leh Pahala 6hu#u#
Rari$a&a Burai&ah al-A#lami r'a'( ia berka"a baha,a#an-a ia men&enar
Ra#ulullah 8'A'k ber#ab&a : Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan
menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran
akan ,u!u& #ebaai #e#e0ran &an ia ber"an-a ke$a&a $enha%aln-a :
Apakah engkau mengenaliku& Penha%al i"u men!a,ab : Aku tidak
mengenalimu. Al-Quran berka"a : Aku adalah ka#anmu, Al-Quran yang
1j
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak
tidur pada #aktu malam. !esungguhnya setiap pedagang akan mendapat
keuntungan di belakang dagangannya dan kamu pada hari ini di belakang
semua dagangan. )aka $enha%al Al-Quran i"u &iberi kekua#aan &i "anan
kanann-a &an &iberi bekalan &i "anan kirin-a #er"a &i a"a# ke$alan-a
&ile"akkan mahk0"a $erka#a' )anakala ke&ua 0ran "uan-a &iberi &ua
$akaian baru lai baik -an haran-a "i&ak &a$a" &iba-ar 0leh $enhuni
&unia ke#eluruhann-a' 6e&ua 0ran "uan-a ber"an-a : 0enapa kami diberi
dengan pakaian begini& 6emu&ian &ibala# : 0erana anakmu menghafal Al-
Quran. 6emu&ian ke$a&a $enha%al Al-Quran "er#ebu" &i$erin"ahkan $
(acalah dan naiklah ke tingkat-tingkat syurga dan kamar-kamarnya. )aka
ia $un "eru# naik #elai ia "e"a$ membaca( #ama a&a bacaann-a ce$a"
a"au $erlahan +"er"il.'
17' Ri!amin ma#uk #-ura
8ab&a Ra#ulullah 8'A'k &ari$a&a Ai#-ah r'a' ia berka"a( baha,a#an-a
Ra#ulullah 8'A'k ber#ab&a :
12umlah tingkat syurga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka
tingkat syurga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkat yang
paling atas, di mana tiada tingkat lagi selepas itu.3
a.a Adab Hamlah Al-Quran
a.a.1 Adab denjan Al-Quran
kAt3B bai ki"a menhalalkan a$a -an &ihalalkan al-Quran &an menharamkan
a$a -an &iharamkann-a' Ri,a!ibkan $ula bera&ab &enann-a &an berakhlak
"erha&a$n-a'
6e"ika membaca al-Quran( #e0ran )u#lim $erlu mem$erha"ikan a&ab beriku"
un"uk men&a$a"kan ke#em$urnaan $ahala &alam membacan-a'
a- Membacanya dalam keadaan sempurna, suci daripada najis dan dengan
duduk yang sopan dan tenang. 'ianjurkan agar pembaca berada dalam keadaan
suci.
3mam Har0main berka"a: *wran -an membaca al-Quran &alam kea&aan na!i#(
&ia "i&ak &ika"akan mener!akan hal -an makruh akan "e"a$i &ia meninalkan
#e#ua"u u"ama*'
70
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
b- Membacanya dengan perlahan 4tartil5 dan tidak cepat agar dapat menghayati
ayat yang dibaca.
Ra#ulullah #'a', ber#ab&a -an bermak#u&: h8ia$a #a!a -an membaca al-Quran
+kha"am. kuran &ari "ia hari( berer"i &ia "i&ak memahami'g +Ha&i# Ri,a-a":
Ahma& &an $en-u#un 6i"ab 8unan.
8ebahaian kel0m$0k &ari$a&a enera#i $er"ama membenci $enkha"aman al-
Quran #ehari #emalam ber&a#arkan ha&i# &i a"a#' Ra#ulullah memerin"ahkan
Ab&ullah 3bnu Umar un"uk menkha"amkan al-Quran #e"ia$ #a"u minu +"u!uh
hari. +)u""a%aS Alaih.' 3ni &ilakukan Ab&ullah bin )a#{u&( U"hman bin A%%an( Zai&
bin 5#abi"' )ereka menkha"amkan al-Quran #ekali &alam #eminu'
c- Membaca al-Quran secara khusyuk dengan menangis kerana sentuhan
pengaruh ayat yang dibaca yang menyentuh ji#a dan perasaan.
Ralam hal ini( Ra#ulullah ber#ab&a -an bermak#u&: hBacalah al-Quran &an
menani#lah( a$abila kamu "i&ak menani# maka u#ahakan menani# kerana
a-a" -an enkau baca'g +Ha&i# Ri,a-a": Al-Ba//ar.
Allah #','" !ua men!ela#kan #ebahaian &ari$a&a #i%a" hamba-N-a -an #0leh
&enan %irman-N-a -an bermak#u&: hRan mereka #eera "un&uk #u!u& i"u #ambil
menani#( #e&an Al-Quran menambahkan mereka khu#-uk'g +8urah Al-3#ra{:
A-a" 10j.
d- Membaguskan suara membacanya( #ebaaimana #ab&a Ra#ulullah -an
bermak#u&: hHia#ilah al-Quran &enan #uaramu'g +Ha&i# Ri,a-a": Ahma&( 3bnu
)a!ah Al-Hakim.' Ralam ha&i# lain &i!ela#kan: h5i&ak "erma#uk uma"ku 0ran
-an "i&ak melaukan al-Quran'g +Ha&i# Ri,a-a": Al-Bukhari &an )u#lim.
)ak#u& ha&i# &i a"a# ialah membaca al-Quran &enan #u#unan bacaan -an
!ela# &an "eran makhr0! huru%n-a( $an!an $en&ekn-a bacaan( "i&ak #am$ai
keluar &ari$a&a ke"en"uan kae&ah 5a!,i&'
e- Membaca al-Quran dimulai dengan isti6adah' Allah ber%irman -an
bermak#u&: hRan bila kamu akan membaca al-Quran( maka min"alah
$erlin&unan ke$a&a Allah &ari$a&a +0&aan-0&aan. #-ai"an -an "erku"uk'g
+8urah An-Nahl: A-a" ji.
f- Apabila ayat yang dibaca dimulai dari a#al surah, selepas isti6adah terus
membaca (asmalah dan apabila tidak di a#al surah cukup membaca isti6adah.
0husus untuk surat At-"aubah, #alaupun dibaca mulai a#al surat tidak perlu
membaca (asmalah. 7ukup dengan membaca isti6adah saja.
g- Membaca al-Quran dengan berusaha mengetahui ertinya dan memahami inti
71
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
daripada ayat yang dibaca dengan beberapa kandungan ilmu yang ada di
dalamnya' Firman Allah bermak#u&: h)aka a$akah mereka "i&ak mem$erha"ikan
al-Quran( a"aukah ha"i mereka "erkuncivg +8urah )uhamma&: A-a" 74.
h- Membaca al-Quran dengan tidak mengganggu orang sedang solat, dan tidak
perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak
orang. Bacalah &enan #uara a"au &alam ha"i #ecara khu#-uk' Ra#ulullah
ber#ab&a bermak#u&: hwran -an "eran-"eranan +&i "em$a" 0ran ban-ak.
membaca al-Quran( #ama &enan 0ran -an "eran-"eranan &alam #e&ekah'g
+Ha&i# Ri,a-a" 5irmi&/i( Na#a{i( &an Ahma&.
Ralam ha&i# lain &i!ela#kan: h3na"lah baha,a #e"ia$ hari &ari kamu muna!a"
ke$a&a Rabbn-a( maka !ananlah #alah #a"u &ari$a&a kamu menanu -an
lain( &an #alah #a"u &ari$a&a kamu "i&ak b0leh menanka" #uara a"a# -an lain
&i &alam membaca +al-Quryan.'g +Ha&i# Ri,a-a": Abu Ra,u&( Na#ayi( BaihaSi &an
Hakim.
tanan !a&ikan iba&ah -an ki"a lakukan #ia-#ia kerana ki"a "i&ak menen&ahkan
#unnah Ra#ulullah &alam melak#anakan iba&ah membaca al-Quran'
)i#aln-a( membaca &enan #uara kera# $a&a laru" malam( -an akhirn-a
menanu 0ran -an i#"iraha" &an #0la" malam'
i- 'engarlah bacaan al-Quran. tika a&a -an membaca al-Quran( maka
&enarlah bacaann-a i"u &enan "enan' Allah ber%irman -an bermak#u&: hRan
"a"kala &ibacakan al-Quran( maka &enarlah &an &iamlah( #em0a kamu &iberi
rahma"'g +8urah Al-A{raa%: A-a" 704.
j- Membaca dengan saling bergantian. Membaca al-Quran, boleh dilakukan
secara bergantian dan yang mendengarnya haruslah dengan khusyuk dan
tenang. Ra#ulullah ber#ab&a -an bermak#u&: h5i&aklah berkum$ul #ua"u kaum
&i &alam rumah Allah( mereka membaca al-Quran &an #alin mem$ela!arin-a
kecuali akan "urun a"a# mereka ke"enanan &an mereka &ili$u"i 0leh rahma"
+Allah.( malaika" men-er"ai mereka( &an Allah membanakan mereka &i
kalanan +malaika". -an a&a &i #i#i-N-a'g +Ha&i# Ri,a-a": Abu Ra,u&.
k- Melakukan sujud "ila#ah 4sujud !ajdah5 pada saat selesai membaca ayat
!ajdah, pada bila-bila masa saja, baik siang ataupun malam, jika pembacanya
belum batal daripada #uduk. 5a"acara $elak#anaann-a &imulai &ari$a&a "akbir(
lalu #u!u&( kemu&ian membaca h8ubhaana Rabbi-al A{laagy +)aha 8uci Rabb-ku
4an )aha 5ini.( lalu &ilan!u"kan &enan &0a #u!u& 5ila,ah' 8ele$a# i"u
banki" &ari$a&a #u!u& "an$a "akbir &an #alam( kerana "i&ak a&a ri,a-a" &ari$a&a
Nabi #'a', menenai hal i"u( kecuali !ika #u!u& 5ila,ah i"u &ilakukan &i "enah-
"enah $elak#anaan #0la"( maka ia ber"akbir ke"ika #u!u& &an banki" &ari$a&a
77
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
#u!u&'
l- (erdoa selepas membaca al-Quran. Ralam #ebuah ri,a-a" &i!ela#kan( baha,a
#ahaba" a$abila kha"am membaca al-Quran( mereka berkum$ul un"uk ber&0a
&an menuca$kan: h8em0a rahma" "urun a"a# #ele#ain-a membaca al-Quran'g
8ebuah ha&i# -an &iri,a-a"kan &ari$a&a Ana# bin )alik r'a &i!ela#kan baha,a
a$abila &ia #u&ah kha"am membaca Al-Quran( &ia menum$ulkan keluaran-a
&an ber&0a' +Ha&i# Ri,a-a": Abu Ra,u&.
8e"ia$ 0ran 3#lam ,a!ib mena"ur hi&u$n-a #e#uai &enan "un"u"an al-Quran' 3a
haru# &i$elihara ke#ucian &an kemuliaann-a( #er"a &i$ela!ari &an &i%ahami a-a"-
a-a"n-a'
Pelak#anaan ini a&alah #ebaai "an&a ki"a beriman ke$a&a al-Quran'
a.a.a Adab denjan Muallim dan pahabat
a. Adab Denjan Muallim
An"ara a&ab-a&ab #e#e0ran $ela!ar me#"i ber#e&ia un"uk men&enar
$en!ela#an &ar$a&a &ari a,al hina akhir( #ebelum ber"in&ak &enan
menabaikan $erin"ah uru'
8elain memuliakank uru( $ela!ar ber"anun!a,ab un"uk menunaikan
hak mereka'
An"ara hak uru -an $erlu &i"unaikan a&alah :-
)eren&ah &iri "erha&a$ uru'
)eman&an uru &enan $enuh h0rma" &an me-akini baha,a ke$eriba&ian
mereka a&alah lebih #em$urna'
Panillah uru &enan elaran mulia #ebaai "an&a menh0rma"i mereka'
)enik"ira% hak uru "erha&a$ &iri ki"a'
)en&0akan un"uk uru #e$an!an ha-a" mereka'
Berkelakuan $enuh #0$an ke"ika meniku"i $embela!aran'
)emin"a i/in uru #ebelum mema#uki kela#( rumah a"au "em$a" -an khu#u#
73
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
#e$er"i bilik uru'
)en&enar i#i $ena!aran &enan "ekun ,alau$un "0$ik $erbincanan "elah
&ike"ahui'
5i&ak menemukakan $er"an-aan bai #e#ua"u ma#alah -an "elah $un
&ike"ahui !a,a$ann-a'
3mam Al-8-a%ie $ernah menunka$:
hBer#abarlah kamu &alam $er!alanan !auh &emi menemui urumu(
#e#unuhn-a lau"an ilmu i"u &i$er0leh meneru#i $er!alanan kamu
menemuin-a' 8e#ia$a -an "i&ak bera#a ke$ahi"an menun"u" ilmu #e&e"ik( ia
$a#"i menelan kehinaan &ek ke!ahilan #e$an!an ha-a"n-a'g
b. Adab Denjan pahabat
)anu#ia a&alah mahluk #0#ial( -an kehi&u$ann-a "ak le$a# &ari 0ran lain' Baik
&alam beker!a( mau$un &alam $eraulan #ehari-hari' Un"uk i"u &i$erlukan
bebera$a cara a"au "i$# baaimana &alam $eraulan nan"in-a "i&ak menimbulkan
$erma#alahan "e"a$i -an &ihara$kan menimbulkan kebaikan &alam $eraulan
"er#ebu"'
8ekian aba& -an "elah lalu( Ra#ulullah #en&iri "elah memberikan $e&0man
&alam $eraulan "er#ebu"'
1 Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak #angi
dan pandai besi. Penjual minyak #angi mungkin ia memberi hadiah minyak #angi
kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu akan mendapatkan aroma
yang #angi sedangkan pandai besi mungkin akan mengakibatkan bajumu
terbakar atau kamu akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya.3 +H'R
)u#lim.
Beriku" ini a&alah bebera$a $e"un!uk &alam memilih &an beraul &enan "eman'
Hen&aklah memilih "eman -an baik #er"a berakhlaS -an "er$u!i
Berkun!un kerumahn-a( #er"a beraul ber#aman-a &enan baik
)era#a kehilanan ke"ika "emann-a "i&ak a&a( &an menan-akan
kebera&aann-a ke$a&a 0ran lain
)en!enukn-a &an menhiburn-a ke"ika "erkena mu#ibah
)en0l0nn-a ke"ika membu"uhkan
3ku" mera#akan ke#e&ihan #er"a ke#u#ahan -an &ialami 0leh "eman
Hen&aklah menu"u$ aib "emann-a
Bila "emann-a berbua" #alah( maa%kanlah &an "e"a$ berbaik #anka
ke$a&an-a
5i&ak "erlalu ban-ak berurau &enan "eman karena hal i"u &a$a" men-aki"kan
ha"in-a &an membua" $ermu#uhan
8elalu menh0rma"i "eman( &an memaniln-a &enan nama "erbaikn-a
74
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
8elalu memberikan ma#ukan ke$a&a "eman &an meluru#kan ke#alahann-a
8elalu menuca$kan "erima ka#ih a"a# kebaikann-a
)ene$a"i !an!i &an "ulu# &alam men!alin "ali $er#ahaba"an karena hal i"u &a$a"
me,u!u&kan ra#a cin"a ka#ih &an #alin #a-in men-a-ani #er"a $enuh
$ener"ian &alam $er#ahaba"an
8ahaba" #e!a"i a&alah #ahaba" -an mencin"ai #ahaba"n-a #e$er"i mencin"ai
&irin-a #en&iri
a.a.g Adab denjan dirinda dan temuat
a' )enha&a$ 6ibla"
6e"ika &u&uk hen&ak membaca Al-Quran( &ian!urkan menha&a$ kibla"(
$erha"ian "erarah ke$a&a )u#ha% al-Quran'
tika membaca Al-Suran &alam kea&aan "i&ak ber,u&huk &an "i&ak
menha&a$ kibla"( !ua "e"a$ men&a$a" $ahala' 5e"a$ai $ara Ulama{ 8hala% lebih
menu"amakan ber,u&huk &an menha&a$ kibla"'
b' )embaca Al-Quran &alam 6ea&aan Ru&uk
)embaca Al-Quran i"u b0leh ber&iri( &u&uk( "i&ur berbarin &ika#ur &an
lan"ai' 5e"a$i !anan &u&uk ber#ilan kaki a"au men-an&ar ke &in&in( -an
menun!ukkan keankuhan "erha&a$ 6i"ab 8uci Al-Quran'
Allah #','" ber%irman :
Pw Nxy %z&w ,w 4.{ ={ x| Nw }w & '~)? Cy 4w &W~ 72{ C{ z4 \$wAw "| #y 0y 7({3{ 4w ,w 4.{ Rz Xw _w Nw \BBSy y BB$| V w y7 )BB@z %& 4w w & y +| 'BB(w 0z+w 'BB5w w BB/| $wVw &xw BB;w
F~ Jy '0w w (w Z| `{ '(w /y Sw Ow &xw Aw .+y '(z%&
h wran-0ran -an berbak"i i"u ber/ikir ke$a&a Allah &alam kea&aan ber&iri
&an &u&uk &an "i&ur( mereka #emua memikirkan "en"an ke!a&ian lani" &an
bumi 1
kahai 5uhan 6ami( Enkau "i&ak !a&ikan ini +#eluruhn-a. &enan #ia-#ia(
)aha 8uci Enkau( 0leh kerana i"u $eliharalah kami +&ari$a&a. #ek#a neraka'g
+ Ali imran :1j1.
Ri &alam ri,a-a" ha&i# &i!ela#kan :
.{ ?| Vw yy %'Mw )w %| & 'w5 Hw Zw /| _w `| & Lw $wZ| /y %| &
h8ebaik-baikn-a &u&uk a&alah &u&uk menha&a$ kibla"g:
3mam Na,a,i
7z
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
c' Ru&uk &i 5em$a" -an lebih 5ini &an )ulia
)embaca Al-Suran &i "em$a" -an lebih "ini( mulia &an ber#ih &emi
men!aa keh0rma"an( ke#ucian &an kemuk!i/a"an Al-Quran' Bacalah Al-Quran
&i"em$a" -an #un-i( "enan &an "i&ak hiruk-$ikuk &an ber#e#uai ma#an-a'
a.g akt!r Memudah dan Menjekalkan Hafazan
Al-Quran a&alah ki"ab #uci -an "erakhir &i"urunkan #ebaai $embimbin
manu#ia ke !alan -an benar' wleh kerana ia -an akhir( maka ia lebih lenka$
&iban&inkan &enan ki"ab-ki"ab -an &i"urunkan #ebelumn-a' Al-Quran !ua
meru$akan ki"ab -an mu!i/' Baha#an-a "ini( #a#"eran-a in&ah( maknan-a
&alam( $ena!arann-a lua# &an i#i kan&unann-a meli$u"i #eena$ a#$ek
kehi&u$an manu#ia' Ran -an lebih heba" lai( ia b0leh &iha%a/ 0leh manu#ia
&an !in -an mem$un-ai nia" -an ikhla# un"uk berbua" &emikian' 5en"u a&a
#e#ua"u hikmah &i#ebalikn-a( !u#"eru ki"a &ian!urkan #u$a-a menha%a/n-a'
)enha%a/ Al-Quran bukan $erkara baru' 8e!ak ia &i"urunkan ia "elah $un
&iha%a/' Nabi )uhamma& #'a',' meru$akan 0ran $er"ama menha%a/ Al-
Quran' Renan &emikian bain&a #'a',' &ielarkan !aiyidul-8ufaa +Penhulu
bai $enha%a/ Al-Quran.' 8ahaba"-#ahaba" #emuan-a menha%a/ Al-Quran'
A&a &i an"ara mereka -an menha%a/ #eluruh Al-Quran( &an a&a &i an"aran-a
-an menha%a/ #ebahaiann-a #aha!a' Bai #e"ia$ 0ran 3#lam &ikehen&aki
menha%a/ Al-Quran #ekuran-kurann-a cuku$ un"uk &ibaca &i &alam #0la"'
)enha%a/ Al-Quran bukan bermakna menina" a-a"-a-a"n-a #aha!a( malah
ia mem$un-ai mak#u& -an lebih &ari$a&a i"u' 5i&ak a&a baha#a lain -an &a$a"
men"er!emahkan $erka"aan Ha%a/ a"au +hif. &alam baha#a Aarab' 8if &ari #ei
baha#a bermak#u& men!aa( &an memelihara' tu#"eru( 0ran -an menha%a/
Al-Quran ialah 0ran -an memelihara Al-Quran &ari$a&a hilan' 3a
men-im$ann-a &i &alam &a&a( &an ia membacan-a #elalu #u$a-a "i&ak lu$a &an
"i&ak hilan' 6huram )ura& men-ebu"kan &i &alam bukun-a -ay to the Qur9an
+1jj1. &enan mena"akan baha,a:
"he #ord 8if no# used in the limited sense of memoriing, includes
both understanding and practice. In fact there is no :nglish #ord
#hich can accurately reflect its true and full meaning.
8if is an essential #ay of making the Qur9an penetrate you. It is not
a mechanical, ritual etc., it is an act of high spiritual and de;otional
impotence. "hrough 8if one can read in prayers and ponder its
meaning. It makes the Qur9an flo# on your tongue, reside in your
mind, d#ell in your heart, and it becomes your constant companion.
7r
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
Ber&a#arkan ke$a&a ken-a"aan ini( ki"a %aham baha,a menha%a/ bukan
bermak#u& menina" #aha!a( ,alau $un menina" i"u #a"u &ari$a&a un#ur
menha%a/' )enha%a/ bermak#u& men!aa( menulan &an menha-a"i'
Pr0#e# menha%a/ bermula &enan membaca &an menulan' 4an "elah leka"
&i &alam &a&a i"u &i!aa #u$a-a "i&ak hilan' uaran-a ialah !ua &enan #elalu
menulan-ulan bacaan' )enha-a"i mak#u& a-a"-a-a" -an &ibaca i"u "i&ak
&a$a" &ilakukan kecuali &enan memahami maknan-a' Ran ini !ua meru$akan
#a"u ak"i2i"i -an $erlu &iambil $erha"ian'
)enha%a/ al-Quran "i&ak #e$er"i menha%a/ #enika"a lau &an $rin#i$-$rin#i$
ma"ema"ik a"au #ain#' 8elain &ari$a&a #i%a"n-a -an "i&ak #ama i"u( menha%a/
Al-Quran a&alah iba&a"' 3a #ua"u amalan un"uk men&eka"kan &iri &enan Allah
#','"'' Renan #ebab i"u ia mem$un-ai bebera$a kelebihan' ta&i( #ebelum ki"a
bincankan "en"an $an&uan &an cara-cara menha%a/( el0k !ika ki"a $erha"ikan
&ahulu "en"an kelebihan membaca &an menha%a/ Al-Quran'

)ak#u&n-a: *8e#unuhn-a Al-Quran ini menun!ukkan ke !alan -an
$alin luru# &an memberi beri"a embira ke$a&a 0ran mukmin -an
mener!akan amal #0leh( baha,a bai mereka an!aran -an be#ar*
+8urah Al-3#ra j.
FimanN-a lai:

7
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
)ak#u&n-a: *8e#unuhn-a 0ran-0ran -an membaca ki"ab
Allah &an men&irikan #0la" #er"a membelan!akan &ari$a&a re/eki
-an 6ami kurniakan ke$a&a mereka #ecara rah#ia a"au #ecara
"eran( #e&ankan mereka menhara$kan $erniaaan -an "i&ak
akan bina#a +$ahala -an bekekelan.( ne#ca-a Allah akan
men-em$urnakan ke$a&a mereka an!aran -an $a"u" mereka
&a$a"( malah menambahkan lai ke$a&a mereka bebera$a
kelebihan' 8e#unuhn-a Ria +Allah. )aha Penam$un lai ama"
ber#-ukur*' 8urah Fa"ir 7j-30'
8elain &ari$a&a i"u( Nabi )uhamma& sallallahu 9alaihi #asallam +#'a','.
ber#ab&a bemak#u&:
*8e#ia$a -an membaca #a"u huru% &ari$a&a ki"ab Allah 5ayala( maka
bain-a #a"u keba!ikan( &an #a"u keba!ikan i"u &ian&akan &enan
#e$uluh kali an&a' Aku "i&ak mena"akan Alif, <am, Mim i"u #a"u huru%(
"e"a$i( Alif #a"u huru%( <am #a"u huru% &an Mim #a"u huru%*' Ri,a-a" 3bnu
)a#yu&'
Abu Umamah al-Bahili r'a' meri,a-a"kan &enan ka"an-a: *Aku men&enar
Ra#ulullah #'a',' ber#ab&a bermak#u&:
*Bacalah Al-Quran( kerana #e#unuhn-a ia akan &a"an &i hari
6iama" memberi #-a%aa" ke$a&a $embacan-a*
)embaca Al-Quran bukan #aha!a men&a$a" $ahala &an men!a&i #-a%aa" &i &alam
kubur &an !ua &i hari Akhira"( "e"a$i ia !ua meru$akan uba" &an $ena,ar #er"a
rahma" bai #eluruh kaum mu#limin' 3ni a&alah ber&a#arkan %irman Allah:

Bermak#u&: *Ran 6ami "urunkan #ebahaian &ari$a&a a-a"-a-a"
Al-Quran i"u men!a&i $ena,ar &an rahma" bai 0ran mukmin*'
8urah 3#ra i7'
Fa&hila" Al-Quran bukan #aha!a kerana membacan-a( malah men&enarn-a
$un men&a$a" ban-ak man%aa"' An"aran-a ialah #e$er"i -an &i#ab&akan 0leh
Nabi #'a',' -an bermak#u&:
*8e#ia$a -an men&enar +bacaan. #a"u a-a" &ari ki"ab Allah
+Al-Quran.( maka a-a" i"u men!a&i nur +caha-a. bain-a*' Ri,a-a"
3bnu Abba# r'a'
7i
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
)alah(lebih &ari$a&a i"u !ika ki"a &a$a" menha%a/( memahami &an
mena!arkann-a ke$a&a 0ran lain' 6erana &enan menha%a/ ki"a &a$a"
memelihara Al-Quran &ari$a&a hilan( &an &enan mena!arn-a ki"a &a$a"
men-elama"kan 0ran 3#lam &ari$a&a kehilanan $unca aama &an aSi&ah'
Ralam #ebuah ha&i# ri,a-a" U"hman bin yA%%an baha,a Nabi #'a',' ber#ab&a
-an mak#u&-a:
*8ebaik-baik kamu ialah 0ran -an bela!ar Al-Quran &an
mena!arn-a ke$a&a 0ran lain*
Ralam #ebuah ha&i# lain -an &iri,a-a"kan 0leh a&-Rarimi &ari$a&a 3bnu
)a#yu& r'a' baha,a Nabi #'a',' ber#ab&a -an bermak#u&:
*Bacalah Al-Quran( kerana #e#unuhn-a Allah 5aala "i&ak
men-ik#a ha"i -an men-im$an Al-Quran +ha%a/ Quran.' Ran
#e#unuhn-a Al-Quran i"u hi&anan Allah( maka #e#ia$a -an
ma#uk $a&an-a( maka &ia men&a$a" keamanan( &an #e#ia$a -an
ka#ihkan Al-Quran( maka hen&aklah ia berembira +&enan beri"a
baik &ari$a&a Allah 5ayala*'
8ebalikn-a ruilah 0ran -an "i&ak a&a Al-Quran &i &alam ha"in-a
,alau$un #a"u a-a"' Ra#ulullah #'a',' menana$kan 0ran -an "i&ak
membaca Al-Quran &an "i&ak menha%a/n-a( #e"eru#n-a "i&ak $ula beramal
&enan a!arann-a ialah 0ran -an #ana" rui #e$er"i rumah buruh -an ham$ir
run"uh' 8ab&a bain&a #'a',' bermak#u&:
*8e#unuhn-a 0ran -an "i&ak a&a #e#ua"u &ari$a&a Al-Quran
&i &alam &irin-a a&alah #e$er"i rumah u#an( buruk &an ham$ir
run"uh* Ha&i# ri,a-a" 5armi/i'
Ber&a#arkan ke$a&a a-a"-a-a" Al-Quran &an ha&i#-ha&i# #e$er"i -an
&iben"ankan &i a"a#( marilah #ama-#ama ki"a in#a% &iri &an kembali ke$a&a Al-
Quran' 3ai"u &enan mem$ela!arin-a( memahami( menha%a/ &an menamal
#er"a menha-a"i a!arann-a'
Ri ba,ah ini &i$e"urunkan #e&iki" $an&uan menha%a/ Al-Quran bai -an
bermina"( Pan&uan &an lankah-lankah menha%a/ Al-Quran1
Bai uru Pen&i&ikan 3#lam( #ebelum men-uruh $ela!ar menha%a/ mana-
mana a-a" Al-Quran( uru hen&aklah menerankan &ahulu "en"an kelebihan
menaha%a/ Al-Quran &an kelebihan menha%a/ a-a"-a-a" "er"en"u &an kena$a
a-a"-a-a" berkenaan $erlu &iha%a/' A&alah "i&ak ,a!ar !ika uru han-a men-uruh
$ela!arn-a menha%a/ "an$a memberi"ahu caran-a'
7j
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
puru !ua &ikehen&akki memberi"ahu $ela!ar "en"an $an&uan menha%a/'
3ni ber"u!uan #u$a-a $r0#e# menha%a/ i"u mu&ah &an ce$a" ina" #er"a "i&ak
memb0#ankan ' Ri #am$in i"u ia !ua "i&ak mu&ah lu$a'
Baaimana mena"a#i ma#alah lu$av' 3
Ralam k0n"ek# $enha%a/an al-Quraan mem$un-ai berbaai-baai &imen#i
&an ber$unca &ari$a&a $elbaai #ebab' Renan $erka"aan lain( !eni# lain ka"e0ri
lu$a $erlu &ia"a#i &enan kae&ah lain' Pa&a #e#i ini( ki"a akan membincankan
#a"u #aha!a $unca lu$a &an cara $en-ele#aiann-a' 3#u kelu$aan{ 8ai&ina Ali &an
3bn Abba# #e$er"i -an "elah &ibincankan #ebelum ini a&alah berkai"an &enan
i#u kali ini iai"u lu$a a&alah #a"u $r0#e#{' Bahkan( lu$a a&alah #i%a" #emula !a&i
manu#ia' 8e$er"i -an &in-a"akan &alam a-a" 11z #urah 5aha( baha,a ke"ika
A&am A'8' &i!a&ikan( Allah membua" #a"u $er!an!ian &enann-a( lan"a# &ia
lu$a{ 6alau #e0ran Nabi b0leh lu$a( a$a"ah lai ki"a' 8elain &ari$a&a i"u(
,alau a$a$un kaea&ah "erbaik -an ki"a ambil un"uk menha%a/( #eharu#n-a ki"a
memahami baha,a( #ebaai #ahaba" be#ar( kae&ah -an &iunakan 0leh
8ai&ina Ali &an 3bn Abba# a&alah lebih baik &ari$a&a -an &iunakan 0leh
keban-akan 0ran' An&aian ini a&alah bera#a#kan ke$a&a bebera$a ha&i# #ahih
-an meni#-ara"kan "inin-a ilmu al-Quraan -an a&a $a&a ke&ua-&ua mereka
i"u'
6wN8EP
Ralam u#aha mene!ar ma"lama" menha%a/ al-Quraan( ki"a !ua haru#
#en"ia#a ina" $e#anan Allah &alam a-a" 3 #urah al-Anbi-aa{ baha,a manu#ia
i"u &i!a&ikan 0leh-N-a ber#i%a" 0$0h' 8alah #a"u &ari$a&a #i%a" 0$0h ialah mahu
meliha" ha#il u#aha &alam "em$0h -an #inka"' 8ekiran-a ki"a b0leh menerima
hakika" baha,a lu$a{ &an 0$0h{ i"u meru$akan #i%a" #emula !a&i ki"a( i#u
kelu$aan ha%a/an in#-a Allah b0leh &i"anani' Bei"u !ua hakika" hi&u$ ini( "ia&a
uru#an be#ar a"au kecil -an b0leh &ilak#anakan &enan #em$urna "an$a
$erancanan -an "eli"i &an $enuru#an -an berke#an' Pr0#e# $enhaha/an al-
Quraan "i&aklah "erkecuali' Un"uk i"u( munkin #a"u 0m0kan +!0ke. -an b0leh
&iman%aa"kan ialah i% -0u cann0" bea" "hem( !0in "hem{' ta&i( #a"u &ari$a&a
kae&ah un"uk mena"a#i lu$a ialah &enan menerima hakika" ke!a&ian #emula
!a&i ki"a &an menuru#kan $r0#e# lu$a #emula !a&i -an #e&ia a&a +b- &e%aul".
&alam &iri ki"a i"u &enan "era"ur'
Per#0alann-a( kena$a $erlu &iuru#kan lu$av Per"ama( un"uk menu!i
keken"alan &an ke"e$a"an ina"an ki"a' 6e&ua( memberikan m0men"um{ aar
ha%a/an ki"a ber!alan ber&a#arkan keu$a-aan %i/ikal menanun{ a-a"-a-a"
-an &iha%a/' Hal ini bermakna #ekiran-a ki"a "elah menha%a/ melebihi
30
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
keu$a-aan 0"ak ki"a un"uk menanunn-a( ki"a $erlu membenarkan #u$a-a
$r0#e# $elu$aan #emula !a&i{ berlaku' Renan i"u !ua ki"a &a$a" menelakkan
"ekanan ke a"a# men"al' 6e"ia( un"uk meninka"kan ke"e$a"an ha%a/an &an
menurankan ri#ik0 kekeliruan +mi- u$. "eru"aman-a a$abila menha%a/ #urah-
#urah eneric{' 8ekiran-a ki"a membenarkan $r0#e# kelu$aan #ecara #emula !a&i
berlaku( ha%a/an-ha%a/an -an #ila$ &an keliru akan "er$a&am #e&iki" &emi
#e&iki"'
PR3N83P
Un"uk menuru#kan lu$a{ bebera$a $rin#i$ -an $erlu &i%ahami( ialah:
+a. 0"ak manu#ia bukan #e$er"i me#in %0"0#"a"' wleh -an &emikian( ka&ar
keken"alan $enina"an +re"en"i0n. #e#e0ran manu#ia bia#a $erlu &ibina'
Pr0#e#n-a "erma#uklah u!ian -an berulan-ulan1
+b. mu"u keken"alan ina"an b0leh &iukur1
+c. keken"alan ina"an b0leh &ire&kan #ecara ka#ar ke$a&a +i. #eera +%la#h.( +ii.
#emen"ara( &an +iii. !anka $an!an1
+&. $r0#e# $enen"alan ina"an memerlukan $erancanan -an "era"ur1
+e. 0"ak manu#ia memerlukan #0k0nan luar un"uk menukuhkan ina"an'
An"aran-a( $enalaman-$enalaman mani# &an $eri#"i,a-$eri#"i,a -an "i&ak
b0leh &ilu$akan1 &an
+%. ma#a{ a&alah $enhaki# u"ama ina"an manu#ia'85ANRARR
Berkai"an $rin#i$-$rin#i$ &i a"a#( #e"elah melalui u!ian cabaran ma#a{( #e"ia$
#urah -an &iha%a/ $erlu melalui #ekuran-kurann-a "ia "aha$ ina"an:
+a. "aha$ 1 : rei#"ra"i0n a"au ha%a/an %la#h{(
+b. "aha$ 7 : ha%a/an #emen"ara1 &an
+c. "aha$ 3 : ha%a/an !anka $an!an'
HAFAZAN 5AHAP REp385RA53wN
Ukuran $enca$aian $a&a "aha$ ini ialah ke!a-aan menha%a/ &enan be"ul
kali $er"ama bahaianxrubu{ -an &i$ilih' 6emu&ian( #ele$a# #a"u "em$0h -an
$en&ek( bia#an-a &alam #ehari &ua #aha!a( ban-ak bahaiann-a -an hilan'
8ebaai $erina"an( bahaian-bahaian -an &iha%a/ $a&a $erinka" ini "i&ak
&ialakkan &ibaca ke"ika menimami #0la"'
HAFAZAN 5AHAP HAFAZAN 8E)EN5ARA
31
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
Ukuran $enca$aian $a&a "aha$ ini ialah bahaian -an &iha%a/ b0leh &ibaca
#emula #ele$a# berker!a kera#{ un"uk menina"in-a #emula' 8ebaai
$erina"an( "aha$ ina"an #emen"ara "i&ak #ama an"ara in&i2i&u &enan in&i2i&u
-an lain' A&a -an han-a mam$u ber"ahan han-a #ehari &an a&a -an mam$u
ber"ahan #ehina &ua minu'
HAFAZAN 5AHAP HAFAZAN tANp6A PANtANp
Ukuran $enca$aian $a&a "aha$ ini ialah "ia&a ma#alah be#ar un"uk
membaca #emula bahaian -an "elah &iha%a/' Perina"an1 $er"ama( $r0#e#
men-emak a"au menha%a/ #emula $erlu &ilakukan &enan #eera kerana
,alau$un a&a an"ara ki"a mem$un-ai kae&ah ha%a/an -an "erbaik( ki"a $erlu
menerima hakika" baha,a 0"ak manu#ia mem$un-ai ha& ma#a{ un"uk
men-im$an +re"en"i0n. rek0&-rek0&' 8e$er"i -an &in-a"akan &i a"a#( ka&ar
kekua"an re"en"i0n "i&ak #ama an"ara in&i2i&u &enan in&i2i&u -an lain' 6e&ua(
ki"a haru# menerima hakika" baha,a "i&ak #emua manu#ia mem$un-ai ha%a/an
-an kekal' Namun bei"u( #ekiran-a ki"a "elah mam$u men-e&iakan !a&ual
#emakan #emula -an memb0lehkan ki"a kha"am &alam "em$0h kuran &ari$a&a
40 hari &an a&a bahaian -an "i&ak "er$a&am{( bahaian "er#ebu" b0leh
&iana$ #ebaai "elah ber"ara% ina"an !anka $an!an'PELA68ANAAN
Un"uk merancan menha%a/ #ambil menuru#kan lu$a( lankah-lankah beriku"
$erlu &iambil:
+a. )embua" Perancanan tank Pan!an
Lankah $er"ama ialah mene"a$kan #a#aran "em$0h ha%a/an' Un"uk
memu&ahkan $r0#e#( "e"a$kan "em$0h an"ara z 10 "ahun1
+b. )embua" Perancanan tanka Pen&ek
)ula-mula bahaikan ma#ha% ke$a&a #ai/ -an b0leh &iuru# +manaeable #i/e.'
u0n"0hn-a &ibahaikan #eluruh ma#ha% ke$a&a enam #emen( -an #e"ia$
#emen menan&uni z !u/uk' 6emu&ian( #e&iakan #a#aran "em$0h
$enha%a/an #emen -an &i$ilih' wleh i"u !ika #a#aran !anka $an!an
&ianarkan 10 "ahun( bermakna:
#a"u bulan $erlu menha%a/ 7 rubu{ +1 rubu{ ber#amaan 1xi !u/uk - liha" n0"a &i
ba,ah &i bahaian akhir ar"ikel ini.(
#a"u !u/uk &iha%a/ &alam "em$0h 4 bulan(
#a"u "ahun &iha%a/ 3 !u/uk'
8ebaai $erina"an( kiraan ini han-alah anaran ka#ar #aha!a'
Penaaran $erlu &ibua" #u$a-a ki"a mem$un-ai i&ea menenai $erancanan
37
PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN
$enha%a/an #er"a b0leh men!anka beban "ua# $enha%a/an' 5an$a #a#aran
&an 0b!ek"i% -an b0leh &iukur( $elan $erancanan -an berke#an "i&ak b0leh
&i#e&iakan' 8ama a&a #a#aran "er#ebu" "erca$ai a"au "i&ak( i"u $er#0alan lain'
+c. talankan Pr0#e# Penha%a/an &an Penuru#an Lu$a 8ecara 8i#"ema"ik
)ula-mula #e&iakan #enarai bahaian-bahaian -an hen&ak &iha%a/' 8e"ia$
bahaian ha%a/an hen&aklah &ibahaikan ke$a&a "ia $erinka" ha%a/an +8ila
liha" !ua n0"a &i bahaian akhir ar"ikel ini.' 6emu&ian( rek0&kan &enan "era"ur
$r0#e# $enha%a/an &enan menambil kira #"an&ar& kuali"i ha%a/an -an
&i#arankan &i a"a#'
33