Anda di halaman 1dari 2

Bibliografi

Buku Lee, Keok Cheong, Ee, Ah Meng, Suppiah Nachiappan, & Taquddin Abd. Mukti. (2012). Bimbingan Kaunseling dan Kanak-Kanak. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Zulkifli Bin Yusof. (1992). Bimbingan Manusia dan Agama : Perspektif Bimbingan Kaunseling. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Bhd. Kamarulzaman Kamaruddin. (2009). Psikologi Perkembangan : Panduan Untuk Guru. Perak : Universiti Pendidikan Sultan Idris Zuraidah Binti Abdul Rahman. (2011). Kaunseling dalam Pengurusan. Selangor : Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn. Bhd. Mohamed Sharif Mustaffa, Roslee Ahmad & Hamdan Abdul Kadir. (2006). Kaunseling Kelompok Komtemporari. Johor Bahru : Universiti Teknologi Malaysia Marof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2004). Psikologi Edisi Kedua. Selangor : McGraw-Hill (Malaysia). Sdn. Bhd. Tang, Chee Yee. (1987). Bimbingan dan Kaunseling : Perkhidmatan, Prosedur dan Kemahiran. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh Amat. (2006). Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Selangir : Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan Mohd Fadhlan Tuan Jaafar. (2006). Kerjaya Sebagai Guru. Kuala Lumpur : PTS Professional Sdn. Bhd.

Jurnal Morris, G.B. (1989). Affect, Albert Ellis & Rational-Emotive Therapy. Canadian Journal of Counselling, 23(3), 252-259.

Tesis Mohd. Sharif Bin Mustafa, Zainuddin Bin Hassan & Jamaluddin Bin Ramli. (2006). Komuniti Remaja & Permasalahan Sosial : Peranan Guru Sebagai Penolong Bantu di Sekolah. Universiti Teknologi Malaysia. Morris, G.B. (1992). The Rational-Emotive Approach : A Critique. Brandon University

Artikel Jorn, A. (2009). Rational Emotive Behavior Therapy. Diakses pada 12 Februari 2013 dari http://psychcentral.com/lib/2009/ Mc Leod, S. (2007). Behaviorist Approach. Diakses pada 18 Februari 2013 dari http://www.simplypsychology.org/behaviorsm.html

Latihan Ilmiah Abdul Halim Bin Abdul Ghaffar & Siti Nor Atiqah Binti Zulkarnaen. (1998). Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Universiti Darul Iman Malaysia. Internet Albert, A. (2001). Rational Emotive Behavour Therapy. Diakses dari www.rebt.ws/REBT explained.htm pada 10 Februari 2013. Sammon, A. (___________). The Behaviouris Approach : The Basics. Diakses dari http://www.psychlotron.org.uk/newResources/approaches/AS_AQB_approaches _ BehaviourismBasics.pdf pada 15 Februari 2013 Cherry, K. (__________). Rational Emotive Behavior Therapy. Diakses dari http://psychology.about.com/od/htm pada 12 Februari 2013

Akhbar Utusan Malaysia. (2012, May 18). Menjadikan Tugas Guru Berkesan. 25 Utusan Malaysia (2005, Mac 24). Keperluan Agama Menangani Pelbagai Tekanan.17