Anda di halaman 1dari 3

Ikhwanul Muslim dan Tabligh Akan Ke Neraka

Fatwa-Fatwa Para Ulama Salafiyyah Wahabiyyah Terhada !erakan-gerakan Islam" Abdul A#i# bin Abdullah bin $a#% Pertanyaan: Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Hadith Nabi dalam hal perpecahan umat: Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali atu dan eteru nya. Apakah !emaah "abligh #$tentunya terma uk pimpinan mereka eperti %aulana %uhammad &lya dan %aulana %uhammad 'akaria( dengan ke yirikan dan bidaah yang mereka miliki) juga jemaah &kh*anul %u limin #$tentunya terma uk pemimpin be ar mereka +r. ,u u.aradha*i) Ha an al/0anna) Syeikh %uhammad l/1ha2ali) Syeikh 3athi ,akan) +r Abdullah A22am) Syeikh Ahmad ,a in) Syeikh Said Ha*a dan lain/lain( dengan kekelompokan mereka dan ketidaktaatan mereka kepada pemerintah apakah dua kelompok ini terma uk ke dalam kelompok/kelompok yang bina a45 !a*ab: %a uk ke dalam 76 golongan #$yang akan ma uk ke neraka(. +an iapa aja yang menyeli ihi a7idah Ahlu Sunnah *al !amaah maka ma uk kelompok 76 golongan. ,ang dimak ud dengan kata 8umatku9 adalah umat ijabah) yakni umat yang menyambut eruan Allah dan menampakkan diri bah*a mereka mengikuti Nabi . %ereka ada 73 golongan. ,ang elamat adalah yang mengikuti baginda dan i ti7amah di ata agamanya. Sedangkan yang 76 golongan) di antara mereka ada yang ka-ir) ada yang ahli mak iat) ada yang ahli bid9ah) bermacam/macam.5 Pertanyaan: ,akni) dua kelompok ini terma uk dalam 76 golongan itu45 !a*ab: ,a) terma uk dari 76 golongan itu #$Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali atu. %ak udnya %aulana %uhammad &lya ) %aulana %uhammad 'akaria +r. ,u u- .aradha*i) Ha an al/0anna) Syeikh %uhammad al/1ha2ali) Syeikh 3athi ,akan) +r Abdullah A22am) Syeikh Ahmad ,a in) Syeikh Said Ha*a dan lain/lain akan ke neraka( #Sumber: alah atu rakaman pelajaran Al/%unta7a di kota "ha8i-) 6 tahun ebelum kematian 0en 0a2(

Muhammad Nashiruddin Al-Albani "idak benar jika dikatakan bah*a &kh*anul %u limin terma uk Ahlu Sunnah) karena mereka memerangi A /Sunnah.5 #Sumber: :a et 3at*a Para ;lama ekitar !emaah "abligh dan &kh*anul %u limin) tudio %inhaju Sunnah) <iyadh( Muhammad bin Salih Al-&Utsaimin Pertanyaan: Apakah ada na /na dari Al/.uran dan Sunnah Nabi yang memperbolehkan berbilangnya kelompok atau ikh*an4 !a*abnya: +alam Al/.ur=an mahupun A /Sunnah tidak ada e uatu yang membolehkan berbilangnya kelompok/kelompok dan jemaah/jemaah. 0ahkan yang ada) Al/.ur=an maupun A /Sunnah mencela hal itu. Allah ber-irman: Se ungguhnya orang/orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka #terpecah( menjadi beberapa golongan) tidak ada edikitpun tanggung ja*abmu terhadap mereka. Se ungguhnya uru an mereka hanyalah #ter erah( kepada Allah) kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.5 #Al/An9am: >?@( #Sumber: kitab !ama9atun Aahidah la !ama9at oleh Syeikh <abi9( Shalih bin Fau#an Pertanyaan: Apa hukum ke*ujudan kelompok/kelompok eperti !emaah "abligh) &kh*anul %u limin) Hi2but "ahrir dan lain/lain di negeri mu limin ecara umum45 !a*ab: !emaah/jemaah pendatang ini *ajib untuk tidak kita terima #$kalau diterima mak udnya berdo a() :erena mereka ingin menyele*engkan dan memecah/belah kita. %enjadikan yang ini ikut jamaah "abligh) yang ini ikut &kh*anul %u limin) yang ini begini :enapa berpecah eperti ini4 &ni terma uk ku-ur terhadap nikmat Allah. :ita berada di ata atu jamaah dan agama kita jela . :enapa kita menjadikan yang

rendah ebagai ganti yang baik45 #Sumber: buku Al/Aj*ibah Al/%u-idah( Shalih Al-'uhaidan &kh*anul %u limin dan !emaah "abligh bukan terma uk orang/orang yang berada di ata manhaj yang benar. Se ungguhnya eluruh jemaah dengan penamaan/penamaan emacam itu tidak punya andaran pada pendahulu umat ini.5 #Sumber: ka et 3at*a Para ;lama tentang !amaah/jamaah dan Pengaruhnya di Negeri Al/Haramain) Studio %inhaju Sunnah) <iyadh(

Anda mungkin juga menyukai