Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran Program Keahlian Tingkat/Semester

I.

: KKPI : TeknikKendaraan Ringan : X (sebelas) / 1 (satu)

Silanglah pada jawaban a, b, c, d, atau e yang benar pada lembar jawab yang tersedia !

1. Tempat untuk memasukkan disket di sebut . a. Prosesor c. Disk Drive e. Floppy disk b. CD ROM d. Memory 2. omponen dasar dari !istem omputer adala" .# ecuali. a. !o$t%are c. &ard%are e. Ms. O$$ice b. 'rain%are d. Prosesor (. )an* di sebut seba*ai Peran*kat +unak adala" a. !o$t%are c. &ard%are e. !emua 'enar b. 'rain%are d. Prosesor ,. )an* di sebut seba*ai Peran*kat eras adala" .. a. !o$t%are c. &ard%are e. CD room b. 'rain%are d. Prosesor -. )an* di sebut seba*ai user . pen**una . pen**una ak"ir adala" . a. !o$t%are c. &ard%are e. !emua 'enar b. 'rain%are d. Prosesor /. !istem operasi 0indo%1s di buat ole" a. Microso$t c. +inu2 e. Microso$ O$$ice b. !upercall d. C"i 0riter 3. DO! sin*katan dari . a. Disk Operatin* !ystem c. Disk Operasi !istem e. Dasar Operasi !ystem b. Disket Operatin* !ystem d. Disk Operatin* !istem 4. 5ambar kecil yan* menempel pada desktop# yan* disimbolkan den*an *ambar6*ambar tertentu disebut den*an a. Desktop c. 7con e. Menu b. Folder d. File 8. 9ntuk men**anti nama $ile atau $older yaitu den*an perinta" . a. Move c. Copy e. Paste b. Rename d. Delete 1:. 9ntuk men*"apus nama $ile atau $older yaitu den*an perinta" .. a. Move c. Copy e. Paste b. Rename d. Delete 11. Pada Ms. 0indo%s $ile yan* di "apus ditempatkan pada . a. My Picture c. My Document e. Folder b. Recycle 'in d. 0inamp 12. 0ordstar;0!<# Microso$t 0ord#0ord Per$ect ;0P<# C"i 0riter ;C0<#dan =my Pro termasuk ke dalam kelompok !o$t%are .. a. Pen*ola" kata c. Database e. Ms. >2cell b. !pread s"eet d. Pen*ola" an*ka 1(. 7n$ormasi yan* berisi tentan* "alaman yan* sedan* dibeker?akan adala" a. !croll 'ar c. !tatus 'ar e. Task 'ar b. Ruler +ine d. Title 'ar 1,. )an* berisi menu File# >dit# @ie%# Tools dll adala" a. !croll 'ar c. Menu 'ar e. Task 'ar b. !tatus 'ar d. !croll 'ar 1-. )an* ber$un*si untuk men*eta"ui pro*ram yan* sedan* akti$ dan keteran*an nama $ile yan* sedan* diker?akan adala" . a. !croll 'ar c. !tatus 'ar e. Task 'ar b. Menu 'ar d. Title 'ar 1/. 9ntuk mendapatkan model "uru$ dan bentuk "uru$ yan* artistic di*unakan perinta" a. Dra%in* c. Clip =rt e. Font b. 0ord =rt d. !imbol 13. +an*ka" a%al untuk menyimpan document adala" a. lik Format# !ave c. lik File# Open e. lik !ave to b. lik File# !ave d. lik File# !ave as 14. 9ntuk menyimpan document dan men**anti nama $ile yan* tela" di buat adala" a. lik Format# !ave c. lik File# Open e. lik !ave to b. lik File# !ave d. lik File# !ave as 18. Aenis "uru$ B Times Ce% RomanD termasuk dalam a. Menu bar c. Formatin* e. 'aris Font b. !tyle Font d. !tatus bar 2:. Aenis "urus standart yan* akan muncul setiap kali anda melakukan pen*etikan di Ms. 0ord adala" .. a. Time Ce% Roman c. Century 5ot"ic e. =rabic b. =rial d. Comic !ans 21. 9ntuk meruba" batas Mar*in iri# anan# =tas dan 'a%a" dapat dilakukan pada menu a. File# Pa*e !etup c. File# Print Previe% e. File !ave b. File# Print d. Format# Pa*e Print

22. Cara cepat dalam melakukan proses menyimpan $ile adala" . a. CtrlE! b. CtrlEO c. CtrlE@ d. =ltE! e. CTR+EO 2(. Cara cepat dalam melakukan proses membuka $ile adala" . a. CtrlE! b. CtrlEO c. CtrlE@ d. =ltE! e. CTR+EP 2,. Cara cepat dalam melakukan proses paste adala" . a. CtrlE! b. CtrlEO c. CtrlE@ d. =ltE! e. CTR+EC 2-. 9ntuk menebalkan "uru$ dapat dilakukan den*an menekan icon a. 'olt b. 7talic c. 9nder line d. =li*ment e. 9nder 'old 2/. 9ntuk membuat "uru$ mirin* dapat dilakukan den*an menekan icon .. a. 'olt c. 9nder line e. 9nder 'old b. 7talic d. =li*ment 23. 9ntuk membuat *aris ba%a" dapat dilakukan den*an menekan icon .. a. 'olt b. 7talic c. 9nder line d. =li*ment e. 9nder 'old 24. Tombol back space untuk men*"apus karakter."uru$ dari sebela" . a. iri "uru$ c. anan "uru$ e. 'a%a" "uru$ b. Ten*a" "uru$ d. =tas "uru$ 28. Tombol delete untuk men*"apus karakter."uru$ dari sebela" . a. iri "uru$ c. anan "uru$ e. 'a%a" "uru$ b. Ten*a" "uru$ d. =tas "uru$ (:. 9ntuk men*atur ukuran kertas terdapat pada menu . a. File# Pa*e !etup c. File# Ce% e. +ayout b. File# Print Previe% d. File# Print (1. 9ntuk men*atur para*rap" terdapat pada menu .. a. 7nsert b. Tools c. Format d. >dit e. Font (2. Proses menyisipkan table adala" a. Table# 7nsert# Table c. Table#7nsert e. 7nsert cell b. 7nsert#Table d. 7nsert# Table#Coloumn ((. 9ntuk membuat "alaman baru adala" a. File# Open c. >dit# Open e. Pa*e Ce% b. File# Ce% d. >dit# Ce% (,. 9ntuk membuat 0ord =rt dari menu bar ;baris menu< adala" pada menu . a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. Para*ra$ (-. 9ntuk menyisipkan *ambar dari menu bar ;baris menu< adala" pada menu . a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. Title (/. 9ntuk meruba" bentuk "uru$ dari menu bar ;baris menu< adala" pada menu . a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. Title (3. 9ntuk membuat bullet dari menu bar ;baris menu< adala" pada menu . a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. Title (4. 9ntuk membuat numberin* dari menu bar ;baris menu< adala" pada menu . a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. @ie% (8. Menu 'order and !"adin* pada Ms. 0ord terdapat pada menu a. Format b. Tools c. 7nsert d. >dit e. @ie% ,:. 9ntuk membuat ?udul dan nomor "alaman di atas secara berulan* adala" den*an perinta" a. Footer b. &eader c. Footnote d. >ndnote e. @ie%

II !a"ablah #ertan$aan diba"ah ini dengan benar sesuai urutan nomor% hindarkan &orat'&oret ( 1. 2. 3. #. %. Jelaskan langkah urut cara menghidupkan computer dengan benar ! Mengapa Komputer Harus ada software dan hardware? Jelaskan ! Jelaskan komponen oftware Komputer dalam kelompok !t"lit" ! berikan contoh minimal 3. Jelaskan perangkat keras computer dalam kelompok $roses ! berikan contoh minimal 3. Jelaskan secara urut langkah membuka program olah kata !