Anda di halaman 1dari 2

Laporan Gotong Royong Perdana SJK(C) Kuo Min, Gemas.

2007
Tarikh Masa Tempat : 30 Jun 2007 : 8.30 a.m. 12.30 p.m. : Seperti lampiran yang disertakan.

Gotong Royong Perdana telah melibatkan 170 orang yang terdiri daripada warga sekolah, wakil ibu bapa, pekerja sekolah dan murid-murid tahap 2. kti!iti tersebut bermula pada pukul ".#0 pagi. Peserta-peserta telah membawa peralatan masing-masing seperti $angkul, penyapu sawang, mopm kain buruk dan baldi untuk menjalankan gotong royong tersebut. %ujuan mengadakan gotong royong ini adalah untuk membersihkan kawasan sekolah agar murid-murid dapat belajar dalam persekitaran yang bersih dan $eria. &ntuk malaksanakan akti!iti ini, beberapa kumpulan telah diwujudkan mengikut tugasan yang diberi. 'asing-masing menjalankan tugas dengan rajin dan bersemangat. 'urid-murid, wakil ibu bapa dan pekerja sekolah memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menjayakan program ini. 'ereka berasa amat seronok kerana dapat melibatkan diri dalam akti!iti yang berman(aat ini. )aluran integrasi mun$ul dalam akti!iti ini. Pihak sekolah mengu$apkan ribuan terima kasih atas wakil ibu bapa, *n. +im kerana sudi meminjam lori beliau untuk mengangkut sampah-sarap ke tempat pembuangan sampah. ,asa beliau tidak dapat dilupakan oleh semua pelajar dan pihak sekolah. kti!iti gotong royong ini berakhir berakhir pada pukul 12.#0 tengah hari. )ebelum pulang, semua pihak yang terlibat dapat menjamu selera di kantin sekolah.

)elepas gotong royong, kawasan sekolah menjadi bersih dan kemas. )emua pihak yang terlibat berasa puas hati dan gembira. Pihak sekolah mengu$apkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan Program Gotong Royong Perdana pada tahun ini. -)ekolah .eria 'urid )ihat./

+aporan disediakan oleh, 00000000000. 1234G 5&*5 63347 GP5 55 ),51.7 5&3 '84, G*' ). 2 ,ulai 2007

00000000000.. 1+** )** 9& 7 )etiausaha