Anda di halaman 1dari 6

1) Apakah yang dimaksudkan dengan teori pembelajaran.

Pembelajaran adalah satu proses mengakumulasi maklumat dan pengalaman secara berterusan yang berlaku dalam diri seseorang sejak dilahirkan. Proses ini berlaku dalam dua bentuk sama ada disedari atau pun tidak disedari. Teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Stalling (1973 berpendapat baha!a pengajaran berdasarkan tiga kriteria yang penting. Pertama pembelajaran harus menampakan perubahan dalam tingkah laku. "edua# pembelajaran harus melibatkan sesuatu pemikiran. "etiga pembelajaran harus menghasilkan perubahan melalui pengalaman dan latihan. $enurut %ro! & %ro! (19'3 pula# pembelajaran adalah pemerolehan tabiat# pengetahuan dan sikap. Pembelajaran melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja. (a berlaku dalam percubaan indi)idu untuk mengatasi rintangan atau untuk menyesuaikan diri kepada situasi baru.

Pembelajaran merupakan semua perubahan atau penyesuaian semula tingkah laku manusia akibat latihan dan pemerolehan pengalaman. Pembelajaran juga menggalakkan pemerolehan pengetahuan dan kemahiran# dan ini dilakukan melalui satu perlakuan dan teknik tertentu yang bersi*at sainti*ik dan sistematik. +leh itu# pembelajaran harus diterima sebagai satu proses yang berlaku terhadap murid secara berterusan# iaitu selagi ada berlaku modi*ikasi atau perubahan terhadap tingkah laku mereka. Proses ini berlaku mengikut tahap tertentu# berperingkat-peringkat secara tersusun dan sistematik. (a berhubungkait dengan usaha memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. ,usteru itu# pembelajaran melibatkan pemerolehan modi*ikasi pengetahuan# kemahiran# strategi# kepercayaan# sikap dan tingkah laku. (a melibatkan kogniti* linguistik# motor dan kemahiran sosial. $elalui teori pembelajaran pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. Selain itu# melalui teori pembelajaran juga pendidik dapat menghubungkait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang digunakan.

2) Namakan 3 kategori utama atau rangka falsafah di bawah teori pembelajaran

Tiga kategori utama di ba!ah teori pembelajaran ialah teori beha)iorisme# kogniti)isme dan konstrukti)isme. "etiga-tiga teori ini adalah tiga teori utama yang dapat memperkukuhkan konsep pembelajaran.

3) Jelaskan behaviorisme dan senaraikan 3 andaian asas bagi behaviorisme

Teori pembelajaran beha)iorisme adalah perspekti* tingkah laku terhadap tingkah laku dan pengaruhnya terhadap persekitaran luaran dalam membentuk tingkah laku indi)idu. -hli-ahli psikologi .eha)oris berpendapat baha!a pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku. Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana !ujudnya perhubungan rangsangan (stimuli dengan tindak balas (respon organisma. .erasaskan perla/iman (conditioning # perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. -pabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan !ujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan. Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur moti)asi diselitkan.

Teori

beha)iorisme

menyatakan

pembelajaran

berlaku

apabila

terdapat

perubahan tingkah laku hasil daripada peneguhan dan maklum balas dan pengajaran. Peneguhan dan maklum balas tersebut akan membimbing pelajar ke arah tujuan yang hendak dicapai.

Tiga andaian asas bagi baha)iorisme ialah pertama# pengukuhan adalah satu syarat penting dalam pembelajaran. Pengukuhan penting kerana ia merupakan alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki berlaku dengan sempurna. $enurut prinsip ini# sesuatu gerak balas yang betul perlu diperteguhkan oleh guru dengan cara member pengukuhan yang memberansangkan. 0alam situasi pembelajaran# pengukuhan positi* yang kerap dilakukan adalah pujian# member pengiktira*an# galakan dan sebagainya.

"edua# me!ujudkan operasi ransangan dan tindak balas dalam pengajaran. Pembelajaran adalah operasi ransangan dan tindak balas. Penggunaan kedua-dua elemen ini biasanya akan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan. 0alam pengajaran dan pembelajaran# pelbagai ransangan boleh dicipta. (ni termasuklah mempelbagaikan tingkah laku dan pola interaksi guru dan murid# mempelbagaikan akti)iti# kaedah dan teknik dan sebagainya.

"etiga# pembelajaran hendaklah berdasarkan persekitaran yang konkrit dan nyata. Semua pembelajaran hendaklah berasaskan sesuatu yang dapat dilihat dan diamati. (a perlu berdasarkan situasi-situasi yang tertentu. Pengaruh persekitaran adalah amat penting. 0alam hal pembelajaran di bilik-bilik darjah# pelajar hendaklah sentiasa dibimbing dengan menggunakan proses indukti* dan pengalaman-pengalaman konkrit. $odel atau contoh juga# penting bagi membolehkan pelajar menggunakan pengantara deria mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan sebagainya.

) Jelaskan kognitivisme dan namakan beberapa kogitivisme yang terlibat

Jean !iaget

Teori kogniti* berbe/a dengan teori pembelajaran beha)iorisme. -hli-ahli rasionalis yang berpegang kepada teori ini memandang pembelajaran sebagai satu proses pemikiran. $ereka menekankan proses-proses dalaman yang berlaku kepada otak manusia. Teori ini menumpukan pemerhatian kepada skema dan model mental yang mendorong pelajar kepada pengajaran. (stilah kogniti* mulai dikemukakan ketika teori-teori ,. Piaget ditulis dan dibicarakan pada kira-kira permulaan tahun 1912-an. Pengertian kognisi sendiri sebenarnya melibatkan aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk memahami dan mengetahui sesuatu. "ogniti* bukanlah hanya hasil kematangan organisme# bukan juga pengaruh persekitaran sahaja# bahkan ia melibatkan kedua-duanya sekali. Perspekti* kogniti* tertumpu kepada keupayaan ber*ikir. +leh itu# kogniti)isme menegaskan kepentingan keupayaan manusia ber*ikir serta memproses dan menilai data atau maklumat sebelum satu reaksi dapat dilakukan kepadanya.

-hli-ahli psikologi aliran kognit* ini termasuklah Piaget# 3obert 4la/er# ,ohn -nderson# 0a)id -usubel# "ohler# "a**ka# .runer# 4agne# 5.6 7ennerberg# 3obert 7ee dan sebagainya.

(1 ,ean Piaget (stilah kogniti* mulai diperkatakan ketika teori-teori Piaget mula mendapat perhatian orang ramai pada permulaan tahun 1912-an. Sejak itu# teori-teori

yang dikemukannya dianggap sebagai teori perkembangan yang sangat penting dalam dunia pengetahuan. Piaget telah banyak menghabiskan masanya untuk mengkaji proses perkembangan kogniti* kanak-kanak. .eliau berpendapat proses perkembangan kogniti* kanak-kanak terbahagi kepada dua# iaitu proses penyerapan dan proses pengubahsuaian. Piaget berpendapat baha!a perkembangan kogniti* ini berlaku berperingkatperingkat. Terdapat empat peringkat perkembangan kogniti* kanak-kanak# pertama# peringkat deria pergerakan (2-8 tahun # peringkat olahan (8-1 tahun # peringkat pengolahan konkrit (1-18 tahun dan peringkat pengolahan *ormal (18 tahun ke atas

(8 ,erome .runer ,erome .runer dipengaruhi dalam mende*inisikan pembelajaran penemuan (0isco)ery 7earning satu daripada model kogniti* yang sangat berpengaruh yang diasaskan daripada prinsip-prinsip konstrakti)isme. Pembelajaran penemuan menggalakkan pelajar untuk menemui prinsip-prinsip melalui eksperimen dan penerokaan. Sama seperti piaget# .runer juga melihat perkembangan kogniti* melalui peringkat tertentu bagi semua indi)idu. $enurutnya# terdapat tiga peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak normal dalam perkembangan kogniti* mereka iaitu perinkat enakti*# ikonik dan simbolik.

") #enaraikan dua andaian yang mendasari pendekatan kognitif ini

0ua andaian yang mendasari pendekatan kogniti* ialah pertama# pembelajaran merupakan satu proses mental. Pembelajaran adalah dianggap sebagai satu proses pemikiran. 0alam proses pembelajaran# kanak-kanak sering ber*ikir# menyelesaikan masalah dan menggunakan akal *ikiran mereka melalui kaedah tinjauan secara terperinci. -ndaian ini menekankan kepentingan ber*ikir. 0alam hal ini# pembelajaran di bilik-bilik darjah harus dipergiat untuk membolehkan kanak-kanak ber*ikir dengan sempurna. $ereka harus didedahkan dengan pengalaman atau keadaan-keadaan tertentu untuk menghasilkan gerak balas tertentu juga. $ereka perlu diberi ber*ikir# menganalisis serta menilai data-data atau ransangan-ransangan yang diperoleh daripada dunia luar sebelum mereka mampu beraksi terhadapnya. -ndaian ini memberi perhatian berat kepada kebolehan intelektual# membina persepsi# ingatan# sensasi# dan proses-proses lain yang terlibat dengan akti)iti mental.. "edua ialah pembelajaran adalah juga satu penyiasatan# pembelajaran menurut teori kogniti* ini bukan sahaja melibatkan proses cuba jaya tetapi juga pada peringkat yang lebih tinggi melibatkan kajian-kajian# penyiasatan dan penerokaan. 0alam hal ini murid-murid biasanya meneliti# memerhati# menganalisis# membuat perbandingan# mengesan dan sebagainya. 0alam proses pengajaran dan pembelajaran# pelbagai cara boleh dilakukan untuk membolehkan penyiasatan dilakukan. 4uru boleh menggunakan teknik penemuan# inkuiri# teknik menyelesaikan masalah# teknik la!atan dan sebagainya. $urid-murid boleh juga mengadakan sesi-sesi perbincangan# membentangkan laporan dan lain-lain yang di*ikirkan perlu. Situasi ini memberi mereka peluang pelajar bertukar-tukar pandangan# mengetengahkan penemuan# menilai kerjakerja sendiri dan sebagainya.