Anda di halaman 1dari 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009


Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice, pornind de la
ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o
povestire pentru a exprima altceva. El continuă să reprezinte totalitatea omului modern; structurile şi
perspectivele narative sunt foarte diverse, de la punctul de vedere omniscient tradiţional, la naraţiunea
impersonală, comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj, de la cronologie, la
metamorfoze ale timpului, de la topos real, la alegorizarea spaţiului”. (R. M. Albérès, Istoria romanului
modern)

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16
puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea
limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.