Anda di halaman 1dari 1

5.

Elemen Psikologi Rangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur seperti analitikal atau global, gerak hati, refleksi dan pemprosesan otak kiri atau otak kanan. Murid yang mempunyai gaya pembelajaran analitikal merupakan murid yang teliti terhadap sesuatu perkara, tugasan mahupun aktiviti yang dilakukan. Gaya pembelajaran analitikal bermaksud pembelajaran yang menggunakan pemikiran analitikal iaitu satu bentuk pemikiran logik yang berdasarkan fakta dan maklumat !"man, #$$%&. Pemikiran ini menganalisis sesuatu situasi masalah kepada unit-unit yang lebih ke'il atau mengikut urutan demi urutan supaya dapat difahami dan kemudiannya dapat ditangani atau diselesaikan dengan berkesan. (mplikasi gaya pembelajaran analitikal tidak sama dengan gaya pembelajaran global. (mplikasi dari gaya pembelajaran global ialah seseorang murid suka belajar sesuatu perkara dengan se'ara keseluruhan )ang, #$$*&. (ni bermakna murid suka mengamati aspek-aspek atau perkara se'ara menyeluruh atau holistik. Gaya pembelajaran yang mengandungi unsur gerak hati merujuk kepada angin atau mood seseorang murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. +ika anginnya pada hari itu, maka murid ini akan memberikan tumpuan dan belajar dengan tekun tetapi kalau moodnya adalah sebaliknya, sudah tentu akan belajar sambil le,a, berangan-angan dan tidak memberikan tumpuan kepada P-P. Murid yang mempunyai gaya pembelajaran bersifat refleksi ialah murid yang suka belajar dengan 'ara berfikir, dengan erti kata lain menggunakan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Murid mungkin menggunakan gaya pemikiran yang berlainan terhadap sesuatu masalah atau menggabungkan beberapa kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan ja,apan yang terbaik dan tepat. .erdapat pelbagai jenis kemahiran berfikir seperti pemikiran analitikal, pemikiran literal, pemikiran sainstifik, pemikiran proaktif, pemikiran kreatif dan pemikiran sistematik. +adi murid-murid bersifat refleksi akan mengaplikasi pemikiranpemikiran tersebut sepeti pemikiran sainstifik untuk membuat kajian, membentuk hipotesis, menganalisis, mentafisr dan membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara, tugasan mahupun masalah yang ,ujud. Mengikut Roger )perry dalam )ang #$$*&, otak kiri manusia mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang logik, kuantitatif, analitis, urutan bahasa, fakta, matematik dan ingatan. Manakala, otak kanan manusia mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang kreatif, sintesis, ,arna, reka bentuk, perasaan, irama, mu"ik dan imiginasi. +adi gaya pembelajaran yang menggunakan pemprosesan otak kiri akan memba,a implikasi kepada pembelajaran bahasa, penulisan, logik, sains dan matematik manakala penggunaan otak kanan pula akan 'enderung kepada pembelajaran mu"ik, pendidikan seni, mereka bentuk dan aktiviti-aktiviti yang bersifat kreatif.