Anda di halaman 1dari 18

Sejauhmanakah Pengurusan Makmal Pengkomputeran Sekolah memberi kesan

kepada kejayaan Program ICTL di sekolah-sekolah Kebangsaan. Satu Kajian

Perbandingan Sekolah-Sekolah yang menerima makmal ICT Fasa Satu di Negeri

Pulau Pinang

Oleh

Suddakar Narayanan

BAB SATU

Pengenalan

Program Pengkomputeran sekolah semakin diberi perhatian oleh Kementerian

Pelajaran Malaysia pada ketika ini. Ini adalah kerana untuk memberi peluang kepada

pelajar pelajar sekolah supaya mereka dapat menguasai pengetahuan asas ICT di

peringkat sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Berbekal dengan pengetahuan

asas ICT para pelajar dan graduan akan dapat berdepan dengan kehendak dan

cabaran kerjaya mereka dalam abad ke 21. Di samping itu keupayaan pelajar

menguasai ICT dapat membantu mereka mengharungi ledakkan maklumat yang

semakin pantas.

Justeru, pendedahan kepada alam pengkomputeran telah direalisasikan kepada

semua pelajar dan warga pendidik pada peringkat awal secara sistematik dan

terancang oleh kerajaan agar budaya pengkomputeran dapat diamalkan dalam

suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih positif.

Dari perspektif pembangunan modal insan program pengkomputeran sekolah

bertujuan untuk memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan

melalui usaha pembestarian sekolah dengan menjadikan penggunaan ICT dalam

pendidikan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran,

keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru.

1
Dalam usaha ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan

Makmal Pengkomputeran, Projek Rintis Sekolah Bestari 88 buah sekolah di seluruh

Negara, penyediaan infrastruktur dan rankaian jalur lebar(SchoolNet), PPSMI, Cyber

Café, Teknologi Wireless, Komuniti ICT dan Briget ICT.

Segala usaha ini adalah untuk merapatkan jurang digital di kalangan pelajar dan

guru dalam sekolah sekolah di Bandar dan luarbandar. Kemudahan infrastruktur

yang berkaitan dengan ICTdilaksanakan dengan memberi talian Schoolnet dengan

menggunakan teknologi ADSL, Wireless dan Satelite di kawasan-kawasan

pendalaman terutamanya di Sabah dan Sarawak.

Usaha membawa teknologi ICT ke sekolah tidak akan memberi makna sekiranya

tenaga pengajar di sekolah-sekolah tidak didedahkan dengan latihan kemahiran ICT

dan keberkesanan penggunaan teknologi tersebut dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Makmal komputer yang dibina di sekolah-sekolah terdiri dari 3 model

iaitu Model1, Model 2, dan Model 3 berdasarkan populasi sesebuah sekolah yang

terlibat. Kemunculan makmal komputer di sekolah juga adalah selaras dengan

Program Pembestarian Sekolah. Pembestarian sekolah membawa maksud

mengaplikasikan konsep Sekolah Bestari iaitu sebagai satu institusi pembelajaran

yang direka semula secara sistematik dari segi amalan pengajaran pembelajaran

serta pengurusan sekolah untuk membantu murid murid menghadapi era teknologi

maklumat. Komponen utama Pembestarian Sekolah adalah berfokus kepada

pengajaran pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT.

Penyataan Masalah

Sejauhmanakah berjayanya pengurusan kemudahan makmal pengkomputeran

sekolah membantu pelajar pelajar menguasai kemahiran–kemahiran ICT menjadi

satu tanda tanya dikalangan ibubapa dan para pendidik. Pelajar tidak dapat akses

2
kepada komputer secara menyeluruh kerana bilangan komputer yang dibekalkan

jauh lebih rendah daripada bilangan pelajar dalam sesebuah kelas. Bilangan

komputer yang boleh digunakan seringkali terhad disebabkan oleh kerosakan

teknikal yang dialami menambahkan kadar pengguna komputer bertambah sehingga

4 atau 5 orang murid terpaksa berkongsi satu unit komputer semasa pengajaran

dijalankan. Berikutan dari itu pengalaman ‘hands on‘ pelajar terbatas dan dikhuatiri

masalah ini menjejaskan penguasaan kemahiran ICT pelajar-pelajar sekolah.

Perkembangan ini bercanggah dengan kenyataan bekas Menteri Pelajaran Malaysia

Datuk Seri Hishammudin Tun Hussein :

“Dalam proses pembestarian sekolah, sasaran kementerian ialah untuk

meningkatkan nisbah komputer kepada murid, masa dedahan murid dan guru

kepada penggunaan komputer dan mengaplikasikan teknologi yang berkesan dari

segi kos.”

Kementerian Pendidikan berusaha membawa kemudahan untuk pelajar-pelajar

mendapat akses kepada pengetahuan ICT supaya pelajar-pelajar bandar dan

luarbandar tidak ketinggalan dalam aspek kopetensi ICT. Dalam usaha ini kawasan

luarbandar diberi keutamaan untuk mendirikan makmal-makmal komputer bermula

pada bulan Mac 2000. Walaupun pelbagai masalah timbul dalam proses pembinaan

namun demikian projek ini telah dapat disempurnakan berperingkat-peringkat dan

teknologi IT dapat disalurkan kepada pelajar-pelajar bandar dan luarbandar.

Dalam aspek penyenggaraan peralatan komputer yang dibekalkan, semua peralatan

diselenggarakan oleh Syarikat Mimos Sendirian Berhad dan Syarikat Pintar sehingga

tempoh waranti tamat. Selepas tamat tempoh waranti, Kementerian Pendidikan

terpaksa melantik syarikat–syarikat tertentu untuk menjalankan kerja-kerja

penyenggaraan peralatan makmal. Namun demikian kelewatan dalam melantik

syarikat baru setelah kontrak syarikat lama tamat tempoh menyebabkan kerja-kerja

penyenggaraan peralatan ICT di sekolah-sekolah tergendala. Ini ditambah pula

3
dengan peruntukan yang terhad yang ada pada Jabatan Pendidikan Negeri untuk

mengatasi masalah di sekolah.

Adalah dikuatiri kelemahan yang wujud ini telah menjejaskan tahap literasi komputer

di kalangan pelajar sepanjang tempoh mereka didedahkan dengan pengetahuan

asas ICTL. Maka tinjauan di buat untuk menetukan situasi sebenar dan masalah

masalah pada peringkat sekolah untuk di dedahkan kepada pihak Jabatan

Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan dalam menangani isu-isu yang

membendung perkembangan penguasaan kemahiran ICT oleh pelajar. Modal yang

banyak telah digunakan untuk mendirikan makmal pengkomputeran di sekolah-

sekolah kebangsaan diseluruh negara dan kita tidak seharusnya membiarkan

kelemahan teknikal dan pengurusan yang wujud terus mebantutkan usaha

membawa pengetahuan ICT kepada pelajar-pelajar sekolah umumnya.

Di samping itu juga, tiada pakar-pakar yang mahir dalam penggunaan dan

penyelenggaraan komputer. Ketiadaan seseorang koordinator teknologi di sekolah

seperti menguruskan hal-hal latihan, keselamatan, keselesaan dan penggunaan

yang adil di antara guru-guru dan pelajar di sekolah juga menjadi isu penting (Azilah,

1998).

Kenyataan di atas memang ada kebenaranya dimana pihak sekolah pada dasarnya

tidak mempunyai sebarang kepakaran dan peruntukan kewangan dalam menangani

masalah pengurusan makmal dan penyenggaraan peralatan ICT dalam makmal

komputer. Oleh yang demikian pihak sekolah bergantung sepenuhnya kepada

Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan satu program penyenggaraan yang

tersusun dan berterusan supaya objektif sebenar program pengkomputeran sekolah

dapat dijayakan diperingkat sekolah.

Soalan-Soalan Kajian

4
1 Adakah pelajar-pelajar tahun 3 menguasai kemahiran asas ICT

melalui program ICTL?

2 Adakah pengurusan makmal pengkomputeran sekolah-sekolah yang

dikaji berkesan?

3 Adakah penyenggaraan peralatan ICT dijalankan di sekolah-sekolah

yang dikaji.

4 Adakah hubungan antara kemahiran ICTL pelajar dengan kemudahan

ICT sekolah?

Objektif Kajian

1 Membandingkan penguasaan kemahiran ICT pelajar-pelajar tahun 3

2 Membandingkan pengurusan makmal pengkomputeran di sekolah

sekolah yang mempunyai penyelaras yang dilantik khas dengan

penyelaras lantikan sekolah.

3 Membandingkan tahap penyenggaraan peralatan ICT di sekolah-

sekolah yang dikaji.

4 Menentukan samada terdapat perhubungan yang signifikan antara

penguasaan kemahiran ICTL dengan kemudahan infrastruktur ict

sekolah.

Signifikan Kajian

5
Kajian ini adalah penting untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang wujud

dalam program pengkomputeran sekolah rendah pada amnya dan keberkesanan

Program ICTL khususnya di sekolah sekolah kawasan luar bandar di Pulau Pinang.

Dapatan kajian ini akan membantu pihak yang bertanggungjawab

(KPM/JPN/PPD/sekolah) untuk membaiki kelemahan dan memastikan pelajar-pelajar

memperolehi faedah yang sepenuhnya dari peralatan dan kemudahan ICT yang

disediakan. Dapatan kajian juga diharapkan akan membantu dalam penyelidikan

lanjutan mengenai infrastruktur makmal pengkomputeran sekolah seluruh negara.

Limitasi Kajian

Kajian ini bersifat tinjauan umum dengan memberi penumpuan kepada kemudahan

infrastruktur makmal pengkomputeran di sekolah-sekolah kebangsaan yang berada

di Pulau Pinang yang mempunyai makmal pengkomputeran fasa satu yang telah

disiapkan pada tahun 2002. Makmal komputer yang dilengkapi dengan komputer

pelajar, komputer guru, projektor LCD, server dan kemudahan ‘networking’ ini

digunakan oleh pelajar-pelajar dari tahun satu hingga tahun enam mengikut jadual

yang ditetapkan oleh penyelaras ICT untuk pelajaran literasi ICT(Program ICTL).

Penyelaras ICT adalah guru yang dilantik oleh pihak pentadbiran sekolah untuk

menguruskan makmal tersebut. Guru-guru penyelaras ini tidak mendapat sebarang

keistimewaan dari segi waktu mengajar atau latihan yang khusus dalam pengurusan

makmal ICT sekolah. Dapatan kajian mungkin berbeza dengan sekolah-sekolah

yang dilengkapi dengan peralatan ICT yang diuruskan oleh peyelaras makmal yang

dilantik khas.

Sampel yang dipilih adalah dari sekolah-sekolah kebangsaan kawasan luarbandar di

Pulau Pinang, maka oleh kerana itu dapatan kajian mungkin tidak bersesuaian

6
dengan sekolah-sekolah lain di kawasan bandar dan sekolah-sekolah SJKC dan

SJKT.

BAB 2

Tinjauan Kajian

Dalam semua organisasi, aspek pengurusan perlu dititikberatkan. Pengurusan yang

cekap dan cemerlang membolehkan organisasi itu berjalan dengan baik dan

berkesan. Sehubungan dengan itu pengurusan makmal komputer seharusnya

mempunyai ciri-ciri dan matlamat berikut:

○ Makmal komputer boleh dijadikan sebagai satu tempat yang selesa

sebagai gedung menimba ilmu juga tempat kajian dalam bidang

pendidikan.

○ Semestinya makmal komputer sentiasa berada dalam keadaan

keselamatan yang terjamin kebersihannya, kekemasan perabot,

perkakasan dan peralatan komputer yang sentiasa dijaga dan

dibaikpulih dari semasa kesemasa.

○ Diharapkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan

dengan lancar tanpa gangguan dari komputer dan perkakasannya.

○ Diharap makmal komputer dapat memberi keselesaan kepada pelajar

dan guru dimana ianya sudah tentu dapat menyumbang kearah

kecemerlangan dunia pendidikan masa kini.

Garis panduan penggunaan makmal komputer perlu diselaraskan dan diikuti dengan

betul oleh semua pihak. Perkara ini adalah perlu kerana memastikan penggunaan

secara optimum. Risalah , manual dan buku panduan yang memudahkan pengguna

7
mengendalikan semua alat dalam makmal komputer perlu disediakan suapaya

pembaziran masa dapat dikurangkan. Carta aliran, ‘bulletin board’ hendaklah

diadakan supaya pengguna dapat mengetahui maklumat terkini. Sistem fail dan

inventori yang lengkap, kemas dan teratur dapat menolong urusan pentadbiran

dilaksanakan dengan lebih tepat dan cepat.

Pihak pengurusan makmal hendaklah menyediakan jadual penggunaan yang

lengkap supaya cara penggunaan makmal komputer dapat dijalankan secara teratur

dan dengan sendiri dapat mengelak berlaku pertindanan penggunaan makmal

komputer antara kelas dan pelajar. Di samping itu pengurus makmal juga perlu

mengurus hal-hal berkaitan dengan penyenggaraan makmal seperti servis alat

penghawa dingin, kebersihan dan keceriaan makmal, trouble shooting, update anti

virus, defragmentation, disk cleanup, mengemaskini direktori dan sebagainya.

Pengurusan makmal juga perlu merancang supaya proses pengajaran dan

pembelajaran berlaku mengikut sukatan pelajaran literasi komputer yang ditetapkan

oleh pihak kementerian. Di samping itu latihan komputer kepada semua guru dan

kakitangan sekolah perlu dijalankan supaya mereka boleh menggunakan komputer

untuk mempertingkatkan produktiviti seperti, "kemahiran asas menggunakan

perkakasan komputer, pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan pemprosesan

data, pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan hamparan elektronik,

pengetahuan asas pemgurusan makmal dan penggunaan perisian pendidikan untuk

pengajaran dan pembelajaran". Sekolah sekolah yang mempunyai peruntukan perlu

merancang belanjawan dengan menggunakan peruntukan yang diberi untuk

mengemaskini bahan pembelajaran bagi perisian dan komponen perkakasan

komputer.

Dalam masa yang sama menangani proses-proses penyenggaraan komputer jika

berlaku kerosakkan serta menyimpan inventori yang lengkap keatas semua perlatan

ict dalam makmal.

8
Kemahiran komputer berkait rapat dengan kecekapan pelajar menggunakan

perkakasan komputer untuk pembelajaran. Tahap kemahiran yang rendah

menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran khasnya dari segi teknikal

menyebabkan banyak masa terbuang begitu sahaja. (Devadason Robert Peter:

1999). Colleen McKenna. (2001), mendapati terdapat hubungan yang rapat antara

pengalaman dan kebiasaan menggunakan komputer dengan “Computer-assisted

assessment” (CAA). Lebih banyak mereka (pelajar) menggunakan komputer, lebih

berminat mereka menggunakan “Computer-based assessment”. Ibrahim et al, (1997)

mendapati responden yang mempunyai komputer didapati mempunyai tahap

penguasaan yang lebih tinggi.

Kajian Peter Seth (2002) ke atas sekumpulan pelajar tahun 1 di Balob Teachers

College, Papua New Guinea mendapati hamper semua sekolah menengah

menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran literasi komputer yang

asas. Sejumlah 60% daripada pelajar menunjukkan bahawa mereka tahu

menggunakan komputer. 49% pula menunjukkan keyakinan menggunakan

komputer. Manakala sejumlah 89% tahu fungsi asas monitor, keyboard, cakera keras

dan tetikus. Ian John Cole (2005) pula membuat penyelidikan tentang literasi dan

kemahiran sistem komputer ke atas jururawat pelatih menggunakan kriteria seperti;

“Understanding what the keys do on the keyboard, Learning to use a mouse,

Navigating Windows 2000 and basic word processing, How to use a bibliographic

database, dan How to search the Internet and use e-mail”. Hasil kajian mendapati “a

serious skills deficit and whether these students are suffering from a lack of

confidence or a real lack of computer skills the issue is that a large number of these

students perceive themselves as being unskilled in the use of computers and that is

a problem that needed to be addressed.”

Beberapa penyelidikan yang berkaitan tahap literasi komputer menggunakan

pelbagai kriteria untuk menentukan tahap literasi komputer seseorang secara umum

Ian Reid (1997). Kebanyakan institusi pendidikan menyatakan secara umum tahap

9
literasi komputer yang tertentu, tetapi tidak menyatakan tahap kompetensi komputer

yang diperlukan. University New South Wales, Australia misalnya menentukan tahap

literasi komputer sebagai “….general terms of 'familiarity with the vocabulary and

strategies associated with computers and computing techniques'”. University of

South Australia pula menentukan tahap literasi komputer berdasarkan empat jenis

pengguna: “the emergent user, the progressive user, the high user and the

dependent user”. Contohnya “emergent user” memiliki ciri seperti:

• mempunyai capaian ke komputer sama ada di rumah atau tempat kerja /

belajar.

• mempunyai capaian dan tahu menggunakan pemprosesan perkataan, email

dan aplikasi laman web.

• boleh memuat turun maklumat ke disket untuk diprint atau lain-lain kegunaan.

National survey of Australian (Glenn F., Neil and Glenn R., 1999) menggunakan

beberapa kriteria untuk menentukan kemahiran asas komputer termasuk “using a

mouse, turn the computer on, using a keyboard, shutting down and turning off,

exiting/quitting a program, saving a document, printing a document, starting a

program, opening a saved document, deleting files, getting data from CD-Rom,

creating a new document, and moving files.”

Wikipedia (the free encyclopedia, 2006) pula menyatakan tahap literasi komputer

termasuklah kebolehan:

• menyambung dan menghidupkan komputer

• mengarang, menyunting dan mencetak dokumen.

• keupayaan untuk berkomunikasi menggunakan komputer melalui

• mengurus dan menyunting gambar (dari pelbagai perkakasan seperti kamera

digital.

10
• membuka fail dan mengenalpasti fail yang berbeza dan perlbagai jenis literasi

multimedia.

Pengukuran literasi komputer seharusnya dinilai secara umum (Scott Childers,

2006). Scott menggunakan tiga tahap untuk menentukan literasi komputer pengguna

iaitu “Level 1: Baseline”, “Level 2: Desired” dan “Level 3:Target” Contoh pengukuran

yang digunakan oleh Scott ialah “Know how to turn the printer on” dianggap pada

tahap “ Baseline”, “Know how to change the catridge or ribbon” dianggap pada tahap

“Desired”, dan “Ability to check the printer set-up for proper configuration” dianggap

pada tahap “Target”.

Walau bagaimanapun tahap literasi yang diukur adalah berbeza di kalangan masyarakat,

organisasi dan negara tertentu bergantung kepada bidang dan penggunaannya. “The level

of computer literacy needed to have an advantage, depends both on the society one is in

and your place in the social hierarchy. Different countries have different needs for computer

literate people due to their society standards and level of technology.” (Wikipedia, 2006).

Latarbelakang Program Pengkomputeran Sekolah.

Program pengkomputeran mula diperkenalkan di sekolah sekolah di Malaysia secara

rasminya pada tahun 1986 iaitu melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.(5) Tahun 1986.

Bermula dari tarikh tersebut, program pengkomputeran di sekolah sekolah mula

dilaksananakan dan berkembang secara beransur-ansur mengikut keperluan dan

kemampuan yang dimiliki. Bermula dengan kelab-kelab komputer yang kebanyakan

ditubuhkan atas inisiatif sekolah-sekolah sendiri (Othman Khalid, 1992) telah

berkembang kepada apa yang ada sekarang.

Pada awal tahun 1990-an, kementerian mula melaksanankan beberapa projek

pendidikan yang berasaskkan ICT dan pembekalan komputer, khususnya sebagai

11
penyediaan infrastruktur ICT. Pada 5hb. Julai, 1992, sebanyak 60 buah sekolah

menengah luarbandar dibekalkan dengan 21 set komputer bagi setiap sekolah.

Bermula dari tarikh tersebut, usaha-usaha menerapkan penggunaan komputer

kedalam sistem pendidikan juga menjadi semakin menyerlah dan menyeluruh.

Program latihan untuk meningkatkan keupayaan guru-guru mengendalikan

perkakasan komputer dan kemahiran menggunakan software dalam

mengendalaikan pengajaran pembelajaran berasaskan komputer telah menjadi

agenda utama dalam dalam program ICT sekolah. Berikutan dengan itu pada awal

tahun 90-an, kementerian pelajaran melaksanakan program latihan dalam

perkhidmatan untuk mendedahkan kemahiran ICT kepada guru-guru pelatih di

maktab perguruan bagi kursus Diploma Perguruan Malaysia pada awal tahun 90-an.

Untuk memantapkan lagi kebolehan guru-guru Kursus Pengajian Teknologi

Maklumat kepada guru-guru dimulakan di Maktab Perguruan terpilih di seluruh

Malaysia.

Disamping usaha ini, kursus-kursus jangka pendek dan kursus-kursus khas yang

berkaitan dengan ICT terus diadakan di peringkat negeri yang dikelolakan oleh

Jabatan Pelajaran negeri masing masing.

Dalam perkembangan berkaitan, pada tahun 1996 penyediaan infrastruktur ICT telah

diperluaskan ke 209 buah sekolah menengah dan 20 buah sekolah rendah. Setiap

sekolah menengah dibekalkan dengan 21 set komputer, termasuk sebuah’server’

untuk mengadakan ‘Local Area Network’ tanpa kemudaham internet. Manakala di

sekolah rendah pula bekalan komputer tidak dirangkaikan.

Dari tahun 1999 hingga 2000, sebanyak 332 buah sekolah iaitu110 buah sekolah

menengah dan 222 buah sekolah rendah di seluruh negara telah menerima

komputer. Jenis komputer yang dibekalkan adalah komputer multimedia jenis

Pentium III yang dibekalkan oleh Syarikat Mimos yang dilantik oleh kerajaan dan

bekalan dibuat melalui tender terbuka di Sabah dan Sarawak. Sekolah sekolah yang

12
menerima kemudahan ini diarahkan untuk menyediakan bilik khas yang diubahsuai

untuk menempatkan komputer yang dibekalkan.

Mulai tahun 2000, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pula Projek

Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan Pengkomputeran Sekolah Menengah dan

Rendah di 2,148 buah sekolah rendah dan menengah . Projek ini dilaksanakan

berperingkat dengan diberi keutamaan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai

enrolmen melebihi 150 orang dan mempunyai bekalan elektrik. Makmal

pengkomputeran yang dibina dilengkapi dengan komputer terkini beserta

kemudahan rangkaian setempat dan internet. Selain komputer makmal ini juga

dilengkapi dengan sebuah projektor Liquid Crystal Display (LCD), sebuah alat

pengimbas (scanner), dua buah pencetak (satu unit Lacer Printer dan satu unit Inkjet

Printer dan sebuah kamera digital. Kemudahan peralatan komputer yang diberi

adalah berdasarkan enrolmen pelajar sekolah.

Komitmen kerajaan dalam menerapkan penggunaan komputer dalam sistem

pendidikan adalah amat ketara dengan tindakan kerajaan melabur jutaan ringgit

untuk membina makmal serta rangkaian komputer. Tujuan pelaburan tersebut adalah

untuk mempercepatkan usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir bagi memenuhi

keperluan pasaran semasa. Dalam satu siding parlimen, Kementerian Pelajaran

Malaysia memaklumkan kepada dewan bahawa sehingga bulan September 2003

sahaja sudah terdapat 4,297 projek makmal komputer sekolah (3,700 makmal baru

dan 597 makmal yang diubah suai) suadah diluluskan pembinaanya.

Jadual 1.1 menunjukkan taburan bilangan pembinaan bangunan baru

makmal komputer di sekolah-sekolah mengikut negeri.

Jadual 1.1. Taburan Bangunan Baru Makmal Komputer Mengikut Negeri

Negeri Bilangan

Perlis 68

Kedah 461

13
Pulau Pinang 91

Perak 487

Selangor 340

Wilayah Persekutuan Kuala 87

Lumpur

Negeri Sembilan 239

Melaka 140

Johor 415

Pahang 443

Terengganu 258

Kelantan 307

Sabah 200

Sarawak 164

Dipetik dari Berita Hatrian, halaman 7.

Menurut Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia (2002),

Kementerian Pelajaran telah mengariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan

iaitu ( i ) Literasi ICT untuk semua pelajar. ( ii ) Mengutamakan peranan dan fungsi

ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat pengajaran pembelajaran dan (iii)

penekanan penggunaan ICT.

Literasi ICT untuk semua pelajar bermaksud pelajar memperolehi kemahiran

menggunakan kemudahan ICT yang dapat mereka aplikasikanya dalam kehidupan

mereka seharian. Manakala peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum bermaksud

pelajar mempelajari ICT sebagai satu matapelajaran. Peranan dan fungsi sebagai

alat pengajaran dan pembelajaran membawa maksud, menggunakan kemudahan

ICT di dalam bilik darjah. Dasar penekanan penggunaan dimaksudkan sebagai fokus

untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan

yang meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui pengautomasian pejabat dan

14
pelaksanaan sistem aplikasi komputer dalam pengurusan maklumat yang

meningkatkan mutu kerja.

KPM (2001), telah merangka program pembangunan ICT dalam pendidikan. Tempoh

masa 10 tahun mulai 2001 hingga 2010 akan digunakan untuk merialisasikan

matlamat-matlamat berikut:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT

b. Memperluaskan akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT

c. Memperluaskan kurikulum berasaskan ICT

d. Meningkatkan system pentaksiran dengan menggunakan ICT

e. Pengintegrasian ICT dalam pengajaran pembelajaran

f. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICTdi kalangan pelajar, tenaga

pengajardan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia.

g. Meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan

h. Meningkatkan usaha pengurusan dan penyelenggaraan perkakasan ICT

i. Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam ICT

j. Meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat untuk

membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan.

Program ICTL sekolah rendah

Program ICTL for Primary Schools adalah satu program leterasi ICT yang dirancang

untuk memberi pendedahan kepada pelajar sekolah rendah bermula dari asas

komputer, perkakasan, perisian dan juga etika dalam penggunaan komputer.

Program ini terdiri dari dua peringkat iaitu peringkat satu yang melibatkan pelajar-

pelajar tahun satu hingga tiga(tahap satu), manakala peringkat kedua program ini

melibatkan pelajar-pelajar dari tahun empat hingga enam(tahap dua).

Objektif Program ICTL

15
• Mengenali perkakasan komputer satu sistem komputer.

• Menerangkan konsep ‘operating system’ dan aplikasi komputer.

• Menggunakan ‘basic operating system’ dan aplikasi komputer.

• Menggunakan kekunci fungsi pada papan kekunci.

• Menggunakan kemahiran menaip asas.

• Menjalankan kerja-kerja penyenggaraan asas.

Pelaksanaan Program

Program ini akan melibatkan pelajar-pelajar dari tahun satu hingga enam dengan

masa pengajaran pembelajaran selama 780 minit dalam jangkamasa tiga bulan

berturut-turut. Pelajar-pelajar tahun satu akan didedahkan kepada program ini

setelah mereka melalui program transisi pada awal tahun. Sebanyak dua masa dari

jadual waktu Bahasa Inggeris akan digunakan untuk tujuan ini.

BAB TIGA

Metodologi

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk bukan eksperimen secara

kuantitatif dan kualitatif iaitu melalui penggunaan ujian penguasaan kemahiran ICTL,

temubual dan pemerhatian langsung.

Kajian bentuk ini didapati sesuai kerana melalui ujian penguasaan yang akan

dijalankan tahap penguasaan ICTL pelajar dapat diukur dan dibuat perbandingan

antara sekolah-sekolah sampel yang lain. Melalui temubual dan pemerhatian

16
langsung adalah diharapkan untuk mendapat gambaran yang sebenar tentang

infrastruktur makmal komputer yang telah dibekalkan oleh kerajaan dalam usaha

merialisasikan program literasi ICT di kalangan pelajar sekolah rendah.

Instrumen

Satu ujian yang terdiri dari 40 soalan objektif akan diberikan kepada pelajar-pelajar

tahun 3 untuk mengetahui tahap penguasaan literasi ICT berdasarkan sukatan

pelajaran ICTL yang dibekalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK)

Kementerian Pelajaran Malaysia. Markah pelajar kemudian digredkan berdasarkan

piawai penggredan Sistem Peperiksaan Malaysia (0-39=gagal, 40-49=lulus, 50-

79=kepujian, dan 80-100=cemerlang).

Selepas digredkan, keputusan ini kemudian diubah kepada tiga tahap yang

digunakan dalam kajian ini iaitu (Gagal=Tahap Rendah, Lulus dan Kepujian=Tahap

Sederhana, dan Cemerlang=Tahap Tinggi). Lulus dan kepujian digabungkan menjadi

satu tahap, iaitu Tahap Sederhana.

Temubual

Temubual dengan penyelaras makmal komputer memberi tumpuan kepada aspek-

aspek berikut:

• masalah-masalah yang dihadapi dalam mengurus makmal pengkomputeran.

• keberkesanan penyengaraan peralatan ICT.

• akses pelajar kepada kemudahan ICT yang ada dalam makmal

Sampel Kajian

17
Sampel kajian terdiri dari 150 orang pelajar tahun tiga yang di pilih secara

rawak dari lima buah sekolah kebangsaan kawasan luarbandar sekitar Pulau

Pinang dan guru-guru penyelaras makmal pengkomputeran fasa satu

sekolah-sekolah yang dikaji.

Analisis Data

Keputusan ujian penguasaan kemahiran ICTL akan analisis secara diskriptif dengan

menggunakan SPSS untuk mendapatkan peratus, min dan sisihan piawai untuk

menentukan tahap literasi komputer pelajar.Pencapaian pelajar akan kategorikan

kepada tiga tahap iaitu Tinggi, Sederhana dan Rendah.

Untuk menentukan samada terdapat kaitan antara tahap literasi murid dengan

kemudahan makmal komputer Ujian T-Test akan diguanakan untuk menentukan

samada faktor kemudahan infrastruktur komputer mempengaruhi tahap literasi di

kalangan pelajar.

Dapatan dari temuramah dengan guru-guru penyelaras makmal akan digunakan

sebagai bahan sokongan kajian ini bagi menyokong dapatan kajian dari perspektif

pengurusan makmal komputer di sekolah tersebut.

18

Anda mungkin juga menyukai