Anda di halaman 1dari 30

ELEMEN MESIN 2

TUGAS ELEMEN MESIN 2 KOPLING

Disusun Oleh : Nama NIM/ P Pr'(di : Randi Purnama Putra : !"#$" / 2%%& : Pendidi)an Te)ni) Ot'm'ti* +IIS# / P#,

-a)ultas Te)ni) Uni.ersitas Ne(eri Padan(

26

SOAL

ELEMEN MESIN 2

Kopling selosong baut Diketahui : : !% mm : #0 )1 2 #0%%% 3att : #6% 5er menit +*, : %7#6 : #7!0 Garis ten(ah P'r's +D, Da/a N'minal +P, 4umlah Per5utaran +n, K'e*7 Gese) 5ada 5'r's Keamanan terhada5 seli5 +8, 07& Diminta :

Paruhan )'5lin( disam9un( den(an & 9uah 9aut den(an m#& dan dari 9ahan

a7 Te(an(an 5untir dalam 5'r's +#2 N/mm2, 97 Te(an(an tari) dalam 9aut +#0% N/mm2, 87 A5a te(an(an ini di5er9'leh)an +/a,

Penyelesaian
a7 Te(an(an 5untir dalam 5'r's +#2 N/mm2,

2 !$&:#!6 Nm

26

ELEMEN MESIN 2

2 #2 Nm +4a1a9an #2 Nm, 97 Te(an(an tari) dalam 9aut +#0% N/mm2,

e9an tia5 9aut : ; / L 2

N/mm2 2 #0% N/mm2 +4a1a9an #0% N/mm2, 87 te(an(an masih di5er9'leh)an )arena masih diam9an( 9atas7

2 26

SOAL

ELEMEN MESIN 2

Kopling Flens Di)etahui : : !% mm : #0 )1 2 #0%%% 3att : #7!0 : #6% 5er menit +*, : %720 Garis ten(ah P'r's +D, Da/a N'minal +P, 4umlah Per5utaran +n, K'e*7 Gese) 5ada 5'r's Diminta a7 97 : uat 9a(an untu) )'5lin( menurut u)uran /an( se9enarn/a< esar te(an(an dalam 9aut )alau r 2 r# 2 60 mm +9ahan 07&, +#=% N/mm2, Keamanan terhada5 seli5 +8,

87 Idem s5t +9, >i)a r# 2 60 mm +#%0 N/mm2, d7 K'5lin( dila)u)an den(an & 9aut: r 2 60 mm dan ds 2#" mm7 era5a te(an(an 5uturs (eser dalam 9aut +#% N/ mm2,

e7 A5a)an te(an(an terse9ut di5er9'leh)an +t 2 2"%: 2 "6 N/mm2,

Penyelesaian
26

ELEMEN MESIN 2

a7 97

uat 9a(an untu) )'5lin( menurut u)uran /an( se9enarn/a< esar te(an(an dalam 9aut )alau r 2 r# 2 60 mm +9ahan 07&, +#=% N/mm2,

4adi

N/mm2 2 #=% N/mm2

87 Idem se5erti 9 )alau r# 2 #%0 mm Ma)a

26

ELEMEN MESIN 2 4adi 2 2 #%"7$=$ N/mm27

d7 r 2 60 mm ma)a? M1 2 i7*7r

ds 2 #" mm

dan I 2 & 9uah

2 &@#0&#7#=@60 2 !$&7#!&=

F=(

5enam5an( tan()ai

= 0,785 x 196 = 153,86 =

2 #%:#"& N/mm2 e7 te(an(an di5er9'leh)an )arena masih diam9an( 9atas

26

ELEMEN MESIN 2

SOAL

K'5lin( 9l') )aret elasti8 (am9ar AIII7#27

Di)etahui : Garis ten(ah 5'r's 4umlah 5er5utaran Da/a n'minal Ba8ah se5atu )aret Pan>an( )aret Te9al 5ena 9esiC8'r Garisten(ah lin()aran se)elilin( 5ena Garisten(ah lin()aran >ara)C9a(i 9aut K'e*isien (ese) antara *lens Diminta : a7 Te(an(an 5untir dalam 5'r's )alau 5en(aruh 5erlemahan dia9ai)an + #" N/mm2 , 97 Te)anan 9idan( antara 5ena dan se5atu )aret )alau c 2 #70 + =7= N/mm2 , 87 Ga/a tia5 9aut7+ !&"% N , d7 A5a /an( men>adi se9a9 ter>adin/a 5er)em9an(an )al'r 5ada )'5lin( ini< +L, #0mm #6%mm #0%mm %720 +5, 6 =0mm &0mm #%%% tia5 menit 6% )3

26

ELEMEN MESIN 2

Penyelesaian
a7 Te(an(an 5untir dalam 5'r's )alau 5en(aruh 5erlemahan dia9ai)an + #" N/mm2 ,

Nmm2 Te(an(an 5untir dalam 5'r's :

97 Te)anan 9idan( antara 5ena dan se5atu )aret )alau c 2 #70 + =7= N/mm2 ,

2 0==:== N

87 Ga/a tia5 9aut7+ !&"% N , Mk = " . m# 2 #:07!&!:" 26

ELEMEN MESIN 2 2##0#:#

2660" N d7 )arena 5an>an( )aret se9esar =0 mm dan )'5lin( ini meru5a)an )'5lin( /an( elasti8 ma)a a)an ter>adin/a 5en/e9aran )al'r 5ada )'5lin( terse9ut7

26

ELEMEN MESIN 2

SOAL

K'5lin(Csel'n(s'n( 5ena + Gam9ar AIII7#=7,

Diketahui : M'men /an( di5indah)an 'leh )'5lin(:Mk 2 ##%%Nm Gam9ar di9uat den(an s)ala # : 0 U)uran harus diu)ur Diminta : a7 Ga/a se)elilin( 5ada 5ena dan sel'n(s'n(7+ #6=%N , 97 Te(an(anC5utus (eser dalam 5ena7+ 076N/mm 2 , 87 Te(an(anClentur dalam 5ena7 + 6%N/mm 2 , d7 Te)ananC9idan( 5ada sel'n(s'n(7 + #72N/mm 2 ,

Penyelesaian
a7 Ga/a se)elilin( 5ada 5ena dan sel'n(s'n( +-,

4adi: (a/a )elilin( 5ada 5ena dan sel'n(s'n adalah #62!:60 N atau #6=% N

26

ELEMEN MESIN 2 97 Te(an(anC5utus (eser dalam 5ena

N/mm2 atau 0:6 N/mm2 4adi: te(an(an (eser /an( ter>adi 5ada )'5ln( terse9ut adalah

5,78 N / mm 2 atau 5,8 N / mm 2

87 Te(an(anClentur dalam 5ena


2 DDD7< d7 Te)ananC9idan( 5ada sel'n(s'n(

4adi:

te)anan

9idan(

/an(

ter>adi

5ada

)'5lin(

adalah

1,21 N / mm 2 atau 1,2 N / mm 2

SOAL

Se9uah sa9u)C)'n.e/'r di(era))aan le1at se9uah )'5lin( (ese)7 Sa9u) ini di(era)an a1al tan5a 9e9an7 Gam9ar >alann/a m'men: )e8e5atan sudut dan 5er8e5atanCsudut dalam )eter(antun(ann/a 5ada 1a)tu )eti)a meran()ai)an )'5lin(: )alau )eru(ian (ese) 9antalan dan se9a(ain/a 9'leh dia9ai)an7 era5a 5ersen ener(i /an( disu5lai diu9ah men>adi )al'r< + 0% ,

Penyelesaian

26

ELEMEN MESIN 2
Data /an( di9eri)an )uran( len()a5 sehin((a san(at sulit untu) men((am9ar)an >alann/a m'men7 Dan di5er)ira)an ener(i /an( disu5lai /an( adalah 0%%7 diru9ah men>adi )al'r

SOAL
Pada se9uah )'5lin( (ese) )'ni): lihat Gam9ar AIII72&: se5aruh sudut 5un8a) )eru8ut 2 #2%7 da/a /an( henda) di5indah)an 2 #:0)3 5ada #6% 5er5/men7 Garis ten(ah rataCrata 9idan( (ese) 2 0%%mm7 )'e*isienC(ese) 2 %7# dan te)ananC9idan( /an( di5er9'leh)an 2 %70N/mm 27c 227

Diminta : a7 Tentu)an (a/a /an( di5erlu)an untu) men(hu9un()an )'5lin(: )alau 5'r's 5en((era) 9er5utar dan 5'r's /an( di(era)an dalam )eadaan diam + (ese)an 5asa) dia9ai)an , +&7&)N , 97 Tentu)an le9ar 9idan( )eru8ut7 + "# mm, 87 d7 era5a 9esar f )alau (a/a /an( di5erlu)an untu) mele5as)an )'5lin( ialah =70 )N < +%7=2, era5a 9esar (a/a /an( se)iran/a harus di9eri)an untu) men(hu9un()an )'5lin( den(an 5'r'sC5'r's dalam )eadaan diam< + $7!)N , eri 5ertim9an(an anda a5a)ah ada artin/a untu) mem5erhitun()an (a/a ini7

26

ELEMEN MESIN 2

Penyelesaian
$a#aban: a7 Tentu)an (a/a /an( di5erlu)an untu) men(hu9un()an )'5lin(: )alau 5'r's 5en((era) 9er5utar dan 5'r's /an( di(era)an dalam )eadaan diam + (ese)an 5asa) dia9ai)an , +&7&)N , E2 ;

97 Tentu)an le9ar 9idan( )eru8ut7 + "# mm,

87

era5a 9esar f )alau (a/a /an( di5erlu)an untu) mele5as)an )'5lin( ialah =70 )N< +%7=2,

3500 = 3500 = 30000( 3500+6300 =29348

d7

era5a 9esar (a/a /an( se)iran/a harus di9eri)an untu) men(hu9un()an )'5lin( den(an 5'r'sC5'r's dalam )eadaan diam< + $7!)N ,

26

ELEMEN MESIN 2 eri 5ertim9an(an anda a5a)ah ada artin/a untu) mem5erhitun()an (a/a ini7

Q1= Tsin = 1500 sin 12 + 0,1 . 1500 cos = 1500 . 0,21 + 0,1 . 1500 . 0,978 =315 + 146,7 =461,7 N

b = 0,5 .0,2 = 0,1

26

ELEMEN MESIN 2

SOAL

Dari se9uah )'5lin(C(ese) 5lat >ama) den(an $ 9uah 5latCluar: se5erti /an( di(am9ar dalam Gam9ar AIII72$: di)etahui : r 2 #%%mm ? b 2 20mm: F# 2 #" dan F2 2 02mm7 K'e*isien (ese) antara 5lat 2 %7%&0? )'e*isien (ese) antara tuas dan na*C s'r'n( 2 %7#27 te)anan 9idan( /an( di5er9'leh)an antara 5lat 2 #N/mm 2

Diminta : a7 M'men mana)ah /an( 9'leh di5indah)an den(an )'5lin( terse9ut< +#"%%Nm, 97 Den(an (a/a 9era5a na*Cs'r'n( harus di5res )eti)a men(hu9un()an )'5lin( untu) m'men dari 5ertan/aan +a,: )alau sudut 5ada na* s'r'n( 2 20% 5ada (a/a ran()ai ma)simum + 2=%% , 87 Kalau )ita harus men(hitun( den(an )'e*isien e)s5erimen c 2 27#: untu) da/a mana )'5lin( terse9ut ma)simal 9'leh di5er(una)an: )alau >umlah 5er5utaran n 2 !2% 5er5/men< + 0%)3 , d7 Gam9ar >alann/a (a/a hu9un(7 26

ELEMEN MESIN 2 e7 era5a 9esar 5er9andin(an antara har(a ma)simum dan har(a minimum untu) (a/a hu9un(< + 07#! ,

Penyelesaian
a7 M'men mana)ah /an( 9'leh di5indah)an den(an )'5lin( terse9ut< +#"%%Nm, ;2 M)2 ; 7 I 7 r 7 * 2 2%&%% 7 $ 7 %:# 7 %:%&0 2 #2%0:# N7m 97 Den(an (a/a 9era5a na*Cs'r'n( harus di5res )eti)a men(hu9un()an )'5lin( untu) m'men dari 5ertan/aan +a,: )alau sudut 5ada na* s'r'n( 2 20% 5ada (a/a ran()ai ma)simum + 2=%% , E 2 2%&%% 7 2 2%&%% 7 %:##&0 2 2$==:$ N 87 Kalau )ita harus men(hitun( den(an )'e*isien e)s5erimen c 2 27#: untu) da/a mana )'5lin( terse9ut ma)simal 9'leh di5er(una)an: )alau >umlah 5er5utaran n 2 !2% 5er5/men< + 0%)3 , M. 2 M) 2 8 7 m1 2 2:# 7 2!=:=0 2 "$:%=0 d7 Gam9ar >alann/a (a/a hu9un(7 e7 era5a 9esar 5er9andin(an antara har(a ma)simum dan har(a minimum untu) (a/a hu9un(< + 07#!,

26

ELEMEN MESIN 2

SOAL
Se9uha )'5lin( (ese) 5lat >ama) dila)sana>an den(an 6 9uah 5latCluar

den(an (aris ten(ah rataCrata ##%mm7 )'e*isien (ese) antara 5lat 2 %7%&07 5lat di5res den(an = 9uah tuas7 Pen/er'n(an dalam 9us s'r'n( 5ada har(a ma)simum (a/a hu9un( 2 =%%7 )'e*isien (ese) antara tuas dan 9us s'r'n( 2 %7#

iminta : a7 era5a 9esar (a/a 5ada 5lat )alau 5ada 9us s'r'n( di)er>a)an suatu >umlah (a/a a)sial se9esar "0%N< Gese)an antara tuas dan 5lat tera)hir 9'leh dia9ai)an dan 5ada )eti)a itu: F#220mm: F2 2 60mm: F"2 6mm + #$6%N , 97 Kalau dalam )eadaan dihu9un()an 5ada tia5 titi) tuas di titi) )'nta) den(an 9us s'r'n( di)er>a)an suatu (a/a se9esar #7=0)N: ma)a tentu)an 26

ELEMEN MESIN 2 u)uran luas sin((un( 5lat )alau te)anan 9idan( /an( di5er9'leh)an 2 2N/mm2 7+ le9ar 2%mm,7 87 Dalam hal itu: 9era5a 9esar m'men /an( da5at di5indah)an 'leh )'5lin(< +!!6N7m, d7 era5a 9esar da/a /an( 9'leh di)ena)an terhada5 )'5lin(: )alau >umlah 5er5utaran 2 &%% tia5 menit dan )'e*isienCe)s5erimen c 2 2< + 20)3 ,

Penyelesaian
a7 era5a 9esar (a/a 5ada 5lat )alau 5ada 9us s'r'n( di)er>a)an suatu >umlah (a/a a)sial se9esar "0%N<Gese)an antara tuas dan 5lat tera)hir 9'leh dia9ai)an dan 5ada )eti)a itu: F#220mm: F2 2 60mm: F"2 6mm + #$6%N , % = 2 $":#2 & = ' . ()* tg ( E 2 = 7 . t( + 2 #=2:=& 7 %:!= 97 Kalau dalam )eadaan dihu9un()an 5ada tia5 titi) tuas di titi) )'nta) den(an 9us s'r'n( di)er>a)an suatu (a/a se9esar #7=0)N: ma)a tentu)an u)uran luas sin((un( 5lat )alau te)anan 9idan( /an( di5er9'leh)an 2 2N/mm 2 7 + le9ar 2%mm,7 ,

tg (

26

ELEMEN MESIN 2

87 Dalam hal itu: 9era5a 9esar m'men /an( da5at di5indah)an 'leh )'5lin(<
;2 d7
1899,31 1899,31 = = 528,65 N .m 0,055.0,065 0,003575

era5a 9esar da/a /an( 9'leh di)ena)an terhada5 )'5lin(: )alau >umlah 5er5utaran 2 &%% tia5 menit dan )'e*isienCe)s5erimen c 2 2<

)3

SOAL
Se9uah 5lat (ese) >ama) harus memindah)an se9esar #0)3 5ada "%%

5er5/men7 K'5lin( mem5un/ai satu 9uah 5lat /an( dila5is den(an *ered' /an( disam9un()an 5ada tr'm'l dan 9uah 5lat 9a>a /an( dihu9un()an den(an na* + Gam9ar AIII7=2 ,7 Keti)a )5'lin( dihu9un()an: 5lat se9a(ai a)i9at (era) a)sial 9usCs'r'n( dite)an satu 5ada /an( lain 'leh suatu sel tuas si)uCsi)u7 Per9andin(an antara 5an>an( len(an 5an>an( dan 5an>an( len(an 5ende) ialah "7leren( alur dalam 9usCs'r'n( 2 =% % 5ada (a/a hu9un( ma)simum7 K'e*isien (ese) antara tuas dan 9us s'r'n( 2 %7#07 le9ar b luas )'nta) 9er9entu) 8in8in 5ada 5lat ialah se5aruh >ari rataCrata r luas )'nta) terse9ut7 K'e*isienC(ese) antara *ered' dan 9a>a 2 %7=

26

ELEMEN MESIN 2

iminta : a7 u)uran >ariC>ari rataCrata r dan le9ar b luas )'nta) 5ada 5lat )alau te)anan 9idan( /an( di5er9'leh)an 2 %720N/mm2 dan )alau *a8t'r tam9ahan 9e9an c 2 #70 7+ #%" dan 02 mm , 97 (a/a hu9un( /an( di5erlu)an 5ada 9us s'r'n(7 + #!%% N ,

Penyelesaian
a7 u)uran >ariC>ari rataCrata r dan le9ar b luas )'nta) 5ada 5lat )alau te)anan 9idan( /an( di5er9'leh)an 2 %720N/mm 2 dan )alau *a8t'r tam9ahan 9e9an c 2 #70 + #%" dan 02 mm ,
M# = P W

26

ELEMEN MESIN 2
P 400 2. 60 15000 = 6,28.6,6 15000 = 41,448 =361,899 N =

MK = " . M# 2 #:0 7 =&#:6$$ 2 0"2:6"60


Mw 0,2.d 3 361,899 0,2.d 2

w =

%:20 2

d 2 = 6908.10 5 d2 2="

ma)a r adalah ##! mm le9ar 9 adalah


Q 106,11 = = 56 mm 2.r. 6,28.117.1

97 (a/a hu9un( /an( di5erlu)an 5ada 9us s'r'n(7 + #!%% N , E2


mk 542,8485 sin = sin 30 = 31288,09.0,5 = 1564 N f .r 173,5

10

SOAL
Dari se9uah )'5lin( (ese) 5lat >ama) di)etahui : (a/aChu9un( ma)simum (aris ten(ah )'nta) rataCrata 5lat 8a8ah 5lat luar 2 #%7 2 0%% N 5ada F 2 =%% 2 2"% mm

F2 2 " F#? F= dan F" da5at dia9ai)an + lihat Gam9ar AIII7=% , )'e*isien (ese) antara 5lat 2 %7%6 dan )'e*isien (ese) antara tuas dan 9us s'r'n( 2 %7#0 iminta : 26

ELEMEN MESIN 2 a7 m'men seli5 atas dasar data ini7 + "6% N7m , 97 *a8t'r c )alau da/a n'minal 2 &)3 5ada =%% 5er5/men7 + 270 , 87 m'men 5er8e5atan 5ada (era) a1al den(an 9e9an7 + 2$% N7m , d7 5er)em9an(an )al'r )alau 5eran()aian dila)u)an den(an )asar dan )alau 5eri'da (era) a1al 2 #% 5er5/men7+ #0 )4 , e7 5er)em9an(an )al'r )alau 5eran()aian dila)u)an 5ada (era) a1al tan5a 9e9an7+ $7% )74 , *7 >alann/a m'men dan )e8e5atan sudut untu) hal c dan e dalam satu (am9ar7

Penyelesaian
a7 M'men seli5 atas dasar data ini7 + "6% N7m , T( E2

0%% 2

0%% 2

0%% 2 M) 2 2 "$#:&6 N7m

97 *a8t'r c )alau da/a n'minal 2 &)3 5ada =%% 5er5/men7 + 270 , M1 2

2 #$#:%6 26

ELEMEN MESIN 2 Ma)a: M) 2 8 7 m1 B2 "$#:&6 2 8 7 #$#:%6

87 m'men 5er8e5atan 5ada (era) a1al den(an 9e9an7 + 2$% N7m , m. 2 m) G m1 2 "$#:%6 G #$#:%6 2 =%%:& N7m d7 5er)em9an(an )al'r )alau 5eran()aian dila)u)an den(an )asar dan )alau 5eri'da (era) a1al 2 #% 5er5/men7+ #0 )4 , A1 2 2 2 #0:2$ K4 e7 5er)em9an(an )al'r )alau 5eran()aian dila)u)an 5ada (era) a1al tan5a 9e9an7+ $7% )74 , A3 2 #0 2 #0 2 7

*7 >alann/a m'men dan )e8e5atan sudut untu) hal c dan e dalam satu (am9ar7

26

ELEMEN MESIN 2

11

SOAL

Dari se9uah )'5lin(C8'na@ menurut (am9ar AIII7== di)etahui : M'men ma)simum Garis ten(ah dalam tr'm'l K'e*isien (ese) dalam tr'm'l Kemirin(an 9ahan (ese) Kemirin(an tuas K'e*isienC(ese) 5ada 9usCs'r'n( f I Mk =$&% N7m H 2 %7" 2 =0% 2 #%% mm

J 2 "% f1 2 %7#2

Leren( alur dalam 9usCs'r'n( 5ada (a/a hu9un( ma)simum F 2 =% %

Diminta : Ga/aChu9un(7+ #$=% ,

26

ELEMEN MESIN 2

Penyelesaian
Ga/aChu9un(7+ #$=% ,

%:#2 2 t(

F = tg %:" 2 t( 2 7 O:" 2 2#:6

Ma)a (a/a hu9un( )'5lin( 8'na@ adalah :

2 2 2 2"%%% 7 #:026 7 %:%! 7 %:!0 2 #$20:26 N

26

ELEMEN MESIN 2

12

SOAL
Se9uah )'5lin(C8'na@ dila)sana)an se9a(ai )'5lin(Cseli57 Ga/a a)sial ;

5ada 5irin(an E dari Gam9ar AIII7== dalam hal ini di5er'leh melalui 5e(as7 Pada >umlah (a/a mana 5e(as harus distelCte5at )alau )'lin( 9'leh memindah)an suatu m'men ma)simum se9esar 2%%% Nm<

K'e*isien (ese) antara 9ahan (ese) dan se)itarn/a )emirin(an 9ahan (ese) (aris ten(ah tr'm'l tr'm'l , dari

2 %7=%7 2 =%%7 2 =%%mm7+ 2=7& )N ,

Tun>u)an 9ah1a seli5 a)an le9ih dulu ter>adi 5ada 9idan( silinderi) + se5an>an( 5ada 5ada 9idan( 9er9entu) )eru8ut 9ahan (ese)7

Penyelesaian
Untu) memindah)an m) (a/a harus T

Ma)a: ; 2 26

ELEMEN MESIN 2 2 2 22:2 7 +%:0!! K %:!% , 2 26:= KN

13

SOAL
Se9uah )'5lin(C8'na@ dila)sana)an se5erti /an( ditun>u)an dalam Gam9ar di halaman &%27

Diminta : a7 Eu9un(an antara (a/aChu9un( H dan m'men ma)simum Mk 5ada )'5lin(7 Ja aban ! + untu) sim9'l lihat (am9ar AIII7=% , 97 era5a 9esar H untu) data /an( sama se5erti dalam 5ertan/aan II Untu) Mk 2 0%% N7m dan
a1 1 2 7 + #!$% N , a2 2

Penyelesaian
26

ELEMEN MESIN 2

a7 Eu9un(an antara (a/aChu9un( H dan m'men ma)simum Mk 5ada )'5lin(7

97

era5a 9esar H untu) data /an( sama se5erti dalam 5ertan/aan II Untu) Mk 2 0%% N7m dan
a1 1 2 7 + #!$% N , a2 2

+g T(

tg t(

&=

7 7 T( +=0 K 2#:6 , t( + =% K &:6 ,

2 #0&2:0 7 t( +0&:6, t( + =% K &:6 , 2 #!6&:2& 2 #0&2:0 7 #: 026 7 %:!"6 2 #!60:20 +4a1a9an adalah #!$%,

26

ELEMEN MESIN 2

14

SOAL
Se9uah )'5lin( (ese) dihu9un()an den(an men((una)an se9uah r'da

(i(i dan se9uah 9atan( (i(i7 Ga/a hu9un( 5ada )'5lin( 2 2%%% N7 (aris ten(ah r'da (i(i 2 &%mm dan (aris ten(ah rataCrata 5ada 5'r's r'da (i(i 2 =%% mm7 5emindahan tuas 2 = + lihat Gam9ar AIII7=! ,7

Diminta : Ga/aChu9un( /an( di5erlu)an 5ada r'da tan(an )alau tam9ahan 20L harus di5erhitun()an untu) (ese)an dalam me)anismeChu9un(7+ #!% N ,7

Penyelesaian

26

ELEMEN MESIN 2

4i)a tahanan 20 L di5erhitun()an untu) (ese))an dalam me)anis hu9un( ma)a: + #%% K 20 ,L @ #==7== 2 #&&:&! N Ma)a (ese)an dalam me)anisme hu9un( adalah #&&:&! N

26