Anda di halaman 1dari 18

Guguritan Asmarandana

8i : Poe minggu ka Ciawi

8 a : Meser baju warna bodas 8 e : Sareng baju warna koneng 8 a : Hargana dua puluhan 7 a : Ditawar limalasan 8 u : Meserna di pasar Minggu 8 a : Dianterna ku si Nina

8i

: Si Nina teh rencang abdi

8 a : Sakola di Sukadana 8 e : Kelasna kelas tujuh e 8 a : Hobina maen boneka 7 a : Boneka warna bodas 8 u : Nina teh budakna santun 8 a : Osok ngabantu mamahna Karya : Lia Siti Eliah

Guguritan Asmarandana
8i Jalan-jalan ka Ciawi

8 a Angkatna sareng si Mia 8 e Di Ciawi meuli hape 8 a Hapena merk nokia 7 a Kaluaran ayeuna 8 u Meserna semu nu biru 8 a Meserna ti toko Juna Bari meser memori 8i 8a 8e 8a 7a 8u Meser memorina dua Bari meser kesing hape Merkna hape nokia Hapena anu abdi Babarengan sareng ibu Anu aya di bumina Karya : Siti Nurjanah

Guguritan Asmarandana
8i : Jalan-jalan ka Ciawi

8 a : Uihna mawa kalapa 8 e : Kalapana mani gede 8 a : Diemamna sarerea 7 a : Kalapana ge da ngora 8 u : Cai kalapana bau 8 a : Jadi teu bisa diemuh

8i

: Meser kalapa saiji

8 a : Hargana lima rebuan 8 e : Jalmana teh nawar bae 8 a : Nu meserna ge lobaan 7 a : Ditiangan ku bapa 8 u : Rek uih kalah tigatruk 8 a : Sukuna sampe getihan Karya : Yayah Dariah

Guguritan Asmarandana
8i : Abdi palay bisa ngaji

8 a : Palay bisana kumaha 8 e : Da abdina ameng bae 8 a : Kumaha atuh kumaha 7 a : Dicarekan ku bapa 8 u : Mun ngaji dibere baju 8 a : Ngajina ka Sidaraja

8i

: Diajarna ku ma Oji

8 a : Ma Ojina da teu aya 8 e : Ngajina ka saha bae 8 a : Atuh abdi nu palayna 7 a : Ke ngajina ka saha 8 u : Ke te dipeserkeun baju 8 a : Ungu teh warna bajuna

8i

: Kumaha mun pere ngaji

8 a : Erek bisana kumaha 8 e : Da abdina males bae 8 a : Saha bae atuh saha 7 a : Ngajina sarerea 8 u : Lamun abji bade maju 8 a : Atuh bapa meureun bangga Karya : Fifit F.

Guguritan Asmarandana
8i : Ibu bade ka Ciawi

8 a : Tapi bapana teu aya 8 e : Kumaha lamun ke sore 8 a : Bari rek meser martabak 7 a : Anu kuloneun Fajar 8 u : Tapi si neng tong milu 8 a : Da sok sagala dipenta 8i : Aning si neng na ceurik

8 a : Hoyongna milu jeung bapa 8 e : Ceurikna teh tambah gede 8 a : Jadi we si neng diajak 7 a : Daan ge henteu tega 8 u : Ningali si neng ngamuk 8 a : Lantaran henteu diajak 8i : Sosorean ka Ciawi

8 a : Angkatna teh tabuh opat 8 e : Daan ge mawa si neng 8 a : Da hoyongeun meser sandal 7 a : Anu gambar boneka 8 u : Sareng hoyong meser baju 8 a : Nu gambarna lunamaya 8i : Jam tujuh langsung aruih

8 a : Babawaan na teh loba 8 e : Sampe sapelastik gede 8 a : Mani ridu katingalina 7 a : Anjong tabuh dalapan 8 u : Langsung we ngacakan baju 8 a : Mani bungah katingalina Karya : Diana Nopita

Guguritan Asmarandana
8i : Poe Minggu ka si Wiwi

8 a : Kadituna naek kuda 8 e : Teu karasa ntos nyampe 8 a : Pas tos nyampe di bumina 7 a : Si Wiwina teu aya 8 u : Abdi nungguan na bangku 8 a : Sampe si Wiwina aya

8i

: Abdi nungguana lami

8 a : Tapi oge teu nanaha 8 e : Nyaho-nyaho abdi sare 8 a : Si Wiwina ntos aya 7 a : Manehna malah nanya 8 u : Bade aya naon Nurul 8 a : Bade nanyakeun paskibra

8i

: Si Wiwina nganteru abdi

8 a : Nganteur na motor manehna 8 e : Teu karasa ntos nyampe 8 a : Di bumina abdi sorangan 7 a : Dicarekan ku Ema 8 u : Gara-gara ameng jauh 8 a : Ameng ka Padarama Karya : Nurul C.A.

Guguritan Asmarandana
8i : Jalan-jalan ka Ciawi

8 a : Sareng Ema sareng Bapa 8 e : Mangkatna teh sore-sore 8 a : Nepi kaditu jam dua 7 a : Ngeureunan di bumi Uwa 8 a : Terus ka Majalaya 8 u : Di pasarna meuli baju 8 a : Bajuna teh warna jingga

8i

: Aya gambaran Tom Jeri

8 a : Meni alus katingalna 8 e : Hoyongna enggal dipake 8 a : Tapi ulah sok Emana 7 a : Engke we dipakena 8 a : Terusna meser nangka 8 u : Jang oleh-oleh ka lembur 8 a : Sapuluh rebu hargana Karya : Umi Habibah

Guguritan Asmarandana
Abdi resep ka nu ngaji Resep mirengkeun sorana Nu ngaji sorana sae Jadi resep mirengkeuna Abdi ge palay bisa Ngaji sae siga kitu Ambeh resep dipirengna Abdi ge diajar ngaji Diajarna ku manehna Tapi abdi salah bae Tapi ge teu putus asa Sanajan ngajina loba Sampe lembaran katilu Tapi oge teu nanaha Nu penting mah bisa ngaji Sareng oge abdi bisa Ngaji nu sorana sae Hoyongna lewih ti eta Tapi ge te tiasa Te nanaon ngan sakitu Penting mah ngajina bisa Abdi diajar tos lami Lila-lia abdi bisa Ngaji nu sorana sae Daan getol diajarna Sanajan entos bisa Abdi palay lewih jauh Lewih tinu abdi bisa Karya : Popo Octaviani A.

Guguritan Asmarandana
8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a Abdi sok mandi ka cai Mangkatna jeung sirantika Mangkanta jam opat sore Dicaina aya ula Ulana aya dua Ulana teh dina batu Keur dikepuk ka pamuda Ulana teh bijil cai Tas dikepuk ku pamuda Dikepukna sore-sore Ulana teu beunang dua Beunangna nu hijina Beunangna teh dina batu Kusi pamuda beunangna Hijina asup ka cai Di teangan ku si Rina Diteangan sore-sore Teu beunang-beunang ulana Tereh pisan lumpatna Diteangan dina batu Teu aya oge ulana Abdi langsung uih deui Uihna jeung sirantika Abdina uih da geus sore Da uihna manggih ula Ulana di wa Ana Terus bae panggih kuwu Dianteurkeun ka rompokna Karya : Rina W.

Guguritan Asmarandana
8i : Jalan-jalan ka Cimedi

8 a : Naek na motor Karisma 8 e : Motorna mogok bae 8 a : Bensina teh ka caian 7 a : Dihadean ku Uwa 8 u : Bensina teh geuning bau 8 a : Tutup bensina ka buka

8i

: Mampir heula ka Ciawi

8 a : Busina teh ka caian 8 e : Ayeuna mah da tos hade 8 a : Jadi uih ka rompokna 7 a : Da tos rumah tangga 8 u : Ayeuna mah da teu bau 8 a : Da bensina teu kabuka Karya : Sri Wulansari

Guguritan Asmarandana
8i Abdi palay ngajar ngaji

8 a Ngajarna di Sukadana 8 e Nu gaduhna teh bi Mae 8 a Bi Maena rada ngora 7 a Tur sae agamana 8 u Kumaha lamun rek maju 8 a Lamun teu aya muridna

8i

Sadayana budak istri

8 a Pamegetna mah teu aya 8 e Lamun akhlakna teu sae 8 a Ditinggal kunu ngajarna 7 a Kumaha rek majuna 8 u Lamun muridna karitu 8 a Nya moal bener ngajina Karya : Kokom Komariah

Guguritan Asmarandana
8i : Uwa abdi uwa Unti

8 a : Karek datang ti Jakarta 8 e : Ti Jakarta make konde 8 a : Jeung make baju kabaya 7 a : Abdi resep nempona 8 u : Mamah abdige kagugu 8 a : Sangka ngimpi tapi nyata

8i

: Abdi malah sura seuri

8 a : Hayang nyobaan kabaya 8 e : Tuluy bungah dina hate 8 a : Pas ditawaran ku Uwa 7 a : Tuluy nawaran Uwa 8 u : Kabaya nu warna ungu 8 a : Nu sapaket jeung kondena

8i

: Uwa teh nawaran deui

8 a : Kabaya nu hejo ngora 8 e : Anu teu kudu jeung konde 8 a : Abdi milih nu kadua 7 a : Nu Warna hejo ngora 8 u : Sabab lamun warna ungu 8 a : Eta kudu jeung kondena Karya : Heni Fitriani

Guguritan Asmarandana
8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a Rek arulin ka Ciawi Niatna rek meuli pita Mangkatna teh ti sore Ka pasarna jeung si Lisna Jalan ka Sukaraja Bari rek mareuli buku Di jalan panggih si Rina Pas nyamep di Ciawi Abdi manggih tukang pita Abdi meser pita gede Pitana teh meser dua Cenah mah merk Cina Si Lisna mah meser tilu Warnana biru jeung coklat Si Rina teh menta hiji Menta na teh ka si Lisna Ku si Lisna teh dibere Diberena warna coklat Si Rina teh ka Alfa Ka Alfa rek meser buku Bukuna sinar dunia Meulina teh dua iji Nu hiji gambar boneka Nu hiji gambar bebek Urang uih naek kuda Daan ge tos jam lima Urang lewat ka Cibatu Nyeuleu budak keur ngarecah Karya : Rantika

Guguritan Asmarandana
8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a Tati hoyong rengking hiji Tapi jarang diajarna Tati kalah ameng bae Dicarekan ku bapana Tapi karep manehna Tati hoyong jadi guru Tapi diajarna tara Tati eleh ku si Aji Tati ayeuna hanjakal Gara-gara ameng bae Manehna ayeuna nyadar Kudu getol diajarna Tati oge kudu husu Kana pelajaranana Ayeuna manehna rajin Kana pelajaranana Tati tara ameng bae Bapana tara nyarekan Ayeuna tati bisa Jeung deui manehna husu Kana pelajaranana Manehna juara hiji Bapana ayeuna bangga Manehna dibere hape Manehna ayeuna bungah Ibuna oge bangga Hape nu manehna alus Si Aji oge kabita Tati ngagaduhan adi Adi tati oge bangga Tetehna diajar bae Si Tatina oge bangga Kadiri soranganana Pedah loba nu bersukur Ngagaduhan rerencangan Karya : Aan Rohanah

Guguritan Asmarandana
8i Dina palay ka Ciawi 8 a Ka Ciawi meser pita 8 e Menta acis teu dibere 8 a Dicarekan ku mamahna 7 a Da hoyong meser pita 8 u Pita nu warna ungu 8 a Sareng anu warna bodas

8i

Dina maksa ka Ciawi

8 a Kadituna na sapedah 8 e Di jalana ceurik bae 8 a Hampir erek nabrak jama 7 a Untung henteu katabrak 8 u Si jama etana ngamuk 8 a Dina menta dihampura

8i

Jama eta langsung indit

8 a Inditna ka rompok manehna 8 e Manehna sorangan bae 8 a Di jalan panggih anakna 7 a Langsung kana motorna 8 u Jama eta langsung turun 8 a Teu karasa geus di imah Karya : Sarwih

Guguritan Asmarandana
8i Poe Rebo ka Ciawi 8 a Bade meser topi bodas 8 e Sareng jangka warna koneng 8 a Hargana dua puluhan 7 a Ditawar sapuluhan 8 u Terus meser es sabungkus 8 a Rek uihna naek beca

8i

Nyampe ka bumi jam hiji

8 a Abdi ka rompok si Mia 8 e Bade ngabalikeun jaket 8 a Jaketna teh warna bodas 7 a Terus ngarujak buah 8 u Terus uihna jam tilu 8 a Dijajapkeun ku si Mia Karya : Desi Sri Wahyu Ningsih

Guguritan Asmarandana
8i Aya sifat hiji istri 8 a Sifatna teh mani manja 8 e Manehna tara gagawe 8 a Jeung sok ngalawan hirupna 7 a Carogena sok ngadua 8 a Ka gusti Allah taala 8i Nami istrina teh Rumi

8 a Resepna teh poya-poya 8 e Carogena sok di ece 8 a Pedah kakuranganana 7 a Tapi sok sabar wae 8 u Diece ku istri kitu 8 a Sabab manehna ngarasa 8i Kana cariosan istri

8 a Kakurangan manehna 8 e Manehna teh sabar bae 8 a Tara sampe putus asa 7 a Kana kaayaanana 8 u Manehna sok ngadu 8 a Supaya akhlak istrina 8i Mangka herang siga cai

8 a Kana hade akhlakna 8 e Dicindung sirahna oge 8 a Abih oge akhlakna 8 u Kacarogena tunduk 8 a Tur oge henteu ngalawan Karya : Yeti Sri Mulyati

Guguritan Asmarandana
8i Poe Minggu ka Ciawi 8 a Angkatna sareng si Lia 8 e Ka Ciawi meser tempe 8 a Tong hilap sareng bumbuna 7 a Sareng meser calana 8 u Oge sareng meser baju 8 a Langsung meser baso heula

8i

Meserna rek dua porsi

8 a Da jang mamah sareng bapa 8 e Puguh poe atos sore 8 a Urang bade mulih heula 7 a Mulihna naek vespa 8 u Vespana warna biru 8 a Biruna teh biru ngora Karya : Mia Oktaviana