Anda di halaman 1dari 6

RPT MUZIK TAHUN 3

MINGGU

TARIKH

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN FOKUS Irama

STANDARD KANDUNGAN PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u B1D1E1

STANDARD PRESTASI

02 04 1, 2 Jan 2013

Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

FOKUS Irama 14 1! 3, 4, Jan 2013

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. - postur - cara memainkan

B1D1E3 Mengenal pasti detik

FOKUS Solfa do, re, mi 4! ", #, !, $ F%& 2013

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1. Menyanyi solfa do, re, mi. - menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

RPT MUZIK TAHUN 3

4! 10, 11, 12, 13 Ma' 2013

FOKUS !inamik - "embut #p$ - %uat # f$ FOKUS 'empo - (epat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. PENGALAMAN MUZIKAL 1. Membuat pergerakan mengikut mu)ik.

1.&.1 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian. -lembut #p$ -kuat # f$

B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

! 12 14, 1 , 1", 1# A()*+ 2013

1. .1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan* - dinakik kuat + lembut - pic tinggi + rendah - tempo cepat + lambat - bunyi pan,ang + pendek 1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul. - posture duduk - posture berdiri - pengambilan nafas - pengeluaran nafas 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B2D1E3 Mengenal pasti -arna ton suara dan perkusi B2D1E" Membe)akan ton suara

FOKUS " 10 1!, 1$, 20 M%* 2013 .ostur Sebutan huruf vokal a, e, i, o, u

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan ,elas

FOKUS 10 , 14 21, 22, 23 J-n 2013 /arna 'on

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1

Mendemonstrasi -arna ton bunyi. - alam semula ,adi - hai-an -aktiviti harian - kenderaan

B3D2E2 0ermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E 0ernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

RPT MUZIK TAHUN 3

1, 24, 2 , 2" J-+a* 2013

FOKUS Irama

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. .enghasilan Mu)ik 2.1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif.

2..1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan ,elas B4D2E4 Menyebut lirik dengan ,elas B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B4D2E1 0ermain perkusi mengikut detik B4D2E2 0ermain alat perkusi dengan dinamik

FOKUS 22 2" 2#, 2!, 2$ ,30, 31, 32 J-+a* 2013 /arna 'on Irama

1.1.2

Mendemonstrasi -arna ton bunyi. - alam semula ,adi - hai-an -aktiviti harian - kenderaan

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi. 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u

$ 13 33, 34 S%(. 2013

FOKUS Irama

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

FOKUS Irama 23 2# 3 S%(./ 2013

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. - postur - cara memainkan

B4D2E4 Menyebut lirik dengan ,elas B D2E4 Menyebut lirik dengan ,elas

RPT MUZIK TAHUN 3

FOKUS Solfa do, re, mi 30 S%(./ 3" 4 O0./ 2013

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1. Menyanyi solfa do, re, mi. - menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama

B4D2E" Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menun,ukkan penghayatan 6 hingga 1 nilai daripada nilai-nilai berikut* ,u,ur, ra,in, bersyukur, ker,asama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyan,ung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

FOKUS !inamik - "embut #p$ - %uat # f$

# 11 3# O0./ 2013

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.&.1 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian. -lembut #p$ -kuat # f$

B D2E" Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menun,ukkan penghayatan 6 hingga 1 nilai daripada nilai-nilai berikut* ,u,ur, ra,in, bersyukur, ker,asama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati,

14 1! 3! O0./ 2013

FOKUS 'empo - (epat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1. Membuat pergerakan mengikut mu)ik.

1. .1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan* - dinakik kuat + lembut - pic tinggi + rendah - tempo cepat + lambat - bunyi pan,ang + pendek

B"D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut

RPT MUZIK TAHUN 3

FOKUS 21 2 3$ O0./ 2013 /arna 'on Irama

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. .enghasilan Mu)ik 2.1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif.

1.2.1

Mendemonstrasi -arna ton bunyi. - alam semula ,adi - hai-an -aktiviti harian - kenderaan

B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi. 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - menga,uk corak irama - mencipta 2,a-apan2 kepada 2soalan2 irama yang diberikan 2.1. Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. - menga,uk melodi - mengimprovisasi 2,a-apan2 kepada 2soalan2 melodi yang diberikan B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

2! O0./ 1 40 N12/ 2013

MULAN3A DI SINI FOKUS %reativiti

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif.

MULAN3A DI SINI FOKUS %reativiti 4 ! N12/ 2013

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif.

B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B"D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

41

42

11 1

RPT MUZIK TAHUN 3


MULAN3A DI SINI FOKUS Menghayati elemen mu)ik APRESIASI MUZIK .1 Menghayati mu)ik daripada pelbagai repertoir. .1.1 Mengenal pasti mu)ik vokal dan m u)ik instrumental serta -arna ton daripada mu)ik yang didengar. - mu)ik vokal #solo dan kumpulan$ - mu)ik instrumental #solo dan kumpulan$ - -arna ton #suara dan alat mu)ik$ B"D4E1 Menun,ukkan penghayatan 13 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut* ,u,ur, ra,in, bersyukur, ker,asama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyan,ung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

N12/ 2013