Anda di halaman 1dari 17

PERMOHONAN TUGAS AKHIR

DIAJUKAN KEPADA

KEPALA STASIUN GEOFISIKA (BMKG) Yogyakarta

Ol ! "

Er#$% Pra&o%o NIM ''()*+*)**,

DAFTAR ISI " ') P r&o!o%a% T-ga. Ak!$r /) Pro0o.al T-ga. Ak!$r 1) 2-rr$3-l-& 4$ta 5) Tra%.k$0 N$la$

JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNI4ERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 64ETERAN6 YOGYAKARTA Jl) S7K '*5 (L$%gkar Utara) 2o%8o%g3at-r9 Yogayakarta

Telp. (0274) 485733, 486188 Fax (0274) 486400

PROPOSAL TUGAS AKHIR


DIAJUKAN KEPADA

K 0ala Sta.$-% G o:$.$ka (BMKG) Yogyakarta

Ol ! "

Er#$% Pra&o%o ''() *+*) **,

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNI4ERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ;4ETERAN; YOGYAKARTA /*''

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk memperole Tu!a" #k ir $i %&'( )o!*akarta "e+a!ai "*arat kelulu"an $i ,ro!ram -tu$i Teknik (eo.i"ika, Fakulta" Teknolo!i &ineral, /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional 23eteran2 )o!*akarta ta un aka$emik 201142012. D$a<-ka% Ol ! " Na&a N$& 5 6r7in ,ramono 5 115.070.008 Fakulta" Teknolo!i &ineral /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional 23eteran2 )o!*akarta.

J-r-.a% 5 ,ro!ram -tu$i Teknik (eo.i"ika

Yogyakarta9 No= &> r /*''

Ma!a.$.#a

Do. % P &>$&>$%g

Er#$% Pra&o%o NIM) ''()*+*)**,

Dr) Ir) H) S-!ar.o%o9 MT NIP) '?@/*?/1)'??**1)'**' M %g ta!-$9 K t-a Progra& St-8$ T k%$k G o:$.$ka

Dr) Ir) H) S-!ar.o%o9 MT NIP) '?@/*?/1)'??**1)'**'

PROPOSAL TUGAS AKHIR #,89'#-9 &6T:D6 (6:&#(16T9' /1T/' &61(6T#;/9 &:D68 -T</'T/< (6:8:(9 ,61)6%#% -/&%6< (6&,# D9#=/'#1 '6,#D# '6,#8# -T#-9/1 (6:F9-9'# (%&'() ):()#'#<T#

I) PENDAHULUAN -e"uai $en!an kurikulum *an! a$a $i ,ro!ram -tu$i Teknik (eeo.i"ika Fakulta" Teknolo!i &ineral /,1 >3eteran2 )o!*akarta T#. 201142012 "etiap ma a"i"7a $alam men?apai !elar ke"arjanaan pro!ram pen$i$ikan -trata 1 (-1) terle+i $a ulu aru" melak"anakan Tu!a" $en!an topik *an! "e"uai $en!an teori ketika $i$apat $alam +an!ku kulia "erta aplika"in*a $i lapan!an kerja. II) LATAR BELAKANG 9nterak"i antara ma a"i"7a $an peru"a aan $apat +erman.aat +a!i ke$ua +ela pi ak. ma a"i"7a $apat men!eta ui "trate!i $an meto$e *an! $iterapkan $alam lin!kun!an peru"a aan k u"u"n*a $i %&'( )o!*akarta , "e$an!kan pi ak peru"a aan $apat pula men!eta ui pemikiran, kon"ep *an! tela $ipelajari ole ma a"i"7a untuk kelan?aran ke!iatan peru"a aan $ima"a *an! akan $atan!. &eto$e (eoma!netik merupakan "ala "atu meto$e !eo.i"ika ek"plora"i *an! $apat $i!unakan untuk "ur0e* pen$a uluan $alam ek"plora"i min*ak +umi, pana" +umi, +atuan mineral, maupun untuk keperluan pemantauan (monitorin!) !unun!api $an men!eta ui "truktur !eolo!i.

III) MAKSUD DAN TUJUAN III)' Mak.-8 &ak"u$ $ari pelak"anaan Tu!a" #k ir ini a$ala a!ar ma a"i"i7a $apat men!eta ui $an +elajar ta ap @ ta ap aku"i"i $ata, pen!ola an $ata "erta interpreta"i $ari $ata ma!netik $i lapan!an "e+enarn*a "e in!!a teori @ teori $alam perkulia an $apat $iterapkan $i peru"a aan $en!an +aik. Tu!a" #k ir $ilakukan a!ar ma a"i"7a $apat meli at $an men!eta ui aplika"i ilmu (eo.i"ika *an! +er+a"i" .i"ika $an !eolo!i pa$a lapan!an kerja, "elain itu ma a"i"7a $apat men!enal alat @ alat *an! $iper!unakan $alam pen!am+ilan $ata $an pen!ola an $ata (eo.i"ika *an! $ipakai $alam peru"a aan $an pa$a ak irn*a ma a"i"7a $apat men!korela"ikan a"il $ari pen!amatan alat ter"e+ut $en!an anali"a ma a"i"7a +er$a"arkan teori *an! $i$apat $ari +an!ku kulia . :le "e+a+ itu kami +er arap memiliki ke"empatan untuk $apat melak"anakan Tu!a" #k ir $i %&'( )o!*akarta. III)/ T-<-a%

T-<-a% &a!a.$.#a & lak.a%aka% T-ga. Ak!$r 8$ BMKG Yogyakarta ya$t- " 1) &enerapkan antara teori $an praktek meto$e !eo.i"ika $alam $unia kerja. 2) &enam+a 7a7a"an "erta pen!alaman +a!i ma a"i"7a teknik !eo.i"ika. 3) &emenu i "*arat utama untuk kelulu"an pa$a ,ro!ram -tu$i Teknik (eo.i"ika Fakulta" Teknolo!i &ineral /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional >3eteran2 )o!*akarta. I4) TOPIK TUGAS AKHIR Topik tu!a" ak ir $i arapkan "e"uai $en!an +i$an! ilmu *an! $itekuni *aitu 5 1) #plika"i &eto$e (eoma!netik untuk men!eta ui mo$el "truktur !eolo!i pen*e+a+ "um+er !empa atau $apat men*e"uaikan $en!an alternati. topik *an! $iajukan %&'( )o!*akarta $en!an mempertim+an!kan e.ekti.ita", e.i"ien"i, $an keter"e$iaan $ataA$ata *an! a$a pa$a %&'( )o!*akarta.

4) LOKASI TUGAS AKHIR 8oka"i tu!a" ak ir ren?anan*a akan $ilak"anakan pa$a "ala "atu peru"a aan *an! +er!erak pa$a +i$an! &eteorolo!i, 'limatolo!i $an (eo.i"ika *aitu 5 6 BMKG Yogyakarta 6 4I) DASAR TEORI 4I)') M to8 G o&ag% t$k &eto$e (eoma!netik merupakan "ala "atu meto$e !eo.i"ika *an! meman.aatkan "i.at kema!netan +atuan.%umi *an! $apat $ipan$an! "e+a!ai $ipole (kutu+ utara $an "elatan ma!netik) mempun*ai me$an ma!net *an! ti$ak kon"tan,artin*a +e"ar me$an ma!net ter"e+ut +eru+a ter a$ap 7aktu. al ini terja$i karena a$an*a pem+alikan kutu+ ma!netik +umi.pa$a 7aktu tertentu kutu+ po"iti. +eru+a menja$i kutu+ ne!ati. pa$a "aat peru+a an kutu+ @kutu+ ter"e+ut $alam "elan! 7aktu tertentu aru" melalui kon$i"i netral. ,a$a umumn*a peta anomali me$an ma!netik untuk !eo.i"ika terapan +ia"an*a me$an total atau me$an 0ertikal +er"i.at a!ak komplek". 3aria"i me$an le+i tak menentu $an terlokali"ir "e+a!ai aki+at $ari me$an ma!netik $ipole *an! merupakan +e"aran 0ektor. ,eta anomali ma!netik menunjukkan "ejumla +e"ar anomali re"i$u *an! merupakan a"il 0aria"i *an! +e"ar +a!ian mineral ma!netik *an! terkan$un! $alam +atuan $ekat permukaan. -e+a!ai aki+at $ari alA al ter"e+ut $i ata", maka interpreta"i *an! tepat $alam meto$e !eoma!netik relati. le+i "ulit ,en!ertian umum me$an ma!net +umi a$ala me$an atau $aera $imana $apat $i$etek"i $i"tri+u"i !a*a ma!net (%<::'6, 1B66, C ampman $an %arttel", 1B40). ,a$a ta un 183B (au"" pertama kali melakukan anali"a armonik $ari me$an ma!net +umi untuk men!amati "i.atA"i.atn*a. #nali"a "elanjutn*a *an! $ilakukan ole men!a?u pa$a ke"impulan umum *an! $i+uat ole (au"" *aitu 5 a. 9nten"ita" me$an ma!net +umi ampir "eluru n*a $ari $alam +umi +. &e$an *an! teramati $i permukaan +umi $apat $i$ekati $en!an per"amaan armonik *an! pertama +er u+un!an $en!an poten"ial $ua kutu+ $i pu"at para a li

+umi. Dua kutu+ (au"" ini mempun*ai kemirin!an (men*impan!) kiraAkira 11,50 ter a$ap "um+u !eo!ra.i". 'omponen me$an ma!net *an! +era"al $ari $alam me$an +umi merupakan e.ek *an! tim+ul karena "i.at inti +umi *an! ?air memun!kinkan a$an*a !erak relati. antara kulit +umi $en!an inti +umi *an! "erin! $i"e+ut $en!an e.ek $*namo. 3aria"i me$an ma!net *an! an*a +e+erapa per"en $ari ar!an*a *an! tim+ul ole aliran aru" $i iono".er *an! men! a"ilkan me$an ma!net, $en!an $emikian in$uk"i aru" li"trik alam men!uran!i komponen ori"ontal *an! ter!antun! pa$a "i.at keli"trikan kerak $an mantel +umi (%rooke, 1B66). #ru" iono".er pa$a prin"ipn*a +era"al $ari 5 1. 2. Fluktua"i arian "inar mata ari $an pa"an! "urut +ulan *an! akti0ita" mata ari, aliran *$ro!en $ari mata ari men*e+a+kan +er!erakn*a elektron +e+a". 3aria"i me$an luar *an! $i a"ilkan ole partikel terioni"a"i *an! +era"al $ari emi"i !a" (:x.or$, 1B65D #ka"o.u $an C ampman, 1B61). 4I)') ') Gaya Mag% t$k Dalam kema!netan $ikenal $ua jeni" muatan, *aitu muatan po"iti. $an muatan ne!ati.. 'e$ua muatan ini memenu i ukum Coloum+. &uatan atau kutu+ *an! +erla7anan jeni" akan tarik menarik "e$an!kan muatan *an! "ejeni" akan tolak menolak $en!an !a*a F. Da"ar $ari meto$e ma!netik a$ala !a*a Coloum+ antara $ua kutu+ ma!netik m1 $an m2 *an! terpi"a "ejau r $alam +entuk
F= m1m2 E r r 2

$ita an $*namo iono".er $an aki+atn*a men!an!!u me$an ma!net +umi

(1)

$en!an F a$ala permea+ilita" ma!netik. -e+a!ai ?atatan permea+ilita" ma!netik $i $alam ruan! ampa a$ala 4 x 10A7 7 4 #.m. F a$ala !a*a Coloum+ (1), m1 $an m2 kuat kutu+ ma!net (#4m) $an r a$ala jarak ke$ua kutu+ (m).

4I)') /) K-at M 8a% Mag% t 'uat me$an ma!net a$ala +e"arn*a me$an ma!net pa$a "uatu titik $alam ruan! *an! tim+ul "e+a!ai aki+at $ari "e+ua kutu+ m *an! +era$a "ejau r $ari titik ter"e+ut. 'uat me$an ; $i$e.ini"ikan !a*a per"atuan kutu+ ma!net, $apat $ituli" "e+a!ai
H = F m E = 12 r m2 r

(2)

4I)') 1) S-. 0t$>$l$ta. K &ag% ta% Tin!kat "uatu +en$a ma!netik untuk mampu $ima!neti"a"i $itentukan ole "u"epti+ilita" kema!netan atau k *an! $ituli" "e+a!ai 5
I = kH

(3) %e"aran *an! ti$ak +er$imen"i ini merupakan parameter $a"ar *an! $i!unakan $alam meto$e ma!netik. ;ar!a k pa$a +atuan "emakin +e"ar apa+ila $alam +atuan ter"e+ut +an*ak $ijumpai mineralAmineral *an! +eri"i.at man!etik. Faktor *an! mempen!aru i ar!a "up"epti+ilita" +atuan a$ala 1. =eni" +atuan 2. 'ompo"i"i +atuan %er$a"arkan ar!a kerentanan ma!net -up"epti+ilita" +a an *aitu 1. Diama!netik, *aitu mempun*ai ar!a "u"epti+ilita" ne!ati. $an ke?il. 2. ,arama!netik, *aitu mempun*ai ar!a "u"epti+ilita" po"iti. $a ke?il. 3. Ferroma!netik, *aitu mempun*ai ar!a "u"epti+ilita" +e"ar.

4I)') 5) Ko&0o% %AKo&0o% % M 8a% Mag% t B-&$ 'omponen me$an ma!net +umi +ia"a $i"e+ut elemen me$an ma!net +umi, mempun*ai ti!a ara komponen ke ara 1. utama *aitu komponen ara utara, komponen ara timur $an +a7a . ,a$a koor$inat karte"ian keti!a komponen ter"e+ut "u$ut utara ma!net +umi $en!an komponen

$in*atakan G, ), H. 6lemenAelemen i"in*a a$ala 5 Deklinasi (D) a$ala $an utara !eo!ra.i"). 2. Inklinasi (I) a$ala "u$ut antara me$an ma!net total $en!an +i$an! ori"ontal *an! $i itun! $ari ori"ontal menuju ke +i$an! 0ertikal ke +a7a ("u$ut antara +i$an! oriIontal $an 0ektor me$an total). 3. pa$a ara 4. Intensitas horisontal (H) a$ala ma!nitu$o $ari me$an ma!net total ori"ontal Medan magnet total a$ala ma!nitu$o $ari me$an 0ektor ma!net total Di+e+erapa literatur $eklina"i $i"e+ut ju!a 0aria"i arian kompa" $an inklina"i $i"e+ut $ip. %i$an! 0ertikal *an! +erimpit $en!an ara $ari me$an ma!net $i"e+ut meri$ian ma!net. ;u+un!an antara komponenAkomponen me$an ma!net ter"e+ut a$ala ori"ontal *an! $i itun! $ari utara menuju timur ("u$ut antara utara !eoma!neti?

(am+ar 1. 6lemen ma!netik +umi

4I)') () M 8a% Mag% t Uta&a &e$an ma!net utama $apat $i$e.ini"ikan "e+a!ai me$an rataArata a"il pen!ukuran $alam jan!ka 7aktu *an! ?ukup lama men?akup $aera $en!an lua" le+i $ari 104 km2. ,ro"e" rataArata ini ti$ak men! ilan!kan +e+erapa me$an perio$ik *an! +era"al $ari luar $emikian ju!a "pektrum panjan! !elom+an! $ari me$an ma!net utama $an me$an ma!net lokal (%rooke, 1B66). 4I)') @) M 8a% Mag% t LokalBa%o&al$ &e$an ma!net lokal "erin! ju!a $i"e+ut me$an ma!net anomali (crustal field). &e$an ma!net ini $i a"ilkan ole +atuan *an! men!an$un! mineral +erma!net "eperti ma!netik (Fe7S8), titanoma!netik (Fe2Ti
!

) $an lainAlain *an! +era$a $i kerak +umi..

-e?ara !ari" +e"ar anomali ini $i"e+a+kan ole me$an ma!netik remanen $an me$an ma!net in$uk"i. &e$an ma!net remanen mempun*ai peranan *n! +e"ar pa$a ma!neti"a"i +atuan *aitu pa$a +e"ar $an ara me$an ma!netn*a "erta "an!at rumit $iamati karena +erkaitan $en!an peri"ti7a kema!netan *an! $ialami "e+elumn*a. -i"a kema!netan merupakan aki+at $ari ma!neti"a"i me$an utama. #nomali *an! $iperole $ari "ur0ei merupakan a"il !a+un!an $ari ke$uan*a, +ila ara me$an ma!net remanen "ama $en!an ara me$an ma!net in$uk"i maka anomalin*a +ertam+a +e"ar, $emikian pula "e+alikn*a . $alam "ur0ei ma!netik, e.ek me$an remanen akan $ia+aikan apa+ila anomali me$an ma!net kuran! $ari 25J me$an ma!net +umi. i a$ala inklina"i $an K a$ala $eklina"i ter a$ap "um+u *.

(am+ar 2. &e$an ma!net anomali (Tel.or$, 1B78)

4I)') +) M 8a% Mag% t L-ar ,en!aru me$an luar +era"al $ari pen!aru luar +umi .(akti.ita" mata ari,+a$ai ma!netik) *an! merupakan a"il ioni"a"i $i atmo".er *an! $itim+ulkan ole "inar ultra0iolet $ari mata ari. 'arena "um+er me$an luar ini +er u+un!an $en!an aru" li"trik *an! men!alir $alam lapi"an terioni"a"i $i atmo".er, maka peru+a an me$an ini ter a$ap 7aktu jau le+i ?epat. %e+erapa "um+er me$an luar antara lain 5 1. ,eru+a an kon$ukti0ita" li"trik lapi"an atmo".er 2. 3aria"i arian $en!an perio$e 24 jam *an! +er u+un!an $en!an pa"an "urut mata ari. 3. 3aria"i arian $en!an perio$e 25 jam *an! +er u+un!an $en!an pa"an! "urut +ulan. 4. %a$ai &a!netik *an! +er"i.at a?ak.

4II) METODE PENELITIAN

(am+ar 3. Dia!ram alir penelitian

4II)' P %g-&0-la% Data ,en!umpulan $ata untuk meto$e !eoma!netik $i$apat "e"uai kea$aan lapan!an +er$a"arkan in.orma"i !eolo!i. -ur0e* pemetaan +a7a permukaan $ilakukan $en!an men!!unakan meto$e !eoma!netik $en!an kon.i!ura"i +a"e ro0er ataupun loopin! ter!antun! peru"a aan. ,a$a pen!umpulan $ata ter"e+ut $i"e"uaikan $en!an $ata @ $ata *an! ter"e$ia pa$a peru"a aan %&'( )o!*akarta. 4II)/ P %gola!a% Data ,en!ola an $ata untuk meto$e !eoma!netik $ilakukan "etela $i$apat $ata @ $ata *an! men$ukun!. ,enerapan $alam pen!ola an $ata meto$e !eoma!netik akan men!!unakan .ilter re$uk"i ke kutu+, al ini $i!unakan untuk memperkuat po"i"i tar!et anomali . ,a$a pen!ola an $ata ter"er+ut $i"e"uaikan $en!an ter"e$ian*a pro!ram atau "o.t7are *an! ter$apat pa$a %&'( )o!*akarta. 4II)1 I%t r0r ta.$ ,ena."iran $ata $ilakukan "e?ara kualitati. maupun kuantitati.. /ntuk pena."iran "e?ara kualitati. pa$a meto$e !eoma!netik, anali"i" $ilakukan pa$a anomali me$an ma!net *an! tela $i .ilter re$uk"i ke kutu+, "etala $i$apatkan pena."iran $ata $ari $ata !eoma!netik kemu$ian $ilakukan pemo$elan 2 Dimen"i untuk men!eta ui pola "truktur !eolo!i *an! terja$i $i $aera penelitian. 4III) 7AKTU PENELITIAN Laktu pelak"anaan Tu!a" #k ir ini $i ren?anakan pa$a tan!!al 27 Fe+ruari 2012 "etela $i "e"uaikan $en!an ja$7al aka$emik (kulia ) atau pa$a 7aktu lain *an! tela $itentukan ole %&'( )o!*akarta.

<en?ana kerja *an! $i u"ulkan 5

J %$. K g$ata%
-tu$i 8iteratur ,en!umpulan Data ,en!ola an Data #nali"i" Data $an Di"ku"i 60alua"i

M$%ggk ' k / k 1 k 5 k (

C) PEMBIMBING &a a"i"7a "an!at memerlukan pem+im+in! $alam melak"anakan Tu!a" #k ir $emi ke"empurnaan *an! $ikerjakan maka $ari itu pem+im+in! $i lapan!an $i arapkan $apat $i"e$iakan ole peru"a aan "e$an!kan untuk pem+im+in! $i kampu" $ari "ala "atu "ta. pen!ajar pa$a ,ro!ram -tu$i Teknik (eo.i"ika /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional M 3eteran M )o!*akarta. CI) PENUTUP Di+erikann*a ke"empatan kepa$a kami untuk melakukan Tu!a" #k ir $i peru"a aan %&'( )o!*akarta $i arapkan $apat mem+uka 7a7a"an ma a"i"7a pa$a +i$an! !eo.i"ika *an! $ipakai $alam $unia peru"a aan "erta men!enalkan $an men$ekatkan ma a"i"7a pa$a lin!kun!an kerja *an! "e+enarn*a. 'e"empatan *an! $i+erikan ole pi ak peru"a aan $alam al ini %&'( )o!*akarta, tentun*a akan kami man.aatkan "emak"imal mun!kin *an! a"iln*a akan $i"u"un $alam +entuk laporan a"il penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

(rant, F- Le"t. 1B65. Inter"retation Theor# In a""lied $eo"h#sics% &?(ra7 ;ill Cooporation 8a+oratorium (eo.i"ika. 2004. &a"oran 'orksho" $eofisika 2((!. )o!*akarta 5 /ni0er"ita" (aja &a$a. -ta.. ,en!anjar $an #"i"ten (eoma!netik.200B. )uku *anduan *raktikum $eomagnetik. )o!*akarta5 85a+oratorium (eo.i"ika 6k"plora"i /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional M3eteran2 . L.&. Tel.or$, 8.,. (el$art, <.6. - eri.., D. #, 'e*", 1B7B, +""lied $eo"h#sics% ,am-ridge .ni/ersit# *ress.

2URI22ULUM 4ITAE
1ama 8en!kap 1ama ,an!!ilan Tempat N Tan!!al 8a ir 'e+an!"aan #!ama =eni" 'elamin Tin!!i4 %erat +a$an (olon!an $ara 6Amail Telep one4;p ,ekerjaan -tatu" #lamat :ran! Tua #lamat $i )o!*akarta 1ama #*a kan$un! 1ama 9+u kan$un! ;o+i P %8$8$ka% For&al 1BB5A1BB7 2002A2004 2004A 2007 2007A "ampai "ekaran! 5 -D 1e!eri 'a$i"ono 1, -leman, )o!*akarta 5 -&, 1e!eri 1 Tempel, -leman, )o!*akarta 5 -&' 1 3 (-T& 2) )o!*akarta, 'ota )o!*akarta, )o!*akarta 5 /,1 > 3eteran> )o!*akarta juru"an Teknik (eo.i"ika 6k"plora"i 5 6r7in ,ramono 5 6r7in 5 -leman, 1B #!u"tu" 1B88 5 9n$one"ia 5 9"lam 5 8akiAlaki 5 168 ?m 4 50 k! 5% 5 er7inpramonoO*a oo.?om 5 085.72B.312.3B3 5 &a a"i"7a 5 %elum &enika 5 'a$ilu7i , &ar!orejo, Tempel, -leman, )o!*akarta 5 'a$ilu7i , &ar!orejo, Tempel, -leman, )o!*akarta 5 ;.-upa$ji*ono 5 1*.'u"mi*ati 5 %ro7"in! internet , &em+a?a *an! menarik .

P %gala&a% La0a%ga% &aret 2008 1o0em+er 2008 De"em+er 2008 #pril 200B &ei 200B De"em+er 200B De"em+er 200B 5 6k"kru"i ,etrolo!i $i $aera kulon pro!o, $aera 9"time7a )o!*akarta 5 6k"kru"i (eomor.olo!i $i $aera !unun!ki$ul. Daera 9"time7a )o!*akarta. 5 6k"kru"i (eoli"trik $i ?an$i plao"an, $aera klaten, =a7a Ten!a . 5 6k"kru"i ma!netik $i ?an$i plao"an $aera klaten, =a7a Ten!a 5 'ulia 8apan!an (eolo!i $i $aera %a*at, ,er+ukitan =i7o $an "ekitarn*a, 'a+upaten 'laten, ,ropin"i =a7a Ten!a . 5 6"kru"i -ei"mik <e.rak"i $i alaman +elakan! kampu" /ni0er"ita" ,em+an!unan 1a"ional MM3eteran> )o!*akarta. 5 6"kru"i 6lektroma!netik $i Can$i ,lao"an, $aera 'laten, =a7a ten!a . P %gala&a% Orga%$.a.$ " A A A A A A ,en!uru" &a"a :rienta"i -i"7a -&' 3 )o!*akarta perio$e 200542006 ,en!uru" ( uma") 'ompeti"i %an$ "eAke?amatan perio$e 2008 ,en!uru" De7an #m+alan ,ramuka -&' 3 )k perio$e 2006 ,en!uru" ;impunan ma a"i"7a juru"an Teknik (eo.i"ika (;&(F) /,1 23eteran2 )o!*akarta, 200B42010 $i0i"i a$0oka"i. #""i"ten 8a+ Teknik (eo.i"ika (&eto$e (eoma!netik) /,1 23eteran2 )o!*akarta perio$e 2010 4 2011. #""i"ten 'ulia 8apan!an 99 (eo.i"ika (&eto$e -el. ,otential) %a*at, 'laten, =a7a Ten!a 2011.

Anda mungkin juga menyukai