Anda di halaman 1dari 21

JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN ANTARA KULIM DENGAN LONDON, UNITED KINGDOM (U.

K)

SENARAI KANDUNGAN TAJUK PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

Penghargaan
Assalamuala !um sa"a #ahulu!an$% sa"a S&lahu## n B n A"&'% ()*+*(,*-,+../% KL*/) K*.+% ng n mengu0a1!an rasa 'ers"u!ur !e ha#ra2 Ilah !erana #engan l m1ah !urn an"a% sa"a #a1a2 men3alan!an !er3a !ursus Ge&gra4 n #engan 3a"an"a$ Se!alung 'u# #an u0a1an 2er ma !as h sa"a 2u3u!an !e1a#a mere!a "ang 'an"a! mem'an2u sa"a se1an3ang !a3 an # 3alan!an$ Terle' h #ahulu% sa"a ng n mera!am!an se2 ngg ,2 ngg 1enghargaan #an 2er ma !as h !e1a#a Tuan Penge2ua Se!&lah Menengah Ke'angsaan Agama Bal ng% Tuan Ha3 5ah"a B n Le'a Ma2 !erana mem'er !e 6 nan #an mem'u!a ruang #an 1eluang un2u! sa"a men3alan!an !er3a !ursus n $

T #a! # lu1a!an 3uga guru Ge&gra4 sa"a Puan N&ra n B n2 Sal m # a2as ' m' ngan #an 2un3u! a3ar 'el au seh ngga sa"a #a1a2 menghas l!an !er3a !ursus #engan sem1urna$ U0a1an 2er ma !as h 3uga # 2u3u!an !e1a#a !e#ua,#ua 'u 'a1a sa"a% En0 ! A"&' B n Huss n #an Puan N&rla la B n2 A'#ul Male! "ang mem'er s&!&ngan #an #&r&ngan% # sam1 ng mem'er !e'enaran #an !e1er0a"aan !e1a#a sa"a un2u! men3alan!an !a3 an ser2a 2elah mem' a"a segala 1er'elan3aan sa"a se1an3ang men3alan!an !a3 an n seh ngga selesa $ Sa"a 3uga ng n mengu0a1!an 2er ma !as h !e1a#a ra!an,ra!an "ang 'an"a! mem'er ma!luma2 #alam men3alan!an !a3 an$ A!h r !a2a 1enu2u1 ' 0ara% 2er ma !as h # u0a1!an !e1a#a semua 1 ha! "ang 2erl 'a2 se0ara langsung #an 2 #a! langsung #alam 1erla!sanaan !er3a !ursus Ge&gra4 n seh ngga leng!a1 #an sem1urna$

Pen#ahuluan
Nama sa"a S&lahu## n B n A"&'$ Sa"a 'ela3ar # 2 ng!a2an ) U2hman # Se!&lah Menengah Ke'angsaan Agama Bal ng$ Se'aga memenuh !e1erluan ma2a 1ela3aran Ge&gra4 % sa"a # 7a3 '!an mem'ua2 sa2u !er3a la1angan a 2u !er3a !ursus Ge&gra4 "ang 'er2a3u! Jar ngan S s2em Pengang!u2an An2ara Kul m Dengan L&n#&n$ Sa"a 2elah

men3alan!an !er3a !ursus n selama 8 m nggu$

Sa"a 2elah mem l h 2a3u! Jar ngan S s2em Pengang!u2an # Kul m$ Negara "ang # 'an# ng!an alah Un 2e# K ng#&m$ Se'a',se'a' 1em l han a#alah !erana 2er#a1a2 1el'aga 1er'an# ngan an2ara Kul m #engan L&n#&n% U$K$ Per2aman% Kul m meru1a!an se'uah Ban#ar 'er2e!n&l&g 2 ngg #an 1usa2 1er n#us2r an "ang se#ang ma3u #an

memerlu!an s s2em 3ar ngan 1engang!u2an "ang 0e!a1 #an 0angg h$ Tam'ahan 1ula sua2u !e2 !a nan2 'an#ar Kul m a!an le' h ma3u #an men3a# 'an#ara"a m&#en #an n memerlu!an s s2em 1engang!u2an "ang m&#en "ang #a1a2 men"&!&ng 1&2ens Ban#ar n !e arah 'an#ar 1er n#us2r an "ang m&#en$ S s2em 1engang!u2an # L&n#&n # 1 l h se'aga 'an#ar 1er'an# ngan !erana L&n#&n mem1un"a 1el'aga 3en s 1engang!u2an #an s s2em 3ar ngan 1engang!u2an "ang ma3u #an 0angg h$

O'3e!2 4 Ka3 an
/$ Mengenal1as2 #engan le' h men#alam 3en s,3en s s s2em 1engang!u2an "ang 2er#a1a2 # Kul m #an me7u3u#!an semanga2 0 n2a a!an negara$

-$ Meng!a3 4a!2&r,4a!2&r "ang #a1a2 mem1engaruh 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # Kul m% !erana 4a!2&r n '&leh mem'an2u men#&r&ng !ema3uan s s2em 1enga!u2an # s n $

)$ Meng!a3 !e1en2 ngan 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # Kul m$

9$ Meng!a3 !esan,!esan 1er!em'angan 3ar ngan s s2em 1engang!u2an 2erha#a1 alam se! 2ar #an 1em'angunan Ban#ar Kul m

+$ Mel ha2 1er'e6aan 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # L&n#&n "ang 0angg h #an leng!a1 #engan 1er!em'angan 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # Kul m% Ke#ah$

:$ Men0a#ang!an lang!ah,lang!ah 1en"elesa an masalah,masalah # !a7asan !a3 an sa"a

Ka7asan Ka3 an
Dalam !a3 an n % sa"a 2elah mem l h !a7asan Kul m se'aga !a7asan !a3 an$ Kulim meru1a!an salah sa2u #ar 1a#a #aerah #alam neger Ke#ah Darul Aman% Mala"s a$ Ia # 2a#' r &leh Ma3l s Per'an#aran Kul m Tem1a2,2em1a2 # Daerah Kul m

alah Karangan% Kelang Lama% Kul m ;Ban#ar<% Pa#ang Sera % Lunas% Taman Te!n&l&g T ngg Kul m #an Mu! m Kela# $ Ka7asan n menar ! !erana meru1a!an !a7asan "ang 1el'aga 'en2u! mu!a 'um n"a 2er#a1a2 2anah "ang ra2a #an luas% !a7asan 2anah 1amah #an 1a"a #an !a7asan

'er'u! 2 #an sunga %$ =&n2&hn"a 'erham1 ran Kul m$

2er#a1a2 arus !e2 ga #eras # #un a a 2u Se# m

Se3arahn"a% Daerah Kul m # 1er0a"a # 'u!a #an # # am se3a! 1er2engahan a'a# !e /8 lag a 2u #engan 3umlah /** &rang "ang 'erasal #ar !e2urunan Mela"u Pa22an $ Men3elang 1er2engahan a'a# !e /( Kul m 2elah men3a# 2um1uan !erana 1enemuan has l ' 3 h 2 mah$ Pa#a 2ahun /8(* 2er#a1a2 9** 1el&m'&ng = na 'er&1eras # Kul m$ An2ara !a7asan 2era7al 1em'u!aan Daerah Kul m alah # Bela!ang Te'&!$ Se!arang # !a7asan n 2uru2 mem'angun #engan 1esa2 se1er2 Penu'uhan

Taman Te!n&l&g T ngg Kul m ;a2au Kul m H ,Te0h Par!< # hara1 #a1a2 men0e2us!an 1em'angunan 1esa2 # Kul m$ Fa!2&r,4a!2&r n 'an"a! men"um'ang !e1a#a 3ar ngan s s2em 1engang!u2an 'an#ar Kul m$ Sela n 2u !a7asan 1enem1a2an 1esa2 mem'angun 'an"a! 2aman 1erumahan # ' na seh ngga!an 1en#u#u! 'an#ar Kul m 'er2am'ah !e1a#a /+* *** &rang 1a#a 2ahun -**.$

Kae#ah Ka3 an
Kae#ah !a3 an "ang 2elah sa"a guna!an alah /< Kae#ah 1emerha2 an selama men3alan!an 2ugas n % sa"a 2elah mem'ua2 1emerha2 an 3umlah #an 3en s,3en s 1engang!u2an # Kul m$

-<

Ru3u!an In2erne2% sa"a 2elah mem'ua2 'e'era1a ru3u!an # In2erne2%

o h221>??!ul m2&7n$'l&gs1&2$0&m?-**8?*-?se3arah,1e!an,!ul m, mala",@ers &n$h2ml Ru3u!an Bu!u o Ge&gra4 % Mas2er mem&r PMR PNI Neur&n%Selang&r% -**8

11

Temu'ual meru3u! &rang ru3u!an guru Ge&gra4 sa"a% men#a1a2!an Puan N&ra n 'ag

lag ma!luma2 #engan le' h 2er1er n0

Sa"a 2elah menemu 'ual )* &rang res1&n#en "ang 2er# r #ar 1a#a 1el'aga !aum$ S&alan,s&alan "ang # !emu!a!an a#alah se1er2 # #alam lam1 ran$

Da1a2an Ka3 an
Pengang!u2an # Mala"s a mema n!an 1eranan 1en2 ng !erana mera1a2!an 1erhu'ungan an2ara !a7asan,!a7asan #alam negara% an2ara negara,negara # 'enua As a #an an2ara negara,negara As a #engan negara,negara la n$ Fa!2&r,4a!2&r "ang mem1engaruh 1em' naan 3alan ra"a alah 'en2u! mu!a 'um % 'an#ar,'an#ar 'esar% #an !e1a#a2an 1en#u#u! $ Pa#a masa ! n 2er#a1a2 1el'aga 3ar ngan s s2em 1engang!u2an "ang m&#en se1er2 3alan ra"a% 3alan !ere2a a1 % 3alan lau2 #an sunga #an u#ara$ Ken#eraan !eg a2an e!&n&m %

1engang!u2an "ang ' asa # guna!an alah !ere2a% 'as% l&r % !a1al lau2% !ere2a a1 % !a1al 2er'ang #an '&2$ Jen s 1engang!u2an u2ama # Kul m alah Jalan ra"a$ Jalan u2ama s s2em

1engang!u2an # s n alah Le'uhra"a #an 3alan ra"a se1er2 3alan ra"a 1erse!u2uan #an 3alan #esa # Kul m$ Jar ngan 3alan ra"a # Kul m a#alah 1a#a2 mana!ala 3alan #esa !urang$ Jalan ra"a #an 3alan #esa sal ng 'erhu'ung an2ara sa2u sama la n$ Kul m 3uga mem1un"a rang!a an 3alan ra"a "ang aga! luas$ Le'uhra"a Bu22er7&r2h,Kul m

menghu'ung!an Kul m #engan Pulau P nang # u2ara #an 'an#ar,'an#ar # se! 2arn"a$ Ter#a1a2 #ua susur !eluar !e Kul m melalu Lunas a2au Ku'ang Semang$ Le'uhra"a Bu22er7&r2h Kul m ;BKE< "ang menghu'ung!an Bu22er7&r2h #an Kul m #a1a2 memen#e!!an 3ara! #an !a7asan 1er n#us2r an # Kul m #a1a2 # hu'ung!an !e

1ela'uhan Pulau P nang #engan mu#ah$ Sela n 2u 1engang!u2an a7am u2ama # s n alah 'as$ Kul m mem1un"a s2esen 'as "ang aga! 'esar #an selesa a 2u S2esen Bas Kul m$ S2esen Bas Kul m mem1un"a #ua 2erm nal% 2erm nal #&mes2 ! #an 2erm nal an2ara'an#ar$ S2esen Bas Kul m # angga1 un ! !erana 'erha#a1an #engan se'uah 2as ! 'ua2an manus a "ang n#ah #an ! n # 3a# !an 2aman se! 2arn"a$ Penggunaan !en#eraan # 3alan ra"a sema! n 'er2am'ah$ Ber#asar!an

1emerha2 an sa"a selama - 3am sa"a #a1a2 !en#eraan "ang mengguna!an 3alan ra"a # Pa#ang Sera , Kul m 1esa2$ Ber !u2 a#alah #a1a2an !a3 an sa"a 3en s !en#eraan "ang

'an"a! mengguna!an 3alan ra"a # s n alah !ere2a% m&2&rs !al%$ Pa0uan em1a2 r&#a% @an 'as #an l&r $

Ja#ual / > Ja#ual ' langan #an 3en s !en#eraan "ang mengguna!an Jalan Pa#ang Sera # Kul m #ar 3am ($)* 1ag h ngga 3am /*$)* 1ag $ MASA BIL JENIS KENDERAAN JUMLAH ($)* A ($+* -+ -8 //* /9 8( ($+* A /*$/* 9. -( //+ /9 /*$/*A /*$)* +) )9 /8 ( /8 //. /-+ (/ 9)9 9: ))8

/ ) 9 +

KERETA MOTOSIKAL PA=UAN EMPAT RODA BAN BAS DAN LORI

JUMLAH

Fa!2&r,4a!2&r "ang Mem1engaruh S s2em Pengang!u2an

Jar ngan

Fa!2&r,4a!2&r "ang mem1engaruh 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # Kul m alah 'en2u! mu!a 'um % !eg a2an e!&n&m % 'an#ar,'an#ar 'esar #an !e1a#a2an 1en#u#u!$ Fa!2&r 1er2ama alah% 'en2u! mu!a 'um $ Mu!a 'um Kul m # sese2engah

!a7asan a#alah ra2a #an luas$ Hal n mem'&leh!an 3alan ra"a # ' na #engan mu#ah$ D s n 3uga 2er#a1a2 Le'uh Ra"a Kul m Bu22er7&r2h ;BKE<$ Le'uh ra"a n #a1a2 men ng!a2!an #ar3ah !e2ersam1a an$ Le'uh ra"a n 3uga menghu'ung!an Le'uh ra"a

U2ara Sela2an "ang meru1a!an le'uh ra"a u2ama # Mala"s a "ang 2elah 2ersenara se'aga se'ahag an #ar 1a#a laluan Rang!a an Le'uh Ra"a As a$ Fa!2&r "ang !e#ua alah !eg a2an e!&n&m $ Per!em'angan e!&n&m "ang 1esa2 # Kul m men"e'a'!an 1em' naan 3alan ra"a #an le'uh ra"a$ Kul m meru1a!an !a7asan 1er n#us2r an "ang 1esa2 sele1as Pulau P nang "ang 2er!enal #engan n#us2r 2e!n&l&g 2 ngg % n#us2r 1er2an an% 1erla#angan #an 1ern agaan$ In#us2r #esa 3uga 2uru2 # 3alan!an # s n $ Taman Te!n&l&g T ngg Kul m a2au ;Kul m H ,Te0h Par! , KHTP< meru1a!an se'uah 2aman 2e!n&l&g # Mala"s a "ang # 'angun!an se0ara 'ersama &leh Kera3aan Pusa2 #an Kera3aan Neger Ke#ah$ Taman n 2elah # ran0ang #an # re!a'en2u! #engan 2el 2 #engan 'an2uan Ja1an In2erna2 &nal =&&1era2 &n Agen0" ;JI=A<% se'uah &rgan sas "ang luas 1engalaman #alam 1em'angunan n#us2r $ In4ras2u!2ur 4asa 1er2ama 2aman n seluas -+* he!2ar 2elah # s a1!an 1a#a 2ahun /((9$ Keseluruhan 2aman 2e!n&l&g n seluas /%9+* he!2ar 2elah # ran0ang #engan

!erang!a 1erse! 2aran 'ag memenuh a!2 @ 2 2e!n&l&g 2 ngg 1em'ua2an% la2 han #an RCD 'ag memenuh 0ara h #u1 m&#en "ang s ha2$ Keg a2an n me7u3u#!an 3ar ngan 1engang!u2an se1er2 3alan #esa% 3alan ra"a% #an 3uga le'uh ra"a$ Ke1en2 ngan 1usa2 n#us2r n # hu'ung 2erus #engan Pulau P nang "ang men3a# 1usa2 n#us2r #an

1ela'uhan "ang memu#ah!an 'a7a !eluar #an masu! has l n#us2r $ Ke!a"aan has l 'um 1er2an an # se! 2ar Kul m 3uga men3a# sum'er 'ahan men2ah n#us2r 2eru2ama "ang 'erasas!an !a"u !a"an$ Fa!2&r !e2 ga alah !e1a#a2an 1en#u#u!$ Ban#ar Kul m asaln"a meru1a!an

!a7asan 1enem1a2an "ang !e0 l 1a#a era /(+*,an$ K n a meru1a!an 2em1a2 "ang ma3u

#engan !a7asan,!a7asan n#us2r "ang 2erle2a! # se! 2ar Ban#ar Kul m$ Dengan n !e1a#a2an 1en#u#u! sema! n 'er2am'ah ! n 1en#u#u!n"a 'er3umlah ;2ahun -**.<% Ke1a#a2an 1en#u#u! /+*%*** &rang

sema! n 1esa2 #engan 'er2am'ahn"a 3umlah

Ka7asan Ke3 ranan # Ban#ar Kul m$ Ter#a1a2 'an"a! 2aman,2aman 1erumahan "ang

# 'u!a # se! 2ar Ban#ar Kul m$ An2ara !a7asan 2aman 1erumahan "ang 2er'esar alah Taman Selas h "ang leng!a1 #engan 1usa2 !&mers aln"a 2ersen# r $ Ka7asan !e3 ranan la n alah Bu! 2 Keran3 % Bu! 2 Kul m% Kam1ung A r Merah% Kam1ung Darul Aman % Kam1ung S"e# S"eh% Kam1ung Tun!u Pu2ra% Kela# % Kelang Lama% Taman Bersa2u% Taman Dahl a% Taman Kem1as In#ah % Taman Kemun ng% Taman Semara! #an Taman Ser&3a$ Ber2am'ahn"a !a7asan 1enem1a2an 1en#u#u! 'er2am'ahlah rang!a an 3alan ra"a$ Kema3uan #alam 1em' naan 3alan ra"a #an 1erluasan rang!a an 3alan ra"a% # 2am'ah 1ula #engan 1en ng!a2an 1en#u#u! 1em l !an !en#eraan 'erm&2&r$ Fa!2&r !eem1a2 "ang 2 #a! !urang 1en2 ngn"a alah !e#u#u!an 'an#ar Kul m "ang 'erham1 ran 'an#ar 1en2 ng "ang la n$ Ban#ar Kul m 2erle2a! # !a7asan 2enggara neger Ke#ah #an 2erle2a! 'er#e!a2an #engan sem1a#an neger Pulau P nang "ang 2erle2a! # 'ara2$ Tam'ahan 1ula Kul m 'ersem1a#an #engan !a7asan Pera! U2ara% "ang a!an # 'angun!an #engan mengga'ung!an !a7asan 1er n#us2r an # Pulau P nang #an Kul m% Ke#ah menerus n s a2 4 1em'angunan W la"ah E!&n&m K&r #&r U2ara 2elah men3urus !e1a#a 1en ng!a2an

;N=ER<$ In # 3elas!an &leh Per#ana Men2er % Da2u! Ser A'#ullah Ahma# Ba#a7 % !e2 !a mengumum!ann"a 'aha7a !era3aan 2 #a! a!an mem' ar!an !a7asan Pera! U2ara 'eg 2u sa3a !e2 !a 'an"a! 1ela'ur as ng le' h 2er2um1u # Pulau P nang #an Kul m H gh, Te0h Par!$ S me Dar'" # lan2 ! !era3aan 'ag menera3u n s a2 4 1em'angunan 2u "ang

mem'a' 2!an !a7asan seluas -$9 3u2a he!2ar #ar Perl s h ngga !e u2ara Pera!$$ S 2uas n 3uga mem1engaruh 3ar ngan s"s2em 1engang!u2an Kul m$

Rajah menunjukkan

3alan 1erhu'ungan 'an#ar Kul m #engan 'an#ar,'an#ar 1en2 ng

'erham1 ran Pen#u#u! Kul m 1a2u2 rasa 'ers"u!ur #an rasa 'er1uas ha2 #engan !urn aan "ang 2elah # 'er !an &leh Maha Pen0 12a "ang 2elah mem'er !an 'en2u! mu!a 'um "ang un ! "ang mem'&leh!an 1em' naan s s2em 3alan ra"a "ang le' h m&#en #an le'uh ra"a "ang mung! n a!an se2an# ng #engan L&n#&n% Englan# sua2u !e2 !a nan2 % n meru3u! !e1a#a

!e1en2 ngan !a7asan se! 2ar% !e1a#a2an 1en#u#u! #an !e#u#u!an 'an#ar,'an#ar 1en2 ng 'erham1 ran$

KEPENTINGAN
An2ara !e1en2 ngan 3ar ngan s s2em 1engang!u2an # Kul m alah #a1a2 mema3u!an !a7asan 1er n#us2r an n #a!an menar ! le' h rama 1ela'ur !erana !a7asan n mu#ah # hu'ung!an #engan 2em1a2 la n$ Ia 3uga #a1a2 mema3u!an se!2&r 1elan0&ngan$

Ke2ersam1a an "ang 2 ngg melalu 3alan #esa #an 3alan ra"a #a1a2 menar ! le' h rama 1elan0&ng 2 #a! ! ra #ar #alam negara a2au luar negara "ang su!a mela7a2 2em1a2, 2em1a2 "ang menar ! #an sun" se1er2 Hu2an L 1ur Bu! 2 H 3au% Pusa2 Rea!ras Arus Deras La2a Se# m% La2a Ba"u #an la n,la n lag $ Jar ngan s s2em 1erhu'ungan "ang sem1urna #an mu#ah #a1a2 menar ! le' h rama 1elan0&ng$ Jar ngan 1engang!u2an # L&n#&n 3uga #a1a2 menar ! ' langan 1elan0&ngan "ang rama $ Pelan0&ng #a1a2 mela7a2 em1a2 Ta1a! War san Dun a$ Pelan0&ng 3uga #a1a2 mem l h !en#eraan "ang a#a # sana se1er2 'as #ua 2 ng!a2 ;D&u'le De0!er<% 'as 2an1a 'um'ung% 'er3alan !a! % a2au meng !u2 D0ru seE sunga Themes #an 'an"a! lag $ Jar ngan s s2em 1engang!u2an negara ! 2a "ang 'a ! #a1a2 mem'an2u 1ergera!an 1en#u#u! #ar sa2u 2em1a2 !e sa2u 2em1a2 "ang la n$ Le'uh ra"a U2ara,Sela2an mem1er0e1a2!an 1ergera!an 1en#u#u! #ar Kul m !e Kuala Lum1ur a2au1un !e u2ara$ Ber'an# ng #engan L&n#&n% s s2em 1engang!u2an "ang 0angg h #a1a2 mengurang!an 1enggunaan !en#eraan sen# r #engan mengguna!an 'as a7am$

Se'aga ra!"a2 Mala"s a% ! 2a 1a2u2 rasa 'ers"u!ur #engan 3ar ngan s s2em 1engan!u2an "ang 'a ! #a1a2 menar ! 1elan0&ng un2u! mem'angun!an negara ! 2a 7alau1un 2 #a! sema3u L&n#&n$

Kesan
Berla!u 1en0emaran u#ara "ang aga! 2eru! !erana !a#ar 1ele1asan asa1 2eru2ama #ar !en#eraan "ang mengguna!an m n"a! # esel se1er2 'as% l&r % @an #an 3en2era 'era2$ Sela n 1en0emaran% 1enggunaan !en#eraan 1ersen# r an "ang ! an men ng!a2 menga! 'a2!an masalah !esesa!an lalu l n2as #an 'er2am'ahn"a 3umlah !emalangan 3alan ra"a #an n 2elah men"e'a'!an lang!ah,lang!ah 1erlu # am' l 'ag me7u3u#!an s s2em 1engang!u2an 'an#ar "ang le' h 0e!a1$ Jar ngan s s2em 1engang!u2an "ang 'er!em'ang #a1a2 men ng!a2!an 2aha1 !e2ersam1a an$ # 1e2em1a2an,1e2em1a2an 1e#alaman #engan Ban#ar$ Kesan la n alah memu#ah!an 1ergera!an 1ergera!an 1en#u#u! #an has l 1er2an an #ar !a7asan 1e#alaman !e Ban#ar #engan 0e1a2 #an #a1a2 mengang!u2 'arangan 1u!al #an !&n2ena #engan 3ara! "ang 3auh$ Per!em'angan !eg a2an e!&n&m sema! n 1esa2 #engan !eg a2an n#us2r "ang 'a ! #an lan0ar$ Ke1a#a2an 1en#u#u! sema! n 'er2am'ah !erana 1eluang 1e!er3aan "ang 2er'u!a luas #an s s2em 1erumahan 1erlu # na !!an 2ara4$

Lang!ah,lang!ah

Lang!ah,lang!ah 1en"elasa an '&leh # am' l #engan mengguna!an 1enggunaan ala2 catalytic converter. Ala2 n # 1asang 1a#a e!s&s !en#eraan$ Ala2 n a!an mena1 s asa1 !en#eraan "ang '&leh mengurang!an 1en0emaran u#ara$ Ala2 n 2uru2 # guna!an &leh !en#eraan,!en#eraan # L&n#&n un2u! mengurang!an 1en0emaran u#ara$

Penggunaan ala2 n memang 'er!esan$ Lang!ah "ang !e#uan"a alah 1enggunaan 1e2r&l 2an1a 1lum'um$ =ara n 2elah # guna!an # Kul m$ Walau1un mahal 2e2a1 a 2e2a1 # guna!an un2u! men3aga !ual 2 u#ara # Kul m$ Kea#aan "ang sama 2uru2 # guna!an # L&n#&n$ Tugas men3aga !ual 2 u#ara a#alah 2anggung3a7a' semua 1 ha! 2ermasu! 1en#u#u! # Kul m #an L&n#&n$ In mem'&leh!an generas a!an #a2ang men0 n2a negara Mala"s a !erana mem1un"a !ual a2 u#ara "ang 'ers h$ K 2a se1a2u2n"a 'er!&ngs !en#eraan a2au mengguna!an !en#eraan a7am se1er2 'an#ara"a L&n#&n !erana # sam1 ng #a1a2 memel hara alam se! 2ar #ar 1a#a # 0emar &leh asa1% #e'u #an ha'u!% ! 2a #a1a2 men3 ma2!an 1er'elan3aan sehar an$ K 2a 1a2u2 men0&n2&h L&n#&n !erana se'ahag an 'esar 1en#u#u!n"a mengguna!an !en#eraan a7am$ Kema3uan 2e!n&l&g n"a 3uga #a1a2 menga7al !a#ar 1ele1asan asa1 #ar !en#eraan Kera3aan 1erlulah mem'er 2um1uan 'ag men ng!a2!an 1er!em'angan s s2em

1engang!u2an a7am "ang 0e!a1 #an 'erse1a#u$ Sela n 2u% 1en#e!a2an 1erlu # am' l 'ag men ng!a2!an !ual 2 % !e0e!a1an #an !e'&lehan 1er0a"aan 1er!h #ma2an 'as #an 2e!s % # an2aran"a alah 1engga'ungan s"ar !a2,s"ar !a2 1engang!u2an% meras &nal sas !an laluan% men"e# a!an !emu#ahan s&!&ngan se1er2 2erm nal% #e1&2% 1a1an 2an#a #an s s2em ma!luma2 laluan$ Bag meleng!a1!an s s2em

1engang!u2an # an2ara 'an#ar% 1er!h #ma2an rel 2uru2 # !em'ang!an se'aga al2erna2 4 !e1a#a s s2em !&mu2er 7 la"ah$ In 2ermasu!lah 1er!h #ma2an !&mu2er KTM 'ag &1eras # an2ara 7 la"ah ser2a LRT I #an LRT II 'ag &1eras # !a7asan me2r&1&l 2an$

Bilangan dan jenis kenderaan yang menggunakan Jalan Padang Serai di Kulim dar jam 9.30 pagi hingga jam 10.30 pagi 60 Bilangan kenderaan 50 40 30 20 10 0 9.30 9.50 9.50 10.10 Masa 10.10 10.30 kereta motosikal pacuan empat roda van bas dan lori

Rumusan
Has l #ar 1a#a !a3 an "ang 2elah sa"a 3alan!an menun3u!!an 'aha7a !a7asan n mem1un"a 'an"a! s s2em 1engang!u2an "ang ama2 'erguna !e1a#a mas"ara!a2 se2em1a2$ Pengang!u2an ama2 # 1erlu!an 'ag men3alan!an !er3a sehar an a2au1un urusan "ang 1erlu # la!u!an # luar

2em1a2$

Dar 1a#a !a3 an "ang sa"a 3alan!an # Kul m #engan meng !u2 us a #an #engan !er3asama )* &rang res1&n#en% sa"a #a1a2 !e'an"a!an &rang #e7asa mem l ! 1engang!u2an 1ersen# r an un2u! 1erg 'e!er3a # luar 2em1a2 sela n #ar Kul m$ Mas"ara!a2 se2em1a2 le' h a!ra' mengguna!an 1engang!u2an 1ersen# r an 'er'an# ng 1engang!u2an a7am% 'aga mana1un% 1engang!u2an a7am mas h # guna!an #an !e'an"a!an 1enggunaann"an a#alah #ar 1a#a !alangan rema3a$

Fa!2&r "ang mem1engaruh 3ar ngan s s2em 1engang!u2an "ang 2er#a1a2 # !a7asan Kul m a#alah se1er2 'en2u! mu!a 'um "ang ra2a #an #asar 1em'angunan

Pen#u#u! !a7asan !a3 an n h #u1 #alam !ea#aan harm&n #an sal ng mem'an2u an2ara sa2u sama la n$ In menun3u!!an ra!"a2 Mala"s a #a1a2 'ersama #an 'ersa2u 1a#u #alam sa2u Negara "ang aman #ama se2erusn"a #a1a2 menu3u !e arah 7a7asan -*-*$ In a#alah 1er ng!a2 1er2ama 'ag mema3u!an Negara ! 2a su1a"a se2ara4 #engan Negara ma3u la n "ang 2er!enal #an selalu # se'u2,se'u2 &leh semua &rang se1er2 Negara "ang # 'an# ng!an a 2u U$K$

Walau'aga mana1un% sa"a 2e2a1 'er'angga men3a# ra!"a2 Mala"s a #an #a1a2 2 nggal # a2as 'um "ang 'er2uah n

Lam1 ran

B&rang 2emu 'ual


Umur>, FFFFFFFFFF$ Pe!er3aan>, FFFFFFFFFFF Jen s !en#eraan "ang # guna!an !e 2em1a2 !er3a>, FFFFFFFFF$$ / A1a!ah 1erasaan an#a a1a' la mena ! sese'uah !en#eraan !e 2em1a2 !er3a>,

Selesa Ba ! Kurang selesa

A1a!ah !&men an#a 2erha#a1 s s2em 1engang!u2an # Mala"s a G

Bera1a 3am!ah 1er3alanan "ang # am' l &leh an#a un2u! !e 2em1a2 !er3a an#aG

J !a an#a mengguna!an 'as un2u! !e 2em1a2 !er3a% 'era1a!ah 'a"aran "ang # !ena!an !e1a#a an#aG

Ber#asar!an 1enggunaan 1engang!u2an a7am "ang 2er#a1a2 # Mala"s a% 'er !an 'e'era1a 1en#a1a2 2en2ang !esann"a 2erha#a1 negaraG

Ru3u!an
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas