Anda di halaman 1dari 60

Isyraq artinya Sinar, terbit matahari, Penampilan muka ceria Ibtisamah artinya Senyum Ibtihaj artinya Gembira ria

Ibtihal artinya Doa, tunduk kepada Allah Ihtisyam artinya Malu Ariij artinya Bau yan harum semerbak Idlaal artinya Men etahui jalan Adiim Permukaan tanah, kulit I!dihaar artinya Perkemban an kemajuan Asaahi artinya "arna# $arni Istiqlal artinya Merdeka atau Berjalan di malam hari Amaanii artinya An an#an an %juubah artinya Sesuatu yan men herankan I hroo artinya Benci, tidak senan A&aaniin artinya 'antin #rantin yan lentur Altho& artinya Baik (ati, lemah lembut %l&ah artinya )emesraan Abiyyah artinya Mulia, *epas dari kehidupan Aatsaar artinya Bekas#bekas sesuatu Atsiilah artinya Memiliki asal#usul yan terhormat Ahlaam artinya Mimpi#mimpi Adiibah artinya Berpen etahuan Arju$an artinya "arna cerah Ariibah artinya +erdas, Pandai Ar$aa artinya Pemandan an yan mena$an A!haar artinya Bun a#bun a isroo artinya Perjalanan di malam hari Asmaa artinya ,ama#nama Asmaa- artinya *ebih tin i dari yan lain Asiah artinya Pera$at, istri .iraun Asy$aaq artinya )erinduan#kerinduan Ashiilah artinya Mempunyai asal#usul yan terhormat Adh$aa artinya +ahaya yan san at halus A hooriid artinya Suara kicau burun A hshoon artinya Dahan#dahan A&rooh artinya Gembira, suka ria A&kaar artinya Bahan &ikiran A&naan artinya +aban pohon, Pepohonan yan berbuah Akroom artinya Pen hormatan, pemberian karena cinta kasih Aalaa artinya )enikmatan#kenikmatan

Jovian Kolonica / Si cantik yan memiliki kebaha iaan dan kejayaan 0o1ian / )ebaha iaan 2*atin3

)olonica / )ejayaan si cantik 24unani3

Jovita Darla Callista / Anak kesayan an yan perian dan kecantikannya luar biasa 0o1ita / Perian 2*atin3 Darla / Anak kesayan an 2In ris, Prancis3

+allista / )ecantikan yan luar biasa 24unani3

Julta Adamma / Anak remaja yan cantik 0ulta / 'emaja 24unani3

Adamma / Anak yan cantik 2Ibo3

Julta Brunella / 'emaja yan berambut coklat 0ulta / 'emaja 24unani3

Brunella / Berambut cokelat 2Italia3

Juwan Rara Rasmini / Perempuan yan harum namanya dan ji$anya

bersinar 0u$an / (arum 'ara / Perempuan

'asmini / 4an bersinar

Kaila Kineta / Perempuan yan ba ai mahkota menjadi pemimpin den an seman at ener ik )aila / Mahkota

)ineta / 5ner ik

Kalinda Labibah / Perempuan yan menjadi sumber kecerdasan ba ai matahari )alinda / Matahari

*abibah / +erdas

Kallista Sidra Philotra / "anita dari bintan yan cantik dan saleh )allista / +antik 24unani3 Sidra / "anita dari bintan 2*atin3

Philotra / Saleh 24unani3

Karaissa Naraya / Anak yan bercahaya dan beriman yan akan menjadi besar dan baha ia )araissa 6 +ahaya dan beriman 2)ara dan 'aissa3

,araya 6 Baha ia dan besar 2,ara dan 'aya3

Kartika Anabel Dia henia / Bintan yan penuh kea un an dan cahaya peralihan )artika / Bintan 20a$a3 Anabel / Penuh kea un an 2Ibrani3

Diaphenia / +ahaya peralihan 24unani3

Kartika Sari / Perempuan yan ba ai bintan sur a menjadi pujaan karena keharumannya )artika / Bintan

Sari / Sur a

Kayyisa !hania A"rin / "anita cantik yan cerdik dan bijaksana ju a beruntun )ayyisa 6 "anita cerdik dan bijaksana Ghania 6 +antik

A&rin 6 4an beruntun

Keenar #anna Nailatul $%%ah / +iptaan yan memperoleh berkah dan kemuliaan )eenar, )inaryo 6 +iptaan 20a$a3 (anna 6 Berkah ,aila 6 4an suka memberi, yan memperoleh7mendapatkan kesuksesan

I!!ah 6 )ekuatan, tena a

Keisha Kiana Danastri / "anita yan murah hati dan secantik ti a bidadari )eisha / (idup $anita 2Amerika3 )iana / Murah hati 2Amerika3

Danastri / Secantik ti a bidadari 20a$a3

Kekira Athaleta Almeera Rahman / Satu yan tercinta anu erah seoran putri y jujur dan pen asih )ekira 6 *o1ely one, satu y tercinta 2(a$ai3 Athaleta, Atha 6 Anu erah 2Arabic3 8 *etha 6 9ruth&ul 2In ris3 Almeera 6 Putri 2Arab3

'ahman 6 Pen asih 2Arab3 uh dan mampu

Kemala Leandra &ada / Perempuan yan tan menciptakan ke embiraan )emala / 9umbuhan yan berkhasiat *eandra / Seperti seekor sin a

Mada / )e embiraan

Kenar Sadina $kanah )enar 6 Sinar rembulan Sadina 6 Pemilik kebaikan

Ikanah 6 Berhati Penunjuk

Kenes Cahaya Dewi / "anita yan bersinar, lincah, dan mena$an )enes / *incah dan mena$an 20a$a3

+ahaya de$i / "anita yan bersinar 20a$a3

Kenes Nisa / "anita yan lincah, dan mena$an hati )enes / *incah dan mena$an hati 20a$a3

,isa / "anita 2Arab3

Keyne Anita / Sebuah intan yan a un dan mulia )eyne 6 intan 2+eltic3

Anita 6 a un dan mulia 2Melayu3

Keysha A'illa Reviera )eysha 6 Pohon pelindun Aqilla 6 9erhormat

'e1iera 6 ,ama bun a 2Belanda3

Khalisa Naura Athi"a / "anita yan murni, suci dan penuh kasih sayan seperti bun a )halisa 6 Murni, suci ,aura 6 Bun a

Athi&a 6 Penuh kasih sayan

Khalisah Aulia / "anita yan cantik dan mulia )halisah 6 +antik

Aulia 6 Mulia7$ali

Khayla Almira &arit%a / Putri +antik yan mendapat berkah Allah )hayla 6 +antik Almira, Almeera, Almeira, Almiera, Almyra, Almirah, Almeerah, Almeirah, Almierah 6 Putri, anak perempuan yan dilahirkan untuk menjadi ban sa$an 2In ris3

Marit!a, Marissa, Maressa, Maricia, Marisabel, Marisha, Marisse, Marit!a, Mari!a, Marrissa 6 :3 Mendapat berkah Allah 2Arab3 ;3 "anita dari lautan 2*atin3

Kiandra Anaia Putri / Sebuah keajaiban yan merupakan ja$aban dari 9uhan )iandra 6 )eajaiban Anaia 6 0a$aban 9uhan

Putri 6 Anak perempuan

Kikandrya Charmarai%a / )iriman karunia dari yan diatas yan merupakan cahaya penolon yan mempesona )ikandrya 6 Sin katan dari )iriman karunia dari yan di atas

+harmarai!a, +harm 6 Mempesona 8 'ai 6 +ahaya 8 I!a 6 Penolon

Kinanty Nur (athiyya / +ahaya kemenan an yan dinanti#nantikan )inanty 6 4an dinanti ,ur 6 +ahaya

.athiyya 6 )emenan an

Kiran )ulandari / Pancaran sinar bulan purnama )iran / Pancaran, sinar 2Sansekerta3

"ulandari / Bulan purnama 20a$a3

Kirana Raksa &ahardhika / +ahaya pelindun kebijaksanaan )irana 6 +ahaya 'aksa 6 Pelindun

Mahardhika 6 )ebijaksanan

Kyati Nisa / "anita den an nama yan harum )yati / ,ama yan harum 20a$a3

,isa / "anita 2Arab3

Kyna Lituhayu / "anita yan cantik rupa$an )yna / "anita 24unani3

*ituhayu / +antik rupa$an 20a$a3

Kyna Lucette / "anita seba ai pemba$a cahaya )yna / "anita 24unani3

*ucette / +ahaya, pemba$a cahaya 2In

ris3

Kyna *uerida / "anita 2kekasih3 tersayan )yna / "anita 24unani3

<uerida / )ekasih, yan tersayan 2Spanyol3

Kynthia Rika / Perempuan yan menjadi pen uasa ba ai de$i bulan yan cantik )ynthia / De$i bulan

'ika / Pen uasa, pemimpin

Labiba Nas+mi #umaira / Perempuan yan ba aikan bintan putih kemerahan yan sehat akal dan cerdas *abiba / Sehat akal dan cerdas cerdik ,asjmi / Bintan

(umaira / Putih kemerahan

Lacita Alysia / Memiliki pemikiran yan dalam *acita 6 pemikiran yan dalam 20a$a3

Alysia 6 memiliki 24unani3

Lakeisha (aranissa / "anita embira yan hidup sejahtera *akeisha / (idup sejahtera

.aranissa / "anita embira

Laras Luhtitisari / 9etesan air mata benin yan meresap *aras / Meresap 20a$a3

*uhtitisari / 9etesan air mata benin 20a$a3

Larisa Dianti Putri / "anita yan bercahaya dan istime$a *arisa / Bercahaya 2Barat3 Dianti / Istime$a 20a$a3

Putri / "anita 20a$a3

Laurella ,lla / Seperti beruan kecil di pohon salam *aurella / Pohon salam 2*atin3

%lla / Beruan kecil 2*atin3

Leonie Karia / Sin a betina yan kuat *eonie 6 sin a betina 2Perancis3

)aria 6 kuat 20erman3

Lian-yi .ianlun / Perempuan yan baik, sopan dan berparas cantik *ian yi / "anita yan baik

=ianlun / 'amah, sopan berparas cantik

Linda &aheswari / Bidadari cantik *inda / +antik 2Spanyol3

Mahes$ari / Bidadari 20a$a3

Lisa /alitha Kirana / Gadis muda yan bercahaya cantik dan molek untuk membaktikan diri pada 9uhan *isa / Membaktikan diri pada 9uhan 9alitha / Gadis muda

)irana / Sinar, cahaya cantik dan molek

Lorit% ,dela / "anita yan san at kaya dan memiliki mahkota *orit! / Mahkota 2*atin3

%dela / "anita yan san at kaya 2An lo Sa>on3

Lucita Sabrina / +ahaya bidadari *ucita / +ahaya 2Spanyol3

Sabrina / Bidadari 2Barat3

Luna Radinka / "anita bulan yan menyenan kan *una 6 *ady o& the Moon

'adinka 6 Menyenan kan 2Sla1ic3

Lynda Kandice / +antik dan putih kemilau *ynda / +antik 2Spanyol3

)andice / Putih kemilau 24unani3

&ada Shirina /aruni / Pera$an muda yan memiliki ke embiraan serta manis mempesona Mada / )e embiraan Shirina / Manis mempesona

9aruni / Gadis pera$an muda

&a"ela Diadema / )ain pen hias leher seba ai lamban kesetiaan Ma&ela / )ain pen hias leher 2Melayu3

Diadema / *amban kesetiaan 24unani3

Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa ; Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : ndah Badil : Pengganti Badrani : !ua bulan purnama Badri : Memper"epat jalannya !a##a'' : Pertahanan ; Kuat !a''i : $ang memanggil ; Penyeru %kebaikan& !alil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu !allal : Penunjuk 'alan !ani : !ekat !ha#ir : Menang !hahak : $ang banyak terta(a ; Periang !hahir : $ang membantu !hamir : $ang langsing !hia : Sinar; "ahaya !zahab : )mas !zaka'' : Ke"erdasan ; Kepandaian !zaki : *erdas !zakir : Kuat ingatan !zak(an : *erdas +adhali : Kelebihan; Keutamaan

+adhil : ,tama ; Mulia +adhlun : Keutamaan ; Kemuliaan +ahd : Singa ; Nama raja Arab Saudi +ahim : Memahami +ahmi : Pemahamanku -aazim : Teliti -abib : Kekasih -abibi : Kekasihku ; kesayanganku -adaya : Pemberian ; -adiah -addad : Kuat kemauan ; Pendai besi drak : Akal ; Sesuai ren"ana #tikar : Pengamatan ''hab : Pemberian hsan : Kebaikan ; Amal baik jlal : Terh.rmat; Mulia 'a''#ar : Sungai ; ,nta betina ; Sahabat Nabi 'ihad : Perjuangan 'inan : Taman yang rindang ; Surga 'iyad : $ang baik 'ubair : Berkuasa ; Perkasa ; Nama ulama besar Kamil : $ang memiliki si#at/si#at baik lagi sempurna Kan''an : $ang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidat. Kaukab : 0ugusan bintang Khabir : Mengetahui ; Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni; Bersih; 'ujur 1ahin : *erdik ; Pandai 1ainu#ar : P.k.k teratai 1ami'' : Mengkilat 1ujain : Perak 1u''lu : Permata

Sumber 6 ,ama bayi *aki#*aki Islami

Aamir 6 Memakmurkan Aban 6 Perbuatan yan san at jelas? Anak %tsman bin A&&an Abbad 6 9ekun beribadah

Abbas 6 Sin a ? ,ama paman ,abi A!mi 6 )ete uhan hati @Aaki& / Beriktika& @Aali / 9in i @Aamir / Memakmurkan @Ashim / Menjauhi maksiat @Aathi& / Belas kasih @Aatik / Pemurah, 4an murni Abadi / 4an )ekal Aban / *ebih teran , lebih nyata, bersih @Abbad / 9ekun beribadah Abbad bin Bisyir / 4an selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah y tekun, derma$an, dan mumin sejati Abbas / ,ama paman ,abi, nama sahabat ,abi Muhammad SA" Abbasy / 'ajin berusaha @Abduh / (amba#,ya, julukan dari ,abi Muhammad SA" Abdul Alim / (amba Allah 4an Men etahui Abdul A!im / (amba Allah 4an A un Abdul A!i! / (amba Allah 4an Mulia Abdul Bari / (amba Allah 4an Banyak )ebaikan Abdul Basit / (amba Allah 4an Melimpah ,ikmat Abdul Baqi / (amba Allah 4an )ekal Abdul Dayyan / (amba Allah 4an Membalas Abdul 0abbar / (amba Allah 4an 9e as Abdul 0alil / (amba Allah 4an Mulia Abdul 0a$ad / (amba Allah 4an Pemurah Abdul .attah / (amba Allah 4an Membuka Abdul Gha&ur / (amba Allah 4an Membuka Abdul Ghani / (amba Allah 4an Pen ampun Abdul (adi / (amba Allah 4an )aya Abdul (a&i! / (amba Allah 4an Memelihara Abdul (aiy / (amba Allah yan (idup Abdul (ak / (amba Allah yan Sebenar Abdul (akam / (amba Allah yan Men hukum Abdul (akim / (amba Allah yan Bijaksana Abdul (alim / (amba Allah yan *emah *embut Abdul (amid / (amba Allah yan 9erpuji Abdul (anan / (amba Allah yan Penyayan Abdul Ilah / (amba Allah, hamba 9uhan Abdul )arim / (amba Allah yan Pemurah Abdul )haliq / (amba Allah yan Mencipta Abdullah / (amba Allah Abdul *ati& / (amba Allah yan *emah *embut Abdul Majid / (amba Allah yan Mulia Abdul Mannan / (amba Allah yan Memberi ,ikmat

Abdul Muhaimin / (amba Allah yan Berkuasa Abdul Muati / (amba Allah yan Memberi Abdul Munim / (amba Allah yan Memberi ,ikmat Abdul ,asir / (amba Allah yan Menolon Abdul <adir, Abdul <ayyum / (amba Allah yan Berkuasa Abdul <ahar / (amba Allah yan Perkasa Abdul 'au& / (amba Allah yan Pen asih Abdul 'ahman / (amba Allah yan Pemurah Abdul 'ahim / (amba Allah yan Penyayan Abdul 'asyid / (amba Allah yan Bijaksana Abdul 'a!ak / (amba Allah yan Memberi 'e!eki Abdul Syakur / (amba Allah yan Bersyukur Abdul Samad / (amba Allah yan Menjadi 9umpuan Abdul Salam / (amba Allah yan Penyelamat Abdul "a&i / (amba Allah yan Setia Abdul "adud / (amba Allah yan Pen asih Abdul "ahab / (amba Allah yan Memberi Abdul "arith / (amba Allah yan Me$arisi Abdul "ahid / (amba Allah yan 5sa Abhar / 4an ber emerlapan, yan berseri @Abid / 4an beribadat, beribadah Abidin / 4an beribadat Abrar / Golon an yan berbuat kebajikan Abrisam / 4an lembut7tampan Absyar / Ber embira Abu Bakar / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Abu Aar / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Abu Samah / Pemaa&, 4an bertoleransi Abu "asim / 4an tampan Adabi / )esopananku, kesusasteraan Adam / ,ama ,abi, ikutan, teladan Ad#Daruquthni / Imam pera$i hadist Adham / 4an cantik, tali rantai, penin alan )uno Adi / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Adib / Beradab, sopan, pujan a @Adil / Adil Adlan / )eadilan @Adli / )eadilanku, kelurusanku, adil @Adnan / ,ama or terdahulu Ad$a / +ahaya A&dhol / *ebih %tama, terbaik A&&an / Pendaki, nama ayah +aliph %thman A&&andi / Gelar ba i oran yan berkedudukan A&ham / 4an pandai @A&i / Pemaa& @A&i& / Punya har a diri

A&iq / 4an mulia A&kar / 4an bijak A&lah / 4an beruntun , lebih sukses A&nan / )ecantikan7seri A&qar / .akir A&sar / *ebih 0elas A&$u / Pemaa& A ha / )etua, pimpinan A hna / Berdikari Ahda / Beroleh petunjuk Ahlam / Impian, kesabaran Ahlami / Impianku, kelembutanku Ahlan / )eselamatan Ahmad / 9erpuji Ahmas / 4an berseman at Ahna / 4an lemah lembut Ahna& / 4an berpe an te uh pada ajaran a ama, lebih suci 2 lurus 3 Ahsan / 4an terbaik Ah$as / Pemberani Ah$a! / 4an bersun uh#sun uh Ah!a / 4an beruntun Aibaq / Pesuruh Aiyub / ,ama nabi Aiman / 4an bertuah, kanan Aisar / 4an senan , mudah Aisy / Me$ah, kaya raya Ajad / Berbuat baik Ajmal / +antik, molek Aj$ad / 4an lebih pemurah, terbaik Akalil / Mahkota Akbar / 4an besar Akhdan / Sahabat Akhtar / 4an terpilih Akid / 4an kuat, te uh, tetap Aki& / 4an menumpukan dirinya pada sesuatu @Aki& / Beritika& Akma / Pimpinan Akmal / Sempurna, san at pandai Akram / 4an mulia, *ebih mulia Akramah / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Ak$a / 4an perkasa, kuat Alamar / Berlapis emas Alam ir / Penakluk dunia @Alauddin / )etin ian a ama, kemuliaan a ama Al Baihaqi / Imam pera$i hadist Al .atih / a$al, pembuka, pertama

Alham / Beroleh ilham @Ali / 4an mulia, tin i kedudukannya Ali& / )a$an rapat Alim / 4an men etahui @Alim / Berilmu Aliuddin / )etin ian a ama Aliyan / 4an tin i Allam / San at men etahui Allamah / 4an berilmu luas Alma / 4an ber emerlapan Alta&, Altha& / Baik hati, lemah lembut, lebih lembut Altamis / Pan lima, ketua Al$an / "arna#$arni Al!am / 4an tekun Amadi / Masa, matlamatku Amad / 9ujuan Amal / +ita#cita, harapan Amali / +ita#citaku, harapanku Amaluddin / +ita#cita a ama Amami / Golon anku Aman / Sentosa, keamanan Amanat / Pertaruhan, amanah Amani / )esejahteraanku Amanullah / )eamanan dari Allah Amar / 4an ramai !uriat Amili / 4an bekerja Amin / 4an amanah, yan dipercayai, peme an amanat Aminin / Bran #oran yan aman Aminuddin / Pen amanah a ama Amir / Putera, ketua, pemerintah, pen uasa, pemimpin, makmur Amiruddin / Pembela a ama Amjad / Mulia, soleh, lebih mulia Amkrun / Bran #oran berkuasa Ammar / 4an memakmurkan, yan kuat iman, peneran Amnan / 9empat yan aman, ketenan an Amni / )eamananku Amran / 4an memakmurkan Amrin / Perintah Amrullah / Perintah Allah Amrun / )emakmuranku Amsyar / 4an cer as Am!ar / 4an mulia Anaqi / )eindahanku yan mena$an hati Anas / )emesraan, cinta, kasih, mesra, perian Anam / 4an diberi nikmat Andar / 4an berseri

Anjab / *ebih utama dan bernilai Aniq / 4an kacak la i mena$an hati Anis / 4an mesra, teman setia, ramah tamah dalam per aulan An#,asai / Imam pera$i hadist Anma / 4an maju Anmar / Air yan bersih Ansar / Penolon , penyokon Ansari / Penolon ku, penyokon ku Anshar / )aum Anshar sahabat ,abi SA" Antar / Berani dalam peperan an, nama pahla$an ksatria Arab An$ar / 4an bercahaya, lebih bersinar, lebih bersih An$ari / +ahayaku @Aqib / Balasan yan baik @Aqil / 4an baik budi, bijaksana, dapat dipercaya, pintar, berakal Aqlan / )ebijakan Aqhar / 4an a ah Aqmar / Putih, cantik Aqra / Pandai membaca Ara&at / 4an terkenal, kenalan Arami / Panji#panji Ar&a / 4an tin i, mulia Ar&an / Men etahui Arhab / Memanjakan, lebih lebar dan luas Arham / 4an mesra Arib / 4an mahir @Ari& / 4an bijak, men etahui, terpelajar, sholih, ber$iba$a Ari&&in / 4an bijak @Ariq / Baik budi, mulia asalnya, bijaksana Arkam / 4an mulia, lebih mulia Arkhan / Pondasi Arman / (arapan, aspirasi Arqam / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Arsalan / ,ama seoran tokoh Islam Arsyad / 4an san at cerdik Arumi / Asal keturunanku Aryan / )ekuatan penuh Asad / 4an berbaha ia Asdaq / Benar As&a / 4an suci Ashmah / 4an berani Ashra& / *ebih luhur Asi& / Men ambarkan, melukiskan Asil / 4an mulia, murni, bersih Asir / Mena$an, memikat hati, mempesona Asjad / 5mas, permata Askari / 9entera

Aslam / Selamat, terka$al, masuk Islam Aslah / 4an lebih baik Asmah / 4an pemaa& Asmai / (ati yan suci Asmaan / (ati yan suci dan pendapat yan te uh Asmar / 4an hitam manis Asna / 4an tin i, yan bersinar Asna$i / 4an berseri, emilan Asri / Masaku, kemajuanku men ikut masa Asyari / Perasaanku Asyiq / )ekasih, pencinta Asyma$i / Pemberianku Asyraa& / 4an mulia, Asyra& / lebih mulia Asyar / Perasa, ji$a halus Asyrani / Perian , keme ahanku Asytar / 4an mena$an Ata / Pemberian, hadiah Ataullah, Athallah / )arunia Allah Athar / Suci, bersih Athari / 4an bersih @Athi& / Belas kasih Athmar / 4an berjaya Aththobarani / Imam pera$i hadist Ati& / Belas )asihan @Atik / Pemurah, yan murni @Atiq / )abah, yan dimerdekakan Atmam / )esempurnaan At#9irmid!i / Imam pera$i hadist Atyab / "an i @Aun / Bantuan, pertolon an Aus / Pemberian Au&a / 4an setia, lebih tepat Auni / )etetapanku A$am / 4an tan kas A$ad / Gantian, pemberian A$ali / Pedan A$adullah / Pemberian, antian dari Allah A$liya / )ekasih A$raq / 4an memberi seman at A$sam / 4an se ak A$u& / 4an $an i A$$ab / 4an banyak bertaubat pada Alloh A$$adi / 4an bersun uh#sun uh A$$al / Pandai mentak$il A$$am / Perenan Ayadi / ,ikmat

Aya! / Pekerja keras 2 Persian 3 Ayman / Beruntun , peme an kendali yan benar Aysar / 4an mudah Ayyub / ,ama nabi A!ad / Bebas, merdeka A!am / )ea!aman A!amuddin / )ea!aman a ama A!aim / Pelba ai a!am A!bin / Bersih, suci A!&ar / 4an berjaya, yan menan A!had / 4an !uhud A!har / 4an berseri, yan emilan , lebih cerah A!hari / 4an berseri, yan emilan A!ib / Sabar dan i ih A!im / Besar A!iman / )ea!aman A!i! / 4an mulia, yan kuat, kekasih A!i!i / )esayan anku, kekasihku A!i!an / 4an mulia, yan kuat, kekasih A!ka / Semakin maju, suci, bersih A!man / +ita#cita, tekad @A!mi / +ita#citaku, tekadku, kete uhan hati A!mil / )a$an rapat A!ri / )ekuatanku, penyokon ku A!$ar / 'ajin @ A!!a / Perhiasan @A!!am / )ebulatan tekad, !iarah7emas @A!!an / ,ama oran Dahulu Baadi, Badi / Istime$a Baahi, Baha / 9erme ah, terhebat Baari / Pencipta, salah satu dari nama Alloh Badar / Bulan penuh, bulan purnama Badi / Indah Badil / Pen anti Badiu!!aman / )eindahan semasa Badran / Bulan penuh 2purnama3 Badri / Bulan purnamaku, mempercepat jalannya Badrulmunir / Bulan bercahaya Badrun / Bulan purnama Badruddin / Bulan purnama a ama Badru! Aaman / Bulan purnama ba i jaman Badrut 9amam / Bulan purnama Badrut 9aman / Bulan purnama y sempurna Ba ha$i / ,isbah Bahadur / Berani, kuat

Bahauddin / Sinaran7 keindahan a ama Bahi / Indah Bahij / 4an indah mena$an, pen embira Bahir / 5lok, mempesona Bahjan / +emerlan Bahjat / )e emilan an, embira, baha ia Bahla$an / Pendaki unun Bahran / Bercahaya Bahri / )e emilan anku Bahruddin / Sinaran a ama Bah!i / Pembelaku Bais / 9entera Bakhit / 4an bertuah Bakhtiar / 4an baha ia Bakir / Muda, pa i; benar Baki!ah / Permata Bakri / Pa i#pa i benar Baliq / .asih Balyan / ,ama auliya Banan / %jun jari Banin / 4an bijak, i ih Baqir / San at pandai, terpelajar Bariq / Bercahaya, kemilau Bari! / Menonjol Barra / 4an bersih Bar!un / %tama, berani Basil / Berani Basim / Gembira, tersenyum, selalu tersenyum Basir / Bijak, melihat Basirun / 4an melihat Basit / Pereka, pembuat Baslan / )eberanian Basri / Pen lihatanku Bassam / Suka tersenyum Basyar / Pemba$a berita baik Basyarah / Indah Basyir / Penyampai berita embira Basyirun / 4an melihat Bayiyuddin / Sinaran a ama Ba!il / 4an pandai Ba!ilin / 4an menyumban Ba!li / )ebijaksanaanku, kepakaranku Bilal / ,ama sahabat nabi, titisan embun Biruni / ,ama ulama besar Bisyari / )e embiraan Bisyir / Berita embira

Bisyrun / Berita embira Bunyamin / ,ama saudara nabi yusu& Budair / Berjalan cepat Bukhari / Imam pera$i hadist Buraid / Din in Buraidah / )esejukan Burhan / Alasan, bukti, dalil, cahaya Burhanuddin / Dalil7cahaya7 bukti a ama Busairi / ,isbah Busrain / )ese aran Busran / )abar embira Bustani / 9amanku Dabir / Akar, asli, mutlak Da&&a / Pembela Da&inah / )ekayaan yan tersembunyi Dahin / 4an cerdik Dahlan / ,ama belakan ulama Dailami / Askarku Daim / )ekal abadi Dain / Dai, penyeru, peman il Daisam / *emah lembut Daiyan / (akim, pelindun , penja a Dalil / Petunjuk, pemimpin, model, teladan Dana / +erdas, bijak Dani / Dekat Daniyal / ,abi Alloh S"9 Danish / Pen etahuan, bijak Daris / Pembaca, pelajar Darul Muqomah / 9empat y kekal 2 sur a 3 Dar$isy / "arak Dasuqi / )eindahanku, cahayaku Da$ani / ,isbah Daud / ,ama ,abi Alloh S"9 Dhabit / 4an kuat in atan Dha&ir / Menan Dhahir / 4an membantu Dhai&ullah / 9amu Allah Dhamir / 4an lan sin Dhamiri / 0i$aku Dhiya / +ahaya, sinar Dhiya%lhaq / Sina 2cahaya3 hak, sinaran kebenaran Dhiya @%ddin / +ahaya a ama Dhiyaur 'ahman / +ahaya 4an Maha Pemurah Dhobith / +ermat, kuat, hakim Dhoi& / 9amu

Dhoi&ullah / 9amu Alloh Dhomin / Penjamin Dhomir / (ati nurani Dhomiri .adhil / (ati nurani, y utama Dhomrah / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" Dhoriun / Bran ; y merendahkan diri, tunduk Dho$i / Bersinar Dhuun / +ahaya teran Dhukhom / Gemuk Dhuyu& / 9amu Di&a / Pertahanan Dika / Ayam ja o, jantan Dika A!hari / Ayam ja o, bun a Din / A ama, kepercayaan Dini / A amaku Din Syamsudin / Matahari a ama Dubies / ,ama pahla$an arab Durrani / Permataku Durar / Mutiara D!ahab / 5mas D!aki / +erdas, pandai, mudah, &aham D!akir / 9e uh pendirian, baik7kuat harapannya D!akka / +erdik D!ak$an / (arum semerbak, cerdas, jenius D!al Aidi / Punya kekuatan D!alki&li, D!ulki&li / 4an punya kesan upan D!amar / ,ama seoran raja 4aman !aman dahulu D!anun / D!un ,un 2 ,abi 4unus as 3 D!atilimad / 4an punya ban unan; tin i D!iban / Pen halau, y membantu D!ikro / Pen ajaran, perin atan D!il A$tad / Punya pasak; 2 tentara y banyak 3 D!imar / )ehormatan diri D!iyab / Memperoleh harta, serbuan D!ul&iqar / ,ama pedan 'asulullah SA" D!ul Autad / Punya tentara y banyak D!ul .ahmi / Punya ke&ahaman D!ul 'ahman / 4an Maha Pemurah D!ul&aqor / ,ama pedan sahabat Ali bin Abi 9halib .adal / )eutamaan .adhl / )ebaikan, kelebihan, sisa .adhali / )elebihan, keutamaan .adhil / Bran y berbuat kebaikan, utama, mulia .adholi / )elebihan C keutamaan .adhlurrahman / )eutamaan dari Allah, Anu rah Arrahman

.adi / Penebus .adil / 4an mulia, murah hati, y utama .adl / Derma$an, murah hati .adlan / )eutamaan .adli / )elebihanku, ihsanku .adlin / )eutamaan .adlullah / )elebihan Allah .aey!a / Sukses, hidupnya menin kat .ahad / (arimau bintan .ahd / (arimau .ahim / 4an &aham, memahami, pintar, rajin belajar .ahmi / )e&ahamanku, pemahaman .ahman / )e&ahaman .ahri / )eban aan .aid / 9etap, berhasil, istime$a, sun uh; .aiq / 9ertin i, utama, terkenal, terkemuka .airu! / Batu permata .aisal, .aishal / Penyelesaian, pemisah antara hak dan batil .ai! / Berjaya, menan .ai!in / Bran ; sukses .ajar / +ahaya putih .ajari / "aktu &ajar .akhir / )ebesaran, yan baik, kejayaan .akhr Al Din / )ejayaan a ama, kemenan an a ama .akih / Menyenan kan, sedap .akhir / )ebesaran, yan baik .akhri / )eme ahanku, keban aan .akhruddin / )eban aan a ama, keutamaan dari Alloh .akhrullah / )eme ahan Allah .alah / 0aya, sukses, beruntun .alih / Sukses .annani / Seniman .aqih / 4an men erti, ahli &iqh, bijaksana .araj / )elon aran, pelepasan .arhan / Ber embira .arhat, .arhun / )e embiraan .arid / Istime$a, permata, tiada bandin an, tun al, permata yan mahal .ariduddin / Permata a ama, keistime$aan .aris / 4an alim, penun an kuda, ksatria .aruq / Pembeda antara benar dan salah .asahat / .asih, lancar .asih / 4an &asih .athan / )emenan an, +erdas .athi / Pembuka, kemenan anku .athuddin / Pembukaan, kejayaan a ama .athul Islam / Pembuka, kejayaan Islam

.athullah / Pembukaan, kejayaan Allah .athurrahman / Pembukaan, kejayaan Allah yan pen asih .atih / Pembuka, perintis, pemenan , penakluk .attah / Penakluk .auhad / Anak kecil yan emuk .au!i / )ejayaanku .au!an / )ejayaan, kemenan an .a$$a! / Berjaya .ayyadh / Murah hati .idai / Pen orbanan .ikri / .ikiranku, pemikir, pemikiranku .iras / )ecerdikan, tajam pikiran .irdaus / ,ama syur a .itri / Semulajadi .uad / (ati, ji$a .uadi / 0i$aku .urqan / Bukti, kenyataan, pembeda benar dan salah .udail / )elebihanku, kemuliaan Gadi / )eberuntun anku Ghadi / Sin a Gha&&ar / Sedia men ampuni, lembut hati Gha&&ur / Pen ampun Ghailan / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Ghaisan / 'upa$an Ghaisani / +antik dan muda Ghali / Mahal Ghalib / 4an menan Ghanim / 4an mencapai kejayaan Ghanimi / )ejayaanku Ghani / )aya, me$ah Ghassan / )ecantikan dan kelembutan remaja, nama suku arab Ghaus, Ghauts / Pertolon an Gha!ali / ,ama seoran su&i dan &iloso& muslim Gha!lan / 9enunan Gha!i / Pejuan Ghoits / (ujan Gholi / Mahal, sesuatu y bernilai tin i Gholib / Pemenan Ghomid / Pedan dlm sarun nya, nama )abilah di (ija! Ghonam / Penja a rampasan peran Ghonim / 4an mendapat keuntun an Ghosan / Sumber air di padan pasir, usia muda belia Gho!i / Prajurit di medan peran , bertujuan Ghu&ran, Ghu&ron / )eampunan, pen ampunan Ghulam / Anak muda

Ghulaman Aakiya / Anak muda y suci Ghul$ani / )eremajaan dan kecerdasan Ghulan / 'emaja Ghuro&an / 9empat; y tin i Ghusun / 9an kai pohon (aban Mutarokiba / Butir y banyak (abbab / 4an men asihi (abib / )ekasih, sayan , dicintai (abibi / )esayan anku (ablan / 4an penuh (abri / )e embiraanku (adi / 4an memimpin, penunjuk jalan (ad$an / )etenan an (adrami / ,isbah (adad / De$a Syria y jantan (adari / Maju (addad / *autan (adi / Penuntun, seseoran y reli ius (adi& / 4an mempunyai matlamat (a&idh / Pemelihara, Pen ha&al (a&i! / Penja a, pelindun (a&i!uddin / Pemelihara a ama (a&u!a / Pemberi seman at (aidar / Berani, sin a (aikal / Pokok yan besar dan subur (ail / 4an dise ani (aim / 4an men elilin i (aimadi / Pujian a ama (aiman / 4an cinta, asyik, men uasai (aitham / 4an mudah, sin a (aiyan / 4an hidup (ajaj / Pela$at (ajib / Pendindin (ajid / 4an sholat tahajjud (ajim / Pelindun (ajid / 4an sholat malam 2 tahajjud 3 (akam / Pen adil (akim / Bijaksana (akmani / Pen adil (amad / 9erpuji (amas / Berani (ambali / Pen ikut Imam Ahmad bin (ambali (amdan / 9erpuji, pemuji Alloh (amda$i / 4an memuji (amdi / Pujianku, pujian

(amdun / 9erpuji, pujian (amid / 4an memuji (amiduddin / Pujian a ama (amim / 9eman karib (amimi / 9eman karibku (ami! / +erdik, kuat, tampan (ami!an / +erdik, kuat, tampan (amlan / Berdiri sendiri (ammadi / Pemuji (ammam / 4an mempunyai kemauan keras (ammani / Pemberi seman at (amsyari / Anak jati $atan (amud / 4an banyak memuji (am!ah / )ebijaksanaan, nama paman ,abi (am!i / )ete asanku (ana&i / )elurusanku, pen ikut Imam Abu (ani&ah (anania / Dikasihi Allah (ani, (ani / 4an men ucapkan selamat (ani& / Muslim yan te uh, yan lurus, bersih, suci (anin / )esayan an (anis / Berani (anun / )esayan an (ariri / Suteraku, nisbah (aris / Pen a$al, pelindun (ari! / Pemelihara (arith / )uat, berusaha (arra! / 4an amat $arak (arun / ,ama nabi (ar!an / Penja aan (asan / Indah, baik (asbi / 4an memadai ba iku (asbullah / 0aminan Allah (ashim / ,ama kakek buyut ,abi (asib / Berketurunan mulia (asi& / )emas, rapi (asnain / Dua kebaikan (asnun / 4an baik (asna$i / )ecantikan (assan / San at baik, ba us (asyiem / 4an bermaruah (asyim / Pemurah, yan suka menjamu oran (atadi / )easlianku (atim / Pemutus, penentu, murni, yan lurus, benar (au!an / Mahluk Manusia (a$ari / Pen ikut setia (a$$ari / Penolon , bersih

(a$$as / 4an berseman at (a!iq / +erdik, pandai (a!im / 9e as, cermat, bijak, teliti (a!mi / )ete asanku (a!$an / Pemberianku (ay&a / 'upa$an (ayyun / (idup (elmi / Sabar dan berakal (&iy / 4an memuliakan (ibatullah / )urnia, anu rah Alloh (ibban / Ibnu (ibban Pe$ari (adist (idayat / Petunjuk (ida$i / Pemberian (idayatullah / Petunjuk Allah (ija!i / )ebersihanku (ikmat / (ikmat (ilal / Bulan sabit (ilman / )esopanan, kesabaran (ilmi / )esopananku, kesabaranku (immat / +ita#cita (isham / ,ama oran Arab populer (isyam / Murah hati (isyamuddin / )emurahan a ama (i$ayat / 4an disukai (ubaib / )ekasih (ulai& / 4an setia (ula$i / 4an manis7menarik (umaidi / )epujianku (umam / Maharaja, memiliki ji$a kepahla$anan, derma$an (umdi / 4an memuji (usam / Pedan yan tajam (usain / 5lok, cantik, indah, baik (usaini / )ebaikanku (usnayan / )emenan an, syahid (usni / Indah (usoin / Benten pertahanan (u$aidi / )embali kepada yan hak (u!ai&ah / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" (u!aiman / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" Ibad, Ibaad / 'ajin beribadah, hamba#hamba Alloh Ibkar / Pa i hari Ibnu / Anak laki; Ibnu Abbas / ,ama sahabat dan paman ,abi Muhammad SA", ahli ta&sir Ibnu (ajar / ,ama ulama penyusun kitab hadits Bulu hul Marom Ibnu )holdun / .iloso& dan sosiolo muslim

Ibrahim / ,ama nabi, ayah y baik Ibtisam / Senyuman Idlan / )eadilan Idraki / Pen etahuanku, ke&ahamanku Idris / ,ama nabi Idrus / Sin a I&&at / )ehormatan diri I&tikhar / )ehormatan, pemba$a kehormatan I&tiqar / )eperluan Ihsan / )ebaikan Ihtisyam / )ehebatan Ijlal / Pen hormatan, petunjuk, mulia, terhormat Ikhlas / Memuliakan Ikhtiari / Pilihanku Ikhtiaruddin / Pilihan a ama Ikh$an / Persaudaraan Ikram / Men hormati Iktidal / )eadilan Iktimad / Berserah Iktisham / 9ena a Ilham / Ilham, isyarat yan baik Iliya / ,ama nabi Ilyas / ,ama nabi Ilyasa / ,ama nabi Imadi / Sokon anku Imaduddin / 9ian a ama Imam / Pemimpin Iman / Iman, keimanan Imdad / 9olon , bantu, sokon Imtiya! / Pilihan Imran / Budi bahasa, nama ayahanda Maryam AS Inas / )elembutan Inayat / Pertolon an Insa& / )esadaran Intisar / )emenan an Iqbal / )ejayaan, pujan a muslim, kemajuan Iqtidar / )ekuatan, tena a Ir&an / )ebijaksanaan, kesyukuran, pen etahuan Irsyad / ,asihat, panduan, petunjuk Irsyaduddin / Panduan a ama Isad / Beroleh tau&iq Isa / ,abi nabi Isam / Bran sukses den an usahanya sendiri Ishak / ,ama nabi Isham / Maksum Ishmat / )ekuatan menjauhi maksiat

Iskandar / ,ama seoran raja Islam / )esejahteraan Islah / Pembetulan Isma / Pemelihara Ismail / ,ama nabi Ismat / )etulinan, kesucian @Ismat / )ekuatan menjauhi maksiat Israr / Persendirian Ista&a / Pilih, suka Isyhad / Penyaksian Isyra& / Pen anti, pen a$asan Isyraq / Memberi sinar Ithar / Men asihi oran lain Itishom / Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat I$adh / Pen anti Iyad / Sokon an, kekuatan, unun yan sukar didaki I!dihar / Perkemban an, kemajuan I!diyad / Pertambahan I!! / )ekuatan I!!an / )epatuhan I!!at / )emuliaan I!!udin, I!!uddin / )emuliaan a ama I!!ul (aq / )emuliaan yan haq, sebenar#benarnya kemuliaan I!!ul Islam / )emuliaan Islam 0aad / Sun uh;, derma$an 0aa&ar / Anak sun ai 0aballah / (adiah Allah 0abalun / Gunun , bukit 0abir, 0abr / Pemberi kenyamanan, pen hibur 0abil / 4an kreati& 0abran / Pen anti, pembetul 0abri / Pertolon anku 0abrullah / Pertolon an Allah 0adid / Baru 0adir / Pemurah 0adulhaq / 0alan kebenaran 0a&&an / 4an terka$al 0a&in / 4an men a$al 0a&ni / )a$alanku dari kejahatan 0ahdi / )emampuan 0ahid / 4an berusaha 0ahran / 4an tan kas 0ai!, 0ai! / Boleh 0alal / )emuliaan, kea un an, semarak, cahaya, keindahan 0alaluddin / )emulian a ama

0ali / 4an nyata 0alil / 4an mulia 0alud / )uat dan sabar 0amal / )ecantikan, keindahan, cemerlan 0amali / )ecantikanku 0amaluddin / )eindahan a ama 0amalullail / )eindahan malam 0aman / )esatuan, ; pasukan 0amhari / )elompok manusia 0amil / 4an tampan, indah 0amri / Perhimpunanku 0amsyir / )ecantikan 0arir / 9empat bertumpu 0aris / )arunia Allah 0arullah / 9etan a Allah 0asim / Badan, .isik 0asir / )eberanian 0auhar / Permata 0auhari / Permataku 0auni / )eputihan, sian 0au!an / Perten ahan 0a$ad, 0a$$ad / Murah hati, pemurah 0a$ahir / Permata 0a!ali / )e embiraanku 0a!il / Besar, banyak 0a!im / Mempastikan 0a!li / .asih 0a!man / 9ekad bulat 0a!mi / 9ekad yan kukuh 0a!lan / Gembira, rian 0a!man / 9ekad yan kukuh 0a!uli / ,isbah 0ihad, 0ihadi / Perjuan an 0ihan / )eme ahan 0ilani / Penyiaranku 0iratullah / Bantuan Allah 0i$ari / 0aminanku 0iyad / 4an Baik 0uani / Sinaranku 0ubair / Pertolon an, nama ulama besar 0ubran / ,ama sastra$an 0u&ri / )eluasan, di ten ah 0uhair / Suara ,yarin , *antan 0uhlan / 4an termulia 0uman / Mutiara 0umani / Mutiaraku

0unaid / 9entara 0unaidi / 9entaraku 0unaidun / 9entera 0undi / Prajurit 0u$aidi / )eelokanku )aab, )aab / )emuliaan, terhormat )abir / A un , besar )adar / Berkekuatan penuh )adhim / Menahan Diri )adin / 9eman, rekan, ka$an )ahla / De$asa )ailani / ,ama seoran ulama, nama kitab Shoro& )a&il / Penjamin )a&ila / Saksi )alim / Ahli pidato )alimatullah / )alimat Alloh )amal / )esempurnaan )amaluddin / )esempurnaan a ama )amaruddin / Bulan a ama )amaru!!aman / Bulan masa )amarul Ari&in / Bulan oran ari& )amil / Sempurna )arami / )emuliaanku )arim / 4an mulia )ariman / (aji dan jihad )arman / )emuliaan )asir / Melimpah, banyak )atib / 0uru tulis )a!him / Menahan diri )a!im / Penyabar )habir / 4an men etahui den an sebenarnya, pakar, berpen alaman )hadim / Sukarela$an )hairan / )ebaikan )hairani / )ebaikanku )hair, )hairi / )ebaikan, kebajikanku )hairin / )ebaikan )hairul An$ar / +ahaya yan baik )hairuddin / Sebaik#baik a ama, kebaikan a ama )hairullah / )ebaikan dari Allah )hairul Amirin / Sebaik#baik pembina )hairul Anam / Sebaik#baik manusia )hairul (arisin / Sebaik#baik pen a$al )hairul Ikh$an / Persaudaraan yan baik )hairun ,as / Sebaik#baik manusia )hairul Aaman / Sebaik#baik masa

)hai!uran / )etua, pemimpin )hala& / Anak yan baik, pen anti, ulama )halas / 4an selamat )hadhi / Bran y rendah hati )hairi (abibullah / )ebaikan, kekasih Alloh )hairul Anam / Sebaik#baik manusia )hairul (adi / Sebaik#baik yan memberi petunjuk )hairul 0amal / Sebaik#baik keindahan )hairul %mam / Sebaik#baik umat, nama seoran seniman )haldun / )ekal, nama seoran ahli sejarah )halid 2Abd3 / 4an kekal )halil / Sahabat, )esayan an )hali&ah / Pen anti, $akil )halili / Sahabat )halis, )halish / Suci, ikhlas, murni )hallad / 4an kekal )han / )etua, pemimpin )hasyi / Bran y khusu dlm sholat )hattab, )hatthab, )hatib, )hathib / Ahli pidato )ha$atim / Akhir, cincin )hayam / Pembuat khemah )hayru / *ebih baik )ha!in / Penyimpan harta ne ara, bendahara )ha!indar / Penja a kekayaan )hidir / ,ama nabi, oran shaleh ka$an ,abi Musa AS )hil&i / Pen anti )hithoba / Berbicara )hiyar / Pilihan terbaik )hobir / 4an men etahui den an sebenarnya, ahli men etahui )hosyi / Bran yan khusyu dalam shalat )hodhi / Bran yan rendah hati )hodim / 0ejaka )ho&iqur 'uh / 4an menarik hati )hoir / Baik, lebih baik )hoiri, )hoiron / )ebaikan )hoir Sholih / Baik, sholih )hoiruddin / 4an baik a amanya )hoirul Anam / Sebaik#baik makhluk )hoirullah / )ebaikan dari Alloh )hoirun Maqoma / *ebih baik tempat tin alnya )hoirun Marodda / *ebih baik kesudahannya )hoirun ,u!ula / (idan an y lebih baik )holai&al Ardhi / Pen uasa#pen uasa di muka bumi )horul&ashilin / Pemberi keputusan yan baik )ho!in / Penyimpan harta )huarari!mi / ,isbah

)hudari / ,isbah )humaini / Pandan an yan jauh )hursyid / Matahari )hu$ailid / )ekal )iram / Mulia )iraman / Mulia *abib / +erdik, munasabah, bijaksana, cerdas *abid / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" *ahmuddin / )ekuatan a ama *aiq / 4an layak *ais / Berani *amani / )e emilan anku *amih / Men kilat *ami / Men kilat *amin / )epercayaan *athi& / (alus budi, sopan *ati& / *embut, bersopan *a!im, *a!man / 9etap *iaqat / )ebolehan, keupayaan *ibasut 9aq$a / Pakaian taq$a *isana Shidqin / Buah tutur yan baik *i$auddin / Panji a ama *i$aun ,asari / Panji kemenan an *i!am / 4an mendiami *uay / ,ama seoran datuk ,abi Muhammad SA" *ubaid / 4an kaya *uba$i / 4an pintar *ujain, *ujaini / )eputihan, perak *ukman, *uqman / ,ama nabi, bijaksana, jalan y jelas *uqmanul (akim / *uqman yan bijaksana *ut&an / *emah lembut *uth&i / )eramah#tamahan *uth&i (amid / )eramah#tamahan yan terpuji *uth&i 4a!id / )eramah#tamahan, bertambah *ut&i / )ehalusanku, lembut *ut&ilah / 9au&ik Allah *ut&il (adi / 9au&ik Allah 4an (adi *ut&ir 'ahman / Pertolon an Allah *uth / ,ama nabi *u!man / 9etap Maayisy / Pen hidupan, keperluan; hidup Maajid / Mulia Maalik / 4an memiliki Maamar / )emakmuran

Maari& / )ecantikan, pen etahuan Maasyir / Pandai ber aul Mabruk / 4an diberkati Mabrur / Membuat kebajikan Madani / )emajuan Mahadhir / Menulis kebaikan Mahasin / )ebaikan Mahamid / Pujian, terpuji Mahbub / Dikasihi, disukai, dicintai Mahdi / 4an mendapat hidayah Mah&u! / 9erpelihara Mahir / Pakar Mahmud / 9erpuji Mahran / )ebijaksanaan Mahrus / 4an dija a Mah!u! / Bernasib baik Main / Air men akir y san at jernih Maisur / 4an senan Majad / )emuliaan Majdi / )emuliaanku, kemuliaan Majduddin / )emuliaan a ama Majid / Dihormati Makarim / )emuliaan Makhlad / 4an kekal Makhlu& / Maju Mamun / Aman, y dapat dipercaya Mala!i / 9empat perlindun an Malum / 4an diketahui Mamduh / 9erpuji Mana& / )etin ian, kenaikan Manan / Pemurah Mansur / Pemenan , yan mendapat pertolon an Man!ur / 4an boleh diterima, dipersetujui Maqbul / Diterima, dipersetujui Marie / 9erpelihara Marjan / Batu karan Mar!uq / 4an mendapat re!eki Mar!uqi / 'e!ekiku Mar$an / %rusan yan lurus, seoran )hali&ah dari Bani %mayyah Masrur / 4an rian , suka Masyhur / )esohor Masykur / 4an bersyukur Masud / Bertuah, baha ia Masyhad / )esaksian Masyahadi / Persaksianku, tuntutanku Masyruh / *apan dada

Masun / 4an terpelihara Matlub / +ita#cita Maula / Pemimpin Maula$i / 4an ber!uhud 2Maulana3 Ma$ardi / ,isbah, air ma$arku Ma!hud / 4an !uhud Ma!i! / Mulia Mi&tah / Pembuka, perintis Mi&!al / 9eramat mulia Mikbad / Ibadah Mikdam / Berani Mikyad / 4an bertaubat Minhaj / Acara, biasa Mir!a / Anak yan baik Misbah / Pelita, cahaya Mi!$ar / 'ajin berkunjun Muammar / Panjan umur Mua$iyah / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Muayyad / )uat, menan Mua! / ,ama sahabat ,abi Muhammad SA" Mua!!am / Dihormati, disanjun i Mubarak / 4an diberkahi Mubasyir / Pemba$a petanda yan baik Mubin / Sinar, jernih Mudrik / Berakal, memahami Mu his / Penolon Muhaimin / 4an memelihara dan men a$al Muhajir / 4an berhijrah Muhammad / 4an terpuji, di rahmati Muharram / Bulan Muharram Muha!!ab / 9erdidik Muhibbuddin / Pen asih a ama Muhsin / 4an berbuat kebaikan Muhib / )ekasih, peminat Muhtadi / Beroleh hidayah Muhyiddin / 4an men hidupkan a ama Muinuddin / Pembela a ama Mui!!uddin / Penyokon a ama Mujahid / Pejuan Islam Mujib / Penyahut Mujibuddin / Penyahut a ama Mujibur / Penyahut seruan Allah 4an Maha Pen asih Mujtaba / 4an terpilih Muktasim / 9erja a Mukhtar / 9erpilih Mukti / Pemberani

Mumin / Seoran yan beriman Mulhim / Pemberi inspirasi Munabbih / Pemberi perin atan Muntasir / Pemenan Muna$$ar / Berkilau Muna$$ir / Bersinar Munir / 4an meneran i Munsi& / Adil, bijaksana, jujur Munta!ar / 4an dia$asi Mun!ir / 4an memberi amaran Muqtadir / 4an berkemampuan Muqri / Ahli ibadat Murad / )ein inan, cita, tujuan, maksud Muradi / (arapanku Mursil / "akil Mursyid / Pembimbin , uru, pemberi petunjuk Murtadho / Diridhoi Musab / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" Musa / ,ama nabi Musad / 4an baha ia Musaid / Penolon Musa$i / 4an adil Musayyad / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" Muslih / 4an membaiki, membuat perubahan Muslihin / 4an memulihkan Muslihuddin / Pemulih a ama Muslim / Menyerah diri kepada Allah Musta&a, Mushtha&a / 9erpilih Mustaqim / 4an lurus Musyri& / 9in i, pen a$as Mutalib / 4an menuntut dari masa ke semasa Mu$a&&aq / %ntun Mu!a&&ar / )emenan an <abus / Bran y a ah, tampan dan baik kulitnya <aid / Pemimpin <adir / )emampuan <aiser / 'aja <ani / Puas <arin / 4an dekat, teman <ashid / 4an menuju pd kemudahan <asim / Bran y memberi <aulalhaq / Perkataan yan benar <iyaman / Pokok kehidupan <obus / *elaki ber$ajah tampan <oid, <oid / Pemimpin

<osim / Ganten , yan memba i <osiim / 4an molek, ba ian <udamah / *ama, dahulu <uraisy / Suku ban sa arab asal 'asulullah SA" <ushayyi / 0auh pemikirannya, nama nenek moyan ,abi <uthb, <utub / Pemimpin, kutub 'abah / %saha, keuntun an 'a&aat / San at lembut, cinta 'abbani / Ari& dan soleh 'abbi / Musim semi 'abiti / 4an !ahid 'aidi / Pelopor 'adi / 4an ridha 'a&a / Baha ia 'a&i, 'a&i / 9in i derajatnya 'a&idan / Sun ai Dajlah dan .urat 'a&id / Penolon , pen a$al, pemberi 'a&ie / 9in i dan mulia 'a&iq / Pendampin 'a&iqi / Pendampin ku 'a&iqin / Pendampin 'a&iuddin / Pendukun a ama 'a hib / 4an menyukai 'ahimi / )esayan anku 'ahman / Pemurah 'ahmani / )esayan anku 'ahmi / Belas kasih 'ahmuni / 4an penyayan 'ahmat / 'ahmat, belas kasihan 'ahmatullah / 'ahmat Allah 'aid / Perintis, ketua, pemimpin 'aihan / Bun a sur a, tumbuhan y harum 'aimi / )eutamaanku 'ai& / Pen asih 'ais / )etua 'aiyan / 4an puas 'aja / (arapan 'ajab / Bulan 'ajab 'ajauddin / (arapan a ama 'ajaie / (arapanku 'ajih / 9imban an yan mantap 'akha / Berkehidupan enak 'akin / Dihormati 'amadhan / Bulan 'amadhan 'ami / Penuh kasih

'amli / Penelitianku 'aihan / "an i, harum 'am!i / *amban ku 'ana, 'ania / )esukaan, kesenan an 'aqilla / 4an selalu berbuat kebajikan 'ashad / )ede$asaan, berperasaan baik 'ashin / 4an ba us, yan tetap 'asin / 4an mantap 'asmi / 4an rasmi, lukisanku 'asuli / "akilku, utusanku 'asyad / Memperoleh petunjuk 'asydan / Mendapat petunjuk 'asyid / Petunjuk, cerdas, mendapat petunjuk 'au& / Pen asuh, bermurah hati 'auhillah / 'ahmat Alloh 'a$i / 9ubuh serta akal yan sihat 'aqib / Penja a, pen a$al 'a$iyani / )eindahanku 'a!i / ,isbah 'a!in / Berakhlak, serius dlm perilaku 'a!iq 2Abd3 / (amba yan murah re!eki 'iyad / 9aman yan subur makmur 'ida / )eredhaan 'idauddin / )eridhaan a ama 'idha / )epuasan hati, ridho 'id$an / )eridhaan 'idh$an / )eridhoan Allah 'i&&at / Pan kat yan tin i 'i&ai / 4an tin i dan mulia 'i&at / )etin ian 'i&id / Penolon 'i&qi / *emah lembut, ka$an pendampin 'iman / )ijan 'iyadh / 9aman 'i!qullah / 'ejeki dari Alloh 'uknuddin / Sendi a ama 'uslan / "akil, penyampai 'usli / "akilku 'ustam / Berani, kuat 'usydi / )ecerdikanku, penunjuk jalan lurus 'usyaidi / 4an cerdik 'usydan / Petunjuk 'usyduddin / )elurusan a ama 'u$aidi / An in sepoi#sepoi 'u!ain / 9empat ketenteramanku

Saadah / )ebaha iaan Saadan / )ebaha iaan Saad / Baha ia Saaduddin / A ama yan membaha iakan Saadi / )ebaha iaanku Saairollah / Syiar; Alloh Sabalik / Sepoton emas, perak Sabatuabhur / D laut Sabikah / Penamban emas, nama sahabat ,abi SA" Sadanah / Burun merpati, kebaha iaan Sadi / Baha ia Sadiyah / )ebaha iaan Sadun / )ebaha ian Sabahi / )etua pejuan Sabiq / 4an mendahului Sabiq / 4an men alahkan, 4an mendahului Sabil / 0alan Sabit / 4an baik, pemurah Sabir / 4an sabar Sabqi / )eutamaanku Sabran / )esabaran Sabri / )esabaranku Sadad / )ejujuranku, bertindak tepat Sadat / Pimpinan Saddam / Pemberontak Sadi / Baha ia Sadid / Benar, tepat Sadiq / 4an benar, jujur, berkata sesuai kenyataan Sadruddin / Pemimpin a ama Sadun / Baha ia Sa&ara! / Dihormati Sa&iy / 4an bersih dan jujur Sa&iuddin / )esucian a ama Sa&ir / "akil, duta besar Sa&$an / Bersih, ikhlas, nama populer oran Arab Sa hir / 4an men ikut Sahar / Akhir malam sebelum &ajar Sahil / Mudah, senan Sahlan / Mudah, senan Sahnon / )ehalusan Sahli / )emudahanku Sai / 4an berjalan cepat, yan berusaha Said / Baha ia Saud / Baha ia Saidun / 4an berbaha ia Sai& / Pedan

Sai&uddin / Pedan a ama Sai&ul Islam / Pedan Islam Sai&ullah / Pedan Allah Saihat / 4an berpuasa Sajid / Bran yan sujud Sakha$i / )emurahan hati Sakinah / )etenan an, ketentraman Salam / )eselamatan, keamanan Salamat / )esejahteraan Salim / Selamat, terka$al Saliman / )esejahteraan Salman / Selamat, terka$al Salahuddin / )ebaikan a ama Salam / )esejahteraan, keselamatan, keamanan Samad / Serba baik Samah / 9oleransi Samhari / *embin yan keras Sami / 9in i kedudukannya Samih / Pemaa&, pemurah, lemah lembut, toleran Samir, Samirah / Pen hibur, teman n obrol Samran / Pertolon an Samaan / 4an patuh Samir / Pen hibur, teman n obrol Samun / Penden aran Sanad / 9empat ber antun Sanim / 4an derajatnya tin i Saniy / 4an tin i, mulia Sarah / Istri ,abi Ibrahim as Sarhan / )emudahan Sar$an / Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir / Bran yan menutupi Aib dan dosa Sattar / Menutup cela, aib Saud / Baha ia Sayid / 9uan, kepala kaum, pemimpin Shabhi / Pa i hari Shabih / Ba us Shabir, Shabur / Penyabar Shabri / Sabar Shaddam / Benturan Shadiq / Benar, jujur Sha&ar / Bulan Sa&ar Sha&i / 0ernih Sha&iy / 9enteram suci Sha&$an / 9eman akrab, cinta ikhlas Shahib / 9eman Shaib / 9epat men enai sasaran

Shalah / Perbaikan, kebaikan Shalahuddin / )ebaikan a ama Shalih / Baik Shara& / )ehormatan Sharim / Berani, pedan tajam Shib hotallah / .itrah A*loh Shiddiqin / Bran ; y benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq / Selalu membenarkan, julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi, Shidqie / Benar, jujur Shobhi / Pa i hari Shobir / Penyabar Shodiq / Benar, 0ujur Sho&i / 0ernih Shohib / 9eman Shoib / 9epat men enai sasaran Shorim / Berani, Pedan 9ajam, Sin a Shakil / Indah Shalah / Perbaikan, kebaikan Shaleh / Baik Shiddiq / Membenarkan Shidqi / Benar, 0ujur Sho&$an / 9eman akrab, cinta ikhlas Siddiq / 4an membenarkan Sidqi / )ebenaranku Silmi / )edamaianku Sin$an / )embar Siraj / Pelita, lampu Sirajuddin / Pelita a ama Sirhan / Berani, sin a Sirin / ,ama seoran tabiie Soleh / 4an baik Solihin / 4an baik Solihan / 4an baik Subhi / Subuh Suda / Baha ia Su&yan / ,ama sahabat nabi Muhammad SA", nama tokoh ulama Suhaib / )emerah#meraha Suhail / Senan , mudah Suhaili / )emudahanku Sukainah / 9enan , tentram Sulaim / Sejahtera Sulaiman / ,ama nabi, sejahtera Sulaimi / )esejahteraanku Sulhidar / Bersenjata Sulaimah / Selamat Sul$an / )epuasan

Sulthan / Suktan, bukti yan kuat Sunbul / 9an kai, ,ama Binatan Sunni / Pen anut ajaran sunah nabi sa$ Surur / )e embiraan Suud / Baha ia Su$adi / 'ahasiaku Suhaid / *embut, tampan Su&i / Ahli tasa$u& Sulthan / Sultan, Bukti yan kuat SyaaEirillah / Syiar; Alloh Syaban / Bulan Syaban Syabibi / Berusia antara :F dan GH tahun Syabil / Bintan Syaddad / 4an perkasa Syadi / Pandai bersyair dan bernyanyi Sya&aat / Pembelaan, pertolon an Sya&i / Penyembuh Sya&ii / Pen anut Imam Sya&ii Sya&iq / Penyayan , belas kasih Sya&i / Memberi sya&aat Syahid / Mati Syahid Syahin / Burun yan panjan sayapnya Syahir / 9erkenal Syahiran / 9erkenal Syahabuddin / Bintan a ama Syahid / Mati syahid Syahin / 9ian neraca Syahmi / Mulia, berani, bijak Syaiban / Mendun bersalju Syakib / ,ama tokoh muslim Syakir / Bersyukur, pen enan budi Syalia / Pen hibur hati Syamil / Menyeluruh Syamini / )eharuman yan tin i Syamlan / Memilih kurma yan masak Syammas / Pelayan ibadah Syamsi / Matahariku Syamsir / Pedan Syamsul Bahri / Matahari lautan Syamsulhadi / Matahari petunjuk Syamsuddin / Matahari a ama Syamsu!aman / Matahari7 pelita masa Syara& / )emuliaan Syara&at / (ar a diri Syara&uddin / 4an mulia a amanya Syarahil / ,ama khabilah

Syarbini / ,ama Pohon, ,ama %lama Besar Syarani / ,isbah Syukran / )esyukuran Syari& / Dipuji, mulia Syari&uddin / )emuliaan a ama Syaukat / )ekuasaan Syauqi / 'induku Sya$al / Bulan sya$al Sya!ani / )ecer asanku Sya!$an / (aruman kasturi Sya!$i / )eharumanku Syihab / Pecahan bintan , meteor Syihabuddin / Bintan a ama Syuaib / ,ama nabi Syubah / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" Syubli / Anak sin a Syuja / Pemberani Syukri / )esyukuran Syukur / )esyukuran Syuruq / 9erbitnya matahari Syu$ari / )ecantikanku 9abari / ,ama ulama 9abaun / 4an menurut 9abiun / 4an men ikut 9abrani / ,ama ulama 9ad$in / Pencatatan 9aha / 9ertentu, nama nabi 9ahir / 4an bersih dan murni 9ahsin / Men hiasi, perbaikan 9ah&i! / %saha men ha&a! 9aib / 4an baik 9aib / 4an bertaubat 9aiq / 4an rindu 9aisir / Memudahkan, kemudahan 9a&him / %saha memahami 9ah!ir / %saha memberi perin atan 9ajuddin / Mahkota a ama 9aju!!aman / Mahkota masa 9alah / 9ampil, maju 9alal / )eindahan 9alat / )etin ian 9alhah / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" 9alib / Penuntut 9alitha / Gadis muda belia 9amam / )esempurnaan, sempurna 9amim / )ejadian sempurna, oran yan kuat

9amrin / latihan, pembiasaan 9amamul <amar / Bulan purnama 9aqi / Bertak$a 9aqiuddin / Bertaq$a untuk a ama, tak$a dalam a ama 9aqris / Berperisa 9ari& / Istime$a 9ariq / Bintan subuh, pen etuk hati 9asni& / Men aran 9asnim / Air terjun dalam syur a 9au&iq / Pertolon an, petunjuk 9au&iq Alhakim / 9au&iq 2Allah3 yan (akim 2bijaksana3 9au&iq Arrahman / 9au&iq 2Allah3 Maha Pen asih 9au&iqillah / Petunjuk Allah 9auhid / )emurnian Iman 2 )eesaan Allah 3 9auqan / )emampuan hati 9a$adu / Merendah hati 9a$ilul Ahadits / 9abir mimpi 9habit / 4an tabah 9habrani / ,ama peri$ayat hadits 9habrani Ismail / ,ama peri$ayat hadits 9haha / Dua huru& permulaan surat 9hahir / Bersih, Suci 9halal / )eindahan, )eadaan yan baik 9halib / Penuntut Ilmu, 4an Mencari 9hamin / 4an tin i nilainya 9hamir / Berjaya, berbuah 9haqi& / Bijak dan cepat &aham 9har$an, 9har$at / )ekayaan 9hauri / 'e1olusi 9hi&al / *embut 9hilal / 5mbun, hujan erimis 9hin *a!ib / 9anah liat 9hoil / )emampuan 9homi / 9in i 9horiq / Bran yan men etuk malam hari 9hoyyib / Baik 9hubat / Pahla$an 9hu&ail / *embut, (alus 9ijani / Mahkota 9sab / 9etap, lurus, tak oyah 9sabat / )ete uhan hati, ketetapan 9sabit / 4an tetap 9sair / Pemberontak 9samarun / Buah 9samin / Berhar a mahal, tin i har anya 9samud )aum ,abi Shaleh as

9sauban / )embali berkumpul 9saqib / 0itu 9sa$ab / Pahala 9u&ail / Pen antara, aya yan menarik %badah / Sahabat nabi Muhammad SA", tekun beribadah %baid / (amba, sahabat nabi Muhammad SA" %baidan / Penyembahan %baidullah / (amba Allah %bbad / Banyak ibadat %jab / )eajaiban %jum / Benten pertahanan %kasyah / Sahabat nabi Muhammad SA", laba#laba %kail / Pintar, pandai %lil Aidi / 4an mempunyai perbuatan#perbuatan yan besar %lil Amri / Pemerintah, pemimpin, ulama %lul Albab / Bran #oran yan berakal, para cendikia$an %lul Arham / Bran #oran yan punya hubun an darah %lul A!mi / Bran #oran yan mempunyai kete uhan hati %lul .adhli / Bran #oran yan mempunyai kelebihan %l$an / )etin ian, tin i, jelas %mar / 4an memakmurkan %mair / Maju @%mair / ,ama oran dahulu %maiyah / Sahabat ,abi Muhammad SA" %mran / )emakmuran %mron / Pemban unan, ramai penduduk %r$ah / Sin a %said / Berani, sin a %saimin / Dari %thman %shaim / Memelihara dari keburukan %syair / )a$an, suami %taibah Persimpan an lembah %thman / 'ajin dan i ih %tbah / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" %$ais / Pemberian %$amir / ,ama Bran dahulu %!air ,ama sahabat nabi Muhammad SA" %!!am / Sin a "aa!in / Pen ajaran "aadi / 0anjiku "abil / Pemurah, hujan lebat "adhoh / "ajahnya ba us, kulit putih "adi, "adi / Aman, tenteram, tenan "adihan / +antik

"adud / Penyayan , cinta, dicintai "a&dan / Perutusan y terhormat "a&i / Sempurna "a&id / 9amu "a&iq / Berjaya "a&ir / *en kap C banyak kebaikannya "a&iuddin / Setia pada a ama "a&iy / Setia, jujur "a&ri / )ekayaanku, keluasanku "ahab / Pemberian "ahib / Pemberi "ahid / 9un al, sendirian "ahiduddin / 9erulun pada a amanya "ahidu! Aaman / 9erulun pada !amannya "ahnan / Mudah, senan "ail, "ail / Perteduhan, perlindun an, yan kembali 2berlindun 3 kepada Allah "ai! / Penasihat, mubali h "ajdi / )esayan anku, cinta, embira, kaya, kuasa "ajih / Bran yan berkedudukan "ajihuddin / 4an terkemuka dalam a ama "aldan / Anak baik "ali / )ekasih, pelindun "alid / )elahiran, yan dilahirkan "aliuddin / Pembela dan pemelihara a ama "aqar / )etenan an dan sopan santun "aqur / )etenan an dan kesopanan "aqqas / ,ama sahabat nabi Muhammad SA" "aqiuddin / Pemelihara a ama "ardi / Bun a ma$arku "arid / Berani "aris / Pe$aris "ashi& / Punya Si&at tertentu "ashil / Menyambun hubun an kekeluar aan "asil / Pen hubun silaturrahim "asim / 'upa$an "athiq / 4an berkeyakinan "a!ien / Pendapat yan kukuh "a!i& / 4an tekun, i ih "a!ir / Menteri, yan berkuasa "a!ni / 4an menimban secara adil "idad / +inta, cita#cita "ijdan / Sanubari, hati "isam / Pertanda, bintan kehormatan, medali 4aala / )emuliaan, tin 4aaqub / ,ama nabi i

4aarub / Mahir bahasa arab 4aasir / Bran yan mudah 4a&i / Mulia, dihormati, tin i 4ahya / ,ama nabi, yan hidup 4ajri / Men alir, berlari 4akut / Permata 4amin / 4an berkat 4aq!an / 4an ber$aspada 4aqin / Penuh keyakinan 4arub / Berbicara d n bahasa Arab 4aasiin / Ayat pertama surat yaasiin 4asin / ,ama nabi 4asir / 4an senan 4aslam / 4an selamat, berserah 4assaar / )ekayaan, keme$ahan 4asub / Pemimpin kaum 4asykur / Bersyukur 4atim / 4an san at berhar a, tidak bandin annya 4a$ar / Pen a$al peribadi 4a!dan / Belas kasihan 4a!id / Berkat, bertambah, lebih 4unan / ,ama ulama 4unus / ,ama nabi 4usri / )esenan anku 4usron / )emudahaan 4usu& / ,ama ,abi Aaalan / 'ajin, iat Aaa&arani / (arum, $an i Aabad / )eharuman kasturi Aabadi / )eharumanku Aabarjad / Batu permata seperti !amrud Aabdan / Pemberian Aabidi / 4an memberi Aabir / Pintar, kuat Aabran / )uat, mampu Aa&ar / )emenan an7kejayaan Aa&ir / 4an berjasa Aa&ran / )ejayaan Aa&ri / )emenan anku Aahab / 5mas Aahabi / )eemasan Aahar / San at ber emerlapan Aahid, Aahidi / 4an menjauhkan diri dari keme$ahan, rendah hati Aahil / 4an tenan Aahin / 4an cerdik

Aahir / 4an cantik, berseri, cemerlan , $arna cerah Aahirul (aq / Pendukun (ak Aahiruddin / Pembela a ama Aahran / Bun a, )eindahan, berseri, cantik Aah$an / Sedap dipandan Aaid / Pertambahan, kelebihan Aaidan, Aaidun, Aaidi / 9ambahan, kelebihan Aaim, Aaim / Pemimpin Aaim Said / Bertan un ja$ab, baha ia Aaim %khro$i / Pemimpin akhirat Aain, Aaini, Aainun / Ba us, perhiasan, perhiasanku Aainuddin / Perhiasan a ama Aainul Abidin / Perhiasan oran beribadat Aainul Ari&&in / Perhiasan oran ari& Aainul Muttaqin / Perhiasan oran bertak$a Aaiyani / (iasanku Aakaria / ,ama nabi Aaki / 4an cerdik, harum, suci, tumbuh den an baik, bersih Aakir / 4an men enan , ber!ikir Aakur / 4an kuat in atan Aak$an / 4an cerdik, yan harum Aaman / ,asib Aamanat / 4an dijamin Aamil / 9eman, ka$an Aamir / Suara hati, anak kecil yan cantik Aamri / )ecantikanku Aam!am / Air !am!am Aanjabil / Susu jahe hidan an di sur a Aaqhlul / ,ama tokoh Mesir Aarah / 9anaman Aari& / Perian , berjenaka Aa$a$i / (impunan kebaikan Aa$$ar / Banyak !iarah Aa$ir / )etua, pemimpin Aayan / 4an cantik Aayani / )ecantikanku Aayyad / Semakin bertambah Aiad / ,ama populer oran Arab Aihni / )e&ahamanku, kekuatan akalku Aikri / In atanku, kenan anku Aimam / 4an utama, pemimpin Aiqri / 9erpuji, 4an Memuji Allah Aiyad / Pertambahan, kelebihan Aubaidi / Pilihanku yan terbaik Aubari / Ga ah perkasa, pintar Au&ar / Sin a, pemberani, pemurah

Auhair / 4an tenan , bercahaya, keindahaan Auhairi / 4an berseri Auhdi / Auhud, rendah hati, tidak rakus dunia Auhri / )ecantikanku Auhaily / 4an tenan Auhnun / 4an cerdik Aul&adhli / 4an mempunyai kelebihan Aul&an / 9aman Aul&aqar / ,ama pedan ,abi Muhammad SA" Aumar / Anak kecil yan cantik

A*I. 2 0 3 :- Aban 6 01 2 33245 6 perbuatan yan san at jelas, nama putra khali&ah @%tsman bin @A&&an ;- Abiy 6 6 02178 6 yan memiliki kepribadian yan kuat yan pantan tunduk terhadap tekanan G- Abyan 6 01 29 :; 2 6 yan lebih jelas I- Adib 6 0< 2= 7> : 6 sastra$an F- Ahmad 6 0? 2@ :A 2 6 yan banyak dipuji#puji, nama yan diberikan oleh Allah kepada ,abi Muhammad dalam al#<uran J- Arib 6 0B 2= 7> : 6 yan cerdik dan berakal D- Arhab 6 0B 2? :> 2 6 yan lapan dada K- Asad 6 0C 2 A 2 6 sin a 2lamban keperkasaan3 L- Asmar 6 0C 2 @ :D 2 6 yan berkulilt coklat, abu#abu :H- Asad 6 0C 2 E :A 2 6 yan lebih baha ia ::- Asyqar 6 0F 2 G :D 2 6 yan berambut piran :;- Asyhab 6 0F 2 H :> 2 6 $arna putih yan bercampur hitam, sebutan lain ba i sin a:G- Ashil 6 0I 2 9 7J : 6 yan asli :I- Anis 6 0K 29 7L : 6 yan dapat menenan kan hati dari kerisauan7keterasin an :F- Akram 6 0M 2D :N 2 6 yan lebih mulia :J- Aman 6 0O 2 32345 6 rasa aman :D- Amin 6 0O 29 7 3:3; 6 yan dapat dipercaya :K- Amir 6 0O 29 7D : 6 5mir, pemimpin, yan memerintahkan :L- An$ar 6 2B02K :P 6 yan lebih bercahaya ;H- Arkan 6 02B :M24 5 6 pondasi, pokok ;:- A$$ab 6 0Q 2R 41 6 yan amat taat kepada 9uhan, julukan ba i nabi Daud Ealaihissalam ;;- Ayib 6 M=> 7 6 yan kembali ;G- Ayyub 6 0= 2S PT : 6 yan banyak kembali, nama nabi ;I- Islam 6 24NU7C :V 6 keislaman ;F- Itisham 6 W7X :Y7Z24 N 6 berpe an te uh ;J- Iklil 6 UM 7V :9 7J : 6 mahkota

;D- Imam 6 UO 7 324N 6 pemimpin ;K- Iyhab 6 U7= :H23 4 T 6 pemberian ;L- %samah 60C [4 2 O\ 2 6 sin a, nama seoran shahabat yan amat dicintai oleh 'asulullahBA 2 4]W^_ 3 :- Bady 6 14 2 A= 7 6 yan terlihat secara jelas ;- Bad!il 6 14 2 `^ 7 6 yan berusaha den an sekuat tena a G- Bahi 6 14 2 a8 7 6 yan cerdik dan baik, yan berban a I- Bari 6 14 2 DX 7 6 yan menonjol dalam setiap pekerjaan F- Basim 6 14 2 Cb 7 6 yan tersenyum J- Basil 6 14 2 CJ 7 6 yan san at berani D- Baqir 6 14 2 cD 7 6 yan memiliki kedalaman ilmu K- Badr 6 1A 2B : 6 bulan purnama L- Badri 61A 2D := 7 6 julukan ba i shahabat yan men ikuti peran badar, dinisbatkan kepada bulan purnama :H- Barraq 6 1D 2R 4c 6 yan berkilauan, cemerlan ::- Barakat 6 12D2M24 d 6 keberkahan yan banyak :;- Basyir 6 1e 2 9 7D : 6 yan memberikan kabar embira :G- Basysyar 6 1e 2 R 4B 6 yan banyak memberikan kabar embira :I- Bahri 6 1f 2D :g 7 6 yan dinisbatkan kepada laut :F- Bahij 61 2H 7 9h : 6 yan ceria, elok :J- Bashri 6 1Z 2 D :g 7 6 yan dinisbatkan kepada kota Bashrah :D- Bilal 6 17V24 i 6 air atau susu yan dapat membasahi ten orokan, nama mua!!in 'asulullah :K- Burhan 6 1D [j : 3245 6 bukti, ar umentasi 9A 2W^Y4]3 :- 9aib 6 k4 2 l> 7 6 yan bertaubat ;- 9aiq 6 k4 2 lm 7 6 yan merindu G- 9ajir 6 k4 2 nD 7 6 sauda ar, peda an I- 9amimi 6k 2@ 7 9@ :8 7 6 dinisbatkan kepada 9amim, nama sebuah kabilah 4aman F- 9aqy 6 kG 28 7 6 Ahli taq$a J- 9au&iq 6 kP 2o :9 7m : 6 tau&iq, petunjuk, kesesuaian D- 9ahsin 6 kf 2p : 9 7; : 6 perbaikan, memperindah K- 9ibyan 6 k_ 79 : 34 2 5 6 penjelasan, keteran an 9SA 2W^q4]3 :- 9sabit 6 r4 2 1s 7 6 yan kokoh, te ar, kuat ;- 9samin 6r 2@ 7 93:; 6 yan berhar a G- 9saqib 6 r4 2 c> 7 6 yan memiliki otak yan cerdas, tajam I- 9sariy 6 rD 2g 7 6 harta$an 0IIM 2W^t9b3

:- 0abir 6 n4 2 1D 7 6 yan men antikan apa yan hilan , nama seoran shahabat ,abi yan terkenal 20abir bin @Abdullah3 ;- 0asir 6 n4 2 CD 7 6 pemberani G- 0asim 6 n4 2 Cb 7 6 yan tin i, besar I- 0arir 6 nD 2= 7D : 6 9ali pen ikat onta, nama salah seoran shahabat F- 0amil 6n 2@ 7 9J : 6 indah, a ah J- 0auhar 6 nP 2a :D 2 6 permata berlian D- 0ahuri 6 nH 2P [D := 7 6 yan memiliki suara yan jelas dan besar K- 0ihad 6 n7H24 < 6 0ihad, peran suci L- 0ubran 6 n_ [D :4 2 K 6 sama den an arti kata 0abir diatas 2deri1asi darinya3 :H- 0ubair 6 n_ [9 2D : 6 sama den an arti kata 0abir 2diminuti&7tash hir darinya3 +ontoh nama bayi laki#laki islami (A 2W^f4]3 :- (abib 6 ?_ [9 2> : 6 oran yan dikasihi ;- (atim 6 ?4 2 kb 7 6 oran yan diserahi perkara, oran yan dijadikan seba ai simbol kederma$anan oleh ban sa Arab G- (arits 6 ?4 2 Dr 7 6 yan membajak tanah, salah satu nama yan dianjurkan oleh ,abi Shallallahu Ealaihi $asallam I- (a!im 6 ?4 2 uO 7 6 yan berkemauan keras dan bersikap te as F- (asyid 6 ?4 2 FA 7 6 yan men umpulkan, men himpun oran J- (a&i!h 6 ?4 2 ov 7 6 yan memelihara, menja a, yan men ha&al D- (amid 6 ?4 2 OA 7 6 yan memuji, bertahmid K- (ajjaj 6 ?t 2R 4w 6 yan banyak melaksanakan haji, yan punya ar umentasi L- (asan 6 ?p 2 ; 2 6 yan baik, ba us, indah, nama cucu nabi Shallallahu Ealaihi $asallam :H- (assan 6 ?p 2 R 45 6 yan banyak baiknya, keindahannya ::- (akam 6 ?x 2b 2 6 hakim, pemutus hukum, $asit :;- (ali& 6 ?V 29 7y : 6 rekanan, sekutu, kon si :G- (ammad 6 ?@ 2R 4< 6 yan banyak memuji :I- (amdan 6 ?2@ :A2W 5 6 yan banyak memuji :F- (anbaly 6 ?z 2_ :V 28 7 6 pen ikut ma!hab Imam Ahmad bin (anbal :J- (ani& 6 ?z 29 7y : 6 yan berpe an te uh pada Islam, yan lurus :D- (ashshad 6 ?Z 2 R 4< 6 yan banyak mendapatkan 2sesuatu3 :K- (ayyan 6 ?9 2 3R 45 6 hidup :L- (aidar 6 ?9 2A :B 2 6 Pemberani ;H- (ibban 6 ?_ 7 3R 45 6 yan banyak dikasihi ;:- (ilmi 6 ?V 7@ :8 7 6 dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenan dalam bertindak ;;- (imyar 6 ?@ 79 :D 2 6 nama suku di 4aman ;G- (usam 6 ?p [ 34 2 N 6 pedan yan tajam ;I- (usain 6 ?p [9 2; : 6 yan ba us, indah 2diminuti& dari kata husn3 )(A 2W^{4]3

:- )ha!in 6 |4 2 uK 7 6 yan menyimpan ;- )hasyi 6 |4 2 F} 7 6 yan khusyu G- )hathir 6 |4 2 ~D 7 6 hati, pikiran yan terbersit I- )halid 6 |4 2 ^A 7 6 kekal, abadi, nama salah seoran shahabat tersohor dan ahli peran 2)halid bin $alid3 F- )halish 6 |4 2 ^ 7 6 yan murni, ikhlas J- )hajil 6 |t 29 7J : 6 pemalu D- )hashib 6 |Z 2 9 7> : 6 subur K- )hadhir 6 | 2 D 7 6 yan hijau L- )hathib 6 | 29 7> : 6 penceramah, yan berbicara :H- )haththab 6 | 2R 4T 6 yan banyak berceramah, pintar bicara ::- )hala& 6 |V 2y 2 6 pen anti, yan datan kemudian, keturunan :;- )haldun 6 |V 2A :P [K : 6 kekal, abadi :G- )hali&ah 6 |V 29 7 :\ 2 6 pen uasa dalam ne ara Islam, pen anti, pemimpin :I- )halil 6 |V 29 7J : 6 teman akrab yan dekat dan dikasihi :F- )hair 6 : D| 2 9 6 yan baik :J- )hu!aimah 6 |[u2= :@23 \ 6 pohon yan bun anya san at sedap 2diminuti1e dari kata khu!am3 Daal 2W^A3 :- Daris 6 <W 2DC 7 6 pelajar ;- Daud 6 <W 2Q< [ 6 nama ,abi G- Daly 6 <W 2^8 7 6 buah an ur yan tidak terlalu hitam I- Dany 6 <W 2K8 7 6 yan dekat F- Da&&a 6 <o 2R 4 6 yan 2banyak3 mempertahankan diri J- Da&i 6 <W 2o} 7 6 yan mempertahankan, mendoron , moti1asi D- Dalil 6 <^ 29 7J : 6 penunjuk jalan, uide, panduan, sapaan DAA* 2W^`3 :- Aakir 6 W 2MD 7 6 yan ber!ikir, yan in at ;- Aakir 6 M 29 7D : 6 yan baik daya in atnya G- Aak$an 6 2M :P2W 5 6 yan san at cerdas I- Aaky 6 6 2M78 6 yan cerdas F- Aul&iqar 6 Q [ W ^ :7G24 B 6 nama pedan @Ali bin Abi 9halib J- Aul&ahmi 6 Q [ W^ : H 2b : 6 yan memiliki pemahaman 'A 2W^DW]3 :- 'aid 6 2WlA 7 B 6 pemimpin, pencetus ;- 'ai& 6 BW 2ly 7 6 yan memiliki rasa kasihan G- 'ajih 6 BW 2n 7 6 yan kuat, tajam akalnya I- 'aji 6 BW 2n8 7 6 oran yan berharap F- 'asikh 6 BW 2C 7 6 yan kokoh, dalam ilmunya J- 'asyid 6 BW 2FA 7 6 yan memberi petunjuk7nasehat, sudah berusia bali h

D- 'a hib 6 BW 2> 7 6 yan memiliki kein inan K- 'aki 6 BW 2M} 7 6 yan ruku7menundukkan kepala, yan shalat L- 'ami! 6 BW 2Ou 7 6 yan memberi isyarat atau kode, menandai :H- 'amy 6 BW 2O8 7 6 yan melempar, pemanah ::- 'abi 6 B2179 :3 } 6 musim semi :;- 'ajab 6 Bn 2> 2 6 bulan rajab, pen a un an :G- 'ahhab 6 B? 2R 4T 6 yan san at menyambut, antusias, yan 2banyak3 berlapan dada :I- 'a!in 6 B 2= 7; : 6 yan cemerlan 2otaknya3, penuh kesun uhan :F- 'assam 6 BC 2 R 4N 6 yan men ambar :J- 'asyad 6 B2F24 < 6 lurus, yan mendapat petunjuk :D- 'asyid 6 B2F79 :3 A 6 yan mendapat petunjuk :K- 'asyiq 6 BF 2 9 7m : 6 pera$akan tubuhnya ba us, tan kas :L- 'am!i 6 BO 2u :g 7 6 dinisbatkan kepada simbol, simbolik ;H- 'amadhan 6 B2O224 5 6 bulan ramadhan, panas yan san at ;:- 'a&i 6 Bo 29 7} : 6 yan tin i ;;- 'aihan 6 B= 2f : 3245 6 aroma, buah yan baunya $an i ;G- 'i!q 6 Bu 7c : 6 anu erah, ri!ki ;I- 'idh$an 6 B7 :P2W 5 6 kerelaan, keridhaan ;F- 'i&qy 6 Bo 7G :8 7 6 dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih ;J- 'iyadh 6 B7=24 6 taman ;D- 'idha 6 B 7 4 2 6 kerelaan ;K- 'usyd 6 BF [A : 6 petunjuk ;L- 'usydi 6 BF [A :g 7 6 yan bersi&at petunjuk Makna nama bayi laki#laki islam AAI 2W^u4=3 :- Aari 6 W 2DX 7 6 yan menanam ;- Aahid 6 4 2 A 7 6 yan bersahaja, !uhud G- Aahir 6 4 2 D 7 6 yan cemerlan , berseri#seri I- Aahy 6 4 2 8 7 6 $ajah yan elok F- Aayyat 6 = 2 3R 4d 6 dinisbatkan kepada kata !ait 2minyak36 tukan minyak J- Aaky 6 6 2M78 6 4an bersih, suci D- Aaid 6 = 2A : 6 yan bertambah K- Aahrani 6 2a :D2W K78 6 yan berseri#seri L- Aiyad 6 = 7 34 2 < 6 yan bertambah SI, 2W^p9;3 :- Sais 6 C4 2 lL 7 6 yan menyiasati ;- Sabiq 6 C4 2 1m 7 6 yan terdahulu G- Satir 6 C4k 2D 7 6 yan menutupi sesuatu I- Sajid 6 C4 2 nA 7 6 yan bersujud F- Sakhin 6 C4 2 |; 7 6 yan panas J- Sai 6 C4 2 X8 7 6 yan berusaha, berjalan cepat D- Saqy 6 C4 2 c8 7 6 yan menuan kan 2air3

K- Salim 6 C4 2 ^b 7 6 yan selamat, sehat dan se ar bu ar L- Samih 6 C4 2 O 7 6 yan pemaa&, yan mulia hatinya :H- Sami 6 C4 2 O8 7 6 yan mulia, tin i ::- Sahir 6 C4 2 aD 7 6 yan berja a di ten ah malam, tidak tidur :;- Sabbah 6 C_ 2 3R 4 6 perenan :G- Sakhiy 6 6 C2{78 6 yan derma$an, murahhati :I- Saad 6 CE 2A : 6 kebaha iaan :F- Said 6 CE 29 7A : 6 yan baha ia :J- Sadun 6 CE 2A :P [K : 6 yan baha ia :D- Sa&ar 6 C 2D 2 6 perjalanan :K- Salman 6 CV 2@ : 3245 6 yan selamat :L- Sahal 6 CH 2J : 6 yan mudah ;H- Sayya& 6 C9 2 3R 4 6 yan meme an pedan , ahli pedan ;:- Sayyid 6 C9 2 3A 6 pemuka, pemimpin ;;- Sidr 6 CA 7B : 6 daun bidara ;G- Siraj 6 C7D2W w 6 lentera, lampu ;I- Sudais 6 CA [= 2L : 6 diminuti& dari kata as#sudus ? seper#enam ;F- Surur 6 CD [Q [B : 6 ke embiraan ;J- Suud 6 CE [P [< : 6 kebaha iaan, nama raja )erajaan Arab Saudi ;D- Sulthan 6 CV [ :4 2 5 6 yan memiliki kekuasaan, sultan ;K- Suhail 6 CH [9 2J : 6 diminuti& dari kata sahl 6 mudah S4I, 2W^e9;3 :- Syabb 6 6 F24 T 6 pemuda ;- Syady 6 F4 2 A= 7 6 yan meran kai syair G- Syarih 6 F4 2 D? 7 6 yan menjelaskan, meneran kan, mensyarah, yan lapan dada I- Syathir 6 F4~ 2D 7 6 enius F- Syathibi 6 6 F24 ~7_78 6 nama ulama terkemuka J- Syair 6 F4 2 XD 7 6 penyair D- Sya&i 6 F4 2 o} 7 6 yan memberi pertolon an K- Sya&ii 6 6F24 o7E78 6 dinisbatkan kepada Imam asy#Sya&ii L- Syakir 6 F4 2 MD 7 6 yan bersyukur :H- Syamil 6 F4 2 OJ 7 6 komplit, uni1ersal, yan mencakup ::- Syamikh 6 F4 2 O 7 6 yan tin i, kokoh :;- Syahy 6 F4 2 a8 7 6 yan memiliki kein inan :G- Syajan 6 F2t :E24 5 6 yan san at pemberani :I- Syaddad 6 FA 2R W< 6 yan kuat, keras :F- Syari& 6 FD 2= 7y : 6 yan mulia, terhormat :J- Syarik 6 FD 2= 7 : 6 kon si, sekutu :D- Syarani 6 F2E :D2W K78 6 dinisbatkan kepada kata syar ? rambut :K- Sya h ha& 6 2R 4F 6 yan memiliki kein inan yan amat san at, ter ila# ila, mabuk kepayan :L- Sya&iq 6 F 29 7m : 6 yan halus perasaannya, penuh belas kasih ;H- Syaqiq 6 F2 G79 :m 6 sekandun , terbelah ;:- Syakib 6 Fx 29 7> : 6 yan memberi balasan kebaikan

;;- Syakkar 6 Fx 2R 4B 6 yan banyak bersyukur, terimakasih ;G- Syakur 6 Fx 2P [B : 6 yan banyak bersyukur, terimakasih ;I- Syammakh 6 F@32R 4 6 yan amat tin i, kokoh ;F- Syaira!y 6 F29 :D2W 7g 6 dinisbatkan kepada kata syaira! ? nama kota di Persia7Iran sekaran , nama ulama terkenal ;J- Syihab 6 F7H24 T 6 bintan meteor, cahaya api ;D- Syuaib 6 FE [9 2> : 6 nama nabi, diminuti& dari kata syab ?ban sa, suku ;K- Syuja 6 Ft [4 2 6 pemberani ;L- Syuraih 6 FD [= 2 : 6 diminuti& dari kata syarh ? penjelasan, lapan dada, le a GH- Syurahbil 6 FD [? 2_ :9 7J : 6 nama seoran shahabat Shad 2W^Z4<3 :- Sha#ib 6 I4 2 l> 7 6 yan bertindak benar ;- Sha#id 6 I4 2 lA 7 6 yan berburu G- Sha#in 6 I4 2 l; 7 6 yan menja a I- Shaim 6 I4 2 lb 7 6 yan berpuasa F- Shabir 6 I4 2 1D 7 6 penyabar J- Shahib 6 ?> 7 I4 2 6 teman, shahabat, yan menyertai D- Shahy 6 I4 2 ?8 7 6 yan berteriak, ban un K- Shadir 6 I4 2 <B 7 6 yan men eluarkan, menerbitkan, bersumber L- Shadiq 6 I4 2 Ac 7 6 yan jujur :H- Shari& 6 I4 2 Do 7 6 yan men alihkan 2perhatian, dst3, yan merubah ::- Sharim 6 I4 2 DO 7 6 yan te as, tajam :;- Shaid 6 I4 2 XA 7 6 yan memanjat, menaiki :G- Sha&ih 6 I4 2 o 7 6 pemaa& :I- Sha&y 6 I4 2 o 7 6 yan suci, murni, bersih, tidak keruh :F- Shalih 6 I4^ 2 7 6 oran yan shalih, sesuai :J- Shamit 6 I4 2 Os 7 6 yan diam tidak banyak bicara :D- Shamid 6 I4 2 OA 7 6 yan te ar :K- Shabbah 6 I_ 2R 4 6 yan men ucapkan selamat pa i :L- Shaha&y 6 6 I2f278 6 $arta$an ;H- Shakhar 6 I{ 2D : 6 batu yan keras, karan ;:- Shaddam 6 IA 2R 4O 6 yan membenturkan ;;- Sharra& 6 ID 2R 4o 6 kasir ;G- Sha&ar 6 I 2D 2 6 bulan sha&ar ;I- Sha&$at 6 I 2P :d 2 6 jernih, bersih, benin ;F- Sha&$an 6 I2 :P2W 5 6 jernih, bersih, nama seoran shahabat, batu besar yan halus7licin ;J- Sha&ih 6 I 29 7 : 6 pedan yan tajam, lempen an ;D- Sha&ir 6 I 29 7D : 6 terompet, siulan ;K- Sha&ra$y 6 I2 :D2W Q7g 6 dinisbatkan kepada kata Mshu&rN? kunin , kekunin kunin an ;L-Shaqr 6 IG 2D : 6 burun elan GH- Shaql 6 IG 2J : 6 tajam G:- Shalah 6 I2V24 6 keshalihan, kecocokan G;- shahl 6 IH 2J : 6 suara kuda

GG- Sha$$an 6 IP 2R 4K 6 yan menja a 2diri, dsb3 GI- Shayyad 6 I9 2R 34< 6 ahli berburu GF- Shaidaly 6 6 I29 :A2^7 6 apoteker GJ- Shiddiq 6 IA 7 =3:m 6 yan amat jujur GD- Shirath 6 I7D2W 6 jalan GK- Shulhi 6 6 I[V :f78 6 dinisbatkan kepada kata shulh ? perdamaian GL- Shu$ailih 6 IP [= 2V : 7 6 diminuti& dari kata shalih IH- Shuhaib 6 IH [9 2> : 6 julukan ba i sin a, nama seoran shahabat terkenal Shuhaib ar# 'uumy D(AD 2W^4<3 :- Dhabith 6 4 2 1 7 6 kapten, yan mencocokkan, yan kuat ha&alannya ;- Dhahik 6 4 2 ? 7 6 yan terta$a G- Dhamin 6 7;24 O 6 yan menjamin, menan un I- Dha$y 6 4 2 P= 7 6 bercahaya F- Dhahhak 6 f 2R 4 6 yan banyak terta$a J- Dhamir 6 @ 29 7D : 6 perasaan D- Dhai& 6 9 2y : 6 tamu K- Dhiman 6 @ 7 3245 6 jaminan L- Dhubaib 6 _ 9 2> : 6 diminuti& dari kata dhabb ? sejenis bia$ak :H- Dhuha 6 f 2 6 $aktu dhuha, sebelum matahari ter elincir 9(A 2W^4]3 :- 9hai& 6 ~4l 2y 7 6 yan berkelilin 7melakukan tha$a&, nama kota di Arab Saudi ;- 9hahin 6 ~4 2 ?; 7 6 yan menumbuk G- 9harih 6 ~4 2 D? 7 6 yan melemparkan 2pendapat, dsb3, yan membuan I- 9harid 6 ~4 2 B< 7 6 yan men usir F- 9hariq 6 ~4 2 Dc 7 6 yan datan $aktu malam, yan men etuk, nama seoran pahla$an Islam terkenal 29hariq bin Aiyad3 J- 9ha!ij 6 ~4 2 un 7 6 yan se ar 2makanan, dsb3, steril D- 9haqim 6 ~4 2 cb 7 6 pilot K- 9halib 6 ~4 2 ^> 7 6 yan menuntut, mencari, mahasis$a L- 9hamih 6 ~4 2 O 7 6 yan antusias ::- 9hahir 6 ~4 2 aD 7 6 yan suci, bersih :;- 9habari 6 ~_ 2D 2g 7 6 nama seoran Mu&assir terkenal 2Imam ath#9habari3 :G- 9habrani 6 ~2_ :D2W K78 6 nama seoran Muhaddits 2ahli hadits3 terkenal 2Imam ath9habrani3 :I- 9hahhan 6 ~f4 R5 2 6 oran yan menumbuk 2sesuatu3 :F- 9halal 6 ~2V24 i 6 tempat yan tin i :J- 9hayyar 6 ~9 2R 4B 6 penerban , pilot :D- 9hayyib 6 ~9 2 > 6 yan baik, enak, suci :K- 9hira! 6 ~7D2W 6 ukuran, model, tipe :L- 9hu&ail 6 ~ [9 2J : 6 diminuti& dari kata thi&l ? anak kecil

A(A 2W^4]3 :- Ahain 6 4 2 X; 7 6 yan beper ian pada sian hari yan terik ;- Aha&ir 6 4 2 oD 7 6 yan menan , beruntun G- Ahahir 6 4 2 aD 7 6 ba ian luar, lahiriah, teran , nampak I- Ahari& 6 D 2= 7y : 6 cerdik, teran F- Aha&ran 6 2 :D2W 5 6 yan menan , beruntun J- Ahahran 6 2H :D2W 5 6 ba ian belakan , nama kota di Arab Saudi @AI, 2W^E9;3 :- @Ai& 6 X4 2 ly 7 6 yan menja a kesucian dirinya, penjijik ;- @Aisy 6 X4 2 l 7 6 yan hidup G- @Abid 6 X4 2 1A 7 6 ahli @ibadah I- @Abir 6 X4 2 1D 7 6 yan mele$ati, musa&ir F- @Aji 6 X4 2 n8 7 6 dinisbatkan kepada kata @aajj ? adin , berkeban saan ne ara Pantai Gadin J- @Adil 6 X4 2 A^ 7 6 yan adil D- @Ari& 6 X4 2 Do 7 6 yan men etahui, men enal K- @A!il 6 X4 2 u^ 7 6 yan men asin kan diri, tidak mempersenjatai diri L- @Asyur 6 X4 2 FP [B : 6 ke#sepuluh :H- @Athi& 6 X4 2 ~y 7 6 yan lembut, penuh kasih ::- @Aqil 6 X4 2 cJ 7 6 yan berakal, cerdas :;- @Alim 6 X4 2 ^b 7 6 yan berpen etahuan, seoran @alim :G- @Ammiy 6 6 X24 O8 6 yan @a$am, biasa :I- @Ayid 6 X4 2 =A 7 6 yan kembali :F- @Abbad 6 X_ 2R 4< 6 ahli7yan banyak beribadah :J- @Abud 6 X_ 2P [< : 6 ahli ibadah :D- @Abqary 6 6X2_ :G2D7g 6 yan jenius :K- @Atid 6 XY 29 7A : 6 yan selalu hadir :L- @Atiq 6 XY 29 7m : 6 hamba yan dimerdekakan, yan sudah tua, sebutan buat )abah 2al# Baitul @Atiq3 ;H- @Ajam 6 Xt 2b 2 6 oran asin , selain @Arab ;:- @Adnan 6 XA 2K : 45 2 6 salah seoran nenek moyan ,abi Shallallahu Ealaihi $asallam ;;- @Ara&at 6 X2D2o24 d 6 jamak dari @ara&ah ? nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji ;G- @A!!am 6 Xu 2R 4O 6 yan berkemauan kuat 2bertekad bulat3 ;I- @Atha 6 X224 ] 6 pemberian ;F- @Aththar 6 X 2R 4B 6 yan suka memakai $e$an ian, tukan minyak $an i ;J- @Aththas 6 X 2R 4 6 yan bersin, nama suku di 4aman ;D- @A&&an 6 45X 2R 3 6 yan banyak menja a kesucian dirinya, nama ayah khali&ah keti a, @%tsman bin @A&&an ;K- @A&i& 6 X 29 7y : 6 yan menja a kesucian dirinya ;L- @Aqid 6 X4 2 cA 7 6 yan beraqad, berjanji

GH- @Aqqad 6 XG 2R 4< 6 yan banyak beraqad, berjanji G:- @Ali 6 6 X2V78 6 yan tin i, nama khali&ah ke#empat, @Ali bin Abi 9halib G;- @Alqamah 6 X2V :G2@23 \ 6 nama seoran shahabat GG- @Alla& 6 XV 2R 4 6 yan memberi makanan binatan GI- @Ammar 6 X@ 2R 34B 6 yan banyak mentamir, yan panjan umur, nama seoran shahabat @Ammar bin 4asir GF- @Amru 6 X@ 2D :Q [ 6 nama seoran shahabat @Amru bin al#@Ash GJ- @Ayyasy 6 X9 2R 4 6 yan panjan umur, penjual roti GJ- @Ibad 6 X7_24 < 6 jamak dari kata @abd ? hamba GD- @Ir&an 6 X7D :o24 5 6 kebaikan GK- @I!!at 6 Xu 7R d 6 kea un an, keban aan, @i!!ah GL- @Isham 6 X7Z24 N 6 berpe an te uh IH- @Ishmat 6 XZ 7 @ :s 2 6 penja aan, pe an an I:- @Ikrimah 6 Xx 7D :O 7\ 2 6 nama seoran shahabat, @Ikrimah bin Abu 0ahal I;- @Imad 6 X7@24 < 6 pondasi, tian IG- @Imarah 6 X7@24 B2 6 Pentamiran, peramaian II- @I$adh 6 XP 7 2 6 pen anti IF- @Ied 6 X9 7A : 6 (ari besar, perayaan IJ- @%badah 6 X_ [4 2 < 2 6 nama seoran shahabat, banyak melakukan @ibadahID- @%baid 6 X_ [9 2A : 6 diminuti&7tash hir dari kata @Abd? hamba IK- @%tbah 6 XY [_ :\ 2 6 lekuk liku lembah IL- @%tsaimin 6 Xq [9 2@ :9 7; : 6 nama seoran ulama besar Arab Saudi, Ibnu @%tsaimin? diminuti& dari M%tsmanNFH- @%rbun 6 XD [1 :P [5 : 6 pemberian F:- @%kasyah 6 Xx [4 2 F\ 2 6 nama seoran shahabat F;- @%l$an 6 XV [P :4 2 K 6 judul, tema, tanda A*#G(AI, 2W^9;3 :- GhObir 6 4 2 1D 7 6 oran yan asin ? anak jalan ;- GhO!y 6 4 2 u= 7 6 oran yan berperan G- GhOlib 6 4 2 ^> 7 6 oran yan menan ? yan banyak I- GhOly 6 4 2 ^8 7 6 bersi&at mahal? berhar a F- GhOmid 6 4 2 OA 7 6 oran yan memasukkan pedan ke sarun nya? nama kabilah di (ija! J- GhOmidy 6 4 2 OA 7g 7 6 oran yan kabilahnya GhOmid 2dinisbatkan kepadanya3 D- GhOssal 6 p 2 R 4i 6 pencuci, pembasuh K- GhassOn 6 p 2 R 45 6 air $adi di padan pasir L- GhannOm 6 z 2R 4N 6 oran yan mendapatkan harta rampasan? oran yan men unakan kesempatan? pen embala kambin :H- GhandPr 6 z 2A :Q [B : 6 pemuda yan tampan ::- GhayyOts 6 9 2R 4 6 hujan yan banyak :;- GhayPr 6 9 2P [B : 6 oran memiliki hirah 2kecemburuan3 yan tin i 2terhadap a ama, khususnya3 :G- GhulOm 6 [ N 2 6 anak laki#laki A*#.Q 2W^4]3

:- .ajr 6 ot 2D : 6 .ajar, shubuh ;- .akhry 6 6 o2{ :D7g 6 keban aaku? yan bersi&at keban aan G- .arras 6 oD 2R 4C 6 +erdas dan tajam pemikirannya I- .arhan 6o2D :?24 5 6 Gembira? suka cita F- .arid 6oD 2= 7A : 6 9idak ada bandin annya? sendirian J- .ashih 6 oZ 2 9 7 : 6 Bran yan &asih dan lancar berbicara D- .adhal 6o 2 J : 6 )ebaikan? tambahan? lebihan sisa K- .athin 6o 29 7; : 6 +erdik L- .aqih 6 oG 29 7j : 6 Ahli .iqih? oran yan san at paham :H- .alah 6o2 2 6 )eberuntun an? kemenan an ::- .annan 6 oz 2R 45 6 oran yan ahli seni? memiliki seni7bakat :;- .a$$a! 6 oP 2R W 6 oran yan mendapatkan keberuntun an7kemenan an yan banyak :G- .au!an 6 o2P :2W 5 6 keberuntun an? kemenan an:I- .ahd 6oH 2A : 6 Macan kumban 7tutul :F- .ahmy 6 6 o2H :@78 6 Bersi&at pemahaman :J- .ayyadh 6 o9 2R 4 6 Banyak air? oran yan mulia? kinayah ba i oran yan suka berderma :D- .airu! 6 o9 2D :Q [ : 6 ,ama batu permata? nama seoran ulama 2.airu! Abady3 :K- .aishal 6 o9 2Z : J 2 6 Pemimpin? (akim? 4an memisahkan antara yan haq dan yan bathil? pedan yan tajam:L- .ira!daq 6oD 7 2A :c 2 6 Serpihan#serpihan roti ;H- .ikry 6 6 o7x :D7g 6 4an bersi&at pemikiran ;:- .uRad 6o [W 2< 6 (ati?akal ;;- .udlail 6 o [ 9 2J : 6 tash hir 2diminuti&3 dari kata @.adll? nama seoran ulama terkenal @.udlail bin @Iyadl ;G- .ai! 6 o4 2 lu 7 6 Pemenan ? oran yan beruntun ? oran yan sukses ;I- .aRiq 6o4 2 lm 7 6 Baik?istime$a?lebih menonjol dari yan lain ;F- .atih 6o4 2 k 7 6 Penakluk? pemimpin? pembuka ;J- .akhir 6o4 2 |D 7 6 Bran yan ban a? me$ah? terhormat ;D- .ady 6o4 2 A= 7 6 9a$anan yan ditebus;K- .aruq 6 o4 2 BP [c : 6 Bran yan memisahkan antara haq dan batil? julukan ba i %mar bin )haththab;L- .aris 6o4 2 DC 7 6 Penun an kuda? pemilik kuda?sin a? pandaiGH- .ariR 6o4 2 DX 7 6 9in i menjulan ? seperti unun ? pera$akan tin i G:- .adhil 6o4 2 J 7 6 Bran yan berbudi? yan utama? yan layak dihar ai G;- .alih 6o4 2 ^ 7 6 *urus? cocok GG- .ahim 6 o4 2 ab 7 6 Bran yan paham, men erti GI- .ayiR 6 2 4=} 7 o 6 (arum baunya

Contoh nama bayi islami untuk anak laki


A*#<Q. 2W^G43

:- <ahthan 6 c2f :24 5 6 ,enek mo yan ban sa Arab diba ian selatan, nama suku ;- <arib 6 cD 2= 7> : 6 teman dekat? yan dekat? sebentar la i G- <ais 6 c9 2L : 6 )adar, ukuran? nama suku yan datan untuk belajar Islam kepada 'asulullah 2@Abdul <ais3 dan nama salah seoran shahabat 2<ais bin Sad3 I- <indil 6 cz 7A := 7J : 6 *ampu minyak F- <udamah 6 cA [W 2O\ 2 6 *ama? dahulu? nama seoran ulama &iqih terkenal 2Ibnu <udamah3 J- <uraisy 6 cD [= 2 : 6 ,ama kabilah Arab terkemuka D- <urthuby 6 6 c[D :~[_78 6 nama seoran ulama ahli ta&sir? dinisbatkan kepada @<urthub salah sebuah nama daerah di Andalus 2Spanyol sekaran 3 yan dikenal den an nama aslinya @+ordo1a K- <u!$ainy 6 cu [Q := 2z :8 7 6 dinisbatkan kepada @<u!$ain salah sebuah kota di Asia 9en ah? dinisbatkan kepada salah seoran ulama hadits 2Ibnu Majah al#<u!$ainy3 L- <ushay 6 6c[Z28 6 0auh pemikirannya? nama nenek moyan 'asulullah shallallOhu Ealaihi $a sallam :H- <uthb 6 c [> : 6 kutub? pemimpin? tetua kaum? akhir se ala sesuatu ::- <aid 6 c4 2 lA 7 6 )omandan peran ? ketua :;- <abus 6 c4 2 1P [ : 6 Bran yan a ah? tampan dan baik kulitnya :G- <asim 6 c4 2 Cb 7 6 Bran yan memba i? pemberi imbalan :I- <ashid 6 c4 2 IA 7 6 4an menuju kepada sesuatu? yan bermaksud untukS A*#)Q. 2W^x4 3 )atsir 6 Mq 29 7D : 6 4an banyak )arim 6 MD 2= 7b : 6 4an murah hati? derma$an? salah satu nama Allah )assab 6 Mp 2 R 4T 6 yan banyak bekerja7ulet )aRb 6 ME 2> : 6 )ehormatan? kemuliaan? ruas? tombak)amal 6 M2@24 i 6 )esempurnaan )an! 6 Mz 2u : 6 (arta simpanan? harta terpendam)anRan 6 M2z :E24 5 6 4an men umpulkan? nama kaum yan menisbatkan kepada )anRan bin ,uh )inan 6 Mz 2R 45 6 (arta simpanan? harta terpendam )atib 6 M4 2 k> 7 6 Penulis )asib 6 M4 2 C> 7 6 Bran yan rajin cari pen hidupan )a!him 6 M4 2 b 7 6 Bran yan dapat men ekan amarah )amil 6 M4 2 OJ 7 6 4an memiliki si&at#si&at baik la i sempurna A*#*QM 2W^ N 3 :;GIFJ*abib 6 : >^2_79 6 Bran yan berakal? cerdik *athi& 6 ^ 29 7y : 6*emah#lembut? kasih sayan ? salah satu asma Allah*uRay 6 6^[2 6 )ekuatan? nama nenek moyan <uraisy*uth& 6 ^ [y : 6 )elemah lembutan? tau&iq *uth&y 6 [ :8 7 ^ 6 dinisbatkan kepada *uth&? yan bersi&at lemah lembut *uqaman 6 ^G [@ :4 2 5 6 0alan teran ? nama nabi terkenal kebijakannya-

D- *abid 6 1 2A 7 6 Sin a A*#MTM 2 W^@9b 3 :- MaRmun 6 O 2O :P [5 : 6 Bran yan dipercaya? nama salah seoran khali&ah pada masa khila&ah @Abbasiyyah ;- Mabkhut 6 O_ 2{ :P [d : 6 4an mempunyai keberuntun an G- Mabruk 6 O_ 2D :P [ : 6 Bran yan diberkahi I- Mahbub 6 Of 2_ :P [T : 6 4an dicintai dan disenan i manusia F- Mahjub 6 Of 2t :P [T : 6 4an tersembunyi? yan tertutup J- Mahrus 6 Of 2D :P [C : 6 4an terja a? oran yan berumur panjan D- Mah&u!h 6 Of 2 :P [ : 6 9erja a? terpelihara K- Mahmud 6 Of 2@ :P [< : 6 Perikehidupannya terpuji L- Makh!um 6 O{ 2u :P [O : 6 9eratur? tersusun? nama nenek moyan <uraisy :H- Makhlu& 6 O{ 2V :P [ : 6 Bran diikuti ::- Marjan 6 O2D :n24 5 6 Butir#butir mutiara? tumpukan#tumpukan batu merah dilaut :;- Mar!uq 6 OD 2 :P [c : 6 4an memperoleh ri!ki? bernasab baik :G- Mar$an 6 O2D :Q2W 5 6 Batu yan keras? nama khali&ah %mariyyah :I- MasRud 6 Op 2 E :P [< : 6 Bran yan diberi kebaha iaan oleh Allah? yan beruntun :F- Masyhur 6 Oe 2 H :P [B : 6 9erkenal diantara manusia :J- Mathar 6 O 2D 2 6 (ujan :D- MaRru& 6 OE 2D :P [o : 6 4an terkenal? kebaikan? ri!ki :K- MaRin 6 OE 29 7; : 6 Air yan men alir :L- Maqbul 6 2 G_ :P [i : O 6 Diterima ;H- Maqshud 6 OG 2Z : P [< : 6 Bran yan selalu dikehendaki oran lain ;:- Makky 6 Ox 2 6 Bran yan menisbatkan dirinya kepada kota Makkah ;;- Malih 6 OV 29 7 : 6 4an bermuka manis ;G- Mamduh 6 O@ 2A :P [? : 6 Bran terpuji ;I- MannaR 6 Oz 2R 4 6 )uat? perkasa ;F- Mauhub 6 OP 2a :P [T : 6 4an dianu rahi ;J- Mahdy 6 6 O2H :A7g 6 4an mendapat hidayah ;D- Mahib 6 OH 29 7> : 6 Bran yan karismatik? ditakuti atau dise ani oleh oran lain ;K- Maimun 6 O9 2@ :P [5 : 6 4an mendapatkan berkah ;L- MisyRal 6 Oe 7 E :J 2 6 Sesuatu yan dinyalakan seba ai peneran ? bejana tempat api GH- Mi&dlal 6 O7 :24 i 6 oran yan diutamakan, memiliki kelebihan G:- Miqdad 6 O7G :A2W < 6 Bran yan serin men hadan perbuatan buruk G;- Miqdam 6 O7G :A2W N 6 oran yan berani GG- Mukmin 6 O [O :; 7 6 Bran yan beriman? yan memeberi keamanan? salah satu asma AllahGI- MuRayyad 6 O [= 2R A 6 4an dikuatkan GF- Mubarak 6 O_ [4 2 D 2 6 Diberkahi? berman&aatGJ- Mubasysyir 6 O_ [e 2 D 6 4an memberi khabar embira GD- Muta$akkil 6 OY [P 2M 2 J 6 4an me$akili? tunduk dan ta$akkal kepada AllahGK- Muta$ally 6 OY [P 2^ 2 6 Penan un GL- Mujahid 6 Ot [4 2 aA 7 6 Pejuan ? prajurid? oran yan berperan &isabilillah IH- Mujaddid 6 Ot [A 2 < 6 Pembaharu

I:- Muhtasib 6 Of [Y :p 2 > 7 6 Bran yan beramar maru& nahi munkar? oran yan men harap ridla Allah I;- Muhsin 6 Of [p : ; 7 6 Bran yan berbuat baik dan tulus IG- Mukhtar 6 O{ [Y :4 2 B 6 Bran Pilihan II- Murad 6 OD [W 2< 6 )ehendak? maksud? nama sultan pada masa khila&ah @%tsmaniyyah IF- Murtadla 6 OD [k : 2 2 6 Bran yan diridhai Allah dan diridhai manusia IJ- Mursyid 6 OD [F : A 7 6 Pemberi pentunjuk dan perin atan ID- Muslim 6 Op [V :b 7 6 Bran Islam? yan berserah diri IK- Musyary 6 Oe [4 2 D 7 6 Pemetik madu lebah? kaya IL- Mustha&a 6 OZ [ : 2 2 6 Pilihan? julukan untuk ,abi Shallallahu Alaihi $a Sallam FH- MushRab 6 OZ [ E :> 2 6 %nta yan sukar dinaiki? kuda jantan F:- Muslih 6 OZ [ V : 7 6 Bran yan melakukan kebaikan dan perbaikan# 2kabaikan dari perusak3 F;- Muthlaq 6 O [V :m 2 6 9idak terikat FG- Mu!ha&&ar 6 O [ 2R D 6 4an dapat memenuhi kebutuhannya FI- MuRad! 6 OE [4 2 6 Bran yan terlindun i? nama sahabat 2MuRad! bin jabal3 FF- MuRta! 6 6O[E :Y2u 6 Bran yan memban akan diri FJ- MuRtashim 6 OE [Y :Z 2 b 7 6 Bran yan menja a diri dari perbuatan maksiat? yan meminta perlindun an kepada Allah FD- Mu hits 6 O [9 7 : 6 Penolon FK- Mu&lih 6 O [V : 7 6 Bran yan beruntun ? yan sukses FL- Mu&id 6 O [9 7A : 6 Bran yan memberi man&aat kepada oran lain JH- Mumta! 6 O@ [Y :4 2 6 Istime$a? lebih menonjol dari yan lain J:- Munadlil 6 Oz [4 2 J 7 6 Pandai melontarkan anak panah? pejuan J;- Munjid 6 Oz [t :A 7 6 Penolon ? pembantu JG- Mund!ir 6 Oz [` :B 7 6 Pemberi perin atan JI- Munir 6 Oz [9 7D : 6 Bercahaya? berseri#seri JF- Mu$a&&aq 6 OP [o 2R m 6 Bran yan mendapat petunjuk JJ- Muhajir 6 OH [4 2 nD 7 6 Bran yan menin alkan daerahnya ke daerah lain? oran yan menin alkan keburukan menuju kebaikan JD- Muhad!d!ib 6 OH [` 2R T 6 Bran yan memiliki akhlak terpuji JK- Muhannad 6 OH [z 2R A 6 Pedan yan terbuat dari besi India JL- Muyassar 6 O9 [p 2 R D 6 Bran yan dimudahkan urusannya 2oleh Allah3 DH- Majid 6 O4 2 nA 7 6 Bran yan berbudi luhur? yan mulia D:- Ma!in 6 O4 2 uK 7 6 "ajah yan berseri#seri? telur semut D;- Malik 6 O4 2 ^ 7 6 4an memiliki7men uasai sesuatu? salah satu#si&at Allah? nama imam mad!hab 2Imam Malik3 DG- Mahir 6 O4 2 aD 7 6 Pandai? cetakan? oran yan sun uh#sun uh dalam sesuatu A,#,U, 2 W^zP53 :- ,abil 6 K_ 29 7J : 6 9erhormat? mulia? oran yan mempunyai kelebihan ;- ,abih 6 K_ 29 7j : 6 9erhormatG- ,ajib 6 Kt 29 7> : 6 Mulia? baik keturunannya I- ,ad!ir 6 K` 2= 7D : 6 Bran yan memberi perin atan

F- ,a!ih 6 Ku 2= 7j : 6 4an menjauhi hal#hal yan tak terpuji J- ,asib 6 Kp 2 9 7> : 6 4an mempunyai keturunan yan baik D- ,ashshar 6 KZ 2 R 4B 6 Banyak menolon K- ,ashr 6 KZ 2 D : 6 Pertolon an? hujan? kemenan an L- ,ashi& 6 KZ 2 9 7y : 6 Bran yan adil? separoh :H- ,adhir 6 K 2 9 7D : 6 Ba us? indah ::- ,aRim 6 KE 29 7b : 6 Bran yan berbaha ia? harta? ketenan an? kebaha iaan :;- ,a&is 6 K 29 7L : 6 Berhar a? banyak harta? yan menjadi rebutan :G- ,aqib 6 KG 29 7> : 6 )etua, kepala, pemuka suatu kabilah atau lainnya :I- ,a$$a& 6 KP 2R 4o 6 9in i? un ul :F- ,au&al 6 KP 2o :J 2 6 Pemuda tampan :J- ,ibras 6 K7_ :D2W 6 *ampu? sin a? pemberani? mata tombak :D- ,uman 6 KE [@ :4 2 5 6 Bran yan mendapatkan nikmat? nama salah seoran shahabat :K- ,abi h 6 K4 2 1 7 6 Bran yan un ul, pintar :L- ,ajih 6 K4 2 n 7 6 4an dianu rahi tau&iq? yan berjalan den an cepat ;H- ,ajy 6 K4 2 n 7 6 Bran yan terbebas dari keberuntun an ;:- ,asik 6 K4 2 C 7 6 Bran yan !uhud? ahli ibadah? rumput yan hijau ;;- ,ashih 6 K4 2 I 7 6 Bran yan memberi nashihat ;G- ,ashir 6 K4 2 ID 7 6 4an suka menolon oran lain ;I- ,adhir 6 K4 2 D 7 6 Direktur? pen a$as ;F- ,a!him 6K4 2 b 7 6 Pen aran puisi? pembaca puisi ;J- ,a&iR 6 K4 2 o} 7 6 4an memberi man&aat? salah satu asma Allah ;D- ,aqid 6 K4 2 cA 7 6 )ritikus ;K- ,ayi& 6 K4 2 =y 7 6 9in i A*#"Q" 2 W^PWQ 3 :- "ajih 6 Qn 29 7j : 6 Bran yan men arahkan? pemimpin kaum? pioner ;- "ahid 6 Q? 29 7A : 6 Satu#satunya G- "adiR 6 Q< 2= 7} : 6 4an tenan I- "adud 6 Q< 2Q [< : 64an penuh kasih sayan ? yan dicintai F- "a!ir 6 Q 2= 7D : 6 Menteri? "akil J- "asim 6 QC 2 9 7b : 6 4an tampan $ajahnya D- "adldlah 6 Q 2 R 4 6 Baik raut $ajahnya? putih K- "akil 6 QM 29 7J : 6 "akil? Pelindun 7penan un ja$ab L- "alid 6 Q^ 29 7A : 6 Bayi? anak kecil :H- "ildan 6 Q7^ :A2W 5 6 Bentuk jamak dari $alad ? anak ::- "atsiq 6 QW 2rm 7 6 Bran yan tentram? yan dipercaya oran lain? yan diserahi masalah den an yan lain :;- "ashil 6 QW 2IJ 7 6 4an berbuat baik kepada kaum kerabat? yan menyambun 2sesuatu3 :H- "ahib 6 Q4 2 > 7 6 Bran yan memberi A*#(Q 2W^H4] 3 :- (ammam 6 a@ 2R 4N 6 Bran yan mempunyai ambisi yan kuat

;- (isyam 6 a7e24 N 6 )emuliaan? kederma$ananG- (ilal 6 a7 2i 6 Bulan sabit? bayi yan montok? hujan yan turun pertama? ular jantan I- (umam 6 a@ [4 2 N 6 Pemberani? besar ambisinyaF- (aRil 6 a4 2 lJ 7 6 4an menakutkan? yan luar biasaJ- (ajid 6 a4 2 nA 7 6 Bran bertahajudD- (ady 6 a4 2 A= 7 6 4an memberi petuntuk? leher? sin aK- (aniR 6 a4 2 K 7 6 Bran yan berbaha ia? pembantu? menyenan kan L- (asyim 6 a4 2 Fb 7 6 Pemerah susu yan pintar? unun yan indah A*#4Q 2 W^94] 3 :- 4a!id 6 =u 2= 7A : 6 *ebihan? pertumbuhan? nama salah satu khali&ah Bani %mayyah ;- 4assar 6 =p 2 R 4B 6 Bran yan mendapat kelapan an yan banyak G- 4aRrub 6 =E 2D :T [ 6 Bran yan berbicara den an bahasa Arab I- 4aRsub 6 =E 2p : P [T : 6 Pemimpin kaum? raja lebah F- 4aq!han 6 5=G 2 :4 2 6 Bran yan terja a? sadar J- 4aman 6 =2@24 5 6 2Atau 4amany3 yan menisbatkan kepada 4aman D- 4asir 6 =4 2 CD 7 6 Bran yan mendapat kelapan an K- 4asin 6 =4 2 C9 7; : 6 Salah satu nama 'asulullah Shallallahu Alaihi $asallam L- 4a&iR 6 =4 2 o} 7 6 9in i? terhormat? men injak remaja

Anda mungkin juga menyukai