Anda di halaman 1dari 5

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSS BAWAH 12 TAHUN 2014

1.

NAMA PERTANDINGAN 1.1 Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Bola Sepak MSSS 2014 (9 Sebelah) bagi peringkat umur Ba ah 12 !ahun. PENGANJURAN 2.1 Pertandingan ini dianjurkan oleh Majli" Sukan Sekolah Selangor. PENGELOLAAN #.1 Pertandingan ini dikelolakan oleh Pejabat Pendidikan $aerah Petaling Perdana UNDANG-UNDANG PERMAINAN 4.1 Selain dari peraturan %ang terkandung& maka pertandingan ini dijalankan mengikut undang'undang permainan bola"epak "ebagaimana %ang telah ditetapkan oleh ()(* berkuatkua"a "ekarang. 4.2 +ndang'undang permainan bagi +mur Ba ah 12 !ahun adalah "ebagaimana %ang berkuatkua"a (4.1) diata" melainkan a) Panjang Padang ,#.1- ' .2.#0 meter /ebar Padang -4..0 ' 04.01 meter Ka a"an 1ol 14.0# 2 4.-, meter Ka a"an Penalti #2.92 2 1#.,2 meter 3arak Sepakan Penalti 9.14 meter 3ejari Bulatan !engah ,.#2 meter !inggi 1ol , kaki ( 2.1# meter ) /ebar 1ol , ela ( 0.40 meter ) 1ari"pu"at !iang 1ol 4 in4i /ebar 1ari"an 4 in4i b) +ndang'undang 2 berhubung B5/* 6 ber"ai7 4. 4.# Kejadian di luar dugaan dan tidak din%atakan dalam peraturan berkenaan akan diputu"kan "eperti berikut8' 4.#.1 Keputu"an bera"a"kan kepada P9:*!+:*; *M M*3/)S S+K*; S9K5/*<'S9K5/*< M*/*=S)* 4.#.2 Sebarang per"oalan teknikal akan diputu"kan bera"a" kepada keputu"an 3a atankua"a !eknikal Bola"epak MSS ;egeri (!uan :umah) berpandukan +ndang'undang ()(*. 4.4 Sebarang keputu"an %ang telah Pertandingan adalah muktamad diputu"kan oleh 3a atankua"a Pengelola

2.

3.

4.

5.

PENYERTAAN -.1 Pertandingan ini dibuka kepada "emua pa"ukan daerah %ang ada di Selangor. -.2 Setiap daerah %ang men%ertai pertandingan ini han%a boleh menda>tar "atu pa"ukan "ahaja bagi "etiap kategori

5.3 Setiausaha Jawatankuasa Pertandingan akan menguruskan permohonan-

permohonan dan akan menetapkan tarikh tutup permohonan tertakluk kepada keputusan atau arahan tertentu yang dibuat dari semasa ke semasa.
6. KELAYAKAN PEMAIN

6.1 Seorang pemain terdiri dari pelajar sekolah dan warganegara Malaysia adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan ini.
0.2 Seorang pemain han%a la%ak dida>tar untuk "atu kategori dan "atu pa"ukan "ahaja. 0.# Setiap pemain perlu menunjukkan bukti dokumen kepada 3a atankua"a Pertandingan dan Statu" "eperti berikut 0.#.1 Pemain Ba ah 12 !ahun me"ti mengemukakan Salinan Surat Beranak %ang telah di"ahkan oleh 1uru Be"ar "ekolah berkenaan dan Borang :'01 %ang lengkap. 0.4 Kela%akan umur pemain Ba ah 12 !ahun adalah lahir pada atau "elepa" tahun 2002 0.0 Sebarang pertelingkahan ata" hak atau "tatu" pemain ke ata" mana'mana pemain akan diputu"kan oleh 3a atankua"a Pengelola Pertandingan dan keputu"ann%a adalah muktamad. 7. PENDA TARAN PEMAIN DAN PEGAWAI PASUKAN ,.1 Penda>taran Pemain Setiap pemain me"ti menda>tar 1- orang pemain dalam Borang Penda>taran Pemain :02 dan :0# <an%a pemain %ang berda>tar "ahaja boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ini. ,.2 Penda>taran Pega ai ,.2.1 Setiap pega ai pa"ukan hendaklah terdiri daripada Pega ai Perkhidmatan Pelajaran ($1) %ang "edang berkhidmat di "ekolah' "ekolah dan me"ti menda>tar dalam Borang :'02 dan :'0# ,.2.2 Setiap pa"ukan boleh menda>tar mak"imum - orang pega ai. ,.2.# 3ika pa"ukan menggunakan khidmat pega ai bukan Pega ai Perkhidmatan Pelajaran kha"n%a jurulatih& mereka boleh mengikuti pa"ukan itu tetapi tidak boleh dida>tarkan dalam Borang penda>taran pa"ukan.Pega ai ini "etara> dengan penonton& Segala tunjuk ajar hendaklah dibuat di luar permainan. ,.# Semua borang penda>taran hendaklah di"ahkan oleh Setiau"aha MSS$ ma"ing' ma"ing ,.4 Ke"emua pemain boleh di"enaraikan "ema"a perla anan di mana 9 pemain utama dan 0 pemain "impanan. Penda>taran itu adalah "eperti %ang dinamakan "ema"a Me"%uarat Penguru" Pa"ukan. ORMAT PERTANDINGAN ..1 Si"tem pertandingan dijalankan mengikut Peraturan *M MSSM ( Peraturan 10 ) ..2 Peraturan permainan liga digunakan "eperti ketetapan berikut8 ..2.1 Pemberian mata 6 Menang # mata& Seri 1 mata dan kalah 0 mata ..2.2 Sekiran%a mana'mana pa"ukan gagal bermain atau tidak datang atau melapor diri le at dari 1- minit "elepa" aktu pertandingan %ang dii"tiharkan dalam 3adual Pertandingan& maka pa"ukan %ang hadir dengan 4ukup bilangan pemain iaitu 9 pemain akan diberikan kemenangan per4uma& dengan perolehi # mata dan jaringan # ' 0. ..2.# Penarikan diri mana'mana pa"ukan "ema"a kejohanan "edang berlang"ung adalah tidak dibenarkan.3ika terdapat pa"ukan menarik diri daripada mengambil bahagian dalam "iri perla anan ini& dengan apa

!.

..2.4

..2.-

"ebab "ekalipun& mata dan jaringan gol %ang ma"uk atau kena dalam "emua perla anan %ang dimainkan olehn%a tidak diambil kira. Setelah "ele"ai "emua perla anan liga& tiga pa"ukan %ang terata" dalam kumpulan akan la%ak ma"uk pertandingan Kumpulan Menang dan dua pa"ukan %ang terba ah dalam kumpulan akan bermain dalam "uku akhir kumpulan kalah. 3ika ada dua atau lebih pa"ukan dalam kumpulan& telah mengutip jumlah mata %ang "ama maka penentuan kedudukan dalam kumpulan adalah mengikut hierarki berikut 8' 1. perbe7aan gol 2. jumlah jaringan gol #. pa"ukan %ang pernah mengalahkan la an 4. lambungan "%iling

..# Sekiran%a dalam perla anan kalah keluar& terdapat "eri "etelah tamat tempoh ma"a bermain tiada ma"a tambahan diberi. 3ika tiada keputu"an& maka pemenang akan ditentukan meneru"i "epakan dari tanda penalti mengikut peraturan %ang berkuatkua"a. " JANGKA MASA PERMAINAN 9.1 Peringkat umur Ba ah 12 tahun Ma"a permainan ialah 1- minit bagi "etiap "eparuh ma"a& dengan ma"a rehat tidak melebihi # minit. 9.2 !iada ma"a tambahan diperuntukan pada peringkat kalah keluar. . PENGGANTIAN PEMAIN 10.1 !idak lebih dari 0 (enam) pemain %ang dida>tar dalam "atu perla anan itu boleh diganti. Mana'mana pemain %ang diganti tidak dibenarkan bermain "emula dalam perla anan %ang "ama terma"uk "epakan dari tanda penalti. PAKAIAN PEMAIN 11.1 Semua pemain hendaklah memakai jer"i %ang dida>tar& dengan nomborn%a mengikut nama pemain ter"ebut di"epanjang kejohanan. Sebarang pengiklanan jenama rokok& minuman kera"& lambang?bertuli" parti politik tidak dibenarkan dipamer. 11.2 Setiap pemain me"ti memakai ka"ut bola @bootA & "tokin dan ala" beti" @"hin guardA.hendaklah mengikut "pe"i>ika"i %ang dibenarkan. 11.# Pemain %ang memakai @!highA atau @!hermalA atau @Bod% (it@ hendaklah ber"amaan arna utama "eluar dan arna lengan baju. 11.4 Ketua pa"ukan hendaklah memakai lilitan lengan dan "ekiran%a digantikan& lilitan lengan itu hendaklah diberi kepada pemain lain %ang mengambil alih. 11.Setiap pa"ukan me"ti men%ediakan 2 "et jer"i dan me artakan arna jer"i "ebagai tuah rumah dalam borang penda>taran. 3ika terdapat per"amaan arna jer"i& maka pa"ukan pela at perlu menukarkan jer"i ter"ebut ke4uali pa"ukan tuan rumah tidak menggunakan arna jer"i %ang dii"%tiharkan. JADUAL PERLAWANAN 12.1 3a atankua"a !eknikal ? Pertandingan Bola"epak MSS akan men%ediakan 3adual Pertandingan dengan ma"a memulakan perla anan mengikut ke"e"uaian dan per"etujuan pengelola.

10

11

12

12.2

Sekiran%a pengadil berpendapat baha a padang tidak "e"uai di"ebabkan oleh 4ua4a atau kerana hal'hal %ang tidak dijangka& maka keputu"an tentang perla anan berkenaan akan ditentukan oleh pihak 3a atankua"a Pengelola.

13

MINIMA PEMAIN 1#.1 Setiap pa"ukan me"ti mempun%ai minima pemain 0 orang "ebelum memulakan perla anan. 1#.2 3ika permainan dihentikan& kerana "alah "atu pa"ukan mempun%ai kurang dari 0 (enam) orang pemain& maka pa"ukan la an akan diberi kemenangan # 6 0 atau jaringan "ema"a perla anan dihentikan atau perla anan tamat& jika ian%a lebih. TINDAKAN TATATERTIB 14.1 3a atankua"a !atatertib Pertandingan Bola Sepak MSSM akan berbin4ang perkara'perkara %ang berlaku "etelah menerima aduan bertuli" daripada Pengadil Bertuga" dan pa"ukan'pa"ukan %ang terlibat. Pa"ukan %ang terlibat dan Pengadil Bertuga" tidak boleh mengambil bahagian dalam undian "ema"a perkara berkenaan "edang dipertimbangkan. 14.2 +ntuk ke"alahan berikut 3a atankua"a !atatertib tidak akan ber"idang dan hukumann%a adalah automatik8' 14.2.1 Se"eorang pemain %ang diperintah keluar padang kerana ke"alahan teknikal (penggantungan 1 perla anan). 14.2.2 Se"eorang pemain %ang diperintah keluar padang kerana bermain amat ka"ar (penggantungan 2 perla anan) 14.2.# Se"eorang pemain %ang diperintah keluar padang kerana mengeluarkan kata'kata ke"at?lu4ah atau menunjukkan i"%arat tidak tertib ? tidak "opan atau berkelakuan gana" dan biadap dengan tidak mengira beliau menerima amaran "ebelum itu atau tidak'(penggantungan # perla anan). 14.# Mana'mana pemain %ang menerima 2 amaran bertuli" dalam ma"a pertandingan hendaklah dengan "endirin%a digantung bermain bagi "atu perla anan "elepa" perla anan %ang diterima amaran kedua. *pabila "eorang pemain menerima 1 lagi amaran bertuli" "elepa" pergantungan "atu perla anan& akan "ekali lagi digantung untuk "atu perla anan "elepa" perla anan %ang diterima amaran ketiga. *pablia "eorang pemain menerima amaran bertuli" keempat maka digantung "atu perla anan. *pablia "eorang pemain menerima amaran bertuli" kelima& beliau hendaklah tampil kehadapan 3a atankua"a !atatertib untuk tindakan %ang "e ajarn%a. 14.4 *pabila "e"eorang pemain %ang menerima 2 amaran bertuli" dalam "atu perla anan tanpa mengambilkira amaran bertuli" %ang diterima "ebelumn%a maka pemain ter"ebut akan digantung "atu perla anan berikutn%a. 14.3a atankua"a !atatertib han%a boleh menggantung "e"eorang pemain daripada teru" mengambil bahagian dalam pertandingan ini& jika tindakan %ang lebih kera" dianggap perlu maka perkara ini perlulah dimaklumkan kepada 3a atankua"a MSSM untuk tindakan "eteru"n%a. 14.0 Mana'mana pega ai berda>tar %ang diperintah keluar meninggalkan ka a"an teknikal akan digantung "e4ara automatik dua perla anan berikutn%a. <ukuman %ang lebih berat boleh dikenakan tertakluk kepada laporan penga ai perla anan oleh 3a atankua"a !atatertib. 14., Ke"emua keputu"an 3a atankua"a !atatertib adalah muktamad dan haru"lah tidak tertakluk kepada "ebarang ra%uan. BANTAHAN 1-.1 Bantahan terhadap keputu"an atau tidak la%akn%a pemain me"tilah dibuat "e4ara bertuli" kepada Setiau"aha Pengelola dan hendaklah diterima dalam ma"a #0 minit "elepa" tamat perla anan berkenaan ber"erta ang tunai

14

15

1-.2

:M#00.00 (:inggit8 !iga :atu" Sahaja). Bang tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan ter"ebut tidak berja%a. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputu"an mengenai perkara'perkara dan >akta %ang dibuat oleh pengadil di padang permainan.

16

ETIKA PEGAWAI DAN PEMAIN 10.1 Penguru" pa"ukan hendaklah bertanggungja ab mema"tikan tiap'tiap pega ai dan pemain terma"uk pen%okong berpegang teguh kepada etika dan tingkah laku %ang dihormati berda"arkan "emangat "ukan %ang tulen. 10.2 !ertakluk kepada penge"ahan MSSS& 3a atankua"a Pengelola boleh mengambil "ebarang tindakan %ang ber"e"uaian terhadap mana'mana pemain& pega ai dan pen%okong %ang bertindak tidak mengikut peraturan pertandingan atau objekti> pertandingan ini ke"eluruhann%a dan tindakan ini mungkin meliputi hal'hal "eperti penggantungan mana'mana pa"ukan& pemain atau pega ai dari apa penglibatan bagi "ebarang jangka ma"a %ang ditimbang "e"uai. 10.# Sebarang penipuan dalam hal penda>taran pemain atau "ama ada "engaja atau tidak adalah ke"alahan berat dan bertentangan dengan etika permainan. 10.4 !indakan memprote" "ebarang keputu"an dengan tindakan keluar padang permainan adalah ke"alahan berat dan bertentangan dengan etika permainan. 10.3ika terdapat pa"ukan menarik diri daripada mengambil bahagian dalam "iri perla anan ini "etelah jadual perla anan dikeluarkan dengan apa "ebab jua pun& pega ai dan pemain akan diambil tindakan. 10.0 Pega ai pa"ukan dibangku pemain "impanan tidak dibenar memakai "eluar pendek& @three CuarterA& jean" dan "elipar. #OUNT DOWN TO KI#K O 1,.1 Semua pa"ukan %ang bertanding di ajibkan mengikut jadual Dount do n to ki4k o>> (lampiran) PINDAAN DAN HAK JAWATANKUASA PENGELOLA 1..1 Peraturan *M MSSM 19 dirujuk.

17

1!