Anda di halaman 1dari 4

PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI SEM 2 SESI 2012/2013 NAMA PENYELARAS: YUSOP

BIN AHMAD EMEL: yus !"#ss$%&u!s'&()u&*y N & !+ ,(: 01-./0102-2 Anda sebagai pendidik merupakan agen penting dalam merealisasikan agenda negara dalam membentuk dan malahirkan generasi dan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas. Melalui sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat membantu anda mencapai matlamat tersebut. Tuliskan kertas konsep berkenaan pelaksanaan program bagi membudayakan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah. Kertas Konsep berkenaan harus mengandungi aktiviti sepanjang tahun.yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah. Nyatakan contoh-contoh program tersebut serta huraian yang tepat dan jelas berkaitan pelaksanaannya. Penulisan anda haruslah disokong dengan teori, kajian atau pandangan dan pendapat dari pakar. ediakan juga satu contoh brosur berkaitan salah satu program yang dilaksanakan secara kreati! dan inovati! yang mampu menarik perhatian murid di sekolah.

3 4*56 !(,u7's5,

". Pengenalan #. Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. $. %e!inisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi &. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kogniti! dan a!ekti! murid. '. Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistic dan mampu dilaksanakan di sekolah . (. Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. ). *rosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah. +. ,ujukan.

ARAHAN: 1& K(465s K ,s(! ',' +(,)5$75+ )'6u7's )(,85, # ,6 T'*( N(9 R *5, s5': 12 565u # ,6 A4'57 s5': 11 s(465 75,8$5u5, ;54's 1&/& 2& P5,%5,8 !(,u7's5, TIDAK KURANG )54'!5)5 10 *u$5 su456& 3& K(7(9565, !(,8+5,6545, *(,y(;5;$5, *54$5+ 5,)5 )'! 6 ,8 )5, 85857 s($'45,y5 6')5$ *(8+5,654 6u85s5, 75,su,8 )575* *5s5 y5,8 )'6(65!$5,& 1& M54$5+ y5,8 )'!(4u,6u$$5, '575+ 10<& /& M5$7u*56 !(,8+5,6545, 6u85s5, 5)575+ s(!(46' ;(4'$u6: a. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada PENSYARAH E.LEARNING KUMPULAN MASING.MASING SAHAJA= -angan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda, atau sesiapa sahaja yang bukan menjadi pensyarah e-learning kumpulan anda. b. Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM TUGASAN MYGURU3 SAHAJA= -angan hantar tugasan melalui emel atau pos. Pensyarah .-/earning anda TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning. c. SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP IAITU PADA 3 MEI 2013 >MINGGU KE 10?= Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan dibuka lagi selepas itu. d. 0leh yang demikian, pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya dalam proses 1upload2 tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak penghantaran tugasan anda. e. Merujuk kepada pengalaman semester lepas, pensyarah e-learning tidak ada masalah dalam membuka tapak tugasan pelajar kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan proses 3upload2 dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka.

0& S$(*5 P(*54$5+5, 5)575+ s(!(46' ;(4'$u6:

BI L "

ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN Pengenalan %apat menunjukkan tujuan Kertas Kerja itu dibuat. Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. %apat menjelaskan secara tepat dan terperinci %e!inisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi %apat memberi beberapa de!inisi yang terkini, jelas dan tepat. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kogniti! dan a!ekti! murid..

@AJARA N MARKAH $

MARKAH YANG DIBERI

# $

$ '

&

%apat menyatakan dengan jelas dan tepat kepentingan mengikut domain yang dikehendaki. )

'

Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah . %apat merancang sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berkaitan dengan membudayakan sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Aktiviti atau program mestilah yang berlainan daripada aktiviti sedia ada yang telah dirancang dalam tak4im sekolah. 5dea program hendaklah bersi!at realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. %apat menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh aktiviti atau program yang berkaitan sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang telah dilaksanakan di sekolah luar negara. *rosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah. %apat menyerlahkan kreativiti dalam penghasilan brosur. Mengandungi maklumat yang jelas dan tepat mengenai program yang dijalankan ,ujukan. Penulisan rujukan menggunakan gaya APA

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

10