Anda di halaman 1dari 2

စစ္Aစိုးရနဲ႕ Aျပန္Aလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္တ့ဲ Aခြင့္Aလမ္းရိွဟု NLD ယူဆ

04 October 2009

Aထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး UီးေAာင္


ၾကည္ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာဟာ Aေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ Aေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားေရးမွာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္လုိတယ္ ဆိုတဲ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေပးစာAေပၚမွာ Aေျခခံ ေတြ႕ဆံုတာလို႕ Aစိုးရပိုင္
သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ တယ္။ ဒီAေျခAေနကေန ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု
ၾကည္ Aၾကား တစံုတရာ နားလည္မႈေတြ ရိွလာၿပီးေတာ့ Aျပန္Aလွန္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလား၊
Aေၾကာင္းစုံကို စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး Uီးသားၫြန္႔Uီးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး UီးေAာင္ၾကည္တို႔ဟာ ေAာက္တိုဘာ ၃ ရက္ စေနေန႔ မြန္းလဲြ


ပိုင္းက မိနစ္ ၄၀ ၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရြထံကို လိပ္မူ
ေပးပို႔တဲ့ စာAေပၚ Aေျခခံၿပီး ေတြ႕ဆံုခဲ့တာလို႕ စစ္Aစိုးရ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ Aေနာက္ႏိုင္
ငံေတြကေန ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ Aေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ဖယ္ရွားေရးAတြက္ စစ္Aစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
လိုတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထား ေရးသားေပးပို႔ခဲ့တာပါ။

Aခုလို Aစိုးရဘက္က ဒီစာAေပၚ တစံုတရာ တုံ႔ျပန္တဲ့သေဘာနဲ႕ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး UီးေAာင္ၾကည္ လာ


ေရာက္ေတြ႕ဆံုသြားတာဟာ Aျပန္Aလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့ Aခြင့္Aလမ္း ျမင္ရတာလို႔ Aမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီ Aဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုAလုပ္Aမႈေဆာင္ Aဖဲြ႕၀င္ Uီးခင္ေမာင္ေဆြက ယူဆပါတယ္။

“Aမွန္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး Aက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈၿပီး ဒါေတြဟာ တကယ္ပဲ မလိုAပ္တဲ့Aတြက္ ဒါေတြကို


ဖယ္ရွင္းဖို႔ လိုAပ္တယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို ကမ္းလွမ္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို
သက္ဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဆက္လက္ၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္
တဲ့ Aခြင့္Aလမ္းကိုေတာ့ လွမ္းၿပီးေတာ့ ျမင္ေနရၿပီလို႔ က်ေနာ္ ေယဘုယ် ေျပာႏုိင္ပါတယ္။”

AခုAေနAထားမွာ UီးေAာင္ၾကည္က ေတြ႕ခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ ႏွစ္ဘက္Aျပန္Aလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိ


လာမယ္လို႔ Aန္ကယ္ ယူဆပါသလား၊ ေနာက္ပုိင္းမွာေပါ့။

“ဟုတ္ကဲ့၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြကေတာ့ Aမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး Aက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေရးဆိုတာကို


ႏွစ္ဘက္စလုံးက မသိက်ဳိးကၽြံျပဳၿပီး မ်က္ႏွာမမူဘဲ ေနလို႔မရတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕AလားAလာကေတာ့
Aဆင္ေျပ ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခုဆီကုိ Uီးတည္ေနၿပီလို႔ ယူဆမယ္ဆုိရင္လည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈေတြ ဖယ္ရွားေရးAတြက္ လိုAပ္တဲ့ Aခ်က္Aလက္ေတြကို ေဒၚေAာင္


ဆန္းစုၾကည္ က ေတာင္းခံခဲ့သလို Aေနာက္ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႕လည္း ဒီAတြက္ ေတြ႕ဆံုလိုတယ္လို႕
စစ္Aစိုးရကို ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့Aေရး ေလ့လာသူ UီးေAာင္ႏိုင္Uီးကေတာ့ ဒါဟာ ႏွစ္ဘက္ Aျပန္
Aလွန္ တီးေခါက္မႈသေဘာပဲျဖစ္ၿပီး Aျပန္Aလွန္ နားလည္မႈရိွရိွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ လကၡဏာလို႔ေတာ့
မယူဆပါဘူး။
“ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာကိုဆုိလိုတာလဲ၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးေတြနဲ႔ Aလိုက္
Aေလ်ာ ေပးၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြကုိ ဖယ္ရွားမွာလဲဆုိတဲ့ တဖက္နဲ႔တဖက္ တီးေခါက္တဲ့ပုံစံ ေလာက္
ပဲလို႔ က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ ထင္ပါတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဒီ့ထက္ပုိၿပီး ႀကီးက်ယ္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔
က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ မထင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မၾကာေသးခင္ကလည္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Aယူခံကုိ
ပယ္ခ်ထားတာ ရွိတယ္။”

ႏုိင္ငံေရးAရ တခုခုAတြက္ Aေျဖထုတ္ဖုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မဟုတ္တာေတာင္မွ တစုံတခု Aေၾကာင္းရပ္


ေပၚမွာ Aျပန္Aလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ AလားAလာေတြေရာ ရွိလာႏုိင္ပါသလား။

“က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး AေနAထားAတုိင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕


ေတာင္းဆုိမႈ ေတြကို စစ္AစိုးရAေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ AေနAထားေတြ တခါမွ ျပခဲ့တာမ်ဳိး မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိလည္း စစ္AစိုးရAေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါေစခ်င္တဲ့ဆႏၵမ်ဳိး လုံး၀ မရွိဘူး
ခင္ဗ်။”

ျမန္မာ့Aေရး ေလ့လာသူ UီးေAာင္ႏုိင္Uီး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရြတို႕Aၾကား ၾကားခံAျဖစ္ ဆက္ဆံေရး


၀န္ႀကီး UီးေAာင္ၾကည္ကို စစ္Aစိုးရက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က ခန္႕ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ
Aတြင္းက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ UီးေAာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့သလို ဖဲြ႕စည္းပံု
ကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပဲြကိစၥ ေတြမွာ ႏွစ္ဘက္ Aျပန္Aလွန္ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈေတြလည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ Aခုေတြ႕
ဆံုတဲ့ကိစၥဟာ Aေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈကိစၥAေပၚ Aေျခခံတာ ျဖစ္ေပမဲ့လို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ Aပါ
A၀င္ Aျခားႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႕ေတာ့ ဆက္စပ္ဖြယ္ မရိွဘူးလို႔ ျမန္မာ့Aေရး ေလ့လာသူAခ်ဳိ႕က ယူဆၾကပါ
တယ္။