Anda di halaman 1dari 6

Peringatan:

Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 4 sebelum atau pada 11 Mac 2014 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A4 (RJ).

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF


REFLEKSI DIRI - T1A4 (RJ) Syukur Alhamdulillah, akhirnya dengan berkat usaha dan limpah kurnia Ilahi, dapatlah saya menyiapkan tugasan Pendidikan Inklusif ini untuk aktiviti terakhir walau terpaksa berhempas pulas dengan tugas hakiki mengajar dan tugasan yang lain. Kekangan masa walaupun amat memusuhi saya namun dapat juga saya atasi dengan terteranya refleksi diri hasil nukilan pengalaman saya sepanjang melalui proses pelaksanaan modul pendidikan inklusif ini. Pada awalnya menerima tugasan ini melalui epic menyukarkan proses pemahaman saya terhadap tugasan yang diberikan. Ini adalah kerana modul pendidikan inklusif tersebut merupakan perkara baharu yang saya maklumi. Sebelum ini, saya agak kurang mengetahui tentang pendidikan inklusif melainkan pendidikan pemulihan khas, program pendidikan khas atau pemulihan biasa yang kini telah biasa dilaksanakan dalam pendidikan di sekolah. ugasan pendidikan inklusif ini sememangnya mencabar kebolehan saya untuk melaksanakannya lantaran pengetahuan kendiri yang amat cetek mengenainya. !alau bagaimanapun, dengan kecanggihan teknologi "aman kini telah membantu saya untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang berkaitan dengan tugasan tersebut. #i sekolah saya tidak menjalankan kelas pendidikan inklusif kecuali kelas pemulihan biasa sahaja. Sepanjang pengalaman saya mengajar di sekolah ini, belum lagi terdapat pelajar yang boleh dikategorikan mengikut prasyarat pendidikan inklusif tersebut. Kebanyakan masalah pelajar yang dikenalpasti hanyalah bermasalah pembelajaran sahaja dan ditangani dengan menghantar mereka ke kelas pemulihan biasa setelah dikesan kelemahan pembelajaran pelajar tersebut. Pelajar tersebut akan berada dalam kelas pemulihan biasa sehinggalah mereka telah mencapai tahap pembelajaran yang dikehendaki dan kembali kepada kelas pembelajaran biasa. $angkah pertama melaksanakan tugasan ini ialah dengan mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang pendidikan inklusif. Setelah melayari beberapa laman web yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, akhirnya saya telah memahami konsep pendidikan inklusif itu sebenarnya. Pendidikan Inklusif bertujuan untuk mengenalpasti pelajar berkeperluan khas dalam sekolah aliran perdana tanpa mengubahsuai sistem pendidikan sedia ada. Program Pendidikan Inklusif ini adalah khas untuk golongan pelajar berkeperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa belajar bersama%sama
SARSIFARILA BINTI USIN ( 2

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF


dengan murid%murid biasa. Pendidikan inklusif merangkumi pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dalam aspek tertentu dan pelajar berkeperluan khas. &enyelami konsep pendidikan inklusif telah membantu saya untuk melaksanakan tugasan ini terutamanya dalam mengolah instrumen pengesanan pelajar bermasalah pembelajaran yang merupakan satu tugasan yang begitu mencabar. 'amun begitu, segala kesukaran yang dihadapi telah berjaya diatasi dengan bantuan rakan seperjuangan dan maklumat%maklumat daripada forum selain daripada dapatan dari laman web. &endalami ilmu pendidikan inklusif telah membantu saya untuk membe"akan masalah pembelajaran murid dari aspek murid berkeperluan khas tetapi bukan murid pendidikan khas. &erujuk Pendidikan Inklusif, murid cacat anggota adalah bukan murid berkeperluan khas tetapi murid berpendidikan khas. Selagi murid itu masih mempunyai keupayaan kognitif dan deria yang normal mereka perlu belajar bersama rakan sebaya normal yang lain dalam kelas aliran perdana. &anakala bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran (kognitif), agensi yang akan menyediakan pendidikan untuk mereka adalah *abatan Kebajikan &asyarakat (KP!K&). &urid yang mengalami masalah fi"ikal pula akan belajar setara dengan murid normal lain dalam kelas pembelajaran biasa. *elaslah, dalam Pendidikan Inklusif mengutamakan masalah pembelajaran murid berkeperluan khas bukannya masalah pembelajaran berpendidikan khas. &urid berkeperluan khas yang bermasalah pembelajaran diberi sesi pembelajaran yang berbe"a tetapi berada dalam kelas aliran biasa berbanding murid berpendidikan khas akan melalui proses pembelajaran yang amat berbe"a. +leh itu, berbekalkan pengetahuan yang ada dalam pendidikan inklusif telah membantu saya untuk menyediakan instrumen pengesanan murid bermasalah pembelajaran dalam kategori murid berkeperluan khas (&,K). &elalui langkah aktiviti kedua iaitu menghasilkan satu set instrumen pengesanan murid bermasalah pembelajaran, sememangnya satu tugasan yang begitu menguji kewibawaan saya sebagai seorang guru. anpa adanya pengalaman meluas dalam menghadapi masalah pembelajaran murid mengikut kategori pendidikan inklusif ini, menyebabkan saya mengambil masa yang lama untuk menghasilkan set instrumen seperti yang dikehendaki. $a"imnya, jika terdapat murid dalam sesebuah kelas itu mengalami
SARSIFARILA BINTI USIN ( 3

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF


masalah pembelajaran, mereka akan dihantar ke kelas pemulihan biasa. #i situlah masalah pembelajaran murid tersebut akan diperbaiki melalui sesi pembelajaran standard kelas pemulihan oleh guru pemulihan yang dilantik khas oleh pihak kementerian. #alam usaha saya menghasilkan set instrumen pengesanan murid bermasalah pembelajaran, saya telah menggunakan contoh set instrumen program $I'-S sebagai panduan. Selain itu, terdapat juga maklumat dan borang%borang berkaitan dalam program $I'-S tersebut yang amat sesuai digunakan untuk melakukan proses pengesanan tersebut. +leh itu, saya telah memudahkan sedikit tugasan saya dengan menggunakan borang tersebut dalam pengesanan murid bermasalah pembelajaran di sekolah saya seperti borang maklumat diri murid dan borang senarai semak. .anya beberapa penambahbaikan dan perubahan yang saya buat mengikut kesesuaian dan ketetapan pengesanan murid bagi sekolah saya. &anakala bagi penyediaan set instrumen pengesanan pula, saya buat dengan berpandukan contoh ujian saringan $I'-S yang telah dilaksanakan di sekolah. Isi pengesanan murid bermasalah pembelajaran yang saya laksanakan lebih tertumpu kepada masalah yang timbul dalam proses pembelajaran mereka dalam kelas biasa. Saya telah menggunakan beberapa buah buku rujukan $I'-S dan buku%buku di pasaran yang berkaitan penguasaan /& sebagai panduan untuk menghasilkan set instrumen saya. Alhamdulilah, setelah merujuk kepada beberapa contoh ujian saringan $I'-S yang telah dilaksanakan di sekolah, maka saya telah dapat menghasilkan satu set instrumen pengesanan ahun murid bermasalah pembelajaran seperti dalam Aktiviti 0 dan melaksanakannya kepada murid ahun iga bagi Aktiviti /. Sebab saya memilih murid iga untuk pengujian pengesanan tersebut kerana sekurang%kurangnya mereka sudah menguasai /&. Saringan pertama telah saya laksanakan menggunakan instrumen yang saya sediakan sendiri. .asilnya, hanya terdapat seramai / orang murid sahaja yang tidak menguasai markah keseluruhan ujian saringan tersebut dangan pencapaian 123 daripada 423 yang disasarkan. Selepas ujian saringan diberikan, murid tersebut telah ditemuramah dan didapati mereka sebenarnya hanya menghadapai masalah pembelajaran 5slow learner6. &ereka merupakan golongan pelajar yang agak lambat dalam penguasaan pembelajaran dalam kelas kerana pencapaian kognitif mereka agak lambat.
SARSIFARILA BINTI USIN ( 4

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF


indakan yang telah saya ambil terhadap / orang murid tersebut ialah dengan menghantar mereka ke kelas pemulihan biasa. Saya bersama guru pemulihan telah berbincang bersama untuk mengenalpasti cara yang boleh mengatasi masalah pembelajaran murid%murid saya. +leh itu, kami telah merancang program pemulihan pembelajaran terhadap / orang murid tersebut untuk tempoh hampir sebulan. Setelah selesai tempoh pemulihan dilaksanakan, maka murid%murid tadi diberi ujian saringan kedua untuk melihat keberkesanan program yang dijalankan ke atas mereka. Program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap ketiga%tiga murid saya ialah lebih mengutamakan kepada latih tubi pembelajaran penguasan /& . Proses pengendalian set instrumen yang telah dihasilkan adalah berpandukan kepada carta alir yang telah saya sediakan seperti terkandung dalam Aktiviti 0. Saya amat bersyukur apabila ketiga%tiga murid yang melalui ujian saringan kedua tersebut telah berjaya melepasi sasaran 423 yang ditetapkan. &ereka juga telah menunjukkan kesungguhan dalam proses pembelajaran seperti biasa dalam kelas. Sepanjang saya menjalankan tugasan ini sehingga kepada pelaksanaan set instrumen yang dihasilkan, saya mendapati murid%murid sekolah saya tiada yang mengalami masalah pembelajaran yang lebih teruk melainkan masalah berkaitan proses pembelajaran sahaja. iada murid saya yang menghadapi masalah sindrom down, disklesia, celebral palsy, atau masalah penglihatan dan pendengaran dan sebagainya. Kategori murid berkeperluan khas di kelas aliran perdana sahaja yang dapat dikenalpasti dan program pendidikan inklusif yang berkesan dan berkualiti dapat dirangka untuk membantu mengatasi masalah pembelajaran mereka. +leh itu, setelah ketiga%tiga murid saya dibantu dalam penguasaan /& semasa tempoh pemulihan dan sekembalinya mereka dalam kelas aliran perdana, pembelajaran mereka tidak terhenti setakat di situ sahaja. Program pendidikan inklusif diberikan kepada mereka dalam proses pembelajaran di kelas biasa. ujuannya ialah untuk membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran yang lambat (slow learner). &ereka juga sudah berani untuk menampilkan diri mereka dalam apa jua proses pembelajaran dan aktiviti pembelajaran dalam kelas, berinteraksi dengan persekitaran pelbagai dan mempunyai sikap yakin diri. &emang tidak dapat dinafikan terdapat pelbagai tahap kebolehan murid dalam sesebuah kelas. ahap kebolehan ini pula telah mewujudkan masalah pembelajaran yang pelbagai dalam kalangan murid. *usteru itu, sebagai seorang guru, mendidik murid dengan
SARSIFARILA BINTI USIN ( 5

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF


pelbagai kebolehan sudah menjadi satu kewajiban. Saya akan sentiasa berusaha untuk memastikan setiap murid yang diajar dan belajar dalam kelas saya akan mendapat manfaat daripada ilmu yang mereka pelajari. Kesimpulannya, peluang pendidikan untuk murid%murid berkeperluan khas belajar di dalam kelas perdana bersama%sama murid normal lain adalah amat perlu dijalankan dengan mengikuti kurikulum biasa supaya mereka mendapat bimbingan sama rata oleh guru mata pelajaran dengan dibantu oleh guru pendidikan khas (guru pembimbing). $antaran itu, program pendidikan inklusif ini memang seharusnya menjadi amalan para guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas supaya semua murid mendapat manfaat daripada pembelajaran mereka. #engan demikian, pencapaian pembelajaran setiap murid akan menjadi sangat memberangsangkan walaupun mereka memerlukan lebih masa untuk menyiapkan tugasan mereka. ,ukan itu sahaja, pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama padu semua pihak supaya keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dihasilkan secara efektif.

SARSIFARILA BINTI USIN (