Anda di halaman 1dari 4

DEFINISI DAN PROSES TERBENTUKNYA NEGARA Pemahaman mengenai Negara a . Definisi Negera Menurut Para Ahli Prof .

miriam budiarjo Negara adalah suatu kawasan wilayah yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berjaya menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang - undangannya melalui penguasaan ( kawalan ) monopolist dari kekuasaan yang sah

b . Awal Mula Terbentuknya Negara

- Terjadinya negara secara Primer : Terjadinya negara secara utama adalah berperingkat iaitu bermula dari adanya masyarakat hukum yang paling mudah , kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya . Dengan demikian terjadinya negara secara utama adalah membincangkan asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia . Menurut G. Jellinek , terjadinya negara secara utama melalui 4 peringkat ( Fasa ) iaitu : Fasa Persekutuan manusia . Fasa Kerajaan . Fasa Negara . Fasa Negara demokrasi dan Ketua kerajaan . Beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara : 1 . Teori Ketuhanan ( Theokrasi ) Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahawa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan , demikian pula negara terjadi kerana kehendak Tuhan . Sisa - sisa lambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang disenaraikan di berbagai Undang - Undang Dasar negara , seperti : " ..... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa " atau " By the grace of God " . Penganut teori Theokrasi moden adalah Frederich Julius Stahl ( 1802 - 1861 ) . Dalam bukunya yang berjudul " Die Philosophie des recht " , ia menyatakan bahawa negara secara beransur - ansur berkembang melalui proses evolusi : Keluarga - > Bangsa - > Negara . Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar , melainkan disebabkan perkembangan dari dalam . Ia tidak tumbuh disebabkan kuasa manusia , melainkan disebabkan kehendak Tuhan . Dalam dunia moden seperti sekarang ini , teori theokratis tidak dipratekkan lagi , sudah tertinggal jauh .

2 . Teori Kekuasaan . Menurut teori ini negara terbentuk kerana adanya kuasa , sedangkan kekuasaan berasal dari mereka - mereka yang paling kuat dan berkuasa , sehingga dengan demikian negara terjadi kerana adanya orang yang mempunyai kekuatan / kekuasaan menakluk yang lemah .

3 . Teori Perjanjian Masyarakat . Menurut teori ini , negara terbentuk kerana sekumpulan manusia yang semula masing - masing hidup sendiri - sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama . Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara ( jaman semulajadi ) dan negara . 4 . Teori Hukum Alam . Menurut teori ini , terbentuknya negara dan undang-undang dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri - sendiri . Para penganut teori hukum alam terdiri : Masa Purba , seperti Plato dan Aristotle . Masa zaman pertengahan , seperti Augustine dan Thomas Aquinas . Masa Rasionalisme , seperti penganut teori perjanjian masyarakat . PLATO : Asal mula terjadinya negara sangat sederhana antara lain : Adanya keinginan manusia untuk memenuhi keperluan yang berlainan warna menyebabkan mereka harus bekerjasama . Mengingat manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain , maka memerlukan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk ditukar . Kerana seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus bergabung , maka terbentuklah desa . Antara kampung yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama , maka terbentuklah suatu masyarakat negara . ARISTOTELES : Menurut Aristotle , kewujudan manusia menurut kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial . Asal mula terbentuknya negara dapat digambarkan sebagai berikut : KELUARGA - > KELOMPOK - > DESA - > KOTA / NEGARA Secara Menengah .

Terjadinya negara secara menengah adalah membincangkan terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya , berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori menengah merupakan unsur penting penubuhan suatu negara baru . Untuk mengetahui terjadinya negara baru boleh menggunakan pendekatan fakta iaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar - benar berlaku . Menurut kenyataan sejarah , terjadinya suatu negara kerana : a . Penaklukan / Pekerjaan ( Occupasi ) . Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa . Contoh : Liberia diduduki budak - budak negro yang dimerdekakan tahun 1847 . b . Pelepasan diri ( Proklamasi ) . Suatu kawasan yang semula terlasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya . Contoh : Belgium melepaskan diri dari Belanda tahun 1839 , Indonesia tahun 1945 , Pakistan tahun 1947 ( semula wilayah Hindustan ) , Bangladesh tahun 1971 ( semula wilayah Pakistan ) , Papua New Guinea tahun1975 ( semula wilayah Australia ) , 3 negara Baltic ( Latvia , Estonia , Lithuania ) melepaskan diri dari Kesatuan Soviet tahun 1991 , dsb . c . Peleburan menjadi satu ( Gabungan ) . Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru . Contoh : Kerajaan Jerman ( 1871 ) , Vietnam ( 1975 ) , Jerman ( 1990 ) , dsb . d . Pengilhakan . Suatu daerah / negara yang diambil alih oleh bangsa lain , kemudian di wilayah itu berdiri negara . Contoh : Israel tahun 1948 . e . Pelenyapan dan pembentukan negara baru . Suatu negara pecah dan lenyap , kemudian diatas wilayah itu muncul negara baru . contoh : Colombia pecah menjadi Venezuella dan Colombia Baru tahun 1832 . Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1945 . Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara tahun 1945 . Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tahun 1954 . Kesatuan Soviet pecah / lenyap tahun 1992 kemudian muncul Rusia , Georgia , Kazakistan dsb . Yugoslavia pecah tahun 1992 kemudian muncul Croatia , Bosnia , Serbia ( Yugoslavia Baru ) . Cekoslovakia menjadi Czech dan Slovakia tahun 1992 .

c . kesimpulan Berdasarkan teori - teori yang ada dapat disimpulkan bahawa negara adalah sebuah kumpulan dari individu atau kumpulan yang dipimpin / diurus oleh sekumpulan kecil yang dipilih sendiri oleh masyarakat . Dan negara terbentuk melalui proses rendah dan menengah sesuai dengan penjelasan di atas