Anda di halaman 1dari 48

/

DENGUE HEMORHAGIC FEVER

PENGERTIAN DHF adalah suatu penyakit menula yan! dise"a"kan #leh $i us den!ue% te utama menye an! pada anak&anak den!an 'i i&'i i ( demam tin!!i mendadak dise tai mani)estasi pe da ahan dan "e tendensi menim"ulkan sy#k *D++, dan kematian- Penyakit ini ditula kan le.at nyamuk Aedes ae!ypti% yan! mem"a.a $i us den!ue *anth #pad "# ne $i uses, atau dise"ut a "# $i us- DHF dapat menye an! semua umu tetapi te "anyak pada anak&anak- Dalam dekade te akhi % te dapat ke'ende un!an kenaikan p #p# si pende ita DHF pada # an! de.asaTANDA DAN GEJALA /- Demam ( demam tin!!i tim"ul mendadak% te us mene us% "e lan!sun! dua sampai tu0uh ha i tu un se'a a 'epat1- Pe da ahan ( pe da ahan disini te 0adi aki"at "e ku an!nya t #m"#sit *t #m"#sit#peni, se ta !an!!uan )un!si da i t #m"#sit sendi i aki"at metam# )#sis t #m"#sit- Pe da ahan dapat te 0adi di semua # !an yan! "e upa( U0i t# ni2uet p#siti) Ptekie% pu pu a% e'hym#sis dan pe da ahan k#n0un!ti$a Epistaksis dan pe da ahan !usi Hematemesis% melena Hematu i

3- Hepat#me!ali ( 4iasanya di0umpai pada a.al penyakit Pem"esa an hati tidak se0a0a den!an "e atnya penyakit Nye i tekan pada dae ah ulu hati Tanpa diikuti den!an ikte us Pem"esa an ini didu!a "e kaitan den!an st ain se #tipe $i us den!ue

5- +y#k ( 6an! dikenal den!an D++ % dise"a"kan #leh ka ena ( Pe da ahan dan ke"#'# an plasma didae ah int a$askule melalui kapile yan! usak- +edan!kan tanda& tanda sy#k adalah( 7ulit din!in% lem"a" te utama pada u0un! hidun!% 0a i dan kaki Gelisah dan +ian#sis disekita mulut Nadi 'epat% lemah % ke'il sampai tidak te a"a

1 Tekanan da ah menu un *tekanan sist#lik menu un sampai 89 mmH! atau ku an! da i 89 mmH!, Tekanan nadi menu un *sampai 19mmH! atau ku an!,

:- T #m"#sit#peni( ;umlah t #m"#sit di"a.ah /:9-999 <mm3 yan! "iasanya te 0adi pada ha i ke ti!a sampai ke tu0uh=- Hem#k#nsent asi ( Menin!katnya nilai hemat#k it me upakan indikat# kemun!kinan te 0adinya sy#k>- Ge0ala&!e0ala lain ( An# eksi % mual muntah% sakit pe ut% dia e atau k#nstipasi se ta ke0an!Penu unan kesada an

PATOFISIOLOGI DHF 6an! menentukan "e atnya penyakit adalah ( Menin!!inya pe mea"ilitas dindin! pem"uluh da ah Menu unnya $#lume plasma da ah Adanya hyp#tensi T #m"#sit#peni Diatesis hem# a!i'

Pada aut#psi pende ita DHF yan! menin!!al% didapatkan adanya ke usakan sistim $askule den!an adanya penin!!ian pe mea"ilitas didin! pem"uluh da ah te hadap p #tein plasma dan e)usi pada uan! se #sa% di "a.ah pe it#nial% pleu al dan pe ika dialPada kasus "e at% pen!u an!an $#lume plasma sampai 39 ? atau le"ih- Men!hilan!nya plasma melalui end#telium ditandai #leh penin!katan #leh penin!katan nilai hemat#k it yan! men!aki"atkan keadaan hip#p#lemik dan sh#'k% yan! dapat menim"ulkan an#ksia 0a in!an% asid#sis meta"#lik "ahkan menye"a"kan kematian7e usakan dindin! pem"uluh da ah "e si)at sementa a% den!an pem"e ian 'ai an yan! 'ukup sh#'k dapat diatasi dan e)usi pleu a "iasanya men!hilan! setelah "e"e apa kali pe a.atan+e"a" lain kematian pada DHF adalah pe da ahan he"at pada salu an 'e na% yan! tim"ul setelah sh#'k "e lan!sun! lama dan tidak te atasi- Pe da ahan ini dise"a"kan #leh t #m"#sit#peni se ta !an!!uan )un!si t #"#sit disampin! de)isiensi in!an<sedan! da i )akt# I% II% V% VII% I@% @ dan )akt# kapile Pada peme iksaan sel&sel pa!#sit didapatkan penin!katan daya pa!#sit#sis dan p #li)e asi sistim etik#l# enditetial yan! "e aki"at pen!han'u an te hadap t #m"#sit yan! telah men!alami metam# )#sis selule sehin!!a nampak adanya t #m"#sit#peniAkti)asi sistim k#mplemen 0u!a meme!an! pe anan pentin! dalam pat#!enesis DHF %

3 k#mplek imun "iasanya ditemukan pada ha i ke : sampai ke > saat te se an! sh#'k te 0adiP #duksi akti$itas k#mplemen ini "e si)at ana)ilakt#ksin yan! menye"a"kan ke usakan dindin! kapile sehin!!a pe mea"ilitas didin! pem"uluh da ah menin!katDerajad DHF Menurut WHO dibagi menjadi 4 Derajat : Derajat 1 : Demam dise tai !e0ala tidak khas dan satu&satunya mani)estasi pe da ahan ialah u0i T#u ni2uet p#siti) Derajat 2 : De a0at / dise tai pe da ahan sp#ntan di kulit dan atau pe da ahan lainDerajat 3 ( Ditemukannya ke!a!alan si kulasi% yaitu nadi 'epat dan lem"ut% tekanan nadi menu un *A19 mmH!, atau hip#tensi dise tai kulit yan! din!in% lem"a"% dan pende ita men0adi !elisah Derajat 4 : Ren0atan "e at den!an nadi yan! tidak di a"a dan tekanan da ah yan! tidak dapat diuku

ATOF!"!OLOG! D#D$D""
DENGUE INFECTION Th #m"#'yt#penia Fe$e An# eBia )#mitin! In' aeased Vas'ula )e mea"ility Ceak!e #) Dehyd ati#n Den!ue )e$e plasma Hyp#p#lemia DIC GI 4leedin! sh#'k An#Bia A'id#sis Death */, + Catatan : Mekanisme sebenarnya tentang patofisiologi, hemo inamika biokimia!i D"D bel#m mo el binatang per$obaan yang klinis seperti pa a man#sia an DHF<D+ IV Hem#k#nsent asi Hyp#p #teinemia Pleu al e)uti#n As'ites III II I G ade Hem# ha!i' Mani)estati#n Hepat#me!aly A! A" '#mpleB D '#mplement

iketah#i se$ara pasti, karena kes#karan men apatkan apat iperg#nakan #nt#k menimb#lkan ge%ala

: PENG7A;IAN a- Data +u"yekti) Panas Cemah Nye i ulu hati Mual dan tidak na)su makan +akit menelan Pe!al selu uh tu"uh Nye i #t#t% pe sendian% pun!!un! dan kepala Haus

b% Data Ob&e'ti( +uhu tin!!i selama 1 & > ha i 7ulit te asa panas Ea0ah tampak me ah % dapat dise tai tanda kesakitan Nadi 'epat +elaput muk#sa mulut ke in! Ruam dikulit len!an dan kaki Hipe emia ten!!# #kan Epistaksis Pem"esa an hati dan nye i tekan Pem"esa an lim)e Nye i tekan pada epi!ast ik Hemat#mesis Melena Gusi "e da ah Hip#tensi

)% Data enunjang Hemat#k it T #m"#sit#penia Masa pe da ahan dan p #t#m"in meman0an!

ri*rita+ ma+a,a- .e/era0atan :

= /- Men'e!ah te 0adinya hip#p#lemik sy#k 1- Intik nut isi yan! adekuat3- Men'e!ah k#mplikasi% pe da ahan dan in)eksi5- Im)# masi tentan! p #ses penyakit :- Cemas

> Diagn*+a .e/era0atan : NO /DIAGNO+A 7EPERAEATAN HA+IC 6ANG RENCANA RA+IONAC DIHARAP7AN Penin!katan suhu tu"uh *hipe & &+uhu tu"uh n# mal te mia, sehu"un!an den!an p #& 3>#C,ses penyakit *$i emia,&Pasien "e"as da i demam1- Men!#"se $asi tanda&tanda $i& Tanda&tanda $ital me upakan tal( suhu% nadi% tensi% pe napas& a'uan untuk men!etahui kea& an setiap 3 0am atau le"ih se& daan umum pasienin!3- Mem"e ikan pen0elasan tentan! Pen0elasan katan suhu tu"uhmem"antu tim"ul5- Mem"e ikan pen0elasan pada 7ete li"atan kelua !a san!at pasien<kelua !a tentan! hal&hal "e a ti dalam p #ses penyem& yan! dapat dilakukan untuk "uhan pasien di umah sakitmen!atasi demam F men!an& tentan! k#ndisi TINDA7AN *3=& /- Men!ka0i saat tim"ulnya de& Untuk men!identi)ikasi p#la mamdemam pasien-

penye"a" demam atau penin!& yan! dialami pasien dapat pasien<kelua !a men!u an!i ke'emasan yan!

8 0u kan pasien<kelua !a untuk k##pe ati):- Men0elaskan pentin!nya ti ah Pen0elasan "a in! "a!i pasien F aki"atnya pada kanpe ati)suhu tu"uh yan! di"e ikan akan

pasien<kelua !a

0ika hal te se"ut tidak dilaku& mem#ti$asi pasien untuk k##&

=- Men!an0u kan pasien untuk "a& Penin!katan nyak minum 1%: l<15 0am F men!aki"atkan

pen!uapan

0elaskan man)aatnya "a!i pasi& tu"uh menin!kat sehin!!a pe lu diim"an!i den!an asup& enan 'ai an yan! "anyak>- Mem"e ikan k#mp es din!in 7#mp es din!in akan mem& *pada dae ah aBila F lipat pa& "antu menu unkan suhu tu"uh ha,8- Men!an0u kan untuk tidak me& makai selimut F pakaian yan! Pakaian yan! tipis akan mem& "antu men!u an!i pen!uapan te"altu"uh-

H H- Men'atat asupan F kelua anUntuk men!etahui adanya ke& tidakseim"an!an 'ai an tu"uh/9- Mem"e ikan te api 'ai an in& t a$ena F #"at&#"atan sesuai den!an p #! am d#kte *masa& lah k#la"# asi,Pem"e ian 'ai an san!at pen& tin! "a!i pasien den!an suhu tin!!i- Pem"e ian 'ai an me& upakan .e.enan! d#kte sehin!!a pe a.at pe lu "e & k#la"# asi dalam hal ini/- Men!ka0i keluhan mual% sakit 1Gan!!uan pemenuhan ke"utuhan 7e"utuhan nut isi pasien te & nut isiG ku an! da i ke"utuhan se& penuhiG pasien mampu men!& hu"un!an den!an mual% muntah% ha"iskan makanan sesuai de& an# eksia F sakit saat menelann!an p# si yan! di"e ikan<di& "utuhkan1- Men!ka0i 'a a<"a!aimana ma& kanan dihidan!kanCa a men!hidan!kan makan& an dapat mempen!a uhi na)su makan pasien3- Mem"e ikan makanan yan! mudah ditelan sepe ti( "u"u % tim F dihidan!kan saat masih Mem"antu men!u an!i kele& lahan pasien F menin!katkan menelan F muntah yan! diala& mi #leh pasienUntuk menetapkan 'a a me& n!atasinya-

/9 han!at5- Mem"e ikan makanan dalam p# si ke'il F ) ekuensi se in!:- Men0elaskan man)aat makanan< nut isi "a!i pasien te utama sa& Menin!katkan at pasien sakitpen!etahuan pasien tentan! nut isi sehin!& !a m#ti$asi untuk makan me& nin!kat=- Mem"e ikan umpan "alik p#si& ti) saat pasien mau "e usaha Mem#ti$asi F menin!katkan men!ha"iskan makanannya>- Men'atat 0umlah<p# si makanan yan! diha"iskan #leh pasien se& Untuk men!etahui pemenuhan tiap ha i8- Mem"e ikan nut isi pa ente al *k#la"# asi den!an d#kte ,Nut isi pa ente al san!at "e & man)aat<di"utuhkan pasien te& nut isi pasienseman!at pasienUntuk men!hinda i mual F muntahasupan makanan ka ena mu& dah ditelan-

// utama 0ika intake pe # al sa& n!at ku an!- ;enis F 0umlah pem"e ian nut isi pa ente al me upakan .e.enan! d#kte H- Mem"e ikan #"at&#"at antasi& da *anti emetik, sesuai p #!& am d#kte #"at antasida *anti emetik, mem"antu pasien men!u an!i asa mual F muntah- Den!an pem"e ian #"at te se"ut diha& apkan intake nut isi pasien menin!kat/9- Men!uku "e at "adan pasien setiap ha i *"ila mun!kin,/- Men!ka0i tin!kat pen!etahuan 37u an!nya pen!etahuan tentan! Pen!etahuan pasien<kelua !a p #ses penyakit% diet% pe a.atan tentan! p #ses penyakit% diet% F #"at&#"atan pasien sehu"un!& pe a.atan F #"at&#"atan "a!i an den!an ku an!nya in)# masipende ita DHF menin!kat se ta pasien<kelua !a mampu men'e itakannya kem"alipasien<kelua !a tentan! penya& Untuk mem"e ikan in)# masi kit DHFpada pasien<kelua !a% pe a.at pe lu men!etahui se0auh mana in)# masi atau pen!etahuan tentan! penyakit yan! diketa& hui pasien se ta ke"ena an in& Untuk men!etahui status !iIi pasien-

/1 )# masi yan! telah didapatkan se"elumnya1- Men!ka0i lata "elakan! pendi& dikan pasien<kelua !aA!a pe a.at dapat mem"e i& kan pen0elasan sesuai den!an tin!kat pendidikan me eka se& hin!!a pen0elasan dapat dipa& hami F tu0uan yan! di en'ana kan te 'apai3- Men0elaskan tentan! p #ses pe& nyakit% diet% pe a.atan F #"at& A!a in)# masi dapat dite ima #"atan pada pasien den!an "a& den!an mudah F tepat sehin!& hasa F kata&kata yan! mudah !a tidak menim"ulkan kesalah dimen!e ti<dipahami5- Men0elaskan semua p #sedu yan! akan dilakukan F man)aat Den!an men!etahui p #sedu nya "a!i pasienatau tindakan yan! akan diala& mi% pasien akan le"ih k##pe a& ti) F ke'emasannya menu un:- Mem"e ikan kesempatan pada pahaman-

/3 pasien<kelua !a untuk mena& Men!u an!i tahui sehu"un!an den!an pe& nyakit yan! dialami pasien=- Men!!unakan lea)let atau !am& "a &!am"a dalam mem"e ikan Gam"a &!am"a kinkan,atau media pen0elasan *0ika ada<memun!& 'etak sepe ti lea)let dapat mem"antu men!in!at pen0e& lasan yan! telah di"e ikan ka& ena dapat dilihat atau di"a'a "e ulan! kali/- Mem#nit# tanda&tanda penu& 5P#tensial te 0adinya pe da ahan &Tidak te 0adi tanda&tanda pe & le"ih lan0ut sehu"un!an den!an t #m"#sit#peniada ahan le"ih lan0ut *se'a a klinis,&;umlah t #m"#sit menin!katunan t #m"#sit yan! dise tai Penu unan 0umlah t #m"#sit den!an tanda&tanda klinisme upakan tanda&tanda ada& nya ke"#'# an pem"uluh da& ah yan! pada tahap te tentu dapat menim"ulkan tanda&tan& da klinis "e upa pe da ahan *nyata, sepe ti epistaksis% pe& tikiae% dllke'emasan F

nyakan hal&hal yan! in!in dike& mem#ti$asi pasien untuk k##& pe ati) selama masa pe a.at& an atau penyem"uhan-

/5 1- Mem"e ikan pen0elasan tentan! pen!a uh t #m"#sit#penia pada A!a pasien<kelua !a men!e& pasientahui hal&hal yan! mun!kin te 0adi pada pasien F dapat mem"antu men!antisipasi te 0adinya pe da ahan ka ena t #m"#sit#penia3- Mem#nit# setiap ha i0umlah t #m"#sit Den!an 0umlah t #m"#sit yan! dipantau setiap ha i% da& pat diketahui tin!kat ke"#'# & an pem"uluh da ah F ke& mun!kinan pe da ahan yan! dapat dialami pasien5- Men!an0u kan pasien untuk "a& nyak isti ahatAkti$itas pasien yan! tidak te k#nt #l dapat menye"a"kan te 0adinya pe da ahan:- Mem"e ikan pen0elasan pada pasien<kelua !a untuk se!e a 7ete li"atan kelua !a den!an melap# 0ika ada tanda&tanda se!e a melap# kan te 0adinya

/: pe da ahan le"ih lan0ut sepe ti( pe da ahan *nyata, akan mem& hematemesis% melena% epistak& "antu pasien mendapatkan pe& sis=- Men0elaskan #"at&#"at yan! di "e ikan F man)aatnya se ta a& Den!an ki"atnya "a!i pasienmen!etahui #"at& #"atan yan! diminum F man& )aatnya% maka pasien akan te & m#ti$asi untuk mau minum #& "at sesuai d#sis atau 0umlah yan! di"e ikan>- Men!antisipasi<men'e!ah te 0a& dinya pe lukaan atau pe da ah& an( & & & men!!unakan lunakmemeliha a ke"e sihan mu& lutmen!hinda i tindakan in$a& si) melalui ektum sepe ti( pem"e ian #"at supp#sit# ia% sikat !i!i nan!anan sedini mun!kin-

/= enema% ektal te m#mete & men!!unakan pen'uku lis& t ik *0ika pasien "utuh "e 'u& ku ,& mem"e ikan tekanan :&/9 menit setiap kali selesai me& n!am"il da ah/- Men!ka0i keluhan pasien:Gan!!uan akti)itas seha i&ha i se& &7e"utuhan akti)itas seha i& hu"un!an den!an k#ndisi tu"uh yan! lemahha i te penuhi&Pasien mampu mandi i sete& 1- Men!ka0i hal&hal yan! mampu< lah "e"as demamtidak mampu dilakukan #leh Untuk men!etahui tin!kat ke& pasien sehu"un!an den!an ke& te !antun!an lemahan )isiknya3- Mem"antu pasien memenuhi ke"utuhan akti)itasnya seha i& Pem"e ian "antuan san!at di ha i sesuai den!an tin!kat ke& pe lukan #leh pasien pada saat te "atasan pasien sepe ti mandi% k#ndisinya lemah F pe a.at makan% eliminasimempunyai tan!!un! 0a.a" pasien dalam memenuhi ke"utuhannyaUntuk men!identi)ikasi masa& lah&masalah pasien-

/> dalam pemenuhan ke"utuhan seha i&ha i pasien tanpa mem& "uat pasien men!alami kete & !antun!an pada pe a.at5- Mem"antu pasien untukk man& di i sesuai den!an pe kem"an!& Den!an melatih kemandi ian an kema0uan )isiknyapasien maka pasien tidak me& n!alami kete !antun!an pada pe a.at:- Mem"e i pen0elasan tentan! hal&hal yan! dapat mem"antu Den!an pen0elasan yan! di"e& F menin!katkan kekuatan )isik pasienikan kepada pasien% maka pa& sien te m#ti$asi untuk k##& pe ati) selama pe a.atan te & utama te hadap tindakan yan! dapat menin!katkan kekuatan )isiknya sepe ti pasien mau men!ha"iskan p# si makan& nya=Meletakkan "a an!&"a an! ditempat yan! mudah te 0an!& Akan mem"antu pasien untuk

/8 kau #leh pasien>- Menyiapkan "el di dekat pasien A!a pasien dapat se!e a me& minta "antuan pe a.at saat mem"utuhkannya/- Men!ka0i tin!kat nye i yan! di =Gan!!uan asa nyaman( nye i &Rasa nyaman pasien te penu& hi&Nye i "e ku an! atau hilan!alami pasien den!an mem"e i Untuk men!etahui "e apa "e& entan! nye i *9&/9,% "ia kan pasien menentukan tin!kat nye& i yan! dialaminya% tetapkan ti& pe nye i yan! dialami pasien% esp#ns pasien te hadap nye i yan! dialami1- Men!ka0i )akt# &)akt# mempen!a uhi dikan% dll,yan! at nye i yan! dialami pasiensehu"un!an den!an mekanisme pat#l#!is *p #ses penyakit,memenuhi ke"utuhannya sen& di i tanpa # an! lain-

eaksi pasien Reaksi pasien te hadap nye i !ai )akt# % den!an men!etahui )akt# &)akt# te se"ut maka pe a.at dapat melakukan in&

te hadap nye i *"udaya% pendi& dapat dipen!a uhi #leh "e "a&

/H te $ensi yan! sesuai den!an masalah klien- Resp#n indi& $idu te hadap nye i san!at "e "eda atau "e $a iasi% se& hin!!a pe a.at pe lu men!ka& 0i le"ih lan0ut men!hinda i kesalahan pe sepsi te hadap k#ndisi yan! dialami pasienMisalnya pasien yan! "e te i& ak ka ena nye i "elum tentu men!alami nye i yan! le"ih he"at da i pasien lain yan! menutup mata% men!!i!it "i& "i atau "e pe!an!an e at3- Mem"e ikan p#sisi yan! nya& man% usahakan situasi uan!an Untuk men!u an!i asa nye iyan! tenan!5- Mem"e ikan suasana !em"i a "a!i pasien% alihkan pe hatian Den!an melakukan akti)itas pasien da i asa nye i *li"atkan lain% pasien dapat sedikit me&

19 kelua !a,Men!an0u kan pa& lupakan pe hatiannya te hadap

sien untuk mem"a'a "uku% nye i yan! dialamimenden!a musik% n#nt#n TV *men!alihkan pe hatian,:- Mem"e ikan kesempatan pada pasien te dekatuntuk "e k#munikasi Tetap "e hu"un!an den!an te dekat<teman mem"uat pasien !em"i a<"a& ha!ia F dapat men!alihkan pe hatiannya te hadap nye i=- Mem"e ikan #"at&#"at anal!e&tik *k#la"# asi O"at&#"atan anal!etik dapat d#kte ,menekan<men!u an!i asi den!an d#kte .e.enan! d#kte /- M#nit# keadaan umum pasien>P#tensial te 0adi sy#k hip#$#le& mik sehu"un!an den!an pe da& &Tidak te 0adi sy#k hip#$#le& mikUntuk memantau k#ndisi pa& sien selama masa pe a.atan nye i ka ena pasien- Pe lu adanya k#la"#& pem"e ian #"at me upakan den!an teman&temannya<# an! # an!&# an!

1/ ahan he"at&Tanda&tanda $ital dalam "a& tas n# mal&7eadaan umum "aikte utama saat te 0adi pe da ah& an- Den!an mem#nit# kea& daan umum pasien% pe a.at dapat se!e a men!etahui 0ika te 0adi tanda&tanda p e sy#k< sy#k sehin!!a dapat se!e a di tan!ani1- O"se $asi tanda&tanda $ital tiap 1&3 0amTanda $ital dalam "atas n# & mal menandakan keadaan u& mum pasien "aik% pe a.at pe lu te us men!#"se $asi tan& da&tanda $ital selama pasien men!alami pe da ahan untuk memastikan tidak te 0adi p e sy#k<sy#k3- M#nit# tanda&tanda pe da ahan Pe da ahan yan! 'epat diketa& hui dapat se!e a diatasi% se& hin!!a pasien tidak sampai ke tahap sy#k hip#$#lemik aki"at

11 pe da ahan he"at5- ;elaskan pada pasien<kelua !a tentan! tanda&tanda pe da ahan Den!an mem"e i pen0elasan yan! mun!kin dialami pasienF meli"atkan kelua !a diha& apkan tanda&tanda pe da ah& an dapat diketahui le"ih 'epat F pasien<kelua !a men0adi k##pe ati) selalma pasien di a.at:- An0u kan pasien<kelua !a untuk se!e a melap# 0ika ada tanda& 7ete li"atan kelua !a untuk tanda pe da ahanse!e a melap# kan 0ika te 0adi pe da ahan te hadap pasien san!at mem"antu tim pe a& .atan untuk se!e a melaku& kan tindakan yan! tepat=- Pasan! in)us% "e i te api 'ai an int a$ena 0ika te 0adi pe da ah& Pem"e ian 'ai an int a$ena an *k#la"# asi den!an d#kte ,san!at dipe lukan untuk me& n!atasi kehilan!an 'ai an tu& "uh yan! he"at yaitu untuk

13 men!atasi sy#k hip#$#lemikPem"e ian >- +e!e a puasakan 0ika te 0adi pe da ahan salu an pen'e naanPuasa mem"antu men!isti a& hatkan salu an pen'e naan un& tuk sementa a selama pe da& ahan "e asal da i salu an 'e & na8- Cek H"% Ht% t #m"#sit *sit#,Untuk men!etahui tin!kat ke"#'# an pem"uluh da ah yan! dialami pasien F untuk a'uan melakukan tindakan le& "ih lan0ut te hadap pe da ahan H- Pe hatikan keluhan pasien se& te se"utpe ti mata "e kunan!&kunan!% Untuk men!etahui se"e apa pusin!% lemah% ekst emitas di& 0auh pen!a uh pe da ahan te & n!in% sesak na)as/9- 4e ikan t an)usi sesuai den!an se"ut pada pasien sehin!!a tim kesehatan le"ih .aspadain)us dilakukan den!an k#la"# asi d#kte -

15 p #! am d#kte Untuk men!!antikan $#lume da ah se ta k#mp#nen da ah yan! hilan!//- M#nit# masukan F kelua an% 'atat F uku pe da ahan yan! Pen!uku an F pen'atatan sa& te 0adi% p #duksi u inn!at pentin! untuk men!eta& hui 0umlah pe da ahan yan! dialami pasien- Untuk men!e& tahui keseim"an!an 'ai an tu& "uhP #duksi u in yan! le"ih pekat F le"ih sedikit da i n# mal *san!at sedikit, menun0ukkan pasien keku an!an 'ai an F men!alami sy#k/1- 4e ikan #"at&#"atan untuk kan pe da ahanHati&hati te hadap pe da ahan di dalammen!atasi pe da ahan sesuai Untuk mem"antu men!henti& den!an p #! am d#kte /3- 4ila te 0adi tanda&tanda sy#k

1: hip#$#lemik% "a in!kan pasien Untuk men!hinda i k#ndisi te lentan! atau p#sisi data /5- 4e ikan te api #ksi!e sesuai den!an ke"utuhanPem"e ian O1 akan mem"antu #ksi!enasi 0a in!an% ka ena den!an te 0adinya pe da ahan he"at maka suplai #ksi!en ke 0a in!an te !an!!u/:- +e!e a lap# d#kte 0ika tam& pak tanda&tanda sy#k hip#$#& Untuk mendapatkan pena& lemik F #"se $asi ketat pasien n!anan le"ih lan0ut sese!e a se ta pe 'epat tetesan in)us mun!kinsam"il menun!!u p #! am d#kte selan0utnya/- Mem"ina hu"un!an salin! pe & 87#pin! indi$idu yan! tidak e)ek& Pasien dapat( ti) sehu"un!an den!an pe a.atan &men!un!kapkan pe asaannya di umah sakitselama di a.atdi umah sakit&men!identi)ikasi kekuatan di& 'aya den!an pasienHu"un!an anta salin! pe 'aya pasien&pe a.at san!at yan! le"ih "u uk-

pentin! F me upakan hal yan! mendasa dalam pem"e&

1= inya&men!identi)ikasi k#pin! yan! 1- 4ek#munikasi den!an "ahasa e)ekti)&men!identi)ikasi F meman& )aatkan sum"e &sum"e eks& te nal&menetapkan 'a a men!atasi masalah selama di a.at di umah sakityan! mudah dimen!e ti #leh 4ahasa yan! sede hana% 0elas pasien F melindun!i pasien da& F mudah dimen!e ti akan i situasi st esssan!at mem"antu pasien me& mahami setiap pen0elasan atau in)# masi yan! dite imanya sehin!!a te hinda da i kesa& lahpahaman in)# masi yan! dapat mempe "u uk k#ndisi& nya3- 4e i kesempatan F d# #n!an pada pasien untuk men!un!kap +t ess# yan! menin!kat da& kan pe asaaan F pe sepsinyapat menam"ah "e"an "a!i pa& sien sehin!!a pe a.at pe lu melindun!i pasien da i situasi st es yan! tidak pe lu- Pe a& .at dapat mem"antu men!& hinda i st es den!an meli"at& kan kelua !a ka ena se in!kali sum"e da i st ess# te se"ut ian asuhan kepe a.atan-

1> adalah kelua !anya5- Mem"antu pasien men!ka0i F men!identi)ikasi situasi F ma& Pasien "utuh sese# an! untuk salah yan! tim"ul saat inimenden!a kan F men!e ti pe asaannya sehin!!a pe a.at ha us mampu menun0ukkan asa empati F men0adi pende& n!a yan! "aik:- Mem"antu pasien men!identi& )ikasi k#pin! se"elumnya "aik Identi)ikasi masalah adalah yan! e)ekti) maupun yan! tidak hal yan! pentin! "a!i pasien e)ekti)F den!an "antuan pe a.at maka pasien menyada i masa& lah yan! dihadapinyaHal ini dapat mem"antu pasi& en menentukan tindakan mana yan! "aik F mana yan! "u uk dalam men!atasi masalahnya=- 4antu pasien menilai kekuatan di inya F kemun!kinan peme& Pasien pe lu menyada i keku& 'ahan masalahatan yan! dimilikinya atau

18 hal&hal p#siti) yan! dapat di lakukannya untuk meme'ah& kan masalahnya>- Mendiskusikan k#pin! yan! e& )ekti) yan! akan di!unakanDiskusi tentan! k#pin! e)ekti) yan! akan di!unakan #leh pa& sien akan san!at "e a ti "a!i pasien F akan mem"e ikan dampak yan! p#siti) "a!i pa& sien8- Ci"atkan pasien dalam pe a.at& an di inyaHal ini akan mend# #n! pasi& en untuk "e sikap k##pe ati) F me asa le"ih "e a tiH- ;elaskan p #ses penyakit% hasil peme iksaan la"# at# ium% test Den!an men!etahui k#ndisi& dia!n#sis lain F pen!#"atan nya% pasien akan dapat men!& yan! di"e ikan *k#la"# asi de& antisipasi hal&hal yan! akan di n!an d#kte ,/9- ;elaskan tiap tindakan kepe a& alaminya-

1H .atan yan! akan dilakukan Pen0elasan in)# masi se"elum pada pasien F "e itahukan tindakan man)aatnya//- Ci"atkan kelua !a te utama dalam mem"e ikan d# #n!an Dukun!an kelua !a<# an! te & pada pasiendekat akan san!at "e a ti "a!i pasien F mem"e ikan sema& n!at "a!i pasien/- Pesan da ah<k#mp#nen da ah HP#tensial te 0adi eaksi t an)usi Reaksi t an)usi tidak te 0adisehu"un!an den!an pem"e ian t an)usi1- Cek ulan! )# muli pe mintaan da ah se"elum diki imPen!e'ekkan ulan! amat di pe lukan untuk meyakinkan "ah.a pe mintaan da ah sesu& ai den!an yan! ditulis pada )# muli pe mintaansesuai den!an inst uksi medisG#l#n!an da ah yan! tidak se& suai akan mem"ahayakan pa& sien "ahkan dapat men!aki"at kan hal yan! )ataldilakukan akan mem"antu men!u an!i ke'e& masan pasien-

39 3- +e"elum pem"e ian t an)usi ya& kinkan "ah.a dae ah tusukan Untuk ple"itis F ali an in)us lan'a 5- Gunakan Blood Set untuk pem& "e ian t an)usiA!a da ah dapat menetes de& n!an lan'a F tidak mem"eku *infus set "iasanya tidak dapat dipaksa untuk pem"e ian t an& )usimeyakinkan "ah.a in)us tidak tampak tanda&tanda t an)usi dapat di"e ikan den!& an lan'a -

3/

31

A"1HAN .E E2AWATAN Nn 2ENE"!A DENGAN DHF D! 21ANG T2O !. 2""A MALANG TANGGAL 13425 NO EM#E2 2556

Nama Mahasiswa : Tempat P aktek ( Ruan! T #pik Caki Pen!ka0ian I- Identitas 7lien Nama Umu TTC ;enis kelamin Alamat A!ama +uku Pendidikan Peke 0aan Cama "eke 0a MR+ Pendidikan Peke 0aan Alamat ( Nn Renesia ( 15 tahun ( /: Desem"e /H>5 ( Caki&Caki ( ;l- Makam Peneleh 8= +u a"aya( Islam ( +unda ( +CTP ( +.asta ( 1 tahun ( /: Ap il 199/ ( +MU ( +.asta ( ;l- Makam Peneleh 8= +u a"ayaTan!!al ( /= s<d 19 Ap il 199/

+tatus pe ka.inan ( 4elum 7a.in

7elua !a te dekat ( 7akak Pe empuan

II- +tatus 7esehatan +aat Ini( /- Alasan kunjungan ke RS. 4adan panas tin!!i 5 ha i% pusin!% kelua da ah da i hidun! dan mulut se.aktu di"atukkan1- Keluhan utama saat ini: 4adan lemah% nye i pada #t#t pe sendian dan nye i kepala% pada len!an dan dada "anyak te dapat "intik me ah3. Lama keluhan : +udah 5 ha i5- Timbulnya keluhan( Mendadak:akto! yang mem"e!be!at( 4ila "anyak melakukan akti)itas=- #"aya yang dilakukan untuk mengatasi: 4eli #"at penu un panas di .a un!>. $iagnosa medik: Den!ue Hem# ha!i' Fe$e *DHF, de a0at I-

33 III- Ri.ayat Penyakit Dahulu( 7etika "e usia /3 tahun pe nah mende ita penyakit Typhus A"d#minalisIV- Pen!ka0ian Fisik T!l- /= Ap il 199/ ( /- +istem pe na)asan *4 /,( RRJ 19 @<mnt% sesak napas tidak ada% "atuk lama tak pe nah% tidak ada i.ayat asma%sua a napas n# mal1- +istem hem#dinamika *4 1,( TDJ /19<89 mmH!% Nadi J 85 @<mnt% +uhu J 3=%: #C% +ua a 0antun! $esi'ule % Pe )usi pe i)e ( "aik% Tu !# ( "aik% intake F #utput( seim"an!% in)us RC te pasan! 19 tetes<mt3- +istem kesada an dan #tak *4 3,( 7eluhan nye i kepala% k#n0un'ti$a pu'at- 4entuk kepala simet is- GC+ 5 : =- Pupil n# mal- O ientasi "aik% klien a!ak !elisah5- +istem pe kemihan *4 5,( 7lien se in! 4A7 *5&: kali,% .a na u ine kunin! pekat:- +istem pen'e naan *4 :,( 7lien ada na)su makan% te lihat da i 0atah makanan yan! "isa diha"iskan- 7lien se in! me asa haus dan "anyak minum- 7adan!&kadan! klien me asa mual- Te den!a "isin! usus- Te dapat nye i tekan pada ulu hati dan te a"a pem"esa an hati- 4A4 1B<ha i *pa!i F s# e,=- +istem inte!umen dan muskul#skeletal *4 =,( Test RC( te dapat "intik me ah pada kedua len!an% dada dan sedikit di paha- Ak al te a"a han!at- Nye i #t#t dan pe sendian- 7ulit te asa panas dan .a0ah tampak me ahV- Pen!ka0ian Psik#s#sial /- P#la piki dan pe sepsi( 7esulitan yan! dialami( 7lien me asa penyakitnya ini tim"ul setelah ia mem"eIuk temannya yan! sakit demam "e da ah di umah sakit1- Pe sepsi di i( saat ini selain memiki kan penyakitnya% klien 0u!a memiki kan peke 0aannya3- +uasana hati( !elisah dan kha.ati 5- Hu"un!an<k#munikasi( "i'a a 0elas% mampu men!eksp esikandi umah kakak pe empuannya:- - 7ehidupan kelua !a( & Adat istiadat yan! dianut( adat ;a.a dan +unda7lien tin!!al

35 & & & Pem"uatan keputusan dalam kelua !a( kakak ipa P#la k#munikasi( te "uka *setiap ada masalah selalu di"i'a akan den!an kakaknya,7euan!an( memadaiVI- Data Ca"# at# ium dan Radi#l#!i Peme iksaan la"# at# ium tan!!al /: Ap il 199/( & & & & & & & H" /5%9 ! ? T #m"#sit /9=B/999<UC PCV 51 ? Ceuk#sit 1%HB/999<UC H" /3%: ! ? T #m"#sit 8/B/999<UC PCV 59%: ?

Peme iksaan la"# at# ium tan!!al /= Ap il 199/(

VII- Pen!#"atan In)us RC 19 tetes<mntMulti$it 3B/ Pa asetam#l kalau panasAnalisa Data ( TGC 7ECOMPO7 DATA 7EMUNG7INAN MA+ACAH DIAGNO+A

PEN6E4A4 /=<5<9/ D+( 7lien men!atakan 7#ndisi tu"uh yan! +ind #m tu"uhnya sendiDO( H"( /5%9 ! ? PCV( 59%: ? T #m"#sit( /9=B/999<UC /=<5<9/ D+( 7lien men!atakan T #m"#sit#penia"intik me ah pada len!an F "adannya masih "anyakDO( 4intik me ah pa& lemah% lemahnye i pada #t#t F an di i-

ku& +ind #m ku an! pe a.atan di i "e hu"un!an den!an k#ndisi tu"uh yan! le& mah-

an! pe a.at&

Resik# te 0adi Resik# pe da ahan "e lan0utlukaan

te 0adi "e lan&

pe da ahan<pe & 0ut "e hu"un!an den!an t #m"#&

3: da ekst emitas atas F "adan "anyakT #m"#sit( /9=B/999<UCH"( /5%9 ! ? PCV( 59%: ? /=<5<9/ D+( & Pe da ahan F ke& "#'# an plasma di len!an F dada la "anyak&T #m"#sit( /9=B/999<UC&H"( /5%9 ! ?& PCV( 59%: ? & Nadi( =5B<mt& Temp( 3=%:#C & TD( //9<89 mm H!/=<5<9/ D+( 7lien men!atakan in)usnya nye iDO( &In)us sudah 1 ha& i te pasan!&7lien se in! 4A7 *memin& dahkan letak 'ai an<"#t#l in)us&In)us ma'et ka& ena "ekuan da& ahse in! ma'et F te asa Pemasan!an in)usResik# te 0adi Resik# in)eksite 0adi in)eksi "e hu& "un!an den!an pemasan!an in& )usDO( &4intik me ah di dae ah int a$asku& Resik# te 0adi Resik# en0atante 0adi en0atan "e hu& "un!an den!an pe da ahan F ke"#'# an plas& ma didae ah in& t a$askula "a.ah% di <dada sit#penia-

3=

3> Ren'ana Inte $ensi dan Rasi#nal ( NO TGC DIAGNO+A TU;UAN 7RITERIA INTERVEN+I //=<5<9/ +ind #m ku an! pe a.atan di i 7e"utuhan akti& 7lien mampu mandi i /- 7a0i keluhan klien"e hu"un!an den!an k#ndisi tu& "uh yan! lemah)itas<sel) te penuhi'a e setelah "e"as demam sepe ti mandi% makan<mi& men!etahui "e pakaian% mampu<tidak dilaku& tin!kat kete !antun! ke"utuhan& RA+IONAC Untuk men!identi)i& kasi masalah klien-

num% 4A4 F 4A7% 1- 7a0i hal&hal yan! Untuk inst umentasi-

kan "e hu"un!an de& an klien dalam me& n!an kelemahan )i& menuhi siknyanya-

3- 4antu klien untuk Den!an melatih ke& mandi i sesuai den!& mandi ian% maka kli& an pe kem"an!an ke en tidak men!alami mampuan )isiknyakete !antun!an pada pe a.at F kelua !a5- 4antu klien untuk Pem"e ian "antuan

memenuhi ke"utuh& san!at dipe lukan #& an akti)itas sesuai leh klien saat k#ndi& den!an tin!kat kete si )isiknya lemah-

38 "atasannya-

1-

/=<5<9/ Resik# te 0adi pe da ahan<pe luka& Tidak an T #m"#sit#penia-

te 0adi ;umlah le& menin!kat-

t #m"#sit /- M#nit# tanda&tanda Penu unan penu unan t #m"#& t #m"#sit sit dise tai tanda klinis-

0umlah me upa&

an le"ih lan0ut "e hu"un!an den!& pe da ahan a klinis,-

"ih lan0ut *se'a&

tanda& kan tanda adanya ke"#'# an pem"u& luh da ah-

1- 4e ikan pen0elasan A!a

klien men!e&

tentan! pen!a uh pe& tahui hal yan! mu& nu unan t #m"#sit n!kin te 0adi sehin!& pada klien F kelua & !a dapat mem"antu !amen!antisipasi pe & da ahan ka ena pe& nu unan t #m"#sit3- An0u kan klien un& Akti)itas yan! tidak tuk "anyak isti ahat< te k#nt #l dapat me& meminimalkan akti& nye"a"kan te 0adi& )itas yan! tidak pe lu nya pe da ahan-

3H

5- 4e ikan pen0elasan 7ete li"atan klien F pada klien F kelua & kelua !a akan mem& !a untuk melap# 0i& "antu klien menda& ka ada tanda pe da& patkan temesis% melena F mimisan3/=<5<9/ 7emun!kinan te 0adi en0atan Tidak te 0adi T #m"#sit menin!& /- O"se $asi tanda&tan +e!e a diketahui apa da $ital F pe da ah& an1- 4atasi akti)itas kli& enUntuk men!hinda i k#ndisi yan! le"ih "u uk F akti)itas yan! tidak te k#nt #l dapat menye"a"kan te 0adinya &anpe da ah "ila te 0adi en0atanpenan!anan ahan sepe ti( hema& sedini muin!kin-

"e hu"un!an den!an pe da ahan int a$askule -

en0atan sela& "e"as panas

kat% $ital si!n n# mal% tidak ada tanda pe & da ahan-

dan ke"#&'# an plasma didae ah lama : ha i

59 3- Cek H"% Ht% Th #m& Untuk "#sittin!kat pem"uluh untuk a'uan men!etahui ke"#'# an da ah me&

yan! dialami klien F lakukan tindakan le& "ih lan0ut te hadap pe da ahan te se"ut5+e!e a hu"un!i Untuk mendapatkan le"ih

d#kte

0ika tampak penan!anan

tanda&tanda en0atan lan0ut sese!e a mun! F #"&se $asi ketat kinklien-

5-

/=<5<9/ Resik# te 0adi in)eksi "e hu"un!& Tidak an den!an pemasan!an in)usin)eksi-

te 0adi Tidak tampak tanda& /- O"se $asi tanda& Menetapkan data da& tanda in)eksitanda $italklien% te 0adinya pe& adan!an% in)eksi dapat diketahui da i penyimpan!an nilai

5/ tanda&tanda $ital1- O"se $asi dae ah M#nit# tanda&tanda pemasan!anin)usin)eksi pada dae ah pemasan!an- Ra.at dae ah tusukan 0a& um den!an men!& !anti kassa "alutan F di#les "etadine3- Amati kelan'a an Den!an mempe ha& tetesan in)ustikan kelan'a an in& )us% dapat se!e a di K ketahui ketidaklan& 'a an yan! mun!kin te 0adi sehin!!a kli& en te hinda da i ple& "itis5- +e!e a 'a"ut in)us Untuk men!hinda i 0ika te 0adi pem"en! k#ndisi yan! le"ih

51 kakan F ple"itis"u uk atau penyulit le"ih lan0ut-

NO /-

TANGGAC F ;AM TINDA7AN />&5&199/( 9>-39 EI4 98-99 EI4 98-/: EI4 9H-99 EI4 9H-19 EI4 //-99 EI4 & & & & & &

IMPCEMENTA+I<TINDA7AN

EVACUA+I Tan!!al% />&5&199/-

Men!uku tanda $ital( +uhuJ 3=%: #C% TDJ /59<89 mmH!%

53

7lien mampu memenuhi ke"utuhan sel) 'a e te penuhi%klien mampu ma& kan<minum%4A7 sendi idan "e pakaian

NadiJ =5B<mnt% RRJ /8B<mntMen!ka0i keluhan klien sepe ti adanya asa mual% muntah% pusin!% nye i pada ulu hatiMen!ka0i kemampuan klien untuk duduk% "e 0alan%makan<minum% mandi% 4A4<4A7% "e pakaian dllMem"antu klien untuk melakukan akti$itas sepe ti duduk F 4A7Meme iksa tanda pe da ahan "e upa "intik&"intik me ah di len!an% dada dan kakiMen0elaskan aki"at penu unan th #m"#sit sepe ti( te 0adinya sh#'k yan! ditandai den!an( & 7ulit din!in% lem"a" te utama pada u0un! hidun!% 0a i F kaki/1-99 EI4 & /1-/: EI4 & /1-5: EI4 /3-5: EI4 & Gelisah F penu unan kesada anMen!an0u kan klien untuk "anyak isti ahat F 4A7 den!an men!!unakan u inal sa0aMen!an0u kan klien<kelua !a a!a se!e a melap# kepada d#kte <pe a.at "ila te 0adi pe da ahan pada hidun!% mulut F "ila k#t# an "e .a na hitam& Men!#"se $asi dae ah pemasan!an in)us F kelan'a an tetesan in)us& Men!uku tanda&tanda $ital( +uhuJ 3=%8 #C% TDJ /39<89 mmH!% NadiJ >8B<mnt% RRJ 19B<mnt1/8&5&199/ 9>-19 EI4 & Men!uku tanda $ital( +uhuJ 3>#C% TDJ /39<89 mmH!% NadiJ >1B<mnt% RRJ 19B<mnt-

Tan!!al% /8 Ap il 199/-

+ampai ha i ke&3 "e"as panas tidak

55

n!an% dada dan kaki9H-/: EI4 9H-19 EI4 & & Men!an0u kan klien untuk "anyak isti ahat F 4A7 den!an men!!unakan u inal sa0aMen!in!atkan klien<kelua !a a!a se!e a melap# kepada d#kte <pe a.at "ila te 0adi pe da ahan pada hidun!% mulut F "ila k#t# an "e .a na hitam//-99 EI4 /1-99 EI4 /1-1: EI4 /1-5: EI4 /3-19 EI4 & Men!#"se $asi dae ah pemasan!an in)us F kelan'a an tetesan in)us& Melepas in)us& Men!am"il spesimen da ah untuk peme iksaan H"% Ht dan Th #m"#sit& Men!uku tanda&tanda $ital( +uhuJ 3=%:#C% TDJ /59<8 mmH!% NadiJ >1B<mnt% RRJ 19B<mnt& Mempe siapkan klien pulan! setelah mene ima hasil la"# at#& ium te akhi -

5:

*1,

DAFTAR PU+TA7A

E))endy% Ch istanti- /HH:- Pe a.atan Pasien DHF- EGC- ;aka taMans0#e % A i)% et al- /HHH- 7apita +elekta 7ed#kte an- Media Aes'ulapiusG F7UI;aka ta Nan'y and 4e'kle- /H8>. N%& fo! &ediat!i' &atient G p- 139&133- The C-V- M#s"y C#mpany% +t- Ca#uis% Eashin!t#n% T# #nt#R+ +int- Ca #lus. Asuhan Ke"e!awatan "ada klien dengan $( . +#eda m#% +P- /HH:- $emam Be!da!ah $engue/HH:Medika N#- /9 Tahun @@I% Okt#"e

Catatan Pe kem"an!an ( CATATAN PER7EM4ANGAN

Tan!!al% /> Ap il 199/Dia!n#sa I( +( 7lien men!atakan k#ndisinya 0auh le"ih "aik da i kema inO( 7lien mampu duduk% makan<minum sendi i% "e pakaian F 4A7A( Ren'ana inte $ensi te atasiP( Ren'ana inte $ensi tidak dite uskanE( 7lien mampu melakukan pe a.atan di i% tetapi pe lu pen!a.asan dan pem"atasanDia!n#sa II( +( 7lien men!atakan "intik me ah pada len!an F dadanya "e ku an!% mimisan tidak ada% nye i ulu hati tidak ada F !usi "e da ah tidak adaO( &Th #m"#sit 8>B/999<UC% H"J /3%> !?% PCVJ 5/%H ?& +uhuJ 3=%8#C% TDJ /39<89 mmH!% NadiJ >8B<mnt% RRJ 19B<mntA( Ren'ana te atasi se"a!ianP( Ren'ana inte $ensi dite uskanE( Tidak te 0adi pe da ahan tetapi te us lakukan pen!a.asanDia!n#sa III( +( & O( &Th #m"#sit 8>B/999<UC% H"J /3%> !?% PCVJ 5/%H ?& +uhuJ 3=%8#C% TDJ /39<89 mmH!% NadiJ >8B<mnt% RRJ 19B<mntA( Ren'ana te atasi se"a!ianP( Ren'ana inte $ensi dite uskanE( Tidak te 0adi pe da ahan tetapi te us lakukan pen!a.asanDia!n#sa IV( +( & O( & In)us masih te pasan!& +uhuJ 3=%8#C& Tidak ada tanda ple"itisA( Ren'ana te atasi se"a!ianP( Ren'ana inte $ensi dite uskanE( Tidak tampak tanda&tanda in)eksi<ple"itisTan!!al% /8 Ap il 199/Dia!n#sa II( +( 7lien men!atakan "intik me ah pada len!an F dadanya "e ku an!% mimisan tidak

ada% nye i ulu hati tidak ada F !usi "e da ah tidak adaO( &Th #m"#sit ///B/999<UC% H"J /5%9 !?% PCVJ 51%3 ?& +uhuJ 3=%:#C% TDJ /59<89 mmH!% NadiJ >1B<mnt% RRJ 19B<mntA( Ren'ana te atasiP( Ren'ana inte $ensi tidak dite uskanE( Tidak te 0adi pe da ahan% klien "#leh pulan!Dia!n#sa III( +( & O( &Th #m"#sit ///B/999<UC% H"J /5%9 !?% PCVJ 51%3 ?& +uhuJ 3=%:#C% TDJ /59<89 mmH!% NadiJ >1B<mnt% RRJ 19B<mntA( Ren'ana te atasi P( Ren'ana inte $ensi tidak dite uskanE( Tidak te 0adi pe da ahan% klien "#leh pulan!Dia!n#sa IV( +( & O( & In)us dilepas& +uhuJ 3=%:#C& Tidak ada tanda ple"itisA( Ren'ana te atasiP( Ren'ana inte $ensi tidak dite uskanE( Tidak tampak tanda&tanda in)eksi<ple"itis% klien "#leh pulan!-

+OCICHIN% ++T-

NUR+ACAM% M-Nu s *H#ns,