Anda di halaman 1dari 11

Makalah Hadits dan Pembelajarannya: Akhlaqul Karimah dan Madzmumah

1 Comment SIKAP TERPUJI (AKHLAKUL KARIMAH) 1. Pengertian Sikap Terpuji Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dangan tuntunan ajaran islam dan norma-norma aturan yang berlaku. (H.A. Wahid Sy: Akidah-Akhlak) Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik di!ujudkan dalam bentuk sikap ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran islam. Akhlak terpuji yang ditujukan kepada Allah SWT berupa ibadah dan kepada "asulullah SAW dengan mengikuti ajaran-ajarannya serta kepada sesama manusia dengan selalu bersikap baik kepada sesama. (Ahmad Abid Al-Ari#$ Aqidah Akhlaq% Akhlak terpuji adalah akhlak yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah SWT dan juga dalam pandangan manusia. (Pro#.&".H. "achmat Sya#e'i (.A.$ Al-Hadits% (emiliki akhlak yang baik atau akhlak mulia bagi setiap manusia adalah suatu hal yang sangat penting. )arena dimanapun kita berada apapun pekerjaan kita akan di senangi oleh siapa pun. Artinya akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama. &ari pengertian di atas dapat di simpulkan bah!a yang dimaksud dengan akhlak terpuji adalah sikap atau perbuatan seorang muslim baik dari segi ucapannya ataupun perbuatannya yang tidak melanggar dari apa yang telah dicontohkan "asulullah SAW dan ajaran-ajaran islam.

*ontoh-*ontoh Sikap Terpuji

Ada beberapa contoh sikap terpuji yang harus di miliki dan di amalkan oleh setiap orang terutama bagi seorang muslim di antaranya$ 1. Amanah (dapat dipercaya% Amanah merupakan salah satu si#at terpuji yang di miliki oleh rasulullah SAW yang harus di contoh oleh kita selaku umatnya. Si#at dapat dipercaya artinya menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya tanpa di lebih-lebihkan atau di kurangi. +. Shidi, (benar%

Shidi, juga merupakan salah satu si#at terpuji yang dimiliki "asulullah SAW. &alam kehidupan sehari-hari shidi, dapat diartikan jujur. Seorang muslim harus bersikap jujur dalam setiap ucapan atau perbuatan karena kejujuran merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. -. Adil Adil adalah memberikan setiap hak kepada pemiliknya tanpa pilih sasih atau membeda-bedakan. (Pro#.&". Ahmad Ta#sir% Sebagai muslim yang bijak apabila ia mempunyai posisi sebagai pemimpin maka hendaklah ia bersikap adil dan harus berupaya sekuat tenaga untuk selalu menegakkan keadilan. .. (emaa#kan )ita sebagai seorang muslim harus menyadari bah!a siapa pun sebagai manusia pasti mengalami kesalahan dan kekhila#an. /ntuk itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari hendaknya kita selalu memiliki ji!a yang lapang dan berhati besar sehingga mudah memaa#kan kesalahan-kesalahan yang di perbuat oleh orang lain. ("id!an Asy-syirbaani$Membentuk Pribadi Lebih Islam% 0. Tolong-(enolong Tiada ada manusia yang dapat hidup berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain !alaupun setinggi apapun jabatan yang dimilikinya dan sekaya apapun harta yang dipunyainya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan orang lain. 1leh karena itu islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong dengan sesama baik berupa materi tenaga atau pikiran. 2. )erja )eras &i dunia ini tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha tidak ada yang bersi#at bim salabim,hanya dengan membalikan telapak tangan melaikan semuanya harus melalui proses sebab akibat dan itu merupakan sunnatullah. )esuksesan dapat diraih dengan cara berusaha dan bekerja keras. )arna sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang mau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala amal kebaikan. 3. 4slakh

5ang dimaksud islakh di sini adalah usaha mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bertengkar atau bermusuhan atau mendamaikan dari hal-hal yang dapat menimbulkan peperangan dan permusuhan. 4slam diturunkan oleh Allah sebagai rahmat (kedamaian% bagi seluruh alam. /ntuk itu siapa pun insan yang mengaku sebagai muslim harus selalu berusaha memancarkan rahmat yang di antaranya dapat berupa mendamaikan seorang manusia yang sedang bertikai atau bermusuhan. karena dengan perdamaian itu akan lahir kesadaran. &engan kesadaran ia akan mengakui segala kekhila#an dan kealpaan. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% 6. Silaturrahim 4stilah silaturrahim tersusun dari kata sillah (menyambung% dan rahimi (tali persaudaraan%. Adapun maksudnya adalah usaha untuk menyambung mengikat dan menjalin kasih sayang atau tali persaudaraan antara sesama manusia terutama dangan sanak keluarga (kerabat%. (anusia pertama di alam semeata ini adalah 7abi Adam As dan Siti Ha!a. /ntuk itu semua manusia di muka bumi ini pada hakekatnya adalah saudara. (aka dari itu kita sebagai umat islam marilah kita jalin silaturrahim agar terciptanya tali persaudaraan antar sesama muslim. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% 2. SIKAP TERCELA (AKHLAQUL MADZMUMAH) A. Pengertian sikap tercela Sikap Tercela atau Akhla,ul (ad8mumah dapat juga disebut dangan istilah akhlaqus sayyi'ah artinya sikap dan prilaku yang dilarang oleh allah SWT atau tidak sesuai dangan syari'at yang diajarkan oleh "asulullah SAW. /ntuk itu sikap dan prilaku semacam ini harus di tinggalkan oleh siapa pun yang ingin menjadi umat 7abi (uhammad SAW. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% Prilaku tercela adalah suatu perbuatan yang hukumnya haram bagi yang melakukan perbuatan itu (perbuatan tercela% karena dapat merusak hubunganya dengan "abbinya maupun sesama manusia. (Ahmad Abid Al-Ari#$ Aqidah Akhlaq% Perbuatan semacam ini semestinya kita selaku ummat 7abi (uhammad SAW tidak melakukanya karena prilaku ini tidak pernah di contohkan "asulullah SAW sebagai 7abi kita dan sekalian sebagai tauladan dalam hidup kita.

9adi yang dimaksud dangan prilaku tercela itu adalah sikap dan perbuatan seorang muslim yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam ajaran islam baik dari segi ucapan atau perbuatannya.

*ontoh-contoh sikap tercela

&i dalam kehidupan ini banyak sekali kita menjumpai perilaku tercela yang dapat merusak akhlak dan kepribadian diri seseorang dan juga merugikan orang lain diantaranya$ 1. :hibah

:hibah menurut bahasa artinya umpat atau pergunjingan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebut atau memperkatakan perihal seseorang ketika seseorang itu tidak hadir dan ia tidak menyukai atau membencinya seandainya perkataan tersebut sampai kepadanya. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% +. "iya "iya secara bahasa artinya menampakan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riya adalah menampakan atau memperlihatkan amal perbuatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. "iya ini dapat disebut syirik ashghar (syirik kecil% karena menunjukkan atau mencari sesuatu bukan kepada Allah SWT. ("id!an Asy-syirbaani$Membentuk Pribadi Lebih Islam. -. /jub 5ang dimaksud dengan ujub adalah perasan bangga yang berlebih-lebihan atas segala kemampuan dan kekayaan yang dimilikinya serta merasa bah!a semua itu semata-mata prestasi dari hasil kerja keras yang telah dilakukannya. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% .. Takabur Takabur secara bahasa artinya membesarkan diri atau menganggap dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan takabur adalah suatu sikap mental yang menganggap rendah orang lain sementara ia menganggap tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% 0. 7amimah

(enurut bahasa namimah artinya adu domba. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. 7amimah dilarang karena akan merusak hubungan persaudaraan. )alau terjadi putusnya hubungan persaudaraan maka akan menimbulkan hal-hal yang bersi#at negati# baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap sesama manusia lainnya. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% 2. Thama' Thama' menurut bahasa artinya berlebih-lebihan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan thama' adalah suatu sikap untuk memiliki hal-hal yang bersi#at dunia!i secara berlebih-lebihan. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% Hidup di dunia ini hanya sementera tidak ada yang abadi artinya semua yang ada di dunia ini pasti akan musnah termasuk harta yang kita miliki. Akhirat adalah tempat kehidupan yang abadi artinya tidak ada lagi kehidupan setelah akhirat. (aka dari itu janganlah kita terlalu berlebih-lebihan dalam mencari harta atau terlalu mementingkan kehidupan dunia!i tetapi kita harus memperbanyak bekal untuk menuju kehidupan di akhirat dengan cera beribadah dan beramal shaleh. /ntuk itu setiap manusia harus mampu bersikap sederhana dalam hal-hal yang bersi#at dunia!i agar tidak terjebak kedalam kebinasaan dan kerugian di akhirat kelak. 3. (ubad8ir 5ang dimaksud mubad8ir disini adalah sikap mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan tidak mempertimbangkan kadar kecukupan sehingga menimbulkan kesia-siaan. ("id!an Asysyirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam% &i dalam islam sikap mubad8ir dilarang karena mengandung unsur sia-sia terhadap suatu nikmat yang diberikan Allah SWT. Semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kelak akan dimintai pertanggung ja!abannya. (aka untuk itu segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada kita harus di syukuri dan dipergunakan secara e#ekti# dan e#isien. 6. Su'ud8an Su'ud8an artinya berburuk sangka. Sikap buruk sangka ini sangat di larang dalam islam dan harus di jauhi karna akan merusak hati dan kepribadian seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

;. <akhil Secara bahasa bakhil diartikan kikir. Sedangkan menurut istilah bakhil adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau lainnya kepada orang lain yang membutuhkannya sementara dirinya berkecukupan atau berlebihan. 1rang yang bersikap bakhil berarti ia egois hanya mementingkan dirinya sendiri tidak memiliki kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap orang lain. ("id!an Asysyirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam%. 3. PENTINGNYA KEJUJURAN

&ari contoh-contoh akhlak terpuji yang disebutkan diatas penulis akan membahas salah satu di antaranya yaitu tentang pentingnya kejujuran. 9ujur merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh "asulullah SAW yang disebut dengan Shidi, (benar%. &alam prilaku kehidupan sehari-hari shidi, dapat diartikan jujur. 9ujur yang dimaksud di sini adalah jujur dalam arti menyeluruh maksudnya bukan hanya dalam ucapan tetapi juga meliputi jujur dalam setiap tindakan. ("id!an Asy-syirbaani$ Membentuk Pribadi Lebih Islam%. 9ujur dide#inisikan sederhananya adalah murni apa adanya. <ersikap apa adanya artinya tidak dibuatbuat. <erkata jujur artinya mengatakan sesuatu tidak dilebih-lebihkan juga tidak di kurangi. (Pro#. &r. Ahmad Ta#sir$ Pendidikan Budi Pekerti). "asulullah SAW bersabda$ @A ] > d^ _ `F ca E dj @k @X @` @A @ dC >K @` >F [ E\ BZ @ g B dh Ei @` > F Tdd` @\ B cA B de >f @a EC B` >F [ E\ BZ @ a bG B] @A >^ _ `F [ E\ B YURZ WXU? DF TUV D B FO E L JR LS @ O @ PQ @ $O @ PQ @H I JK LM >N @ = BG >D B FA E BC >? @ = >? @ (WXU? wukN% PG p Fr Ev @ m @ k @n >f L Tk El @ q @ r Bn @` > F ca Ej @k @X @` @A @C >K @` >F [ E\ BZ @ S B Ph E`F T` @\ B cA Be >f @S @ Ji Lu L` >F [ E\ BZ @ S s Ji Lt Lq @ r Bn @` >F [ E\ BZ @ Po p fA _V B D B FA E @h >? B m @ k @n >f L Tk El @ Artinya$ xDari Ibnu Mas ud ra. Berkata, !asulullah sa". Bersabda: #sesungguhnya shidq $ke%u%uran) itu memba"a ke&ada kebaikan, Dan kebaikan itu memba"a ke surga. 'ese(rang akan selalu bertindak %u%ur sehingga ia ditulis di sisi Allah s"t sebagai (rang yang %u%ur. Dan sesungguhnya dusta itu memba"a ke&ada ke%ahatan, dan ke%ahatan itu memba"a ke neraka. 'ese(rang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah s"t sebagai &endusta) . ((utta#a,un yAlaih%. Hadits di atas menunjukkan agungnya perkara kejujuran di mana ujung-ujungnya akan memba!a orang yang jujur ke surga serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta di mana ujung-ujungnya memba!a orang yang dusta ke neraka.

5ang dimaksud jujur adalah kebenaran

yaitu sesuainya antara perkataan dan kenyataan

atauI tiqad yang ada di dalam hati. Perilaku jujur tidak hanya di!ujudkan dalam ucapan tapi juga dalam hatinya dan juga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. <ahkan untuk hal yang sekecil apapun dari setiap aspek kehidupan kita diminta untuk berlaku jujur. )ebenaran perkataan akan memba!a dampak kebenaran perbuatan dan kebaikan dalam seluruh tindakan. 9ika seseorang selalu berkata dan berbuat yang benar maka cahaya kebenaran itu akan memancarkan ke dalam lubuk hati dan pikirannya. )ejujuran ialah ketenangan hati artinya orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan selalu merasa tenang karena ia sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan realita dan ia tidak akan merasa ragu karena ia yakin bah!a semua apa yang dilakukannya benar. )ejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah. 9ika dari hal yang kecil saja ia sudah terlatih untuk jujur maka untuk urusan yang lebih besar ia pun terbiasa untuk jujur. za!an dari kata jujur adalah bohong{dusta. Tidak sedikit orang yang menganggap sepele akan bahayanya dusta. <anyak orang yang melakukan dusta dan berpura-pura se!aktu mereka bergurau dan berkelakar padahal dengan kebiasaan itu lama-kelamaan akan menjadi terbiasa hingga akan membudaya. 1leh karena itu sebaiknya kita usahakan untuk menghindarkan dan menjauhi sikap berdusta sebab hal itu merupakan penyakit yang sangat membahayakan pribadi kita dan orang lain akan menilai kita sebagai orang yang tidak jujur. Padahal untuk menjadi orang jujur itu sendiri amatlah berat kalau tidak dilatih secara tekun. Hingga bung Hatta pernah berkata |)urang cerdas dapat di perbaiki dengan belajar kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi kurang jujur payah untuk memperbaikinya.| Sekali engkau berdusta dan diketahui orang lain | kata Aristoteles xmaka orang tidak akan percaya lagi kepadamu di !aktu engkau berkata benar.| (z.T Takhrudin$ Pribadi-Pribadi *ang Ber&engaruh%. Akan tetapi dalam kenyatanyaan banyak orang yang tidak bisa berbuat jujur baik dari segi ucapan ataupun perbuatannya. *ontohnya perbuatan korupsi dan kebiasaan mencontek. )orupsi adalah tingkah laku indi}idu yang menggunakan !e!enang dan jabatannya guna meraih keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. (A./baedillah$ Pendidikan +e"arganegaraan%. &i indonesia korupsi merupakan permasalahan besar yang sampai saat ini belum bisa di tuntaskan karena sudah membudaya dan mendarah daging. )orupsi itu merupakan perbutan tidak jujur karna di dalamnya banyak terdapat bebohongan-kebohongan publik dan merugikan negara.

<egitu juga dengan kebisaan mencontek yang dilakukan seorang pelajar pada saat ujian. (encontek merupakan perbuatan tidak jujur dan tidak percaya diri terhap kemampuan dirinya. Perbuatan mencontek akan berdampakpada buruk pada generasi bangsa ini karna hanya mengandalkan kemampuan orang lain sementara dirinya tidak mau berusaha untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Apabila kebiasa mencontek ini tidak diatasi dari sekarang maka kedepannya generasi bangsa ini akan bodoh dan terbelakang. 4tulah bagaiman pentingnya berprilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat dan negara karena maju dan mundurnya suatu negara tergantung pada generasi-generasi penerusnya. 1leh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa marilah kita biasakan berprilaku jujur baik dalam ucapan ataupun perbuatan kita karena kejujuran akan memba!a kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. 4. LARANGAN BERBURUK SANGKA ?74 #N ! O ' <P 'L 'I 'D ' ?74 #K !K 1M 'L 'I 'D ' ?74 #K !K 1J 'L 'I 'D ' .% " #$ %J 'C #7 G ! H '; #* '@ 1B 1 C7 0 1E %F ' ?@ AB 1 C7D ' : #; ! <" 1= % 23 ' <> ' 8.9 6 % 73 '4 #5 !/ ' 0 1* ' 2 ../ + ', '" #, '! () %* '! " #% $& ' .<T W 74 'X #= %6 % 7U ' <S 'V % 74 #T !4 #; !D ' ?7D #, !) ' 7$ 'L 'I 'D ' ?74 #Q ! R ' <S 'L 'I 'D ' ?7D #$ !5 ' <J 'L 'I 'D ' qHF qPkv .36 $t cSPC`F W~a

Terjemah Hadis$ xAbu Hurairah r.a berkata, !asulullah 'A,, bersabda, )Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta -erita $Berita), %angan menyelidiki, %angan memata-matai $mengamati) kesalahan (rang lain, %angan ta"ar-mena"ar untuk men%erumuskan (rang lain, %angan hasut-menghasut %angan ben-i-memben-i, %angan belakang-membelakangi dan %adilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara.) (&ikeluarkan oleh <ukhari dalam (36% kitab xAl-Adab x (2+% bab |Hijrah dan sabda "asulullah SAW. y .idak dihalalkan bagi se(rang laki-laki $sese(rang) men%auhi saudaranya lebih dari tiga hari %. (Pro#.&".H. "achmat Sya#e'i (.A.$ Al-Hadits% &ari hadis di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan yaitu$ <uruk sangka adalah menyangka seseorang berbuat kejelekan atau menganggap jelek tanpa adanya sebab-sebab yang jelas yang memperkuat sangkanya. &an perbuatan itu dapat membuat pelakunya mendapat dosa dari Allah SWT. &an dapat membuat hati seseorang kotor dan itu sangat di sayangkan

karna pusat kegiatan seorang ada di hati jika hati seseorang bersih dari noda dan dosa maka seluruh anggota tubuhnya akan bersih pula namun jika hatinya kotor maka tubuhnya akan ikut ter kotori karna hati itu yang menyebarkan darah yang mengalir dari jantung ke setiap sendi-sendi dalam tubuh manusia dan bayangkan jika darah itu telah terkotori dengan dosa dan noda. Akankah tubuh itu akan bersih dan sehat Tentusaja tidak karna kalau hati kita sudah terkotori oleh si#at buruk sangka maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan hati dan ji!a. &alam hadis kudsi bah!asanya dari Abu &8ar Al-:hi#ari ra."asulullah bersabda tentang apa yang beliau ri!ayatkan dari rabb-nya yA//a "a 0alla, sesungguhnya &ia ber#irman$ xWahai hamba-ku sesungguhnya aku telah mengharamkan ke8aliman itu haram di antara kamu. 1leh karna itu janganlah kamu saling men8alimi.(H." (uslim% <uruk sangka itu termasuk perbuatan 8alim karna kita telah memberikan perasangka tidak baik pada sesuatu padahal sesuatu atau seseorang itu belum tentu buruk. )arna yang pantas mengadili sesuatu baik atau buruknya hanya-lah Allah semata kita manusia sangat banyak kekurangan dalam segala hal dan bagaimana kita mengatakan sesuatu itu buruk sedangkan kita sendiri tidak tau akan kebenarannya. Allah SWT telah ber#irman dalam Al-ur'an yang artinya$ x Hai (rang-(rang yang beriman, %auhilah kebanyakan dari &erasangka, sesungguhnya sebagian &erasangka itu adalah d(sa .|(.S Al-Hujurat $ 1+% Apalagi kalau kita berperasangka buruk pada masalah-masalah A,idah yang harus di yakini apa adanya. <uruk sangka dalam hal ini adalah haram seperti yang telah Allah gambarkan dalam Alur'an surah Al-hujurat di atas bah!asanya Allah sangat melarang hal demikian karna dapat menjerumuskan kita pada perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu akan di mintai pertanggung ja!aban di akhirat kelak oleh Allah SWT. 1leh karena itu jauhilah si#at prasangka buruk agar kita terhindar dari ked8aliman karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat d8alim. 4. BENTUKYBENTUK PRILAKU TERPUJI PAZA SE[RANG REMAJA (asa remaja merupakan masa yang paling menyanangkan dan mengesankan. (asa remaja terjadi hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang. 1leh sebab itu masa remaja harus diisi dengan sikap dan prilaku yang terpuji.

4slam mengajarkan kepada umatnya agar dapat menjalani masa remaja dengan sikap prilaku akhlak yang mulia sebaliknya henghindari sikap prilaku akhlak yang sesat. &alam ajaran islam remaja harus mengenali bentuk-bentuk prilaku akhlak terpuji dan sekaligus mengamalkannya baik dilingkungan keluarga sekolah maupun di tengah masyaraskat. &iantara bentuk-bentuk sikap prilaku akhlak terpuji remaja adalah sebagai berikut$ 1. (enghindari prilaku maksiat

"emaja boleh bergaul seluas-luasnya dangan siapa pun baik dengan teman sejenis maupun dengan la!an jenisnya. 7amun pergaulan itu tidak bileh menjurus atau mendatangkakn perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT Seperti melakukan se bebas pornogra#i pornoaksi per8inahan narkoba dan sebagainya. +. (enjaga nnorma-norma agama dan sosial Hidup dimuka bum iini tidak terlepas dari norma dan aturan baik norma agama maupun sosial kemasyarakatan. 1leh karna itu remaja harus pandai menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus kedalam jurang kesesatan dengan melanggar norma agama dan sosial masyarakat seperti melakukan perbuatan asusila. -. Selalu menjaga aurat dan tidak mengumbar syah!at <agi remaja putrti menutup aurat adalah !ajib hukumnya. Aurat adalah anggota tubuh seorang perempuan kecualli muka dan telapak tangan. Seluruh aurat termasuk rambut harus ditutup di hadapan orang bukan muhrim. .. Tidak mengumbar na#su "emaja cendrung ingin bebas dalam segala hal namun sikap prilaku itu tidak baik. Sebab bebaas tanpa aturan merupakan kerusakan dan kebinasaan. "emaja harus bisa mengendalikan diri dari godaan dan dorongan ha!a na#su dengan akal sehat. 0. Selalu mendakatkan diri kepada Allah SWT

"emaja harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara beribadah baik yang menjadi ke!ajiban ataupun yang lainnya separti membaca Al-,ur'an belajar ilmu agama dan mengikuti berbagai pengajian. &engan mendekatkan diri kepada allah remaja akan mendapat bimbingan dan tuntunan dari-7ya baik dalam sikap prilaku maupun dalam kehidupannya sehari-hari. 4tu lah sikap dan prilalku yang harus di perhatikan dan di amalkan oleh setiap remaja muslim agar menjadi remaja yang berakhlak mulia dan di cintai Allah SWT. . SIMPULAN (enjadi manusia yang berakhlak mulia bukanlah suatu hal yang mudah. 7abi (uhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada kita semua untuk memperbaiki akhlak manusia. <eliau bersabda$ #sesungguhnya aku diutus hanya untuk mem&erbaiki akhlak# . Akhlak adalah cermin hati Artinya ketika seseorang berakhlak baik maka berarti ia memiliki hati yang bersih dan jernih. Sedangkan orang yang memiliki akhlak buruk maka hidupnya akan suram dan akan memba!a kerusakan baik bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 4tulah sebabnya setiap manusia harus memperbaiki akhlaknya.(Ibid hal:1% (emiliki akhlak yang baik atau akhlak mulia bagi setiap manusia adalah suatu hal yang sangat penting. )arena dimanapun kita berada apapun pekerjaan kita akan di senangi oleh siapa pun. Artinya akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama manusia.