Anda di halaman 1dari 3

FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

PROPOSAL SKRIPSI
USULAN JUDUL SKRIPSI
Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Sidang Proposal Skripsi
pada Jurusan S1 Teknik Sipil

Disusun Oleh
Nama
NIM
Jurusan

: ...........................................................
: ...........................................................
: Teknik Sipil

LOGO STT

JURUSAN TEKNIK SIPIL


SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN
JAKARTA, 2014

FORMAT STRUKTUR PROPOSAL SKRIPSI

FORMAT STRUKTUR PROPOSAL SKRIPSI


Halaman Judul
Halaman Pengesahan
Abstrak
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Tujuan Penelitian
1.3. Manfaat Penelitian
1.4. Rumusan Masalah
1.5. Batasan Masalah
II. Tinjauan Pustaka
III. Metode Penelitian
Daftar Pustaka
Jadwal Pelaksanaan

FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Skripsi
Identitas Peneliti
a. Nama Mahasiswa
b. N I M
c. Jurusan
d. No. HP
e. Email
Jangka Waktu Penelitian
a. Mulai tanggal
b. Selesai tanggal
Lokasi Penelitian
Dosen Pembimbing

: ........................................................................................
:
:
:
:
:

........................................................................................
........................................................................................
Teknik Sipil
........................................................................................
........................................................................................

:
:
:
:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Mengetahui,
Dosen PA

Jakarta,
Nama Mahasiswa

(................................)

(...............................)
Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan

( Abdul Rokhman, ST.,M.Eng)