Anda di halaman 1dari 17

Bulatkan jawapan yang betul. 1.Manakah antara haiwan berikut merujuk kepada pernyataan di bawah?

Sesetengah haiwan bergerak Sesetengah haiwan bergerak tanpa kaki tanpa kaki A. B. C. Snake/Ular Crocodile/Buaya Milipede/Gon

ok

!."aiwan yan manakah mempunyai #i#ik pada badannya?

A. B. C.

$i#h/ %kan $ro /&atak Bear/ Beruan

'.Manakah di antara haiwan yan berikut mempunyai #i(at (i)ikal yan #ama den an

ambar di bawah?

A. "or#e/&uda B. *lephant/Gajah C. *n le/Burun helan

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 1

+.Manakah antara tumbuhan berikut yan tin

al di dalam air?

A. ,urian tree/-okok durian B. -apaya tree/-okok betik C. .ater hyacinth/&eladi buntin

/.Apakah bentuk daun di bawah?

A. 01al2#haped/Bentuk bujur B. "eart2#haped/Bentuk hati C. 3on 2#haped/Bentuk panjan

4.Berapakah bilan an kutub yan ada pada ma net?

A. 1 B. ! C. '

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 2

5.%ni adalah ma net 66666666666.

A. Circular/Bulat B. Cylindrical/Silinder C. U2#haped/Bentuk U

7.Ma net boleh menarik 66666666666.

A. wooden ruler/pembari# kayu B. paper clip/klip kerta# C. ti##ue/ti#u

8.Manakah antara berikut cara yan betul untuk men A. "eat the ma net/-ana#kan ma net B. &nock the ma net/&etuk ma net ter#ebut

unakan ma net?

C. &eep the ma net away (rom (ire/9auhkan ma net dari api

1:.Allan baru mandi.,ia in in men elap badannya.Bahan yan manakah palin #e#uai

di unakan oleh Allan?


SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 Page 3

A. A towel/;uala B. A ti##ue/;i#u C. A handkerchie(/Saputan an

11.Manakah antara berikut yan di unakan untuk membuat baju hujan? A. Spon e/Span B. A ti##ue/;i#u C. -la#tic/-la#tik

1!.;anah yan manakah yan membenarkan air melaluinyaden anmudah? A. Sand/-a#ir B. Clay #oil/;anah liat C. Garden #oil/;anah kebun

1'. <illa diberi ti a #pan yan berbe)a #ai).

Span yan manakahmenyeraplebihbanyak air?

A. SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 Page 4

B. = C. >

1+. "aiwan manakah yan dapat ditemui di dalam tanah?

A.

B.

B.

1/.&aedah apakah yan dapat di unakan untuk men a#in kan klip kerta# dan pa#ir?

A. U#in #ie1e/Men

unakan penapi# unakan ma net unakankerta#tura#

B. U#in ma net#/Men

C. U#in (ilter paper/Men

14.&ambin mempunyai66666666666666 di ata# kepalanya. A B C 15.


SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 Page 5

tu#k#/ adin horn# / tanduk trunk# / belalai

Apakah per#amaan ba i haiwan di ata# ?


A B C ;hey ha1e win #./ mereka mempunyai #ayap ;hey i1e birth to their youn #./ mereka melahirkan anak

badan dilitupi den an bulu pelepah

17.Siput mempunyai cen keran kera# dan tidak mempunyai 6666666. A B C le # / kaki mouth/mulut body/badan

18. "aiwan2haiwan di ata# mempunyai6666666666. A B C (our le #/empat kaki #cale#/#i#ik win #/#ayap

!:. Su)ana telah melihat haiwan di )oo. ,ia menyatakan #i(at ba i haiwan #eperti di

bawah?

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 6

co1ered with (ur/ berbulu tebal eat# other animal#/ makan haiwan lain ha# two pair o( le # that end# in claw#/ ! pa#an kaki dan mempunyai kuku mencen kam

Apakah haiwan ini ?


A B C "or#e / kuda *lephant/ ajah ;i er /harimau

!1. ;umbuhan di ata# mempunyai daun hijau@batan berkayu dan 6666merah.


A B C root# /akar thorn# /duri (lower#/bun a

!!.;umbuhan di ata# boleh dikela#kan kepada tumbuhan berdaun6666666 A B lon /panjan / Selari o1al/bujur

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 7

irre ular/tidak #ekata

!'.Aan manakah antara tumbuhan berikut mempunyai daun berbentuk tidak

#ekata?
A B C

!+. 6666666666666666adalah tumbuhan tidak berbunga. A B C $ern /paku paki# >o#e plant /pokok bun a mawar Coconut tree/ pokok kelapa

!/.
(lower/berbun a woody #tem/batan berkayu thorn#/duri o1al lea1e#/daun berbentuk bujur

-okok6666666666mempunyai #emua ciri2ciri luaran di ata#.

ro#e plant/pokok bun a mawar


Page 8

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

B C

rambutan tree/pokok rambutan mai)e plant/pokok ja un

!4. Aan manakah antara berikut yan men


B

unakan ma net?
C

!5. 0bjek manakah yan dapat ditarik oleh ma net? A B C la## /kaca iron nail/paku be#i pla#tic #poon/#udu be#i

!7.

Haiwan yang mempunyai ciri-ciri luaran di atas ialah? A ea le B bu((alo Helang Kerbau Rama-rama
Page 9

C butter(ly

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

, earthworm

Cacing

Woody stem batang berkayu Flowering plant tumbuhan berbunga Oval shaped leaves Bujur daun berbentuk !. "pakah tumbuhan ini?
A bal#am plant B bou ain1illea #umbuhan balsam Bunga kertas C Bunga kekwa , P$k$k betik

':.Kumpulan manakah magnet yang akan men$lak antara satu sama lain?

ii

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 10

iii

i1

A. B. C. ,.

i @ ii i@ i1 ii@ i1 iii @ i1

B"H"%&"' B

-ilih dan tuli#kan nama2nama haiwan yan mempunyai #i(at luaran yan di#ebutkan.

1. $urFour legs/kaki empat

!.

Feather/bulupelepah
Page 11

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

!. +. Claw/kuku cengkam

+.

Tail/ekor

!. Baca dan (ahami maklumat di bawah.&emudian@ tuli#kan jawapan ditempat yan di#ediakan.
Snail Snail Siput Siput Butterfly Butterfly Rama-rama Rama-rama Snake Snake Ular Ular Elephant Elephant Gajah Gajah Bird Bird Burung Burung

& ha)e *$ur legs+ tw$ eyes+ tw$ tusks and a trunk. Sayaadaempat kaki@ duamata@ dua adin dan#atubelalai. & ha)e a pair $* beauti*ul wings+ three pairs $* legs and an antenna. Sayaada#epa#an #ayap yan cantik@ ti apa#an kaki dan#e#un ut. -y b$dy is c$)ered with *eatures. & ha)e tw$ legs+ tw$ wings and a beak. Badan#ayadiliputiolehbulupelepah. Sayaadadua kaki@ duakepakdanparuh. & m$)e )ery sl$wly because & d$ n$t ha)e any leg but & ha)e a big shell $n my b$dy.
Page 12

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Sayaber erak#an atperlahankerana#ayatiada kaki tetapi#ayaadacan keran di ata#badan#aya. & ha)e *$ur legs+ a tail and tw$ h$rns $n my head. Sayaadaempat kaki@ #atuekordanduatanduk di kepala.
'. Bame the eCternal (eature# o( the plant below.

Bamakan #i(at luaran ba i tumbuhan di bawah.

+. Group the object# below correctly.

&umpulkan objek di bawah den an betul.


Marbles/ Guli Marbles/ Guli Pen/ Pen Pen/ Pen Screw/ Skru Screw/ Skru Key/ Kunci Key/ Kunci Paper/ Kertas Paper/ Kertas String/ Tali String/ Tali Needle/ Jarum Needle/ Jarum otton/ Kapas otton/ Kapas Pin/ Pin Pin/ Pin

Plastic spoon/ Suduplastik Plastic spoon/ Suduplastik Nail clipper/ Pengepit kuku Nail clipper/ Pengepit kuku !ibbon Reben !ibbon // Reben

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 13

0bjects that are attracted t$ magnet 0bjek yan bolehditarikoleh ma net

0bjects that are n$t attracted t$ magnet 0bjek yan tidakbolehditarikoleh ma net

"#

1ihat gambar di bawah dan jawab s$alan yang di beri.

Pandanus Rose Sunflower

Banana tree

Rubber tree

Papaya tree

a2 -anakah tumbuhan yang berbatang kayu? 66666666666666666666666666666666666666666666666 b2 -ana tumbuh-tumbuhan mempunyai daun berbentuk tidak sekata 66666666666666666666666666666666666666666666666 c2 #umbuh-tumbuhan mempunyai daun panjang dan batang lembut?

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 14

666666666666666666666666666666666666666666666666 dD Manakah tumbuhan yang berduri? 66666666666666666666666666666666666666666666666 e2 -anakah tumbuhan yang mempunyai bunga dan buah? 66666666666666666666666666666666666666666666666 / .41Byatakan jeni# i i dan (un #i.

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 15

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 16

SAINS TAHUN 3 AMANAH / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

Page 17