Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN SAINS TAHUN 4

Hari Tarikh Masa Kelas Tema Tajuk Objektif : Khamis : 06 Oktober !0"" : 60 mi#it : Tah$# 4 : Menyiasat Alam Kehidupan : Keperluan Asas Benda Hidup- Haiwan : Memahami hai%a# mem&$#'ai ke&er($a# asas)

Hasil Pembelajaran: *a+a akhir &embe(a,ara# i#i +ihara&ka# m$ri+ +a&at: ime#.e#a(&asti ke&er($a# asas hai%a#) Pengetahuan edia Ada: M$ri+/m$ri+ te(ah mem&e(a,ari te#ta#. 0iri/0iri hai%a# +i Tah$# 1) Pendekatan P!P : Pembelajaran "nkuiri Penemuan Kaedah # tategi P! P : Eks&erime# *erbi#0a#.a#

Peran$angan P!P:

%asa Pengajaran et "nduksi 23 mi#it-

"si kandungan

Akti&iti

%asa # 'atatan

Me#+e#.ar +a# (enis akti&iti :Ber$erita Tahap K)gnitif: memahami 0erita G$r$ mem$(aka# ke(as *e#.etah$a# +e#.a# sat$ 0erita berta,$k 4Ha5i6 +a# Ika##'a)4 KP : M$ri+ +imi#ta me#+e#.ar 0erita terseb$t +e#.a# te(iti) Merama( Se(e&as me#+e#.ar 0erita .$r$ me#'oa( bebera&a soa(a# : 2a- A&akah ke.emara# Ha5i6 7 Kemahiran 2b- Me#.a&akah Ha5i6 +a# Berfikir : ke($ar.a#'a ba(ik ke kam&$#. 7 Me#.h$b$#. kait 20- A&akah 'a#. ter,a+i ke&a+a ika# Ha5i6 semasa mereka +i kam&$#.7 BBM : Ja%a&a# M$ri+ : 2a- Ha5i6 .emar meme(ihara ika#) 2b- Kera#a #e#ek#'a sakit) 20- Ika# Ha5i6 mati) S(ai+ *o%er*oi#t *ilai : Kasih Sa'a#.

Pen$etusan "dea 2"3 mi#it-

Me#.e#a(&asti (enis Akti&iti : )al (awab ke&er($a# asas ") G$r$ hai%a# 8 me#a'a#.ka# 2a- maka#a# .ambar ika# Ha5i6 2b- air 'a#. mati) 20- $+ara 2+- tem&at ti#..a( !) G$r$ me#'oa( m$ri+:

Tahap K)gnitif: *e#.etah$a# *emahama# KP :

*emerhatia# 2a- Ke#a&a ika# Ha5i6 Kom$#ikasi Memb$at I#5ere#s mati 7

(enis Akti&iti : Tayangan +ambar Haiwan ") G$r$ me#a'a#.ka# bebera&a .ambar hai%a#) !) M$ri+ memerhati .ambar +e#.a# te(iti) 1) G$r$ me#'oa( : 2a- A&akah maka#a# hai%a# berik$t 7 2b- A&akah hai%a# berik$t memer($ka# maka#a# +a# tem&at ti#..a( 7

BBM : S(ai+ *o%er &oi#t *ilai : Kasih Sa'a#.

Penstruktura n emula "dea 2!3 mi#it-

Me#'ataka# (enis Akti&iti: Kerja KP : Ke&er($a# Asas Kumpulan *emerhatia# Hai%a# : Memb$at 2 a - Maka#a# M$ri+ +ibaha.ika# ke&a+aeks&erime# 2 b - Air k$m&$(a# 4 k$m&$(a#Memb$at 2 0 - U+ara me#.ik$t ,e#is ke&er($a#kesim&$(a# 2 + - Tem&at asas hai%a#) Me#'ataka# Ti#..a( &embo(eh$bah G$r$ memberi araha# ke&a+a m$ri+ $#t$kBBM : me#,a(a#ka# sat$ eks&erime# $#t$k me#.ka,i:embara# ke&er($a# asas hai%a#) Ker,a2:am&ira# " Eks&erime#: M$ri+ memas$kka# $(at be($#0as ke +a(am em&at b$ah bekas) *ilai : 9ekas A : Me#.a#+$#.i9eker,asama +a(am sehe(ai +a$# +a# k$m&$(a#) +it$t$& +e#.a# kasa +a%ai) 9erta#..$#.,a%ab +e#.a# setia& ah(i 9ekas 9: Me#.a#+$#.i air +a(am k$m&$(a#

ta#&a +a$# +e#.a# +a# +it$t$&me#'$mba#.ka# +e#.a# kasa +a%ai) ,a%a&a#) 9ekas C : Me#.a#+$#.i air +a# +a$# serta +it$t$& ra&at s$&a'a $+ara ti+ak bo(eh mas$k) 9ekas ; : Me#.a#+$#.i air +a$# +a# +it$t$& +e#.a# kasa +a%ai) 1) M$ri+ +imi#ta mereko+ka# &emerhatia# se(ama 3 hari +a# me#'e(esaika# (embara# ker,a 'a#. +ise+iaka#) 2:am&ira# "4) G$r$ me#$#,$kka# .ambar hai%a# +a# tem&at ti#..a( hai%a#) 2Gambar3) G$r$ me#'oa( m$ri+ a- ;i ma#akah tem&at ti#..a( hai%a# berik$t 7

Aplikasi "dea Me#.e#a(&asti ") G$r$ memi#ta 2"0 mi#itke&er($a# asas m$ri+ hai%a# me#amaka# tem&at U+ara ti#..a( hai%a#) Air 2:am&ira# !Maka#a# Co#toh: Sara#. 2b$r$#. Tem&at sem$t teb$a#- .$a ber(i#+$#. 2ke(a%ar-

Tahap K)gnitif: *e#.etah$a# *emahama# KP : *emerhatia# Kom$#ikasi Memb$at I#5ere#s BBM : :embara# Ker,a2:am&ira# ! S(ai+ *o%er &oi#t *ilai : Kasih sa'a#.

,efleksi 23 mi#it-

R$m$sa# te#ta#. ke&er($a# asas hai%a#)

") G$r$ memi(ih m$ri+ se0ara ra%ak $#t$k me#'ataka# ke&er($a# asas hai%a#) !) M$ri+ +a&at me#'ataka# hai%a# memer($ka# $+ara air maka#a# +a# tem&at ti#..a( $#t$k hi+$&) 1) G$r$ me#.e+ar (embara# ker,a r$mah ke&a+a m$ri+

Tahap k)gnitif Memb$at kesim&$(a# BBM: :embara# ker,a r$mah