Anda di halaman 1dari 9

PROSEDUR MUTU

FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Kelas (ari/ an$$al : : : : Mesin Listrik II ................. L !"/ L!B / )anuari !0*+ Waktu Sifat #en$ampu : : : 90 menit Buka laptop/hardcopy %&odi "ntono' B ech.'Men$

Soal I (70%) *. !. 0. +. 2. 4. 5. Soal II 60078 )elaskan diskripsi ker&a motor %, -rushless den$an $am-ar. Men$apa motor %, -rushless yan$ ada dipasaran -erdaya kecil/ )elaskan cara men$operasikan $enerator %, den$an $am-ar/ Men$apa $enerator %, memerlukan e1citasi dan apa aki-atnya &ika tidak di-eri e1citasi/ eran$kan cara3cara men$atur kecepatan motor %,/ )elaskan den$an $am-ar prinsip ker&a medan putar motor ti$a fasa dan medan putar * fasa/ "pa per-edaan $enerator sinkron dan $enerator asinkron/

Suatu motor ! "om#on #en$e" $engan $a%a in#ut 25 "&' tegangan terminal 2(0 )' ta*anan "um#aran me$an s*unt' me$an seri $an +ang"ar masing2 se,esar 95 ' 0'015 $an 0'0( o*m. Hitung - a. .rus +ang"ar ,. /M0 %ang $i,ang"it"an 1. a%a out#ut

Selamat beke !a

PEN"ELESAIAN
Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* 2oor$. Tim Tea1*ing/232 2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

NAMA NO KELAS SOAL I

# HANI$ RHAHMA%ATI # 10 # LT&2A

1' (a a ke !a m)t) D( * +,-le,, a.ala1A

5am,ar 1. 3rus*less $1 motor 6 Permanent magnet a1 motor 7 /le1troni1 1ommutator

Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* -

2oor$. Tim Tea1*ing/232

2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

5am,ar 13 Sistem PR8NS8P 2/RJ. -

rive Motor

! 3rus*less mengguna"an sistem +em,atan tiga #*ase'

mi1ro#ro1essor'$an #osisi "ontrol. ,rus*less ! motor a$ala* se,agai #engen$ali /M0 meman9aat"an um#an ,ali" melalui ta*a# utama sam,ungan $ari #a$a sensor e9e" Hall %ang $a#at untu" menentu"an #osisi $an "e1e#atan. an intin%a "oil $ari motor ini $i*u,ung"an $engan stator' $an "omutatorn%a $i"ontrol ole* ele"troni". Saat motor ini $i,eri tegangan' stator a"an menerima tegangan' se*ingga #ermanen magnet #a$a rotor a"an mem,entu" ga%a gera" listri"' $an rotor %ang $i"en$ali"an ole* ele"troni" $an sensor e9e" *all a"an ,e"er+a se*ingga motor #un a"an ,er#utar. 2. "arena motor 1 ,rus*lees memili"i magnet #ermanen se*ingga %ang $i +ual $i #asaran *an%a %ang ! ,rus*less $engan $a%a ! magnet #ermanen%a "e1il +a$i $a%a %ang $i*asil"an +uga "e1il. :ntu" mem,uat motor ! ,rus*less $i,utu*"an magnet #ermamanen' se$ang"an +i"a ingin mem,uat motor %ang ,esar' ma"a $i,utu*"an magnet #ermanen %ang ,esar. :ntu" mem,uat magnet terse,ut $i,utu*"an ,ia%a %ang ,esar' ,er$asar"an #ertim,angan terse,ut ma"a +arang $iguna"an motor ,rus*less $engan $a%a %ang ,esar.
Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* 2oor$. Tim Tea1*ing/232 2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

(. Pengaturan tegangan ,asis $engan P&M !ara %ang "etiga a$ala* $engan meto$e P&M ;Pulse &i$t* Mo$ulation<' $engan meto$e ini tegangan ,asis $a#at $iatur $engan mengatur le,ar #ulsa %ang masu"' sema"in ,an%a" #ulsa %ang masu" ma"a sema"in ,an%a" arus %ang mengalir "e motor. #aran me$an $iam $an "um#aran armatur ,er#utar. Me$an magnet $i,ang"it"an ole* $ua "utu#/se#atu "um#aran me$an. 2um#aran me$an $i*u,ung"an #ararel' s*unt' $engan "um#aran armatur $an seri $engan regulator tegangan.2a=at "um#aran #a$a armatur ,er#utar memotong me$an magnet. Pem,ang"itan tegangan ,ola" ,ali" #a$a armatur $iseara*"an ole* "omutator $an $ialir"an "erang"aian luar mele=ati si"at arang %ang menem#el selalu #a$a "omutator.Regulasi tegangan $ila"u"an $engan mengontrol arus "um#aran me$an.Pem,atasan arus $isesuai"an untu" mem,atasi arus ma"simum %ang "eluar $ari armatur. !ut>out rela% $iguna"an untu" memutus"an *u,ungan ,aterai $engangenerator se=a"tu mesin ,er#utar ren$a* atau tegangan generator le,i* ren$a* $ari tegangan ,aterai

?. 5enerator

! memerlu"an e@1itasi' "arena Sistem e"sitasi a$ala* sistem #aso"an listri"

! se,agai

#enguatan #a$a generator listri" atau se,agai #em,ang"it me$an magnet. 3esar tegangan listri" %ang $i*asil"an generator ! se,an$ing $engan ,esar me$an magnet $i $alamn%a' se$ang"an ,esar me$an magnet ini se,an$ing $engan ,esar arus e"sitasi %ang $i,ang"it"an. Ji"a suatu generator ti$a" mengguna"an /@1itasi' a"an menga"i,at"an ti$a" ter+a$in%a #em,ang"itan listri"' "arena ti$a" a$a me$an magnet %ang $i,ang"it"an.
Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* 2oor$. Tim Tea1*ing/232 2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

2arena Sistem e"sitasi a$ala* sistem #aso"an listri" ! se,agai #enguatan #a$a generator listri" atau se,agai #em,ang"it me$an magnet' se*ingga suatu generator $a#at meng*asil"an energi listri" $engan ,esar tegangan "eluaran generator ,ergantung #a$a ,esarn%a arus e"sitasin%a. Sistem ini meru#a"an sistem %ang vital #a$a #roses #em,ang"itan listri" $an #a$a #er"em,angann%a' sistem /"sitasi #a$a generator listri" ini $a#at $i,e$a"an men+a$i 2 ma1am' %aitu1. Sistem /"sitasi $engan mengguna"an si"at ;,rus* e@1itation< 2. Sistem /"sitasi tan#a si"at ;,rus*less e@1itation<. 5. .Mengatur "e1e#atan #utar motor !' 2e1e#atan #utar $ari motor ! +uga $a#at $iatur sesuai ! $ila"u"an $engan mengatur

"e,utu*an. Pa$a intin%a untu" #engaturan "e1e#atan #utaran motor %aitu-

tegangan %ang masu" #a$a motor. .$a ,e,era#a 1ara #engaturan tegangan %ang $a#at $ila"u"an 1. Pengaturan tegangan motor $engan rang"aian #em,agi tegangan :ntu" mengatur tegangan motor' $a#at menam,a*"an #otensio atau varia,el resistor untu" mem,agi tegangan %ang masu" "e $alam motor se#erti #a$a gam,ar ,eri"ut- !ara ini ti$a" e9isien "arena ,an%a" energi %ang *ilang $an $i,utu*"an )R $engan $a%a ,esar. 2. Mengatur tegangan motor $engan mengatur tegangan ,asis transistor !ara ini meru#a"an #engem,angan $ari 1ara #ertama $engan menam,a*"an transistor. engan menam,a*"an transistor' ma"a energi %ang ter,uang a"an $a#at $i"urangi se*ingga energi le,i* *emat. Se,ua* Motor a"an ,er#utar $engan "e1e#atan tertentu +i"a $i,eri tegangan listri" $engan ,esaran tertentu $an mengalir $i$alamn%a arus listri" $engan ,esaran tertentu #ula' Misal"an se,ua* Motor ! $engan s#esi9i"asi se,agai ,eri"ut- 2?00r#m' 12v' 11=. ini artin%a motor terse,ut a"an ,er#utar se,an%a" 2?00 "ali #er menit +i"a $i,eri tegangan listri" se,esar 12 volt $engan ara* ,erla=anan +arum +am. A. B M/ .N P:T.R ( 0.S.
Misalnya kumparan a-a; b-b; c-c dihubungkan 3 fasa, dengan fasa rnasing-masing 120(gambar 3.4a dan dialiri arus sinus!id. "is#ribusi ia, ib, is sebagai fungsi $ak#u adalah seper#i gambar 3.4b.
Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* 2oor$. Tim Tea1*ing/232 2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

pada keadaan #l, #2, #3, dan 14 fluks resul#an yang di#imbulkan !leh kumparan #ersebu# masingmasing adalab seper#i gambar 3.4 c, d, e, dan f. %ada #1 fluks resul#annya mempunyai arah sama dengan arah fluks yang dihasilkan !leh kumparan a-a; sedangkan #2 fluks resul#annya dihasilkan !leh kumparan b-b. &n#uk #4, fluks resul#annya berla$anan arah dengan fluks resul#an yang dihasilkan pada saa# #l. "ari gambar 3.4 c, d, e, dan f #ersebu# #erliha# bah$a fluks resul#an ini akan berpu#ar sa#u kali.

>

M/ .N P:T.R 1 0.S. .#a,ila "um#aran>"um#aran motor in$u"si satu 9asa $ialiri arus ,ola">,ali" satu 9asa' ma"a

#a$a 1ela* u$ara a"an $i,ang"it"an me$an %ang ,er#utar $engan "e1e#atan #utaran se,esar Me$an magnet ,er#utar ,ergera" memotong lilitan rotor se*ingga mengin$u"si"an tegangan listri" #a$a "um#aran>"um#aran terse,ut. 3iasann%a lilitan rotor ,era$a $alam *u,ung sing"at. ."i,atn%a lilitan rotor a"an mengalir arus listri" %ang ,esarn%a tergantung #a$a ,esarn%a tegangan in$u"si $an im#e$ansi rotor. .rus listri" %ang mengalir #a$a rotor a"an menga"i,at"an me$an magnet rotor $engan "e1a#atan sama $engan "e1e#atan me$an #utar stator ;ns<. 8ntera"si me$an stator $an rotor a"an mem,ang"it"an torsi %ang menggera"an rotor ,er#utar seara* $engan ara* me$an #utar stator. 8ntera"si me$an stator $an rotor +uga men%e,a,"an ter+asin%a ga%a gera" listri" in$u"si %ang $ise,a,"an ole* "um#aran>"um#aran stator $an rotor. Rumusan matematis ga%a gera" listri" %ang ter+a$i #a$a motor in$u"si satu 9asa. imana nilai C;t< untu" 9lu"si ma"simum a"i,at $ari #en%e,aran "era#atan 9lu"s %ang mele=ati lilitan .$an%a #er,e$aan me$an #utar stator $an me$an #utar rotor atau %ang $ise,ut sli# #a$a motor in$u"si satu 9asa

Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* -

2oor$. Tim Tea1*ing/232

2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

7. 5enerator sin"ron meru#a"an generator $engan "e1e#atan #utar rotor sama $engan "e1e#atan me$an #utar stator se#erti generator me$an magnet #ermanen. Se$ang"an generator asin"ron memili"i "e1e#atan #utar rotor %ang ,er,e$a $engan "e1e#atan #utar me$an stator se#erti generator in$u"si.

Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* -

2oor$. Tim Tea1*ing/232

2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

SD.L 88 1. i"eta*uiPi 6 25 "& )t 6 2(0 ) Rs* 6 95 o*m Rs 6 0'015 o*m Ra 6 0'0( o*m iminta a. 8a ...E ,. /, ..E 1. Po ..E Ja=a,a. 8a 6 8 B 8s* 8 6 Pi / )t 6 25000 / 2(0 6 10F'A9 . 8s* 6 )t B 8 @ Rs / Rs* 6 2(0 B ;10F'A9 @ 0'015</95 6 2'? . 8a 6 8 B 8s* 6 10F'A9 . B 2'? . 6 10A'29 . ,. /, 6 )t B ; 8a.Ra< B ;8.Rs< > G)s 6 2(0 B ; 10A'29 @ 0'0(< B ; 10F'A9 @ 0'015< B 0 6 2(0 B ('1F B 1'A( B 0
Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* 2oor$. Tim Tea1*ing/232 2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444

PROSEDUR MUTU
FORM SOAL UJIAN

No. PM Revisi Tanggal Halaman

7.5.29/L1 2 1 Juli 2010 1/2

6 225'1F ) 1. Po 6 /, @ 8a 6 225'1F @ 10A'29 6 2(9(?'(F = 6 2('9( "&

Soal ini tela* $i"ali,rasi/$ivali$asi ole* -

2oor$. Tim Tea1*ing/232

2etua Program Stu$i

444444444444

44444444444