Anda di halaman 1dari 12

Aspek Tatabahasa Tahun 2 [TERKINI : 2 OKTOBER 2013] Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Ta a!

a"asa Ta"#n 2: Pen$eka an In$#k i%& Tarikh /Hari : Tahun : 2 Krea i% Bil Murid : 34 orang Masa : 8.10 9.10 pagi Mata Pela aran: Bahasa Mala!sia Te"a Ta uk : Ke!#$a'aan : B#$a'a Ki a (TAN)AR) PE,BE-A.ARAN #.1.# Me"aha"i dan "enggunakan kata ad ekti% pan&aindera dengan $etul "engikut konteks.

(TAN)AR) KAN)*N+AN #.1 Me"aha"i dan "enggunakan golongan kata dengan $etul "engikut konteks.

'$ ekti%: Pada akhir proses penga aran dan pe"$ela aran ini( "urid dapat: i. ii. Men!enaraikan kata ad ekti% pan&aindera dengan $etul "engikut enis deria. Me"$ina dan "enulis kata ad ekti% pan&aindera dala" a!at dengan $etul.

(is e/ Ba"asa Tata$ahasa: kata ad ekti% pan&aindera( a!at pen!ata )osa kata : hapak( n!aring( garau( han!ir

Pengisian K#rik#0#/ *l"u: Buda!a "as!arakat Mala!sia +ilai : $ers!ukur( "enghargai )e&erdasan Pel$agai , pengisian ruang -le"en )eusaha.anan -le"en )reati/iti dan *no/asi

Kepe0!again Kae$a" $an eknik )B : Menghu$ung kait dengan pengala"an. Mengu"pul dan "engelas )P : 0er$al linguistik( *ntrapersonal B1B : )e"ahiran Bela ar: Me"$a&a , 2&anning Pe"$ela aran kontekstual : Menghu$ung kait .arna dengan $uda!a.

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Pe"$ela aran konstrukti/is"a Ba"an !an # /engajar .enis 1 3 3 4 # 9 < 8 9 )o"puter ri$a 415 Petikan 6)uih Baulu7 )ad 8arna 4a"piran 1 :4e"$aran )er a ; 4a"piran 3 :Petikan; 4a"piran 3 :)er a Pe"ulihan; 4e"$aran 4 :)er a Penga!aan; )otak =ahsia Bi0angan 1 1 34 9 # 34 9 38 3

Penge a"#an (e$ia A$a : Murid $iasa "enghidu $au,$auan dan "elihat keperl$agai .arna dala" kehidupan seharian "ereka. -angka" 1 ,asa (e In$#ksi (4 /ini & Isi pe0ajaran )ata >d ekti% Pan&aindera i. .angi ii. han!ir Ak i2i i pengajaran $an pe/!e0ajaran 1. ?uru "engedarkan dua kotak !ang "engandung o$ ek !ang "e"pun!ai dua $au !ang $er$e@a. 3. Murid "enghidu $au o$ ek !ang !ang terdapat di dala" kotak terse$ut. 3. Murid "en!atakan $au terse$ut dan "eneka o$ ek !ang terdapat di dala" kotak. 3. ?uru "engaitkan $au !ang dise$ut oleh "urid dengan standard pe"$ela aran !ang ingin dikuasai oleh "urid. 3a a an *l"u: 2ains )B: Me"$uat ga"$aran "ental BBM: )otak rahsia $erisi sa$un .angi. )otak rahsia $erisi ikan han!ir

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 -angka" 1 (10 /ini & Perkaitan .arna dengan Buda!a Mas!arakat )ata >d ekti% Pan&aindera kuih $ahulu :"anis; kuih $akul :"anis; "aruku :pedas; 1. ?uru "e"pa"erkan kad ga"$ar kuih dan "urid "en!e$ut na"a kuih. 3. Murid $er$in&ang tentang kaitan kuih dengan $uda!a "as!arakat kita dan "enana"kankan nilai "enghor"ati $uda!a kau" lain. *l"u: )a ian te"patan +ilai: hor"at, "enghor"ati -M): )reati/iti dan ino/asi :Aasa Persediaan; -) #.4 Prinsip >utono"i BBM: )ad ga"$ar kuih

3. ?uru dan "urid $er$in&ang tentang ga"$aran rasa "engikut pan&aindera lidah "urid. 1ontoh: $ahulu , "anis kuih $akul "anis "aruku , pedas 4. Murid di$eri penerangan tentang kata ad ekti% pan&aindera. Murid $ersoal a.a$ dengan guru untuk "e"aha"i kata ad ekti% pan&aindera !ang lain. Murid di$i"$ing untuk "enghi"punkan kata ad ekti% pan&aindera "engikut li"a ku"pulan !ang di$eri. 2e&ara $erku"pulan( "urid "en&atat kata ad ekti% pan&aindera "engikut kategori pan&aindera dala" ra ah !ang disediakan. 2etiap ku"pulan "e"$entangkan hasil per$in&angan

#.

-angka" 2 (14 /ini &

)ata >d ekti% Pan&aindera "anis .angi n!aring "erdu &antik kasar keras hapak le"$ut garau "asin li&in ka&ak "asa"

1.

-M): )reati/iti dan ino/asi :Aasa *"aginasi; )B: )ritis "engu"pul dan "engelas -) 1.9 Berkeupa!aan "e"i"pin. BBM: 4a"piran 1

3.

3.

-angka" 3 (24 /ini &

)ata >d ekti% Pan&aindera

-angka" 3

*l"u: )a ian Te"patan

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 "anis enak keras le"$ut garing hapak .angi &antik 1. Murid di"inta "e"$a&a petikan dengan intonasi !ang $etul. 3. Murid dan guru $ersoal a.a$ tentang kata ad ekti% pan&aindera !ang terkandung dala" petikan !ang di$a&a. 3. Murid "en!enaraikan kata ad ekti% pan&aindera !ang terdapat di dala" petikan. 4. Murid "elengkapkan peta "inda dengan kata ad ekti% pan&aindera dengan $etul. Pe/#0i"an 1. Murid "e"ilih dan "enggaris perkataan dala" a!at !ang "engandungi kata ad ekti% pan&aindera !ang $etul. Penga'aan 1. Murid "engisi te"pat kosong dala" petikan dengan kata ad ekti% pan&aindera !ang sesuai. :"akanan tradisional; +ilai: "enghargai B1B: )e"ahiran Bela ar Me"$a&a :2&anning; -M): )reati/iti dan ino/asi :Aasa Perke"$angan; -M): )reati/iti dan ino/asi :Aasa Tindakan; -)3.1 >"alan "e"erhati persekitaran dengan senga a dan $ertu uan. BBM: Petikan :4a"piran 3; 4a"piran 3 :Pe"ulihan; 4a"piran 4 :Penga!aan ; Pen# #p (4 /ini & )ogniti% =u"usan isi pela aran :Me"aha"i dan "enggunakan kata ad ekti% pan&aindera dengan $etul "engikut konteks;. 2osial : KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3 1. Murid di"inta "en!e$ut kata ad ekti% pan&aindera !ang telah dipela ari dan "e"$ina a!at "enggunakan kata ad ekti% !ang dise$ut se&ara spontan. ?uru "e"$eri pu ian atas sikap "urid "en aga ke$ersihan diri dan persekitaran )B: Meru"us +ilai: )e$ersihan )es!ukuran P>2 $ertanggung a.a$ )P: 0er$al linguistik *ntrapersonal

3.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Pu ian atas usaha dan ke a!aan.

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Ka$ +a/!ar K#i"

(e!# k#i" $an perkai ann'a $engan $eria rasa5

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 -a/piran 1

Ke06/p6kkan ka a si%a ini /engik# k#/p#0an $an #0is $a0a/ r#angan 'ang $ise$iakan5

"anis .angi "erdu kasar hapak

"asa" n!aring &antik keras le"$ut

garau li&in

"asin ka&ak

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2

T#0is ka a a$jek i% $eria /engik# k#/p#0an 'ang $i!eri $i !a7a" ini5

can ik

sen #"

rasa

$engar

!a#

0i"a

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 -a/piran 2

Baca $an senaraikan ka a a$jek i% pancain$era 'ang er$apa $a0a/ pe ikan5

K#i" Ba"#0# K#i" Ba"#0# )uih$aulu $aulu"erupakan "erupakanse se eniskuih kuihtradisional tradisionalorang orangMela!u. Mela!u.)uih )uihini ini$oleh $oleh )uih enis didapatidala" dala"pel$agai pel$agai$entuk $entuk!ang !ang&antik &antikseperti seperti$unga( $unga(ikan( ikan(kerang kerangdan dan didapati hati. hati. )uih $ahulu $ahulu akan akan "engeluarkan "engeluarkan $au $au !ang !ang .angi .angi apa$ila apa$ila di$akar di$akar )uih dengan$ara $arasa$ut sa$utkelapa. kelapa.=asan!a =asan!asungguh sungguh"anis "anisdan dansesuai sesuaidi di adikan dengan adikan hidanganuntuk untuk"inu" "inu"petang. petang. +a"un +a"un$egitu( $egitu(kuih kuih$ahulu $ahuluini ini uga uga sungguh sungguh hidangan enak di"akan $egitu saha a. enak di"akan $egitu saha a. )uih$aulu $auluakan akan"en "en adikeras keras ika ikaterle$ih terle$ihtepung. tepung.Telur Telurpula pulaperlu perlu )uih adi dipukulsehingga sehinggake"$ang ke"$ang ika ikaingin ingin"enghasilkan "enghasilkan$ahulu $ahulu!ang !angle"$ut le"$utdan dan dipukul $er"utu tinggi. $er"utu tinggi. )uih$ahulu $ahuluini iniakan akan$erkulat( $erkulat( ika ikatidak tidakdi$akar di$akarsehingga sehingga$etul,$etul $etul,$etul )uih "asakdan dangaring. garing.)uih )uih$ahulu $ahulu uga ugatidak tidak$oleh $olehdisi"pan disi"panla"a la"adan danakan akan "asak "en adi hapak selepas ta"at te"pohn!a. "en adi hapak selepas ta"at te"pohn!a.

(enarai ka a a$jek i% pancain$era

-a/piran 3 KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Pe/#0i"an

+ariskan ka a si%a 'ang !e #0 $a0a/ a'a !erik# 5

1.

>!ah "e"$eli kuih pau !ang ( 0e/!# 1keras & itu.

3.

+asi le"ak !ang di"asak oleh i$u agak (/anis1/asin& kerana terle$ih gara".

3.

Biskut kelapa !ang (!#s#k1"apak&5

tersi"pan

la"a

di

dala"

$ekas

itu

telah

$er$au

4.

Bentuk kuih !ang (can ik1kacak& dan rasan!a !ang sedap sering "en adi pilihan pe"$eli.

#.

)uih akan $er$au (7angi1"apak& apa$ila "enggunakan daun pandan se$agai $ahan adunan.

>kti/iti ini untuk "urid !ang $elu" "en&apai standard pe"$ela aran saha a.

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Aspek Tatabahasa Tahun 2 -a/piran 8 Penga'aan

Isikan e/pa k6s6ng $engan ja7apan 'ang ses#ai5

=ak!at Mala!sia "e"a"ang ka!a dengan sen!u"an !ang 0e/!# BBBBBBBBBBBBBB dan si%at le"ah

BBBBBBBBBBBBBBBBBB. )ita na"pak BBBBBBBBBBBBBB dan BBBBBBBBBBBBBBBBBBB apa$ila $erpakaian tradisional

kacak

seperti $a u kurung dan sa"%u.

=ak!at kita "e"ang

sentiasa "enga"alkan hidup !ang har"onis. 2uara kau" /anis .anita !ang le"$ut se"asa $er&akap "e"ang

BBBBBBBBBBBBBBBBB didengar. /er$# .alaupun "e"pun!ai suara

Bagi kau" lelaki pula( !ang BBBBBBBBBBBBBBB

sekiran!a diungkapkan dengan le"$ut akan selesa didengar. gara#

can ik

>kti/iti ini untuk "urid !ang telah "en&apai standard pe"$ela aran.

KUMPULAN 2 BENGKEL KERJA PENULISAN RPH BM DI BAWAH DASAR MBMMBI 3 SEPT! " 2 #KT! 2 $3

Anda mungkin juga menyukai