Anda di halaman 1dari 18

DZIKIR DI WAKTU PAGI

----

.
Auudzubillahi minasy syaithannir rojiim ---
Allohulaa ilaaha ilaa huwal chayyul qoyyuum,
laa takhudzuhu sinatu walaa naum, lahu maa
fiessamaawaati wamaa fiel ardhi man
dzalladzie yasyfau indahu illaa bi-idznih,
yalamu maa baina aidiehim wamaa kholfahum,
walaa yuchiethuuna bisyai-in min ilmihi illaa
bimaa syaa, wasia kursiyuhus samaawaati
wal-ardh, walaa yauuduhu chifdhuhumaa
wahuwal aliyyul adhiem.
## Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak
disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi
terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa
yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah
mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan
di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(Al-Baqarah: 255).
** Barangsiapa membaca kalimat ini ketika pagi
hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga sore
hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore
hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga pagi

hari. HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani berpendapat
hadits tersebut shahih dalam Shahih At-Targhib wat
Tarhib 1/273 dan beliau menisbatkan hadits tersebut
kepada An-Nasai dan Ath-Thabrani, beliau berkata,
isnad Ath-Thabrani jayyid.

o ( x 3 )
Qulhuwallohu ahad. Allohus shomad. Lam yalid
walam yuulad. Walam yaqul lahu qufuwan
ahad.
Qul auudzu birobbil falaq. Min syarrimaa
kholaq. Wamin syarri ghoosiqin idzaa waqob.
Wamin syarrin naffatsaati fiel uqod. Wamin
syarri haasidin idzaa hasad.
Qul auudzu birobbin naas. Malikin naas. Ilaahin
naas. Min syarril waswaasil khonnaas. Alladzie
yuwaswisu fie shudurin naas. Minal jinnati
wannaas. ( 3x )
## Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah
Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang
bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak
beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada
seorang pun yang setara dengan Dia. Dengan
menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung
kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan

makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila
telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan
wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila
ia dengki. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku
berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia.
Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan
yang biasa bersembunyi, yang membisikkan
(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan
manusia.
** Barangsiapa membaca tiga surat tersebut tiga
kali setiap pagi dan sore hari, maka itu (tiga surat
tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu. HR.
Abu Dawud 4/322, At-Tirmidzi 5/567 dan lihat Shahih
At-Tirmidzi 3/182.

( 3X )
(A'uudzu billaahis samii'il 'aliimi minasy
syaithaanir rajiim). ( 3x )
## (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan
setan yang terkutuk).
> < _.] .l| | > `l.s ,-l
:..:l > _..-l `,>l o
> < _.] .l| | > ,l.l
'_.1l `.l.l _..l _.,.l
',-l '!,>l ..l _.>,. < !.s
_: O

> < _l.>l _!,l '..l `]
',!.`. _.`.>l _,. .l !. _
,...l _ > ',-l `,>>'
O ( 1X )
Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa huwa
'aalimul ghaibi wasysyahaadati huwar
rahmaanur rahiim.
Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa huwal
malikul qudduusus salaamul mu`minul
muhaiminul 'aziizul jabbaarul mutakabbiru
subhaanallaahi 'ammaa yusyrikuun.
Huwaallaahul khaaliqul baari ul mushawwiru
lahul asmaa ul husnaa yusabbihu lahuu maafis
samaawaati wal ardh wahuwal 'aziizul hakiim.
## (Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, yang
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah
Allah yang tiada tuhan selain Dia, Raja Yang Maha
Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan
keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha
Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala
Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang
Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang
Mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya
apa yang di langit dan bumi. dan Dialah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana).
** Siapa saja yang membaca pada pagi hari
auudzubillaahis samiiil aliim minasy
syaithaanirrajiim sebanyak 3X kemudian
membaca 3 ayat terakhir dari surah al-Hasyr
niscaya Allah akan kirimkan 70.000 malaikat
yang akan selalu mendoakan si pembaca
hingga sore hari. Seandainya ia meninggal dunia
pada hari itu maka ia meninggal dalam keadaan
syahid. Demikian pula bagi orang yang
membacanya pada sore hari. (HR. Tirmidzi dan
Imam Ahmad)


.
Ashbahnaa wa-ashbahal mulku lillah, wal
hamdulillah, laa ilaaha illallohu wachdahu laa
syarieka lahu, lahul mulku walhul chamdu
wahuwa alaa kulli syai-in qodier. Rabbi As-
aluka khoiro maa fie hadzal yaumi wa khoiro
maa badahu, wa-auudzu bika min syarri maa
fie hadzal yaumi wa syarri maa badahu. Rabbi
Auudzu bika minal kasali wa suu-ul kibari, rabbi
auudzu bika min adzaabin fin naari wa
adzaabin fiel qobri.

## Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan
hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang
Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas
segala se-suatu. Hai Tuhan, aku mohon kepada-Mu
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku
berlindung kepadaMu dari kejahatan hari ini dan
kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku
berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan
di hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung
kepadaMu dari siksaan di Neraka dan kubur.
** HR. Muslim 4/2088.

.

Allohumma bika Ashbahnaa, wabika amsainaa,
wabika nahyaa, wabika namuutu, wa-ilaikan
nusyuur.

## Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu
kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan
pertolonganMu kami memasuki waktu sore.
Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan
dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu
kebangkitan (bagi semua makhluk).
** HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At-
Tirmidzi 3/142.

.
Allohumma anta robbiy laa ilaaha illa anta,
kholaqtaniy wa anaa abduka, wa anaa alaa
ahdika wawadika mastathotu, auudzu bika
min syarri maa shonatu, abuu-u laka binmatika
alayya, wa abuu-u bidzanbie faghfirlie fa-
innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

## Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau,
Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah
hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku
denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu
dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui
nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku,
oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada
yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

** Barangsiapa membacanya dengan yakin ketika
sore hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu,
maka ia masuk Surga. Dan demikian juga ketika pagi
hari. HR. Al-Bukhari 7/150.


( . x 3 )
Allohumma aafiniy fiy badaniy, Allohumma
aafiniy fiy samiy, Allohumma aafiniy fiy
bashoriy laa ilaaha illa anta. Allohumma inniy
auudzu bika minal kufri wal faqri, wa auudzu
bika min adzaabil qobri laa ilaaha illaa anta.
(3x)

## Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit
dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau
sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah,
selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang
berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah!
Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari
kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadaMu
dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) kecuali Engkau. (Dibaca tiga kali di
waktu pagi dan sore).

** HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasai
dalam Amalul Yaum wal Lailah no. 22, halaman 146,
Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul
Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan
sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul
Akhyar, halaman 26.

.
Allohumma inniy as-alukal afwa wal aafiata
fied dunyaa wal aakhiroh, Allohumma inniy as-
alukal afwa wal aafiata fiy diyniy wa dunyaaya
wa ahli wa maaliy. Allohumastur aurootiy wa-
aamin rouaatiy. Allohumah fadhniy min baini
yadayya, wamin kholfiy, waan yamiyniy wa an
syimaaliy, wamin fauqiy, wa auudzu
biadhomatika an ughtaala min tahtiy.
## Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon
kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya
Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan
keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan
hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan
sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan
tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah!
Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan
atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar
aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau
bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-
lain).
** HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih
Ibnu Majah 2/332.

.
Allohumma aalimal ghoibiy wash shahaadati
fathiros samaawaati wal ardhi, robba kulla syai-
in wa maliykahu, ash-hadu allaa ilaaha illaa
anta, auudzu bika min syarri nafsiy, wamin
syarrisy syaithoni wa syarokihi, wa-an aqtarifa
alaa nafsiy suu-an aw ajurruhu ilaa muslim.

## Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib
dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan
bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak
kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari
kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku
(berlindung kepadaMu) dari berbuat kejelekan
terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang
muslim.
** HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab
Shahih At-Tirmidzi 3/142.

.(3)
Bismillahilladziy laa yadhurru maasmihi syai-un
fiel ardhi walaa fies samaa-i wahuwas samiiul
aliem. ( 3x )
## Dengan nama Allah yang bila disebut, segala
sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya,
Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Dibaca tiga kali).
** Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali
ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu
pun yang membahayakan dirinya. HR. Abu Dawud
4/323, At- Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan Ahmad.
Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332, Al-Allamah Ibnu
Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan
dalam Tuhfatul Akhyar hal. 39.

.
Yaa chayyu yaa qoyyuum birohmatika
astaghiets, ashlihliy syaniy kullahu walaa
takilniy ilaa nafsiy thorfata aiin.
## Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan
Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu),
dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan,
perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan
kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat
pertolongan dariMu).
** HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits
tersebut adalah shahih, dan Imam Adz-Dzahabi me-

nyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan Shahih At-
Targhib wat Tarhib 1/273.

.
Ashbahnaa alaa fithrotil islaam wa alaa
kalimatil ikhlaash, wa alaa diyni nabiyyinaa
Muhammadin shollallohu alaihi wasallam,
waalaa millati abienaa Ibrohiem, haniefan
musliman wamaa kaana minal musyrikien.
## Di waktu pagi kami memegang agama Islam,
kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, dan
agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan
yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang
musyrik.
** HR. Ahmad 3/406-407, 5/123. Lihat juga Shahihul
Jami 4/290. Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di
Amalul Yaum wal Lailah no. 34.

. (100)
Shubhaanallohi wabichmadihi. ( 100x )
## Maha Suci Allah, aku memujiNya. (Dibaca
seratus kali).
** HR. Muslim 4/2071.

. ) 1x /10 x (
Laa ilaaha illaallohu wahdahu laasyriika lahu,
lahul mulku walhul chamdu wahuwa alaa kulli
syai-in qodiir. ( 10x / 1x indal kasali )
## Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang
berkuasa atas segala sesuatu. (Dibaca sepuluh kali,
atau cukup sekali dalam keadaan malas).
** HR. Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad
4/60. Lihat Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/270,

Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331,
dan Zadul Maad 2/377.

( . x 3
)
Shubhannallohi wabichamdihi, adada kholqihi,
wa ridhoo nafsihi, wa zinata arsyihi, wa
midaada kalimatihi. ( 3x )

## Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak
makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat
timbangan arasyNya dan sebanyak tinta tulisan
kalimatNya. (Dibaca tiga kali setiap pagi hari). **
HR. Muslim 4/2090.

( . )
Allohumma inniy as-aluka ilman naafian,
warizqon thoyyiban, wa amalan mutaqobbalan.

## Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu ilmu
yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang
diterima. (Dibaca pagi hari).

** HR. Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaum wal
Lailah, no. 54, dan Ibnu Majah no. 925. Isnadnya
hasan menurut Abdul Qadir dan Syuaib Al-Arnauth
dalam tahqiq Zad Al-Maad 2/375.

( . x 011
)
Astaghfirulloh wa atuubu ilaihi. ( 100x fiel yaum)

## Aku memohon ampun kepada Allah dan
bertobat kepadaNya. (Dibaca 100 kali dalam sehari).

** HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/101, dan
Muslim 4/2075..
( x 01 )
Allohumma sholli wasallim alaa nabiyyinaa
Muhammadin. ( 10x )

## Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam
kepada Nabi kami Muhammad. (Dibaca 10 kali).

** Barangsiapa bershalawat untukku sepuluh kali
pada pagi hari, dan sepuluh kali pada sore hari,
mendapatkan syafaatku pada hari Kiamat. HR. At-
Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat
Majma Az-Zawaid 10/120 dan Shahih At- Targhib
wat Tarhib 1/273.Lampiran
`., < _..-l ,>l ..>l
< _,.l.-l _ _..-l
,>l _ ,l.. ,, _.] _
.!`,| .,-. .!`,| _,-.`. _
!..> 1.l ,1.`..l _ 1.

_.] .-. ,ls ,s .-.l
`,l. _,l!.l _
1. dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. yang menguasai di hari Pembalasan.
5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya
kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
l ,l: ..l , ,
_.> _,1`..ll _ _.] `..`,
,-l!, `,,1`, :l.l !. ..
1.`, _ _.] `..`, !. _.
,,l| !. _. _. ,l, :>!, _`=
`.`, _ ,.l` _ls _.> _.
, ,.l` `> _>l.l _

1. Alif laam miim.
2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib,
yang mendirikan shalat, dan menafkahkan
sebahagian rizki yang Kami anugerahkan kepada
mereka.
4. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al
Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-
Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta
mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5. mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang
beruntung.
< .l| | > _>l `,1l
.:.>!. .. . .l !. _
,...l !. _ _ _. : _.]
_: .:..s | ..:|, `l-, !. _,,
`,., !. l> L,>`,
,`_:, _. ..ls | !., ,!: _.
,. ,...l _ .:::,

!,L> > _l-l `,L-l ___
:| _ _.] . _,,. .:l _. _-l
_. >, ,-.Ll!, _.`, <!,
.1 ,...`. :``-l!, _..'l
!.. !> < _,.- ,l. ___ <
_| _.] `.., `>>`, _.
..lLl _|| .l _.] `
`>!,l ,-.Ll .`>>`, _.
.l _|| ..lLl ..l` .>.
!.l > !, _..> ___
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi
Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama
(Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan
putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.
257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.

< !. _ ,...l !. _ _ |
.,. !. _ .. :>.
>,.!>`, , < `-, _.l ',!:
,.-`, _. ',!: < _ls _ ,`_:
',. ___ _., `_.l !., _. ,l|
_. ., `...l _ _., <!,
..>.l. .,. ..' _.

_,, .> _. .. l! !.-..
!.-L ,.s !.`, .,l| ,..l
___ l>`, < !.. | !-`.` !l
!. ,. !,ls !. ,.. !.`,
!..>. | !.,. !.!L> !.`,
_.`>. !.,ls .| !. ..l.> _ls
_.] _. !.l, !.`, !.l.>. !.
!L !.l ., s !.s s !.l
!..> . !..l. !...! _ls
,1l _.l ___
284. kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau
kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa
yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.


285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian
pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan):
"Kami tidak membeda-bedakan antara
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-
Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan
Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya
Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat
kembali."
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau
Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
bebankan kepada Kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami
memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami;
dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami,
Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."