Anda di halaman 1dari 4

Lakaran Pelan Lantai Pusat Perkembangan Awal Kanakkanak, IPG KPI

(Pelan Lantai Bahagian Dalam & Pelan Lantai Bahagian Luar)


Disediakan oleh Kumpulan 3 : Anidah Ziella Anton Jowinilah Jais ooratikah Jais ursuhadah !arusin urul "da#u !ohd a#u$

PELAN DALAM PUSAT PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK IPG KPI

K!MUNIK K!MUNIK KER!(ANIA ASI ASI N RAK "EG SIKAP AN NILAI

"ILIK RE(AT

TUNJANG TUNJANGTUNJANG

EN SI& &N SE E EI# L# TE E TL

TUNJANG PERKEM"ANGAN $I%IKAL AN ESTETIKA

PENTAS

U RU UR GU G JA JA ME ME

TUNJANG SAINS AN TEKN!L!GI

TUNJANG KETRAMPIL AN IRI

RUANG MAIN PERANAN

CIRCLE TIME

SU UT I'T

TUNJANG KEMANUSIA N
I I "IA IR "A I I R RR PE PE MU K MU K A U A U RR I I I#I# ININ

SIS IL U TU TL N N A A P P A P PA

PA PP AA PN AN TU TL U IS LIS

L'

) TAN AS / 0 1 , . ) * APUR * TAN AS + ST!R

- "ILIK . RUANG PEM"ELAJARAN / P!N !K + 0 ALAT PERMAINAN 3 PASIR , 1 PERMAINAN AIR )2 KE"UN 3 LANSKAP ) 2

Pelan lantai Luar ( ATAS )


-4

Petun5uk
) )4 Tan6as

*4

*4 Ruang Pembela5aran ) +4 Ruang Pembela5aran *

,4 "ilik Penta6biran +4 -4 Tangga -4 ,4