Anda di halaman 1dari 2

PAKTA INTREGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ,: 1. Nama $abatan Bertinda% &nt&% dan ata( nama ). Nama $abatan Bertinda% &nt&% dan ata( nama da+am rang%a *engadaan $a(a K,n(&+tan(i .engawa(an .embang&nan 0ed&ng /a1had $ami1ah #IN /a&+ana /a+i% Ibrahim /a+ang "ah&n anggaran )21) *ada #ni3er(ita( I(+am Negeri /a&+ana /a+i% Ibrahim /a+ang dengan ini menyata%an bahwa : "ida% a%an me+a%&%an *ra%te% K,r&*(i, K,+&(i dan Ne*,ti(me 4 KKN 56 : Ir. SR!A"N'. : Ke*a+a Cabang Sid,ar-,. : .". EKSAK"A .R'FESI"A/A. : RACHEL FEBRIA SIVILIN !AS"#"I, S". : ire%t&r. : CV. R$A C'NS#L"AN"S.

1. A%an me+a*,r%an %e*ada A.I. K7L7 7I ata& LK.. a*abi+a mengetah&i ada indi%a(i KKN di da+am *r,(e( *engadaan ini6

). A%an mengi%&ti *r,(e( *engadaan (e8ara ber(ih, tra(*aran, dan *r,9e((i,na+ da+am &nt&% memberi%an ha(i+ %arya terbai% (e(&ai %etent&an *erat&ran *er&ndang:&ndangan6

;. A*iba+a me+anggar ha+ < ha+ yang te+ah (aya nyata%an da+am .AK"A IN"E0RI"AS ini, ber(edia menerima (an%(i admini(tra(i, menerima (an%(i *en8ant&man da+am a9tar Hitam, dig&gat (e8ara *erdata7ata& di+a*,r%an (8ara *idana..

Sid,ar-, , 1= $&+i )21) CV. R$A C'NS#L"AN"S .". EKSAK"A .R'FESI"A/A

RACHEL FEBRIA SIVILIN !AS"#"I, S".

Ir. SRI!A"NA.