Anda di halaman 1dari 2

Cara menangani Gengsterisme Gejala gengsterisme atau kegiatan samseng di kalangan murid adalah gejala di mana kumpulan murid

ini mengganggu ketenteraman sekolah dan murid-murid lain dengan cara mengancam, mengugut atau memeras wang. Faktor-faktor yang telah dikenal pasti yang berupaya menyebabkan seseorang individu ataupun pelajar itu menjadi gengster ialah latar belakang keluarga yang serba kekurangan, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media, personaliti diri dan juga !"steem kendiri yang rendah#. $erdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan sebagai panduan dalam menangani gejala ini khususnya di sekolah. %nstitusi &eluarga yang terdiri daripada ibu bapa dan adik-beradik juga rakan-rakan adalah pihak yang paling memainkan peranan penting dalam membantu menangani gejala gengsterisme ini. &omunikasi yang baik dan didikan sedari kecil lagi oleh ibu bapa mampu membantu anak-anak mereka dari terjebak ke dalam mana-mana gejala tidak sihat bukan sahaja gengsterisme. 'endedahan terhadap ilmu agama perlu dititikberatkan agar anakanak menyedari tindakan yang dilakukan sama ada betul ataupun tidak. %bu bapa perlu memberi didikan dan perhatian sepenuhnya dan memantau setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. (i kalangan rakan-rakan pula, adalah penting pelajar saling mewujudkan pergaulan yang sihat dan mempunyai semangat saling membimbing antara satu sama lain. )al ini dapat dilakukan hanya dengan memilih rakan yang baik sahaja dalam pergaulan dan mengelak daripada bergaul dengan pelajar atau rakan yang terlibat dengan gejala-gejala tidak sihat dan berupaya mempengaruhi kehidupan mereka. (i sekolah, pihak pengurusan sekolah perlu mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebagai langkah awal dalam menangani gejala gangsterisme di kalangan pelajar. *angkah pertama yang mungkin boleh diambil adalah dengan memperbanyakkan pendedahan mengenai keburukan kegiatan gengsterisme kepada pelajar. 'ihak pengurusan sekolah dengan kerjasama pengetua, semua guru dan staf sekolah perlu sentiasa mengingatkan pelajar agar tidak melibatkan diri dengan gejala tidak sihat ini. 'eringatan mungkin boleh dilakukan semasa perhimpunan sekolah, semasa proses pengajaran mata pelajaran agama dan moral, melalui aktiviti-aktiviti lain di dalam dan luar bilik darjah serta ceramah-ceramah dan program motivasi di sekolah. (i samping itu, kempen-kempen pencegahan jenayah juga boleh diadakan di setiap sekolah selaras dengan penubuhan &elab 'encegahan +enayah ,alaysia yang dipengerusikan oleh (r. *ee *am $hye. ,elalui kelab sebegini di sekolah, pelbagai kempen boleh dilakukan dengan kerjasama daripada pihak polis dan penjara contohnya, bagi memberi kesedaran kepada para remaja sekolah yang kebiasaannya memberi pendedahan akan kesan buruk melibatkan diri dengan gejala tidak sihat ini. -ktiviti kesedaran sebegini penting dilakukan bermula dari peringkat sekolah rendah memandangkan pelajar sekolah pada tahap ini kurang mendapat pendedahan berkenaan gejala seperti gangsterisma ini. -ntara kempen pencegahan jenayah yang la.im diadakan di sekolah adalah seperti tayangan video, pameran berunsurkan aktiviti jenayah dan mewajibkan jemputan kepada pegawai polis untuk hadir memberi ucapan mengenai kegiatan jenayah, kesan dan hukuman kepada pesalah. /leh itu, kempen kesedaran sepatutnya diadakan untuk meningkatkan tahap kesedaran para remaja yang sejak kebelakangan ini amat membimbangkan. -ntara lain, langkah mengatasi yang juga boleh diambil lebih awal sebagai langkah pencegahan bagi menangani gejala gangsterisme khususnya di sekolah adalah melalui penubuhan kelab bersifat anti jenayah sosial seperti &elab 'encegah +enayah 0&'+1 dan juga 2kim *encana -nti (adah 02*-(1. &edua-dua kelab ini dapat mendedahkan impak buruk melakukan jenayah termasuklah gangsterisme di samping memberi galakan kepada para pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai murni yang dapat membendung diri dari terlibat dengan sebarang gejala tidak sihat. &egiatan-kegiatan tidak sihat oleh para pelajar sekolah pada masa ini dilihat semakin berleluasa dan membimbangkan. /leh yang demikian, sesuai

dengan pepatah, !mencegah lebih baik daripada mengubati# kelab anti-jenayah sosial perlu lebih giat dalam menjalankan peranan dengan lebih berkesan di sekolah bagi membantu mengurangkan kadar gangsterisme di sekolah. &egiatan gangsterisme yang juga dikenali sebagai gejala samseng menurut ,ohd %smail /thman 034451 berlaku disebabkan oleh lima faktor utama iaitu pengaruh media massa, pengaruh perbandaran 0urbanisation1, pengaruh materialisme, kebebasan bertindak tanpa kawalan dan juga pengaruh rakan sebaya. 2ehubungan itu, melihat kepada faktorfaktor tersebut antara langkah yang boleh diambil sebagai usaha menangani gejala gengsterisme ini adalah melalui perkhidmatan 6imbingan dan &aunseling di sekolah khususnya. 'ara pelajar yang telah melibatkan diri dengan gejala tidak sihat ini juga pelajar yang baru cenderung ke arah yang sama perlu dikenal pasti dan diberikan nasihat dan bimbingan sehingga berjaya. (i sekolah, selain peranan yang dimainkan oleh guru kelas, disiplin dan guru-guru lain amnya, peranan menasihati dan membimbing pelajar dipikul oleh guru pakar dalam bidang bimbingan dan kaunseling. 'eranan ini perlu dilakukan dengan jayanya bagi menangani masalah gejala gangsterisme yang semakin membimbangkan. 2ekiranya pelajar telah terlibat dengan gejala tidak sihat ini, pihak sekolah bertanggungjawab ke atas pelajar tersebut melalui hukuman-hukuman yang dibenarkan di samping kerjasama daripada ibu bapa yang perlu memberi sokongan ke atas tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam hal ini. 2atu lagi program yang boleh dijalankan di peringkat sekolah dalam menangani masalah disiplin dan salah laku di kalangan pelajar di sekolah adalah 'rogram %ntegrasi 7egeri $angani -nti 2osial 0'%7$-21 yang merupakan suatu program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan ke atas salah laku pelajar. -ntara jenis salah laku pelajar selain daripada melibatkan diri dengan gejala gangsterisme adalah seperti ponteng sekolah, bertumbuk, melawan guru dan sebagainya. 'elaksanaan program ini dibuat sesuai dengan kepelbagaian kes salah laku pelajar di sekolah seperti contoh yang telah diberikan tadi. (alam hal ini, kesedaran daripada para pelajar itu sendiri adalah lebih penting. 2ekiranya pelajar yang telah terlibat dengan gejala gangsterisme ini ingin keluar daripada situasi ini, pelajar tersebut sendiri boleh mengambil beberapa langkah seperti melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sihat seperti bersukan, bermain mu.ik, menanam minat terhadap beberapa hobi seperti membaca, bermain badminton, bola sepak dan sebagainya. 6agi pelajar yang telah terlibat dengan serius dalam gejala gengsterisme ini dinasihatkan mengambil langkah merujuk kepada ibu bapa, rakan-rakan yang baik, dan yang paling penting mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah ataupun bagi mereka yang mempunyai kesedaran yang tinggi dibantu oleh latar belakang keluarga dari kalangan orang berada, boleh merujuk kepada kaunselor ataupun pakar agama yang betul-betul layak dan berupaya membantu.