Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran Kelas Masa Tajuk Objektif/Hasil Pembelajaran

Pendidikan Moral Tingkatan 3 12.00 13.20 Berdikari Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

Nilai Berdikari

1. Mengenal pa!ti kon!ep berdikari untuk men"apai keja#aan. 2. Men#atakan kepentingan !ikap berdikari untuk men"apai keja#aan dalam bidang #ang di"eburi.

Set Induksi Aktiviti

1. Perbin"angan mengenai $r Mahathir dan nilai #ang diamalkan olehn#a !ehingga beliau berja#a. %1 Murid memerhatikan dan memba"a tek! %2 Perbin"angan tentang berdikari %3 Murid menja&ab !oalan. BBM Buku Tek! 'aedah Penerangan ( perbin"angan

Pencapaian objektif / impak

Mata Pelajaran Kelas Masa Tajuk Objektif/Hasil Pembelajaran

Pendidikan Moral Tingkatan 3 12.00 13.20 Berdikari Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

Nilai Berdikari

1. Mengenal pa!ti !ikap #ang perlu diamalkan untuk menjadi !eorang u!aha&an #ang berja#a. 2. Men#atakan nilai lain #ang perlu diamalkan untuk menjadi u!aha&an #ang berja#a.

Set Induksi Aktiviti

1. Perbin"angan mengenai u!aha&an berja#a di Mala#!ia. %1 Murid meneliti )akta #ang dipaparkan. %2 Perbin"angan tentang nilai berdikari. BBM Buku Tek!

%3 Murid menja&ab !oalan. Eviden Pencapaian objektif / impak B3$1*+, B+$1*+

'aedah Penerangan ( perbin"angan