Anda di halaman 1dari 26

PROFIL GURU

NAMA PENUH NO. KP / TARIKH LAHIR NO. MATRIK E MEL / TELEFON KAUM ASAL STATUS TEMPAT MENGAJAR NAMA PENGAJIAN PENSYARAH ALAMAT RUMAH

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

BIL 1.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 %.0 %.1 %.2 %.% %. .0

PERKARA Pengenalan Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behaviourisme Teori Mentalis Teori Kogniti! Teori Intera#sionalisme

MUKA SURAT 1 2 2

" $

A&li#asi Teori Pemerolehan Bahasa 'alam Bili# (ar)ah *u+ungan Teori Behaviourisme 'alam P'P , 10 10 11 11

*u+ungan Teori Mentalis 'alam P'P *u+ungan Teori Kogniti! 'alam P'P *u+ungan Teori Intera#sionalisme 'alam P'& Ran-angan Pela)aran *arian A&li#asi Teori Kogniti!

..0

Re!le#si (iri Ru)u#an Lem+aran Ker)a 1 Lem+aran Ker)a 2

1,

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 1.0 Pengenalan

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi sesama manusia. Dengan adanya bahasa untuk pertuturan maka persefahaman mudah dicapai. Bahasa juga dianggap sebagai tingkah laku manusia melalui pertuturan dengan orang lain, percakapan seseorang dapat menonjolkan personalitinya. Keupayaan berbahasa adalah keupayaan semula jadi bagi setiap manusia. Manusia akan berupaya bertutur melalui bahasa pertama mereka secara semula jadi menerusi ahli keluarga masingmasing. Seterusnya, setelah menguasai bahasa pertama, kanak-kanak akan mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing yang prosesnya berlaku secara sedar atau tidak sedar. Oleh itu, kanak-kanak apabila berada dalam alam persekolahan harus menguasai bahasa melalui pembelajaran dalam kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur, membaca dan menulis supaya mereka boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama masyarakat setempat. enguasaan beberapa kemahiran asas seperti kemahiran bertutur, membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa dalam Bahasa Melayu merupakan satu kemestian bagi seseorang pelajar. Setiap pelajar perlu menguasai kemahiran ini untuk memastikan mereka boleh mengikuti pembelajaran seterusnya. !alau bagaimanapun, masih terdapat pelajar yang gagal menguasai kemahiran tersebut menyebabkan mereka sukar untuk meneruskan pembelajaran apabila menjejakkan kaki ke alam sekolah menengah. Sebagai guru, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk membantu murid-murid yang belum menguasai sepenuhnya kemahiran asas tersebut dengan mengimbas kembali pelbagai aspek yang menjadi teraju utama bidang perguruan seperti teoriteori pemerolehan bahasa, kaedah, teknik, strategi dan pendekatan pengajaran serta beberapa perkara tentang pemilihan, penyesuaian dan penggunaan alat"bahan bantu mengajar. engetahuan tentang teori-teori tersebut amat penting kepada seseorang guru kerana ianya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa di dalam kelas. Sebelum seseorang guru itu mengaplikasikan sebarang teori dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, pemahaman mendalam tentangnya hendaklah diterokai secara terperinci. endapat-pendapat ahli psikologi seperti Skinner, a#lo#, $ean
1

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 iaget, %horndike, Bloomfield, &oam 'homsky, (alliday dan anini dalam teori-teori bahasa dapat membantu guru menggunakan pelbagai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai dalam mengajar bahasa, )ntara teori yang memberikan pengkhususan kepada pemerolehan bahasa ialah %eori Beha#iourisme, %eori Mentalis, %eori Kognitif dan %eori *nteraksionalis.

2.0

Teo ! Pe"e ole#an $a#a%a

emerolehan bahasa adalah salah satu cara manusia untuk menguasai dan menggunakan satu bahasa yang dipelajari atau bahasa sasaran yang dapat disesuaikan dengan perkembangannya. Ditinjau dari segi urutannya, pemerolehan bahasa dapat dibahagikan kepada pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. (arimurti +,-./0,1/2 mengatakan baha3a pemerolehan bahasa dapat diertikan sebagai proses pemahaman dan proses hasil berbahasa pada manusia melalui beberapa tahap yakni fasih. emerolehan bahasa ini la4imnya emerolehan bahasa disebut sebagai pemerolehan bahasa pertama bermakna bahasa yang pertama sekali digunakan oleh setiap manusia sejak dapat bertutur. pertamanya. Bertugas sebagai pendidik me3ajibkan kita untuk mempunyai pengetahuan mendalam tentang teori pemerolehan bahasa supaya memudahkan kita untuk memahami bagaimana sesuatu bahasa itu diperoleh. emerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa itu dikuasai oleh seseorang kanak-kanak terutamanya bahasa ibunda mereka. 5antaran itu, dalam tugasan saya kali ini, saya akan membincangkan tentang empat teori pemerolehan bahasa untuk dijadikan landasan kepada kita dalam mencurahkan ilmu pengetahuan berguna kepada anak didik kita. Melalui teori pemerolehan bahasa, guru dapat mengaplikasikan teori-teori tersebut dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa khasnya dalam mengajar sistem bahasa +tatabahasa2. Secara khususnya, terdapat empat teori dalam teori pemerolehan bahasa iaitu seperti berikut 0 kedua pula berlaku apabila seseorang manusa itu dapat menguasai bahasa

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 2.1 Teo ! $e#a&!' !%"e ($loo")!e!l*+

%eori ini dipelopori oleh Bloomfield, Skinner, 6d3ard Sapir, Boas dan Brooks. Menurut Bloomfield eha#iour merujuk kepada aksi atau reaksi manusia dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran. %eori ini mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, beha#iour juga merujuk kepada perlakuan guru, ka3anka3an mereka sendiri serta suasana bilik darjah. %eori beha#iourisme ini adalah berasaskan teori pela4iman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa melalui hukuman dan ganjaran. roses pembelajaran pula berlaku secara berulang dan menekan latih tubi. Bahasa pula dikuasai melalui latihan. %eori ini mengganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. Menurut Skinner, pembelajaran bahasa berlaku apabila kanak-kanak diajar bercakap oleh ahli keluarga mereka ketika mula belajar bercakap. Mereka sentiasa diberi galakan dan ganjaran setiap kali berjaya menyebut perkataan yang diajar. 7anjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak itu. 'ontoh ganjaran yang selalu digunakan ialah seperti memberikan pujian iaitu 8pandai9, 8senyuman9, 8ciuman9, tepuk tangan, pelukan dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak untuk bercakap. B.:. Skinner mengatakan baha3a manusia secara fitrahnya dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip %eori Beha#ioris seperti bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan, bahasa adalah tabiat atau kebiasaan, 3ujudnya unsur rangsangan dan tindakbalas dalam pengajaran dan pembelajaran, model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan, pengukuhan penting dalam pengajaran dan pembelajaran serta tulisan ialah bahasa kedua terpenting. Menurut Skinner, berasaskan kepada teori pela4iman klasik, pelajar mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran manakala sesuatu ujaran sama ada dalam bentuk bahasa atau bukan bahasa adalah terbentuk oleh adanya rangsangan dan gerakbalas.
MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922) %

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 )ntara hubungan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ialah menekankan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis, berfahaman baha3a data-data bahasa dapat dikaji, mengkaji semua ayat atau ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbe4a dan kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa. Dalam pengajaran tatabahasa misalnya, lebih menekankan pembelajaran dengan pendekatan induktif atau kaedah terus, mendengar dan bertutur dan teknik latih tubi. lagi proses pembelajaran. Dalam teori beha#iorisme, menyatakan baha3a bahasa dikuasai melalui proses pengulangan yang banyak dan amat menekankan aspek latih tubi dalam penguasaan pembelajaran. 5atih tubi latihan yang diberikan pula adalah bersistem. Selain itu, pembelajaran bahasa harus ada pengukuhan dan peneguhan serta-merta untuk memudahkan ingatan dan memastikan pelajar menguasainya. Oleh itu, pengajaran bahasa oleh guru amat mementingkan persekitaran murid, guru, dan suasana dalam bilik darjah untuk membantu proses pembelajaran dan pengajaran. %eori Beha#iorisme juga mempunyai kelemahannya tersendiri iaitu merujuk kepada proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi murid-murid kerana pembelajaran berlaku dalam keadaan sehala iaitu berpusat kepada guru sahaja. 7uru pula hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima apa yang diajar tanpa memberi sebarang maklum balas. Melalui teori ini, murid berperanan sebagai pendengar dan mereka hanya menghafal apa yang didengar dan dipandang melalui cara belajar yang efektif. enggunaan hukuman 3alaupun baik untuk mendisiplinkan murid namun ia boleh mendatangkan akibat buruk kepada murid. Sistem pembelajaran yang lebih tertumpu kepada rangsangan dan gerakbalas boleh membantutkan pembelajaran murid. *ni kerana murid hanya akan bertindak balas terhadap persoalan guru jika mereka mendapat habuannya. $ika tiada habuan, tiadalah tindakbalas yang diharapkan guru. enambahan ilmu pengetahuan pula hanya tertumpu kepada buku teks kerana murid belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat sehinggakan buku teks merupakan buku 3ajib dalam pembelajaran mereka. roses pendedahan yag berulangulang serta konsep peniruan dalam pembelajaran bahasa boleh mempercepatkan

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 2.2 Teo ! Men,al!% (-#o"%./+

%eori Mentalis dipelopori oleh &oam 'homsky pada tahun ,-;- yang mengatakan baha3a pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Menurut beliau, kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat uni#ersal dikenali sebagai eranti emerolehan Bahasa +5anguage )c<uisation De#ice = 5)D2. )lat ini membolehkan kanak-kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari apa sahaja bahasa dan menguasainya. >ntuk memperkuatkan teorinya tentang 5)D, 'homsky telah memberikan empat kenyataan iaitu proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama, tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama, Beliau juga menyatakan baha3a proses pemerolehan bahasa kanak-kanak tidak melibatkan kecerdasan *? (anak yang IQ yang IQnya rendah juga memperoleh bahasa pada masa yang sama dan cara yang hampir sama) @ang pentingnya, proses pemerolehan bahasa tidak dipengaruhi oleh moti#asi atau emosi kanak-kanak. %atabahasa yang dihasilkan semasa percakapan juga boleh dikatakan sama. Dalam teori 'homsky mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan kanakkanak. 7olongan mentalis berpendapat baha3a seseorang kanak-kanak menggunakan keupayaan sedia ada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh. restasi pula merujuk kepada aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan bahasa manusia. Oleh yang demikian, teori mentalis ini lebih mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia. embelajaran bahasa menurut teori mentalis lebih mengutamakan tulisan dan bacaan iaitu kemahiran menulis. Kanak-kanak belajar pembinaan ayat dengan betul. embelajaran bahasa kanak-kanak pula diukur melalui kecekapan dan pencapaian mereka dalam penulisan dan pembacaan. Selain itu, penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa proses pembelajaran bahasa kepada setiap guru amat ditekankan supaya ia memberi makna kepada pelajar yang mempelajarinya. Melalui teori mentalis ini, proses pembelajaran dan pengajaran bahasa yang ditekankan ialah pembelajaran tatabahasa dilaksanakan secara formal melalui kaedah deduktif. $elaslah baha3a melalui teori 'homsky ini, pemerolehan
MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922) .

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 bahasa pelajar mementingkan pemikiran dalam pembacaan dan penulisan secara formal.

2.0

Teo ! Kogn!,!) (Jean P!age,+

%eori kognitif yang dipelopori oleh $ean iaget merupakan satu proses pembelajaran berasaskan proses mental +bukan mekanis2 semata-mata. %eori ini juga menggalakkan kita untuk menyerap pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada alam sekitarnya. erkembangan deria motor kanak-kanak akan berlaku mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak itu. Oleh itu, pembelajaran bahasa sangat mengambilkira tahap perkembangan mental +kognitf2 dan deria kanak-kanak. Konsep penting yang diutamakan oleh beliau pula ialah skema, asimilasi, akomodasi dan adaptasi. Selain itu, beliau juga menyatakan baha3a tahap perkembangan kognitif kanak-kanak terdiri daripada empat tahap iaitu tahap sensorimotor atau deria motor +dari lahir hingga 1 tahun2, tahap praoperasi +1 hingga A tahun2, tahap operasi konkrit +A hingga ,1 tahun2 dan tahap operasi formal +,1 tahun hingga de3asa2 ada tahap sensorimotor, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa mengikut tumbesarannya. Bayi akan mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh dan mendengar di sekelilingnya lelu menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku ini dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian. +Mussen dan Kagan, ,-AB2. Menurut iaget, pada tahap praoperasi ketika kanak-kanak itu berusia antara 1

hingga A tahun merupakan tahap perkembangan yang paling penting iaitu tertumpu kepada penggunaan bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan seperti menggunakan buku atau objekobjek lain sebagai kereta mainan apabila ditolak di atas lantai. !alau bagaimanapun, jika dilihat dari sudut kualiti, pemikiran kanak-kanak pada masa ini masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang de3asa. hanya dari sudut perspektif mereka sahaja.
MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922) "

emikiran ini

dikenali sebagai egosentrik. iaitu di mana kanak-kanak melihat keseluruhannya

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 )pabila kanak-kanak itu meningkat remaja iaitu sekitar umur +A hingga ,1 tahun2 dan berada pada tahap operasi konkrit, mereka tidak lagi berfikir secara egosentrik. Sebaliknya, mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang kuat menjadikan mereka gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka. Seterusnya, perkembangan naluri ingin tahu tersebut akan menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak dalam usia ini akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya terutamanya apabila mula memasuki 4aman persekolahan. Secara beransur-ansur, kanak-kanak pada tahap ini akan mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka mula faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padanan serta konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. !ala bagaimanapun, kanak-kanak pada umur begini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara abstrak. Menurut iaget, pada tahap operasi formal, perkembangan kecerdasan kognitif

manusia telah mencapai ke tahap maksima dalam usia ,1 tahun hingga de3asa. ada tahap ini, pemikiran dan penghuraian pendapat indi#idu dikatakan lebih baik dan nyata. Mereka dikatakan mampu membuat keputusan dan telah membuat hipotesis melalui pemerhatian. *ndi#idu dalam tahap ini mula mencari jalan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rasional dan lebih bersifat sistematik. &amun demikian, teori kognitif $ean iaget juga memiliki kelemahan tersendiri di endapat mereka menjelaskan

mana pengkritik telah menyatakan baha3a teori beliau tidak mampu menerangkan struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas. sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus, maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu, mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama.

2.1

Teo ! In,e a.%!onal!% (Hall!*a/+

%eori *nteraksionalis dipelopori oleh (alliday. %eori ini mementingkan akti#iti komunikasi. %eori ini menyatakan kebolehan kognitif sahaja tidak dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya melengkapkan kanakkanak dengan kebolehan mentafsir makna tetapi tidak menjamin penglahiran dalam
MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922) /

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 bentuk bahasa. ersekitaran luar dan faktor ba3aan semula jadi memainkan erkembangan bahasa

peranan penting dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. Seseorang kanakkanak menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. pula melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa dalam kalangan kanakkanak. *ni penting kerana semasa berlakunya proses interaksi, kanak-kanak telah belajar untuk berinteraksi dalam situasi sosial dan persekitaran untuk menghasilkan ayat penyata dan ayat perintah. Setelah itu, hasil interaksi tersebut akan mempengaruhi sikap kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa secara formal. >ntuk memastikan kanak-kanak menguasai keempat-empat teori pemerolehan bahasa, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik. *ni kerana kanakkanak menguasai bahasa disebabkan keperluan untuk berinteraksi dalam situasi sosial. dan persekitaran. Mengikut teori ini, pengetahuan yang disampaikan dapat difahami oleh orang lain. Kelemahan teori ini pula ia tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh. %eori ini hanyalah salah satu daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial. erbe4aan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas. Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi hanya boleh memberikan sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat.

0.0

A2l!.a%! Teo ! Pe"e ole#an $a#a%a *ala" $!l!. 3a 4a#

)da pelbagai teknik, kaedah, pendekatan dan strategi untuk memperoleh bahasa atau mengajarkan bahasa. (al ini berlaku kerana 3ujudnya pelbagai teori pemerolehan bahasa seperti teori beha#iorisme, teori mentalis, teori kognitif dan teori interaksionalis. Dalam perbincangan kali ini, saya akan mengupas tentang hubungan dan aplikasi teori pemerolehan bahasa dalam bilik darjah iaitu dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

0.1

H'5'ngan Teo ! $e#a&!o !%"e *ala" Pe"5ela4a an *an Penga4a an


$

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 rinsip teori ini ialah mengutamakan bahasa lisan manakala tulisan ialah bahasa kedua penting. Oleh itu, guru harus memberikan penekanan kepada analisis tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis sebelum mengajar. *ni akan memudahkan lagi guru untuk memiliki pemahaman baha3a data-data bahasa dapat dikaji dan disampaikan dengan cara yang betul. 7uru juga dapat mengkaji semua ayat atau ujaran dengan tujuan untuk melihat ciri yang berbe4a. Kategori tatabahasa yang dipelajari adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran dan pengajaran, perkara yang diutamakan mengikut teori ini ialah amalan pengukuhan dalam akti#iti bilik darjah, latihan bahasa perlu diperkukuhkan, model-model bahasa yang terbaik diutamakan dan 3ujudkan unsur rangsangan dan tindak balas dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, penggunaan teori ini dalam akti#iti bilik darjah amatlah digalakkan. %eori ini sangat sesuai untuk melatih atau mendidik kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan daripada orang de3asa di sekeliling mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang khusus daripada orang di persekitarannya terutamanya guru-guru mereka kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru perlakuan orang disekelilingnya. Kesukaan kanak-kanak kepada bentuk-bentuk penghargaan yang diberi kepadanya seperti pujian dan ganjaran dapat menaikkan semangat belajar dalam diri mereka. Kebaikan teori ini ialah guru tidak perlu mengambil masa yang lama untuk memberi penerangan tentang pembelajaran kepada murid-murid. enekanan kepada kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan menulis memberi kelebihan kepada murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur adalah penting dalam situasi harian muird.

0.2

H'5'ngan Teo ! Men,al!% *ala" Pe"5ela4a an *an Penga4a an

Melalui teori mentalis, terdapat dua perkara penting dalam penguasaan bahasa iaitu kecekapan dan prestasi. Selain itu, ia juga menekankan undang-undang bahasa, tulisan dan bacaan diutamakan, menggunakan pendekatan analisis dalam proses pembelajaran dan pengajaran, menggunakan kaedah seperti kod-kognitif semasa proses belajar dan tekik hafalan supaya murid mudah ingat perkara yang dipelajari. *ni boleh berlaku dalam akti#iti mempelajari sistem bahasa apabila hendak mengajar
MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922) ,

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 rumus-rumus yang berurutan dan teratur terutamanya tatabahasa bahasa Melayu. 7uru akan memberikan penerangan rumus tentang tajuk sistem bahasa yang hendak disampaikan supaya murid mudah untuk memahaminya.

0.0

H'5'ngan Teo ! Kogn!,!) *ala" Pe"5ela4a an *an Penga4a an

Melalui teori ini, proses perkembangan pemikiran kanak-kanak amat ditekankan. *ni kerana pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid. Dengan itu, proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat menga3al kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkatperingkat. Selain itu, teori ini juga menekankan pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. 7uru melaksanakan pengajarannya lebih kepada kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. engajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam akti#iti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu, ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.

0.1

H'5'ngan Teo ! In,e a.%!onal!%"e *ala" Pe"5ela4a an *an Penga4a an.

%eori ini bersesuaian dengan alat berinteraksi yang telah sedia ada dalam setiap diri manusia membolehkan mereka mengamalkan proses mental dan linguistik dalam mempelajari bahasa. %eori ini mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam pembelajaran. Melalui teori ini, seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna. Selain itu, guru perlu memberi banyak latihan kepada murid dan menganggap penyampaian makna +semantik2 penting dalam proses pembelajaran murid. Setelah murid mahir dalam bahasa ini maka ia boleh membantu mereka menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul dalam interaksi harian murid.

1.0

Ran6angan Pela4a an Ha !an A2l!.a%! Teo ! $e#a&!o' !%"e


10

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

Ma,a2ela4a an Ta#'n $!langan M' !* Te"a Ta4'. Ta !.# Ma%a

$a#a%a Mela/' / /; orang Makanan >ntuk Kesihatan Makanan Seimbang CD Mac 1C,B C.CC -C-CC pagi +DC minit2 ada akhir pelajaran ini, murid dapat 0 Kogn!,!) 0 Menyatakan maksud makanan seimbang dengan menggunakan bahasa yang betul. A)e.,!) 0 Mengamalkan gaya hidup sihat. menggunakan bahasa yang betul. Membaca, memahami dan menaakul P%!.o"o,o 0 Menghuraikan maklumat dengan 1.; untuk

O54e.,!) Ha%!l Pe"5ela4a an

S,an*a * Kan*'ngan S,an*a * Pe"5ela4a an

memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 1.;./ Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. )yat %unggal, )yat Majmuk. Kosa Kata 0 seimbang, karbohidrat, #itamin, berkhasiat, protein. *l"' 0 Bahasa Melayu, endidikan Kesihatan N!la! 0 Kesyukuran, kebersihan fi4ikal dan mental. Ke"a#! an $e )!.! 0 Menjana *dea, Menghubungkait, merumus. Ke"a#! an $ela4a dan melaporkan Ke6e *a%an Pel5aga! 0 Eerbal 5inguistik Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai makanan seharian masing-masing. *nternet, 5'D, o3er oint, carta, kad gambar dan 5embaran Kerja. 0 Menerima maklumat, memproses

S!%,e" $a#a%a Peng!%!an K' !.'l'" Ke"a#! an $e n!la! Ta"5a# (K$T+ Penge,a#'an Se*!a A*a $a#an $an,' Menga4a

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

11

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

MASNI BINTI ALEM (730327-13-5922)

12

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 A.,!&!,! Pe"5ela4a an *an Penga4a an Aktiviti Guru Aktiviti Murid 7uru mengeluarkan buah jambu dari dalam beg. 7uru membuat reaksi makan buah jambu di dalam kelas. FFhmmm sedapnya FFmasih ada lagi beberapa hiris buah jambu, ada sesiapa mahu makan jugaG &ak makan kena ja3ab soalan dulu. Soalan 7uru 0 ,2 Kumpulan makanan apakah buah jambu iniG 12 )pakah kandungan yang dibekalkan dalam buah jambu iniG 7uru mengaitkan tajuk pelajaran hari ini. 7uru bersoal ja3ab tentang makanan yang dimakan oleh murid pada setiap hari. 7uru memberi penerangan dan kemudian meminta murid melayari internet untuk mencari maksud

Fa%a Se, In*'.%! (7 "!n!,+

I%! Kan*'ngan Mencungkil *dea

No,a

Murid menja3ab Strategi 0 %eknik soalan dan melihat enyoalan tingkah laku guru pada KB 0 Menghubungkait 3aktu itu. Murid memberi reaksi Slide , secara spontan +Buah $ambu pelbagai melihat tingkah laku rupa2 guru. Murid memberi respons terhadap soalan guru. Murid menja3ab soalan guru.

Lang.a# 2 (10 "!n!,+

enerangan dan mencari maksud makanan seimbang.

Murid menja3ab Strategi 0 %eknik soalan guru dengan enyoalan" enerangan, pelbagai ja3apan *nkuiri enemuan tentang konsep Melayari *nternet. makanan seimbang. &ilai 0 Kerjasama, BerhatiMurid melayari internet
13

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 makanan seimbang, 7uru meminta 3akil murid untuk menyatakan maksud makanan seimbang. Murid melaporkan hasil kerja kumpulan mereka. Lang.a# 0 (20 "!n!,+ A2l!.a%! I*ea Mengklasifikasikan Makanan Seimbang mengikut kumpulan. 7uru meminta murid memberikan contoh makanan yang mengandungi lemak, #itamin, protein, garam mineral, karbohidrat +melayari internet2 7uru meminta murid mengklasifikasikan makanan seimbang dalam lembaran kerja. 7uru meminta murid melaporkan hasil kerja kumpulan masing-maing. untuk mencari maksud hati makanan seimbang. Murid mencatat dan melaporkan hasil dapatan mereke.

murid memerhati gambar pyramid makanan untuk mencari makanan yang mengandungi lemak, #itamin, protein, dan karbohidrat lemak santan, minyak vitamin buahbuahan, sayursayuran protein ayam, daging, ikan, susu, arbohidrat nasi, roti, jagung, bijirin Murid melaporkan hasil tugasan

Strategi " %eknik 0 Melayari *nternet *nkuiri enemuan, Kaedah *nduktif %erbimbing enekanan kepada makanan seimbang. 5embaran Kerja , 5aporan H erbincangan.

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 kumpulan masing. Lang.a# 1 (20 M!n!,+ Menyatakan 7uru memaparkan gambar makanan makanan yang biasa dimakan oleh murid. berkhasiat dan 7uru meminta murid memberikan tidak berkhasiat" pendapat masing-masing tentang makanan berkhasiat atau tidak berkhasiat . +i2 $enis makanan yang berkhasiat +ii2 $enis makanan yang tidak berkhasiat seperti roti, susu, makanan ringan, gula-gula, buah-buahan, aiskrim. 7uru menerangkan kepentingan makanan seimbang, berkhasiat. 7uru menyoal murid, apakah yang akan terjadi jika murid tidak makan makanan yang berkhasiat"seimbangG Murid melihat gambar makanan yang ditunjukkan oleh guru. Murid memberikan pendapat tentang makanan berkhasiat atau tidak. Murid mendengar penerangan kepentingan makanan seimbang. murid menggayakan gaya orang yang 0 i2 sihat ii2 sakit iii2 sangat lemah Murid menja3ab soalan berdasarkan lembaran kerja yang diberi, Strategi " erbincangan o3er point Slide 1 Slide / Berlakon 5embaran Kerja 1 %eknik 0

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

Pen','2 (7 "!n!,+

Iumusan elajaran enerapan Murni &ilai

7uru memberi soalan teka-teki kepada murid untuk menguji kecerdasan pemikiran mereka. -on,o# ,e.a8,e.! 9 ,2 Badanku bujur kulitku licin, *siku pula manis sekali, )da pendek ada panjang, 'uba teka siapakah sayaG

Murid menja3ab soalan teka-teki daripada guru.

%eori Kecerdasan elbagai Slide B +'arta %eka-%eki2

,2 Kerjasama 12 Menghormati /2 Berterimakasih B2 Menyayangi diri sendiri. 12 Iasaku masam juga manis, 6nak sekali gaul sambal, Bujur ada bulat pun ada, 'uba teka siapakah sayaG /2 Kulitnya ada berbagai 3arna , merah, putih, hijau pun ada, banyak #itamin manis rasanya, 'uba teka siapakah sayaG Slide , Buah $ambu Slide 1 iramid Makanan Seimbang

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

Slide /

Makanan Berkhasiat

Slide B

Makanan %idak Berkhasiat

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 7.0 Re)le.%! 3! !

%anggal ,; :ebruari 1C,B adalah hari yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah hidup saya. Bermulanya kuliah bagi semester baharu 1C,B dengan kehadiran beberapa tugasan yang perlu diselesaikan dalam tempoh sebulan kesemuanya. Betapa risaunya hati saya memikirkan berjayakah akhirnya nanti saya menyelesaikan tugasan yang diberi dengan tempoh yang singkat. %ugasan kali ini begitu mencabar kebolehan saya untuk melaksanakannya. %eori emerolehan Bahasa dan penyediaan Iancangan elajaran (arian begitu menguji tahap pemahaman saya. Maklumlah sudah hampir setengah dekad tidak mengingati tentang teori pemerolehan bahasa tersebut, akhirnya diketemukan lagi. Dengan kecanggihan teknologi masa kini, kurang sedikit pemasalahan untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran atau nota tugasan ini. ada mulanya saya membaca setiap baris, rangkap dan urutan tugasan, terasa pening kepala lantaran kurang pemahaman terhadap kehendak tugasan sebenar. &amun syukur alhamdulilah, setelah diba3a berbincang bersama rakan sekuliah serta rakan sekerja, akhirnya pemasalahan tersebut dapat diatasi. encarian maklumat tentang teori pemerolehan bahasa dimulakan dengan perbincangan bersama rakan sekuliah dan rakan sekerja untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang isi kandungan tugasan supaya tidak tersasar daripada tujuan sebenar tugasan. ensyarah juga ada membekalkan sedikit sebanyak maklumat berkaitan tugasan ini. Memandangkan masa interaksi bersama pensyarah adalah sangat terhad, tidak banyak persoalan dapat ditimbulkan kepada beliau. !alau bagaimanapun, saya tetap berusaha kendiri untuk mendapatkan maklumat berkaitan tugasan ini. Maklumat pun mula dikumpul sedikit demi sedikit hinggalah akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Membaca maklumat berkenaan teori pemerolehan bahasa adakalanya mengelirukan pemikiran saya memandangkan terdapat maklumat berkaitan tugasan ini sangat
MASNI BINTI ALEM[730327135922] 19

14

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 mengelirukan saya. )da di antara nota atau dapatan internet tentang pemerolehan bahasa tidak memberikan maklumat yang tepat. 'ontohnya, ada isu teori pemerolehan bahasa terdiri daripada / dan ada juga B. )pabila saya bertanyakan kepada rakan sekerja, akhirnya saya membuat keputusan untuk menyediakan sekurang-kurangnya B jenis teori yang sedia ada di laman sesa3ang berkaitan. Saya pun memulakan proses menaip dan menyusun atur tugasan saya. Bebanan tugas guru yang semakin hari semakin mencabar adakalanya mencuri masa dan tenaga saya untuk meneruskan tugasan ini menyebabkan saya terbengkalai buat sementara. %ugas mengajar dan ujian bulanan anak didik saya untuk bulan Mac ini benar-benar mengganggu gugat masa untuk difokuskan kepada tugasan ini. Maka saya berhenti seketika memberi laluan kepada persediaan ujian saya. )pa yang menggembirakan saya ialah dalam pencarian maklumat tentang tugasan ini begitu banyak mengembalikan ingatan saya terhadap apa yang dipelajari hampir dua dekad dahulu. disedari. %eori engetahuan lama dan baru tentang tugasan memberikan maklumat berguna kepada saya tentang perkara yang hampir dilupakan tanpa emerolehan Bahasa menyegarkan kembali ingatan terhadap pelopor-pelopor terkenal dalam pembelajaran bahasa serta saranan-saranan mereka terhadap teori-teori yang boleh digunakan untuk proses pembelajaran dan pengajaran. )khirnya, berkat usaha dan ketabahan menempuh segala dugaan dan

kemungkinan, tugasan saya ini dapat diselesaikan dengan seadanya. Diharapkan tugasan saya ini dapat memnuhi kehendak utama pensyarah yang bakal menyemak kertas tugasan saya ini nanti. dilaksanakan. Syukur alhamdulilah tugasan ini telah selesai

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

20

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

RUJUKAN http0""333.scribd.com"doc",B1/B,C1;"&ota-Iingkas-BMM/,,A-,, muatturun pada 1. :ebruari 1C,B http0""333.slideshare.net"yu#aranisubramaniam"nota-teori-pemerolehan-bahasabmm/,,A, muatturun pada 1. :ebruari 1C,B $uriah 5ong et al +,--B )! "erkaedahan #ahasa $elayu (%disi ke-&) . Kuala 5umpur 0 :ajar Bakti Sdn. Bhd., muatturun pada ,/ Mac 1C,B http0""333.scribd.com"doc"/.CA,/B,"'O&%O(-I (, muatturun pada ,/ Mac 1C,B http0""333.scribd.com"doc"/.CA,/B,"'O&%O(-I ( muat turun pada ,/ Mac 1C,B http0""333.slideshare.net"nine4ero-CJJJ"teori-beha#iorisme-/CD.-1D pada ,/ Mac 1C,B http0""galaksiilmu.-.blogspot.com"1C,1"CD"teori-pemerolehan-bahasa.html, muatturun pada ,/ Mac 1C,B. muatturun

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

20

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

'embaran erja ( A a#an 0 Kelaskan makanan di ba3ah mengikut kumpulan yang betul. Iujuk gambar pyramid makanan di ba3ah.

5emak Eitamin rotein

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Karbohidrat KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'embaran erja )

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

20

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014 A a#an 0 &yatakan makanan yang diberi dalam gambar kepada makanan

berkhasiat atau makanan tidak berkhasiat!

*ambar +

*ambar #

Memberi / menyatakan contoh makanan berkhasiat.

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

20

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2014

Memberi / menyatakan contoh makanan tidak berkhasiat.

Bantu saya selesaikan jawapan di atas ye.

MASNI BINTI ALEM[730327135922]

20