Anda di halaman 1dari 1

Teori simulasi simulasi - simulasi ialah suatu metodologi untuk melaksanakan percubaan dengan menggunakan model dari satu

sistem nyata (Siagian, 1987). enurut !asan ("##"), simulasi merupakan satu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya.Simulasi adalh suatu teknik yang dapat digunakan untuk mem$ormulasikan dan memecahkan model-model dari golongan yang luas.%olongan atau kelas ini sangat luasnya sehingga dapat dikatakan &'ika semua cara yang lain gagal,cubalah simulasi& (Schroeder,1997).

pembelajaran - enurut ahli psikologi, pembela'aran adalah perubahan tingkah laku yangkekal hasil pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui. (e$inisi umum yang diterima pula ialah sebarang perubahan yang kekal secara relati$nya dalam gelagat (tingkah laku) yang berlaku disebabkan oleh pengalaman ()obbins, "##"). *urton (19+,) menyatakan baha-a pembela'aran adalah sesuatu perubahan yang berlaku pada indi.idu akibat daripada interaksi antara indi.idu dan persekitaran. /ndi.idu yang ingin mendapat perubahan adalah disebabkan oleh keperluan dan kehendak supaya lebih berkeupayaan menangani masalah. enurut !ilgard dan 0tkinson (19+7), pembela'aran dide$inisikan sebagai sesuatu perubahan yang berlaku pada tingkahlaku seseorang hasil daripada sesuatu perbuatan. anakala *orger dan Seaborne (19++) pula menyatakan pembela'aran merupakan sesuatu perubahan yang berlaku pada tingkah laku seseorang hasil daripada sesuatu pengalaman. 1edua-dua de$inisi ini menekankan baha-a perubahan tingkah laku merupakan elemen yang penting dalam pembela'aran.