Anda di halaman 1dari 9

1.1.2 : Faktor dan tanda stress : Pendahuluan : 1.

Stres merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. 2. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan sedunia (WHO adalah kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain! "kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam akti#iti kemasyarakatan dan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat$ (Kempen %ara Hidup Sihat! Kementerian &alaysia! 2''' . (. )pabila seseorang itu berhadapan dengan stres! sudah tentu ia akan gagal untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. *. &enurut ka+ian yang dilakukan oleh ,nstitute of Stress di -e. /ork! )merika terdapat 0' peratus daripada lelaki de.asa mengalami stress yang kuat sekurang1kurangnya dua kali seminggu! manakala 22 peratus lagi mengalami stress setiap hari.

http://jamilahmil.blogspot.com/2012/09/stres-di-kalangan-guru-faktor-dan-cara.html

stres di kalangan guru- faktor dan cara menangani


1.0 PENGENALAN

Peranan guru amat penting dewasa ini, ia adalah domain utama yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah dalam proses penerapan dan penyampaian ilmu kepada anak bangsa. Ledakan era globalisasi turut mengheret kemajuan pesat bidang pendidikan negara. Hal ini menuntut warga pendidik untuk membangunkan diri, sama ada secara rela atau tidak supaya selari dengan bidang pendidikan yang sememangnya sentiasa berubah dan mengalami pembaharuan dari masa ke semasa. Situasi inilah secara umumnya telah mengakibatkan warga pendidik terpaksa berhadapan dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab yang lebih mencabar, lebih berat dan semakin terbeban. Situasi inilah menyebabkan guru-guru dikatakan sangat terdedah kepada risiko tinggi untuk mengalami stres. Dipetik daripada Utusan nline ruangan !aya Hidup bahagian pendidikan oleh "oor Hami#ah $bu %akar di dalam artikelnya yang bertajuk& !uru Lebih Stes, menyatakan hasil kajian mendapati bahawa guru berada di kedudukan keempat dalam kerjaya yang paling mencetuskan tekanan atau stres terutama dari segi 'i#ikal selepas polis, pegawai penjara dan jururawat. (alah, kedudukan itu berada di atas daripada pro'esion tentera yang menduduki tempat ke lima. Stres di kalangan guru merupakan topik popular yang tidak asing lagi dibincangkan oleh media massa mutakhir kini. Di (alaysia, stres di kalangan guru dilaporkan meningkat pesat selari dengan kepesatan pembangunan pendidikan di (alaysia. Laporan berkenaan masalah dan salah laku guru di dada-dada akhbar, hampir kesemuanya adalah kesan daripada kegagalan guru-guru berkenaan

menguruskan stres dalam diri. (asalah stres dikalangan guru haruslah dikenal pasti dan diketahui punca sebenar seterusnya ditangani sewajarnya. Sekiranya tidak ditangani masalah ini akan merebak sehingga mengakibatkan permasalahanpermasalahan yang serius yang berhubung kait rapat dengan gangguan emosi, perubahan dalam tingkah laku seterusnya ) burn out* yang menghalang mereka daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan +,yriacou dan Sutcli''e, -./01. 2.0 DEFINISI STRES Stres merupakan perkataan pinjaman yang bersal daripada perkataan bahasa 2nggeris& )stress* yang membawa maksud tekanan, titik berat, dan ketegangan. ,amus 3'ord pula mende'inisikan stres sebagai satu tekanan atau desakan, usaha, tuntutan ke atas keupayaan 'i#ikal atau mental.2ni bermaksud stres adalah suatu keadaan dimana kekuatan 'i#ikal, mental dan emosi seseorang indi4idu teruji melampaui keupayaan tubuh dan mindanya yang tidak mampu menahan dan menanggungnya lagi. (enurut Statt +-.0-1, stres ialah ketegangan 'i#ikal dan psikologi yang berpanjangan untuk suatu masa, yang boleh menggugat keupayaan seseorang untuk mengendali suatu situasi. Hans Selye +-.561, telah memberikan maksud yang berbe#a mengenai stres dengan membuktikan di dalam kajiannya terhadap binatang. %eliau menunjukkan bahawa stres boleh menyebabkan penyakit, seterusnya penyakit yang dihidapi akibat daripada stres yang berlebihan boleh membawa maut. Daripada kajian beliau juga mendapati stres juga boleh berlaku ke atas manusia. Secara keseluruhannya stres adalah 7 ,etidakupayaan memenuhi tuntutan persekitaran. !angguan 'ungsi kehidupan. Perubahan dinamik yang menyebabkan indi4idu berdepan dengan masalah, kekangan dan desakan hidup. Peristiwa atau keadaan persekitaran yang mendatangkan akibat yang negati'. 8ekanan yang mengakibatkan kebimbingan, keletihan dan ketegangan kepada indi4idu. 8indak balas luaran yang mengganggu mental dan 'i#ikal atau tindak balas kimia dalam tubuh. 3.0 FAKTOR-FAKTOR STRES DI KALANGAN GURU

8erdapat banyak punca berlakunya stres dikalangan guru. 9aktor-'aktor ini dapat dibahagikan kepada lima 'aktor utama& 9aktor diri. 9aktor interpersonal.

9aktor organisasi. 9aktor kekurangan sumber. 3.1 Faktor diri Pada #aman yang sangat mencabar, pekerjaan yang diimpikan amat sukar untuk diperolehi. ,ebanyakan mahasiswa keluaran uni4ersiti-un4ersiti tempatan terpaksa mengangur begitu lama untuk mencari pekerjaan yang selesea, mudah, dan menjanjikan gaji yang lumayan. Pro'esion keguruan sering dilihat sebagai pilihan terakhir. Sering kali pro'esion ini dianggap sebagai pro'esion peringkat pertengahan di bawah pro'esion pro'essional yang lain seperti doktor, jurutera, peguam dan lain-lain. 2ni menyebabkan ramai dikalangan guru yang tidak ikhlas semasa memilih pro'esion ini. (ereka meramalkan pro'esion ini begitu selesa dan tidak menyusahkan kerana beranggapan tanpa latihan asas pun mereka masih boleh menjadi guru dan menerima gaji bulanan yang lumayan disamping cuti yang banyak. Hal ini menyebabkan golongan guru seperti ini menghadapi tekanan sebaik sahaja menjalani kehidupan sebagai seorang guru kerana realiti situasi yang dihadapi tidak seperti apa yang diramalkan. (enjadi seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah. 2nsan guru mestilah insan yang ikhlas dan sanggup berkorban.

3.2

Faktor Inter er!ona" Daripada kajian yang telah dijalankan, $#i#i :ahya +;<</1 mendapati diantara 'aktor interpersonal stres dikalangan guru ialah meraka merasakan diri mereka tersisih daripada rakan sekerja. Selain daripada itu, rakan guru juga mementingkan diri serta tidak menghormati tindakan, perasaan serta pendapat dari rakan guru yang lain. Hal ini sepatutnya tidak berlaku kerana setiap insan guru perlulah meningkatkan moti4asi diri, menanam sikap tolong menolong, bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan yang ditetapkan. Di samping menghormati perasaan dan pendapat rakan sekerja dengan hati yang terbuka dan cuba mempertingkatkan kelemahan yang ada pada diri. 3.3 Faktor Or#ani!a!i 9aktor organisasi merupakan antara 'aktor yang terbesar menyebabkan stres dikalangan guru. 9aktor ini juga merupakan 'aktor yang utama dalam sektor awam selain guru. $ntara 'aktor-'aktor stres yang dikategorikan sebagai 'aktor organisasi ialah& Semua kerja perlu segera - kesuntukan masa. 8ugasan kerja berterusan +kronik1. Perbe#aan persediaan tugas dengan ketetapan tugas.

8ugasan kerja kerana kuantitati' dan kualitati'. Perubahan dasar yang drastik. 9aktor-'aktor yang diatas secara umumnya terus menerus berlaku dalam pro'esion keguruan dan telah menambah beban guru. Dipetik daripada arkib Utusan nline bertarikh -0 (ei ;<<., Presiden ,esatuan Perkhidmatan Perguruan ,ebangsaan +"U8P1, Hashim $nang di dalam laporan yang bertajuk& %eban 8ugas boleh %awa 8ekanan Perasaan !uru, menegaskan bahawa peningkatan beban tugas dan tekanan kerja menyebabkan semakin ramai kalangan guru terdedah kepada risiko mengalami tekanan perasaan. 3.$ Faktor kek%ran#an S%&'er. ,ekurangan sumber terutamanya sumber tenaga manusia merumitkan lagi masalah stres yang dihadapi dalam bidang keguruan. ,ekurangan guru sememangnya diakui merupakan 'aktor yang rumit dan sukar diatasi. Hal ini menabahkan lagi bebanan kerja guru-guru sedia ada secara terus menerus. 8ahap stres guru sememangnya bertambah berikutan keadaan jumlah guru yang kurang dan tidak seimbang serta peningkatan jumlah murid tahun, guru-guru seringkali memikul tanggung jawab dan bebanan yang banyak. $#i# :ahya +;<</1 menegaskan diantara 'aktor stres dikalangan guru ialah mereka terpaksa melakukan tugas yang bertentangan dengan bidang, kemahiran dan kehendak mereka. Hal ini sama sekali tidak akan berlaku sekiranya bilangan guru di sekolah mencukupi.

$.0

(ENGENDALIKAN STRES DI KALANGAN GURU ,esemua 'aktor yang menyumbang kepada masalah stres di kalangan guru seharusnya diambil perhatian sepenuhnya oleh semua pihak seterusnya di atasi dengan cara yang palin sesuai dan berkesan. Sebagai tunggak pendidikan negara, guru sememangnya perlu bijak menangani segala isu pendidikan agar dapat mengawal stres. leh itu, guru perlu bijak dalam mengendalikan stres. ,egagalan guru untuk mengendalikan stres memberikan kesan negati' kepada kesejahteraan 'i#ikal, mental dan emosi guru sekaligus menjejaskan pro'esion keguruan dan bidang pendidikan negara. Stress dalam kalangan guru dapat dikendalikan dengan strategi berikut7 $.1 Kena" a!ti reak!i e&o!iona". $pabila keperluan emosi dapat dikenal pasti maka seseorang guru boleh menangani stress dengan cara yang lebih positi'. =ontoh situasi, seorang guru perempuan tidak berse'ahaman dengan pengetua di sekolahnya. !uru tersebut telah menangani stress dengan cara yang negati', iaitu menengking pengetua itu. Setelah guru tersebut mengetahui keperluan emosi dalam dirinya, guru tersebut sedar bahawa tindakannya adalah kerana suatu masa dahulu ayahnya telah menggunakan pendekatan yang sama oleh pengetua itu, iaitu lagak bapa yang

menghukum anaknya. !uru tersebut sedar bahawa dia inginkan pengetua itu menghargai beliau. !uru tersebut telah berhadapan dengan pengetua dan memberitahu perasaannya itu. $khirnya, hubungan mereka berjaya dipulihkan. $.2 Ko&it&en !o!ia". $pabila berhadapan dengan stress, guru memerlukan sokongan daripada orang-orang di sekelilingnya. leh itu, komitmen sosial amatlah penting.

$.3

Ke)id% an *i+ika". Stress menjejaskan kesihatan dari segi imunisasi tubuh. leh itu, seseorang guru harus tahu teknik yang berkesan untuk menangani stress terutamanya menjelang waktu-waktu tekanan memuncak seperti musim peperiksaan pelajar dan pertukaran pentadbiran di sekolah. Pengetahuan dalam senaman rutin dan pelan makanan seimbang boleh membantu guru menangani stress. Seorang guru perlu memberi perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kecergasan diri. Perbanyakkan melakukan dan menyertai akti4iti yang menjurus kepada senaman berbentuk 'i#ikal seperti aerobik dan bermain badminton serta melakukan secara beramai-ramai bagi menimbulkan suasana yang harmoni dan penuh gelak-ketawa. Selain dari menjaga kecergasan diri, guru juga boleh bersosial dengan teman-teman rapat dalam masa yang sama untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat tentang sesuatu isu. Semua guru haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian. 2ni termasuklah menjaga soal pemakanan dengan pengambilan makanan yang seimbang serta banyak menghabiskan masa dengan keluarga dan mengelakkan gaya hidup yang negati' seperti merokok, minum arak, berhibur di kelab malam dan sering tidur lewat.

$.$

Inte"ek !uru hendaklah bergaul dengan golongan yang memiliki tahap intelek yang serupa dengan mereka kerana aspek intelek boleh membantu guru menangani stress +!old :4onne dan $. >oth >obert, -..61. Dengan menjadi guru tidak semestinya kita tidak perlu menambah ilmu pengetahuan terutamanya dalam mengetehui cara mengatasi stres. !uru seharusnya terus memperbanyakkan maklumat mengenai pengurusan tekanan dari pembacaan buku ataupun rencana akhbar mahupun menonton rancanganrancangan berkaitan di tele4isyen. Lebih banyak maklumat yang diperolehi maka lebih mudahlah untuk seseorang guru mengurus tekanannya.

Stress jika dibiarkan, boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak baik. ?usteru adalah penting untuk mengubah diri indi4idu untuk menangani stress dengan cara yang terbaik. ,enal pasti punca yang menyebabkan masalah tersebut dan ubah. Dengan mengetahui punca stress tersebut, indi4idu bukan hanya meringankan masalah kini malah menghindarkan berulangnya masalah serupa pada masa akan datang. =ontohnya, jika seseorang guru kecewa dengan perbalahan dengan pelajarnya, guru tersebut mungkin menyedari bahawa punca kekecewaannya itu bukan disebabkan oleh tingkah laku pelajar tetapi harapan yang tidak realistik guru berkenaan. Dengan mengubah standard yang ingin dicapai, guru tersebut akan mendapati bahawa tingkah laku pelajar tidak lagi mengganggunya.

%agi mengatasi masalah tersebut juga, !oleman +-...1 telah menyarankan lima 'aktor atribusi terhadap masalah stress atau burnout. 9aktor- 'aktor tersebut ialah7 a1 ,esedaran ,endiri +sel'-awareness1 b1 Pengawalan ,endiri +sel'-regulation1 c1 (oti4asi ,endiri +sel'-moti4ation1 d1 @mpati e1 ,emahiran Sosial +social skills1 9aktor atribusi pertama iaitu kesedaran kendiri bermaksud kebolehan seseorang guru untuk mengetahui perasaan mereka dalam satu-satu situasi dan keupayaan mereka untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. Seseorang guru yang mempunyai kesedaran kendiri juga mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan mereka mempunyai keyakinan diri yang utuh. Pengawalan kendiri +sel'-regulation1 dimaksudkan sebagai kebolehan mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. !uru yang boleh mengawal diri mereka sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan sementara perasaan negati' mereka. !uru sedemikian juga cepat pulih daripada tekanan emosi. !uru yang mempunyai moti4asi kendiri +sel'-moti4ation1 berupaya menggunakan kehendak diri dalam menggerak dan memandu arah mereka untuk mencapai sesuatu tujuan. (oti4asi kendiri boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiati' dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. 2ndi4idu dengan moti4asi kendiri yang tinggi sentiasa tabah apabila menghadapi masalah atau dalam keadaan kekecewaan yang tinggi. @mpati merupakan 'aktor atribusi yang boleh membantu seseorang mengesan perasaan orang lain. Si'at berempati juga membolehkan seseorang guru melihat atau memahami sudut pandangan orang lain. Si'at ini juga boleh menjadi 'aktor pencetus dan penyubur kemesraan dan keserasian dengan indi4idu dari pelbagai latar belakang. 2ndi4idu yang mempunyai si'at empati boleh menyelami

keperitan, kesusahan, kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara. >ogers +dalam =orey, =orey A =allahan -..01 menyatakan bahawa seseorang yang boleh menunjukkan si'at berempati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain terutama dalam proses membantu seseorang. !uru perlu memiliki sikap ini supaya dengan mudah memahami dan mendekati murid. (urid akan berasa selesa bersama guru dengan adanya kemahiran tersebut. 9aktor atribusi terakhir yang dicadangkan oleh !oleman +-...1 ialah kemahiran bersosial +social skills1. %eliau menyatakan bahawa 'aktor kemahiran bersosial ini membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara e'ekti' dalam perhubungan. (ereka juga mampu menta'sir dengan tepat situasi sosial dan jaringannya selain daripada mahir memujuk dan memimpin. Seseorang guru yang mempunyai kemahiran bersosial yang berkesan juga mampu menjadi pakar runding yang baik disamping berkebolehan menyelesaikan kon'lik bagi mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan dalam bilik darjah. Selain itu hubungan interpersonal yang baik juga perlu bagi guru antaranya berkongsi masalah dengan rakan sekerja, rakan sekerja sentiasa memberi kerjasama dan sentiasa mendapat galakan daripada pentadbir atau pengetua. !uru juga telah dibebankan dengan pelbagai tugasan pentadbiran yang telah menjadi rutin pekerjaan mereka, umpamanya mengisi borang, mengutip yuran, mengemas kini kedatangan pelajar, menyediakan laporan prestasi, menyediakan soalan ujian dan peperiksaan, memberi bimbingan dan pelbagai lagi bagi memajukan pelajarnya. ,yriacou +-.0/1 juga menekankan bahawa stres yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan 'i#ikal serta berupaya melemahkan secara signi'ikan kerjaya guru dan prestasi pelajarnya kerana stress menjejaskan kualiti pengajaran dan komitmen para guru. ,eberkesanan sesuatu pendidikan adalah bergantung kepada pengerak utama sistem ini iaitu guru-guru. Prestasi guru dan komitmen adalah penting bagi seseorang guru untuk membantu anak bangsa dalam memperolehi kejayaan.

,.0

KAEDA- ISLA( DALA( (ENANGANI STRES

2slam merupakan agama yang sempurna. =ara yang terbaik dalam menangani stres ialah dengan mendekatkan diri kepada $llah. Hashim $nang +;<<.1 menyatakan pendidikan dan pengamalan 2slam yang sepenuhnya akan membantu mengatasi masalah stres dikalangan guru. Seorang guru yang beragama 2slam seharusnya memainkan peranannya sebagai agen dakwah dengan melakukan segala perintah di dalam agama 2slam terlebih dahulu. Di dalam ajaran 2slam misalnya, amalan solat yang khusyuk lima waktu sehari semalam sebenarnya merupakan kaedah terbaik untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan sekaligus menangani segala masalah. $llah SB8

ber'irman dalam surah al-(ukminun, ;67 -A; yang bermaksud7 CSesungguhnya berjayalah orang-orang :ang beriman, 2aitu mereka :ang khusyuk Dalam solatnyaC. Perkataan )aflaha* atau berjaya di sini bukan sekadar berjaya di dunia malah berjaya juga di akhirat. (ereka yang beroleh khusyuk dalam solat, akan juga beroleh khusyuk dan ketenangan dalam kehidupan dan minda mereka. (alah seruan a#an juga turut mengaitkan solat dengan kejayaan. (arilah bersolat dan marilah menuju kejayaan. $bu DardaD di dalam kitab al-$sas 'i 8a'sir menyatakan bahawa khusyuk itu ialah pengagungan terhadap 8uhan, keikhlasan dalam perkataan, kesempurnaan dalam keyakinan, memberikan sepenuh perhatian dan tidak berpaling ke kiri dan kanan kerana ia adalah dari syaitan. 9aedah khusyuk ini akan membina jati diri seseorang muslim yang taat dan soleh, yang tenang dan aman jiwanya dan yang ikhlas dalam tindak-tanduk amalnya. ,etenangan jiwa merupakan penawar utama bagi masalah stres. %er#ikir juga merupakan amalan yang mampu menenangkan jiwa dan menghilangkan stres. Dalam hal ini, $llah SB8 memberi jaminan bahawa mereka yang senantiasa mengingati-"ya akan beroleh ketenangan hati. $llah SB8 ber'irman dalam surah al->ad, -67 ;0 yang bermaksud, C+2aitu1 orangp-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan #ikrullahC. ,etahuilah Dengan C#ikrullahC itu, tenang tenteramlah hati manusiaC. $llah SB8 juga ber'irman dalam surah al-%aEarah, ;7-F; yang bermaksud& C(aka ber#ikirlah +ingatlah1 kepada-,u, nescaya $ku akan mengingati kamu sekelianC. $malan membaca, mendengar dan menghayati al-Guran juga mampu menjadi penenang kepada jiwa. Diriwayatkan bahawa >asulullah S$B bersabda yang bermaksud7 C$l-Guran adalah penawar kepada kesakitan mindaC. +Hadis riwayat %ukhari1. >asulullah S$B juga pernah bersabda7 CDidiklah anak-anak kamu atas tiga si'at iaitu7 =intakan nabi mereka, cintakan keluarga nabi dan membaca alGuranC. ?elas di sini berdasarkan pencerahan beberapa amalan di atas, 2slam mempunyai kaedah tersendiri dalam menjaga kesihatan jiwa dan menangani stres. (ereka yang mengalami stres khususnya di kalangan guru seharusnya berusaha mencapai solat yang khusyuk, sentiasa ber#ikir dan menghayati isi kandungan alGuran. $malan-amalan ini terbukti mampu menjadikan diri kita sihat #ahir dan batin.

..0

PENUTUP

Pro'esion perguruan adalah pro'esion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. ,eadaan sedemikian sememangnya mewujudkan stres kepada guru-guru. Pro'esion keguruan dan tugas guru merupakan bidang yang kompleks dan mencabar. !uru bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja pengkeranian dan pentadbiran, menjalankan akti4iti kokurikulum dan juga melibatkan diri secara akti' dalam Persatuan 2bu-%apa dan !uru. Disamping kerjakerja yang dinyatakan, guru juga perlu memastikan tanggung jawab utama iaitu berinteraksi dengan pelajar-pelajar secara 'i#ikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam keadaan yang kodusi'. %oleh dikatakan stres dapat dikawal dengan baik oleh guru sekiranya mereka mementingkan kepada cara-cara untuk menguruskan stres tersebut. Pengurusan stres amat kritikal atau diperlukan oleh guru bagi memastikan mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi segala cabaran dalam pro'esion keguruan dan dunia pendidikan yang mendatang. Hal ini seterusnya akan membantu pemecutan kemajuan bidang pendidikan negara.

disediakan oleh 7 ahmad 'ai# bin (alek Si'ula#an