Anda di halaman 1dari 14

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN ENAM

NAMA : ..............................................
2014

TARIKH : ........ JAN

Bahagian ini mengandungi 25 soalan. Tulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.
1.

Aishah menjalankan penyiasatan menggunakan dua adunan yang sama. Adunan B


telah ditambahkan satu sudu teh serbuk yis. Saiz adunan selepas 2 jam diperhatikan.

Adunan A

Adunan B

Rajah 1

a) Nyatakan satu pemerhatian terhadap adunan itu selepas 2 jam.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

b) Berikan satu sebab (inferens) tentang pemerhatian terhadap adunan B.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

c) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasikan) dalam penyiasatan


ini.
....................................................................................................................................

d) Nyatakan apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam


penyiasatan ini.
....................................................................................................................................
UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

e) Apakah kesimpulan bagi penyiasatan di atas?


....................................................................................................................................

(5 markah)

2.

Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Meng Lim terhadap litar
elektrik Q. Dia menutup suis dan memerhatikan kecerahan mentol. Selepas itu, dia
mengulangi penyiasatan itu dengan menggunakan bilangan mentol.

Litar elektrik Q

Rajah 2

Jadual 1 menunjukkan pemerhatian penyiasatannya.


Bilangan mentol
Kecerahan mentol

3
malap

2
cerah

1
sangat cerah

Jadual 1

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

a) Nyatakan satu hubungan antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

b) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.


....................................................................................................................................

c) Ramalkan kecerahan mentol jika terdapat 4 mentol dalam litar elektrik Q.


....................................................................................................................................
Kecerahan mentol juga dipengaruhi oleh bilangan sel kering.

d) Nyatakan satu hubungan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol
berdasarkan pernyataan di atas.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

e) Apakah kesimpulan bagi penyiasatan di atas?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(5 markah)

3.

Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid


tentang keadaan dua cawan yang berlainan jenis.

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

Cawan kertas

Cawan Plastik

Rajah 3

Jadual 2 menunjukkan pemerhatian mereka.


Jenis Cawan
Keadaan Cawan

Plastik
kekal sama

Kertas
meleper

Jadual 2

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

b) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan


ini.
....................................................................................................................................
c) Ramalkan pemerhatian jika kumpulan murid lain menjalankan penyiasatan itu
dengan menggunakan cawan yang diperbuat daripada kaca.
....................................................................................................................................

d) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.


UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

....................................................................................................................................

e) Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(5 markah)

4.

Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid. Dia
menggunakan penunu Bunsen untuk memanaskan air laut. Dia mencatatkan
ketinggian cecair P setiap 2 minit.

Tabung uji B
Tabung uji A

Ais
Air laut
Cecair P

Penunu Bunsen

Jadual 3 menunjukkan keputusan penyiasatan itu.


Masa untuk memanaskan air laut (minit)
Ketinggian cecair P (mm)
UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

2
3

4
8

6
16

8
20

10
20
5

Jadual 3
a) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.
....................................................................................................................................

b) Nyatakan apa yang


penyiasatan ini.

diperhatikan

(pembolehubah

bergerakbalas)

dalam

....................................................................................................................................

c) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini.


....................................................................................................................................

d) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan ketinggian cecair P selepas 8 minit.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(4 markah)

5.

Jadual 4 menunjukkan tempoh masa dan suhu air apabila dipanaskan.

Masa (minit)
Suhu air (C)

2
55

4
60

6
65

8
70

10
75

12
80

14
85

Jadual 4

a) Apakah corak perubahan suhu air?


...................................................................................................................................

b) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan di (a).


UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

....................................................................................................................................

c) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


....................................................................................................................................

d) Nyatakan satu hubungan antara masa dengan suhu air.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(4 markah)

6.

Rajah 5 menunjukkan 200 ml air yang dituang ke dalam bekas P, Q, R, dan S yang
berlainan luas permukaan terdedah oleh sekumpulan murid. Kemudian, mereka
meletakkan bekas-bekas tersebut di bawah Matahari selama 30 minit. Isi padu air
yang tinggal di dalam bekas diperhatikan.

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

Rajah 5

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

b) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan


ini.
....................................................................................................................................

c) Ramalkan bekas yang mana mengandungi isi padu air yang paling sedikit selepas
30 minit.
......................................................................................................................

d) Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan jawapan di (c).


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(4 markah)

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

7.

Seorang murid meletakkan dua cawan logam P dan Q yang berlainan luas permukaan
terdedah yang diisi dengan air di atas meja. Selepas 3 jam, dia mencatatkan
keputusan dalam Jadual 5.

Cawan

Isi padu asal air (ml)

Isi padu air selepas 3 jam (ml)

100

70

100

50

Jadual 5

a) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.


....................................................................................................................................

b) Nyatakan satu pemerhatian terhadap isi padu air di dalam cawan logam P dan Q
selepas 3 jam.
....................................................................................................................................

c) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


....................................................................................................................................

d) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan


ini.
....................................................................................................................................

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

(4 markah)

8.

Rajah 6 menunjukkan dua buah objek kayu yang sama, P dan Q yang digunakan oleh
seorang murid untuk menyiasat tentang kestabilan objek.
Objek P

Objek Q

Q
P

Rajah 6

a)

Ramalkan objek kayu yang mana lebih stabil.


....................................................................................................................................

b) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)


....................................................................................................................................

c) Nyatakan apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas)


....................................................................................................................................

d) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)


....................................................................................................................................

Pusat graviti juga mempengaruhi kestabilan objek kayu.


UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

10

e) Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan hubungan antara apa yang diubah


dengan apa yang diperhatikan dalam penyiasatan ini.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(4 markah)

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

11

9.

Sekumpulan penyelidik telah menyiasat indeks pencemaran di sebatang sungai di


Bandar R selama empat bulan berturut-turut. Graf di bawah menunjukkan keputusan
penyiasatan.
Indeks Pencemaran Sungai (mata)

50 *
40 -

30 -

20 -

10 0

l
Januari

Februari

Mac

April

Bulan

a) Apakah corak perubahan indeks pencemaran sungai pada empat bulan itu?
.............................................................................................................................

b) Ramalkan indeks pencemaran sungai pada bulan Mei.


.............................................................................................................................

c) Nyatakan hubungan antara bulan dengan indeks pencemaran sungai itu.


.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

12

d) Beri satu sebab (inferens) tentang perubahan indeks pencemaran sungai itu.
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................

(4 markah)

10.

Rajah 7 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Zain ke atas dua jenis
bahan iaitu jus lemon dan jus peria. Perubahan warna pada kertas litmus diperhatikan.

Jus Lemon

Jus Peria
kerta
s
litmus
biru

kertas
litmus
merah

jadi merah

kerta
s
litmus
biru

kertas
litmus
merah

jadi biru

Rajah 7

a) Apakah tujuan penyiasatan itu?


.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

13

b) Nyatakan satu pemerhatian terhadap perubahan kertas litmus selepas dicelupkan


ke dalam jus lemon.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

c) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan di (a).


.............................................................................................................................

d) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.


.............................................................................................................................

e) Nyatakan

apa

yang

diperhatikan

(pembolehubah

bergerakbalas)

dalam

penyiasatan ini.
..............................................................................................................................

(5 markah)

UJIAN DIAGNOSTIK SAINS TAHUN 6

14