Anda di halaman 1dari 18

1.

AL QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN


Al Quran sebagai Landasan Ilmu Pengetahuan
1. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah memberikan kunci di dalam memahami
ilmu pengetahuan dengan cara iqra'(membaca) dan bil qalam (dengan tulisan). Hal ini
tercermin di dalam Surat Al-'Alaq/96: 1 -5.
O^ - c) El)4O Og -.- 4-UE
^ 4-UE =}=Oee"- ;}g` -U4N ^g
4O^~- El4O4 N4O^- ^@ Og~-.-
=^U4 U^) ^j =^U4 =}=Oee"-
4` uu4C ^)
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,Dia Telah menciptakan
manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,Yang mengajar
(manusia) dengan perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.(Al-Alaq 96:1-5)
Bahkan perintah untuk membaca diulangi sampai dua kali. Teknik membaca dan menulis tidak
dijelaskan secara rinci, akan tetapi prinsip di dalam mendalami ilmu pengetahuan selalu
ditekankan agar senantiasa mengaitkan dengan Allah sebagai Khalik (pencipta).

2. Di dalam AlQur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk
memperhatikan/meneliti berbagai ciptaan Allah, diantaranya sebagai berikut:
a. Perintah untuk rnemperhatikan, meneliti segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk
berbagai manfaat yang dapat diperoreh dari aktivitas peneritian tersebut.

~ W-NOO^- -O4` O) V4OEOO-
^O-4 _ 4`4 /j_^> e4CE-
+O7O4-4 }4N lO~ 4pONLg`uNC ^
Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda
kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak
beriman".(Yunus/10:101)
]) O) -UE= g4OEOO- ^O-4
-Ugu=-4 ^1-- jOOgE+-4
e4CE Oj+w U4:^- ^_
4g~-.- 4pNO7'O4C -.- V41g~
-41ON~4 _O>4N4 )_)ONLN_
4pNOO:E4-4C4 O) -UE= g4O4OO-
^O-4 4L+4O 4` =e^UE= -EOE-
1EgC4 ElE4E:c E4 =-EO4N
jOEL- ^_
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.(Ali
Imran/3:190-191)

b. Perintah untuk meneliti berbagai aspek tentang air yang kita minum (misalnya mengenai
asal, fungsi, kaitan dengan kehidupan, dll.).
O+uC474O 47.E^- Og~-.-
4pO+4O; ^gg +^47 +O+^4O^
=}g` puO^- u }^4 4pO7jO6^-
^g_
Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.Kamukah yang menurunkannya
atau kamikah yang menurunkannya?
(Al-Waaqi'ah/56 :68-69)

c. Perintah untuk meneliti mengenai berbagai aspek tentang api/energi.
O+uC474O 4OEL- /-- 4p+OO>
^_ +^47 >4=e .Og4OEE-
; }^4 ]O7*g=4^- ^_g
Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-
gosokkan kayu).Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?(Al-
Waaqi'ah/56:71-72)

d. Perintah untuk meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan apa-apa yang kita tanam.
7+uC474O E` ]ONO^4` ^g@ +^47
+O4^ONN4OuO> u }^4 4pONNjOEO-
^gj
Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya
atau kamikah yang menumbuhkannya?(Al-Waaq i'ah/56:63-64)

e. Perintah untuk meneliti seeara mendalam (ticiak hanya berdasarkan sangkaan) tentang
berbagai aspek dalam kehidupan. Teori geosentris menyatakan bahwa matahari bergerak
mengitari bumi, sedangkan bumi tidak bergerak (diam). Teori ini dikemukakan oleh Rolomeus
dan diyakini kebenarannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Tetapi pada kenyataannya
teori tersebut tidak benar, karena bumilah yang berputar mengelilingi matahari, di samping
berotasi pada porosnya. Hal ini digambarkan oleh ayat berikut, yang menyatakan bahwa
gunung-gunung sebenarnya bergerak (bergeser). Dan gunung juga bergerak karena pergerakan
bumi, yang diumpakan dengan awan yang digerakkan oleh angin. Tumbangnya teori geosentris
sebenamya bukan oleh Copernicus dengan teori heliosentrisnya yang diyakini benar, akan
tetapi oleh sarjana Muslim Mesir yang bernama lduddin Abdurrahman bin Ahmad. Beliau telah
mengungkap Surat An-Nam/27:88,seratus tahun sebelum teori heliosentris Copernicus
diungkapkan.
O4O>4 44l_^- Og+=O^4` LEEg`~E}
"O-4 OO> O4` EOO- _ E7u4 *.-
-Og~-.- =}^> E7 7/E* _ +O^^)
lOO)lE= E) ]OUE^> ^gg
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan
sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap
sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(An-Naml/27:88)


f. Perintah untuk meneliti dan mengambil hikmah dari berbagaifenomena di alam.

CUg>4 NV^`- E_+)O;e +EELUg W
4`4 .E_Uu4C ) 4pO)UE^-
^j@ 4-UE +.- g4OEOO- 4O-4
--E^) _ ]) O) CgO LO4CE
--gLg`uUg ^jj
Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan
hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-
orang mukmin.(Al Ankabut/29:43-44)

)_C)ON6Ec 4Lg4C-47 O) -E-
EO)4 jgO^ _/4EO 4E-4lE4C _
+O^^ O-O4^- 4 -'4C El)4O)
+O^^ _O>4N ]7 7/E* NOjgE+ ^)@
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah
bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah
benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
(Fushshilat 4 1 :53)

g. Bila perintah mencari ilmu secara haq diabaikan, maka akan timbul generasi yang dapat
mengakibatkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan.
4OE_ 1=OE^- O) )OE^-
@O4l^-4 E) ;e4:=OE OguC
+EEL- _CONOg 4*u4 Og~-.-
W-OUgE _^UE 4pON_O4C ^j
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi,
supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar).(Ar-Ruum/30:41)

3. Ayat-ayat di dalam Al-Quian yang melandasi akhlak dalam mencari ilmu dan karakter
ilmuwan muslim(ulil albab) adalah sebagai berikut:
a. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang senantiasa dilandasi dengan
keikhlasan.
~ Ep) O)E= OOOe4 EO4O^4E`4
)E4`4 *. p4O 4-gE^- ^gg
Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam." (Al-An'aam/6:162)

b. Ulama adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada-Nya dan tercermin di dalam
seluruh aktivitas hidupnya.
;g`4 +EEL- _.-4O.-4
Eu^-4 7-)U4^C` +O+^4O^
CgEOE E^^) /E^C -.- ;}g`
jg14:gN W-^EUN^- ]) -.-
NOCjG4N NOOEN ^gg
Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang
ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.(Faathir/35:28)

4 }74C += O4C-47 p +O4u4C
W-^EUNN /j_4 Cg74O) ^__
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil
mengetahuinya?(Asy Syuaraa/26:197)

c. Perintah Allah agar memakmurkan bumi(tidak mengeksploitasi) dalam rangka untuk
kemaslahatan ummat.

_O)4 E1O -~ w)U= _ 4~
O4C W-+:;N- -.- 4` 7 ;}g)`
O) ++OOEN W 4O- 74=^ =}g)`
^O- 74OEu4-c-4 OgOg
+NOg^4c O W-EO+O> gO^O) _
Ep) O).4O _UC@O~ _UO_O` ^g
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku,
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu
dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya,
Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Huud/11:61 )

d. Perintah Allah untuk bei'sungguh-sungguh dalam mencari ilmu.

4O- -Og~-.- 44O^ El^OU4N =U4-^-
+OuLg` e4C-47 7eE^4O` O}- Oq
U4-^- NOE=q4 eE_)l4=4N` W
E` 4g~-.- O) )_)OU~ [uuCEe
4pON):441 4` 4O4l4=> +OuLg`
47.4g-- gO4Lu-g^-
47.4g--4 g)-Cj> 4`4 NUu4C
N-Cj> ) +.- 4pONCcO-4 O)
Ug^- 4pO7O4C EL4`-47 gO) 7
;}g)` gLgN 4L)4O 4`4 NO-OO4C )
W-O7q U4:^- ^_
Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-
ayat yang muhkamaat[183], Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat)
mutasyaabihaat[184]. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk
menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui
ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman
kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat
mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Ali lmran/3:7)
^O)4 [~ _/E<ON` +O4Eg E4O
-_EEO EuU E7E;4` ^}uC4O4l^-
u =//^` 4lNO ^g
Dan (Ingatlah) ketika Musa Berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan)
sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau Aku akan berjalan sampai bertahun-
tahun".(Al Kahfi/ 18:60)

e. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman cran berilmu.
Og^4C 4g~-.- W-EONL4`-47 -O)
1g~ 7 W-OOOE> ) +)UEE^-
W-O=O^ gE=O^4C +.- 7 W -O)4
1g~ W-+O=e- W-+O=e ;7O4C +.-
4g~-.- W-ONL4`-47 7Lg` 4g~-.-4
W-O>q =Ug^- eE_4OE1 _ +.-4
E) 4pOUEu> OO)lE= ^
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam
majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al Mujadilah/58:11)

f. Perintah Allah untuk menjadi pewaris Kitabullah dan mengembangkan sunnah Rasulullah
sAW.
4L^4Ou =U4-^- 4g~-.-
4L^1EC;- ;}g` 4^g14lgN W _u4g
_g gOO^4Lg gu+g`4 /4^G`
gu+g`4 l-)Ec g4OOEC^)
p^O)) *.- _ CgO 4O- N;_E^-
+OO)lE:^- ^@g
Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-
hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara
mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat
kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar(Al
Faathir/35:32)

g. ulil albab merupakan hamba Allah yang kritis dan mampu mendengarkan berbagai pendapat
secara arif' menimbang dan mengikuti pendapat yang paling baik (sesuai dengan ketentuan
Allah).

4g~-.- 4pONg4OEC 4O^-
4pON):+4O +O4L=O;O _ Elj^q
4g~-.- N_.EE- +.- W Elj^q4
- W-O7q U4l^- ^g
Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka
Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang
mempunyai akal.(AzZumar/39:18)
h. Ulil albab merupakan hamba Allah yang menyadari akan kewajibannya untuk
menyampaikan ilmunya dan mempraktekkan ditengah masyarakat dengan landasan Tauhid.
-EOE- [uU4 +EELUg W-+OEOLN1g4
gO) W-EOUu4Og4 E^^ 4O-
O) /g4 4O-OO41g4 W-O7q
U4:^- ^)g
(Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi
peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang
Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (lbrahim/14:52)

i. Perintah untuk bersabar dalam mencari ilmu.

4~ EO)+4Ec p) 47.E- +.-
-6O)= 4 /;N El -6O^` ^g_
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati Aku sebagai orang yang sabar, dan Aku
tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun.(Al Kahfi/18:69)

j. Perintah untuk tidak mengikuti setiap aktivitas tanpa memahami ilmunya.

4 -^> 4` "^1 El gO) vUg _ Ep)
E7;OO- 4O=^4l^-4 E1-E^-4
O7 Elj^q 4p~E +Ou44N LO7*O4` ^@g

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya.(Al lsra/17 :36)

k. Ulil albab merupakan hamba Allah yang dapat dengan jelas membedakan yang haq dan yang
bathil.
~ OO4-OEC +1)lC^- CUjO-C-4
O4 El4lE;N 7E4O^4E g+1)lC^- _
W-OE> -.- Ojq^4C U4:^-
7+UE ]O)U^> ^
Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu
menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu
mendapat keberuntungan."(Al Maidah/5 : 100)

l. Ulil albab merupakan hamba Allah yang secan kontinyu melaksanakan sholat malam.
;}E` 4O- 7egL~ 47.4^-47 ^O--
-4}Ec Vj*.~4 +OEO^4 E4O=E-
W-ON_O4C4 O4uO4O gO)4O ~ E-
OO4-OEC 4g~-.- 4pO+;4C 4g~-.-4
4pOU;4C E^^) NO-EO4-4C W-O7q
U4l^- ^_
(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang
dapat menerima pelajaran.(Az- Zumar/39:9)

m. Perintah untuk senantiasa berdoa dalam setiap kegiatan mencari ilmu.

p4O UE- Oj V-:NO /j_^^4
--)UO) ^g@
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke
dalam golongan orang-orang yang saleh,(Asy- Syu'a ra a/26 : 83)


Ulama dan Ilmu Pengetahuan
4O> Ep -.- 44O^ =}g`
g7.EOO- w7.4` E4;_4Ou= gO)
4OE )U4^CO` Og++4O^ _ =}g`4
4:^- l1EN} E*O) EO;NO4
7-)U4^CO` Og++4O^ CU1)-OEN4
1Oc ^g_ ;g`4 +EEL-
_.-4O.-4 Eu^-4 7-)U4^C`
+O+^4O^ CgEOE E^^) /E^C
-.- ;}g` jg14:gN W-^EUN^- ])
-.- NOCjG4N NOOEN ^gg
Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan
dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung
itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang
hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-
binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang
takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.(Al Fathiir/35:27-28)
4 }74C += O4C-47 p +O4u4C
W-^EUNN /j_4 Cg74O) ^__
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil
mengetahuinya? (Asy-Syuara/26:197).

4O^~- c) El)4O Og~-.- 4-UE
^ 4-UE =}=Oee"- ;}g` -U4N ^g
4O^~- El4O4 N4O^- ^@ Og~-.-
=^U4 U^) ^j =^U4 =}=Oee"-
4` uu4C ^)
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.(Al Alaq/96:1-5)

]) O) -UE= g4OEOO- ^O-4
-Ugu=-4 ^1-- jOOgE+-4
e4CE Oj+w U4:^- ^_
4g~-.- 4pNO7'O4C -.- V41g~
-41ON~4 _O>4N4 )_)ONLN_
4pNOO:E4-4C4 O) -UE= g4O4OO-
^O-4 4L+4O 4` =e^UE= -EOE-
1EgC4 ElE4E:c E4 =-EO4N
jOEL- ^_
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali
Imran/190-191)
E_E4;O_E =}E^1Uc _ E4
E4uO>-47 V'NO VUgN4 _ 4^OOCEc4
E74` E1N-E1 44l^- =})Ol=O+C
4OO-C-4 _ EL4 --)Ug ^__
+OE4u^U44 OEu4= EO+l :-
7E4+-g }g)` 7c4 W E_ +^
4pNOE- ^g =}E^OUOOg4 4@O-
LOEg~4 O@O^_` j@O^`) O)
^O- /-- 4L^4O4 OgOg _
EL4 ]7) 7/E* 4-g)U4N ^g
;g`4 -gC4OO=- }4` ]OO74C +O
]OUEu4C4 1EE4N 4p1 CgO W EL74
_ --ggEO ^gg
Maka kami Telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih
tepat); dan kepada masing-masing mereka Telah kami berikan hikmah dan ilmu dan Telah
kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. dan
kamilah yang melakukannya. Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk
kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur
(kepada Allah). Dan (telah kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang
tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami Telah memberkatinya.
dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu.Dan kami Telah tundukkan (pula kepada
Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan
mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu, (Al-
Anbiyaa/21:79-82).


O>E4- +.- l)UE^- O-E^- 4
Eu> p-47O^) }g` :~ p
-/=/^NC C^O) +ONO;O4 W ~4 pO
O)+u1)e VUgN ^j
Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa
membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya
Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."(Thaaha/20:114)

p4O UE- Oj V-:NO /j_^^4
--)UO) ^g@

(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke dalam
golongan orang-orang yang saleh.(Asy-Syuara'126.83).

=OO4:4- ~LgO= }g)` E_gO~ 4~4
p4O /j_;N)eu up 4O7;- C4Eug^
/-- =e;Eu^ O>4N _O>4N4
O4).4 up4 4 w)U= +O=O>
/j_U=u14 Elg-O;O4O) O) Eg14lgN
--)UO- ^_
Maka dia tersenyum dengan tertawa Karena (mendengar) perkataan semut itu. dan dia
berdoa: "Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh
yang Engkau ridhai; dan masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-
hamba-Mu yang saleh".(AnNaml/27 :19).

4`4 ]~E 4pONLg`u^- W-NOg441g
LO-. _ OU 4OE4^ }g` ]7 lO~Og
gu+g)` OEj*.C W-O_OE4-41g O)
^}Cg].- W-+OO4N1g4 _4`O~ -O)
W-EONE_4O jgO) _^UE
]+OEO^4 ^gg
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi
dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(At Taubah/9:122)

4O-4 -Og~-.- 44O^ =}g` g7.EOO-
w7.4` E4;_4Ou= gO) =4l4^ ]7
7/E* E4;_4Ou= +Ou4g` -LOE= @O^Cw
+Ou4g` :EO 4:-4O4G` =}g`4 uCEL-
}g` E_gUC p-4OuLg~ O41g^-E1 eE4E_4
;}g)` E4;N 4pO+-uCEO-4
4pE`OO-4 4_):E;=N` 4OOEN4
O)l4=4N` W-NOO^- _O) j@OE
.-O) 4OE^ gOguL4C4 _ Ep) O)
7gO e4CE Og 4pONLg`uNC ^__
Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu
segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman
yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari
mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya
di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.(Al-
An'am/6:99).
CUg>4 NV^`- E_+)O;e +EELUg W
4`4 .E_Uu4C ) 4pO)UE^-
^j@ 4-UE +.- g4OEOO- 4O-4
--E^) _ ]) O) CgO LO4CE
--gLg`uUg ^jj
Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan
hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-
orang mukmin.(Al Ankabut/29:43-44)
7+uC474O E` ]ONO^4` ^g@ +^47
+O4^ONN4OuO> u }^4 4pONNjOEO-
^gj
Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya
atau kamikah yang menumbuhkannya?(Al-Waqi' ah/56:63 -64).

O+uC474O 47.E^- Og~-.-
4pO+4O; ^gg +^47 +O+^4O^
=}g` puO^- u }^4 4pO7jO6^-
^g_
Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.Kamukah yang menurunkannya
atau kamikah yang menurunkannya?(Al-Waqi'ah/56:68-69).

O+uC474O 4OEL- /-- 4p+OO>
^_ +^47 >4=e .Og4OEE-
; }^4 ]O7*g=4^- ^_g
Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-
gosokkan kayu).Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?(Al
Waqiah/56:71-72)

~ W-NOO^- -O4` O) V4OEOO-
^O-4 _ 4`4 /j_^> e4CE-
+O7O4-4 }4N lO~ 4pONLg`uNC ^
Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda
kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak
beriman"(Yunus/10:101).

Og^4C 4g~-.- W-EONL4`-47 -O)
1g~ 7 W-OOOE> ) +)UEE^-
W-O=O^ gE=O^4C +.- 7 W -O)4
1g~ W-+O=e- W-+O=e ;7O4C +.-
4g~-.- W-ONL4`-47 7Lg` 4g~-.-4
W-O>q =Ug^- eE_4OE1 _ +.-4
E) 4pOUEu> OO)lE= ^
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam
majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah/58:11)

Tadabur Alam

4O^~- c) El)4O Og~-.- 4-UE
^ 4-UE =}=Oee"- ;}g` -U4N ^g
4O^~- El4O4 N4O^- ^@ Og~-.-
=^U4 U^) ^j =^U4 =}=Oee"-
4` uu4C ^)

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan
manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.Yang mengajar
(manusia) dengan perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.(Al Alaq/96:1-5)

~ W-NOO^- -O4` O) V4OEOO-
^O-4 _ 4`4 /j_^> e4CE-
+O7O4-4 }4N lO~ 4pONLg`uNC ^
Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda
kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak
beriman".(Yunus/10:101)

CUg>4 NV^`- E_+)O;e +EELUg W
4`4 .E_Uu4C ) 4pO)UE^-
^j@ 4-UE +.- g4OEOO- 4O-4
--E^) _ ]) O) CgO LO4CE
--gLg`uUg ^jj
Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya
kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang
mukmin.(Al Ankabut/29:43-44)

4O-4 -Og~-.- 44O^ =}g` g7.EOO-
w7.4` E4;_4Ou= gO) =4l4^ ]7
7/E* E4;_4Ou= +Ou4g` -LOE= @O^Cw
+Ou4g` :EO 4:-4O4G` =}g`4 uCEL-
}g` E_gUC p-4OuLg~ O41g^-E1 eE4E_4
;}g)` E4;N 4pO+-uCEO-4
4pE`OO-4 4_):E;=N` 4OOEN4
O)l4=4N` W-NOO^- _O) j@OE
.-O) 4OE^ gOguL4C4 _ Ep) O)
7gO e4CE Og 4pONLg`uNC ^__
Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala
macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari
mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya
di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.(Al
Anam/6:99)

4O> Ep -.- 44O^ =}g`
g7.EOO- w7.4` E4;_4Ou= gO)
4OE )U4^CO` Og++4O^ _ =}g`4
4:^- l1EN} E*O) EO;NO4
7-)U4^CO` Og++4O^ CU1)-OEN4
1Oc ^g_ ;g`4 +EEL-
_.-4O.-4 Eu^-4 7-)U4^C`
+O+^4O^ CgEOE E^^) /E^C
-.- ;}g` jg14:gN W-^EUN^- ])
-.- NOCjG4N NOOEN ^gg
Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan
dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung
itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam
pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang
ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada
Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun. (Fathiir/35:27-28)

7+uC474O E` ]ONO^4` ^g@ +^47
+O4^ONN4OuO> u }^4 4pONNjOEO-
^gj
Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya
atau kamikah yang menumbuhkannya?(Al Waqiah/56:63-64)

]) O) -UE= g4OEOO- ^O-4
-Ugu=-4 ^1-- jOOgE+-4
e4CE Oj+w U4:^- ^_
4g~-.- 4pNO7'O4C -.- V41g~
-41ON~4 _O>4N4 )_)ONLN_
4pNOO:E4-4C4 O) -UE= g4O4OO-
^O-4 4L+4O 4` =e^UE= -EOE-
1EgC4 ElE4E:c E4 =-EO4N
jOEL- ^_
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali
Imran/3:190-191)

O4 ^O) =eUE=E1 El4ELE_ =eU~ 4`
47.E- +.- EO~ ) *.) _ p) p4O>
4^ E~ ElLg` L4` -V.44 ^@_
Dan Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa
quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua Ini terwujud, tiada kekuatan kecuali
dengan pertolongan Allah). sekiranya kamu anggap Aku lebih sedikit darimu dalam hal harta
dan keturunan. (Al Kahfi//18:39)
4O> E-^OE =4Og +.- 1E14`
LOE)UE LO4:j1C E4OE4=E `O4ljOC
E_U; e) E_NNO4 O)
g7.EOO- ^gj EO)u> E_Uq E7
O-gO p^O)) E_)4O C)O;EC4 +.-
41^`- +EE4Ug _^UE
]NOEO4-4C ^g)
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit,Pohon itu
memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.(Ibrahim/14:24-
25)

"Sesungguhnya Rabb-mu mempunyai hak atasmu, dirimu (badan dan jiwamu) juga punya hak
atasmu,dan keluargamu (istri dan anakmu) juga punya hak atasmu. Karena itu berikanlah
kepada setiap yang punya hak akan haknya." (HR Bukhari).

'Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, seandainya kamu selalu berada dalam kondisi seperti
ketika berada di sampingku dan selalu ingat kepada Allah, niscaya kamu akan selalu disertai
oleh malaikat baik di tempat tidur maupun di jalan-jalan, Akan tetapi, wahai Hanzhalah, sekali-
sekali (lakukanlah refreshing).'perkataan terakhir ini beliau ucapkan tiga kati. (HR Muslim).

"Maukah aku tuniukkan kepadamu sebaik-baik manusia?" Para sahabat menjawab, "Mau,
wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu orang yang apabila kamu memandangnya, maka
akan menjadikan kamu ingat kepada Allah Aza wa Jalla."(HR Ibnu Majah).

Mengambil Hikmah Kisah Firaun

4O4O^ El1-4L+^ Elg^E4l)
]O74-g ;}Eg ElEUE= LO4C-47 _ Ep)4
-LOOgVE =}g)` +EEL- ;}4N 4Lg-4C-47
]OUg4 ^_g
Maka pada hari Ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi
orang-orang yang datang sesudahmu dan Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah
dari tanda-tanda kekuasaan kami. (Yunus/10:92)

gO4C4 4` EOj ONNu1 O)
jE_OEEL- _j_4^ONN;>4 O)
jOEL- ^j /j_4^ONN;> 4O-
*.) E)O'=q4 gO) 4` "^1 Oj
gO) EUg 4^4 ONNu1 O)
jOCjOE^- @OO4^- ^jg
Hai kaumku, bagaimanakah kamu, Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu
menyeru Aku ke neraka? (Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan
mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui padahal Aku menyeru kamu
(beriman) kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? (Al Mumin/40:21-22)

;4 EL4 _U:~ 4O~ ]O4NOg
-47.~E}4 Oc4O NO@O ^_ up
W-1 O) E14:gN *.- W O)E+) 7
NOc4O -g` ^g p4 W-OUu> O>4N
*.- W EO)E+) 7Og>-47 }CUOO)
-)lG` ^_ O)E+)4 'ONN O).4O)
7)4O4 p pO+7-O> ^g
Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada
mereka seorang Rasul yang mulia, (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba
Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang
dipercaya kepadamu, Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah.
Sesungguhnya Aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan Sesungguhnya
Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku, (Ad
Dukhan/44:17-20)

E- El> +CgEO -/E<ON` ^) ^O)
+O.E14^ +O4O g1-4O^)
+EO+^- OOC ^g UE-^O- _O)
4pO4NOg +O^^) _/EC ^_ E- El-
-O) p _O+.4O> ^g El4Cgu-4 _O)
El)4O _/EuC4 ^_ +O.4O O4CE-
O4O7^- ^g =OO _/=4N4 ^g
4O4u1 _/4ROEC ^gg 4O=E OE1E4
^g@ 4 4^ N74O _O>;N- ^gj
+EO +.- 4~4^ jE4O=E-
-O1-4 ^g) Ep) O) ElgO
LE4Og }Eg -/E^C ^gg
Sudah sampaikah kepadamu (Ya Muhammad) kisah Musa.Tatkala Tuhannya memanggilnya
di lembah Suci ialah lembah Thuwa; "Pergilah kamu kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah
melampaui batas, Dan Katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan)".Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya
kamu takut kepada-Nya?" Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi
Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang
(Musa). Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
(seraya) berkata:"Akulah Tuhanmu yang paling tinggi". Maka Allah mengazabnya dengan
azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran
bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).(An Naziaat/79:15:26)

UE-^O- =e^ EO7=4 /4C4*) 4
4Og[> O) O@O^gO ^jg .4:E-^O- _O)
4pO4NOg +O^^) _/EC ^j@ O +O
LO~ 44jO- N--E- NO-EO44C u
_/E^C ^jj ~ .E4+4O 4L^^) C
p EONO^4C .E4^1U4N u p _/E;C4C
^j) 4~ .C` W /j_^^) .E:E4`
7Ec O4O4 ^jg
Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua
lalai dalam mengingat-Ku;Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah
melampaui batas; Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah
lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui
batas".Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, Sesungguhnya Aku beserta kamu
berdua, Aku mendengar dan melihat". (Thaahaa/20:42-46)

EO)+NO7^O 7O7^O
W-NO:;--4 Oj 4 pNO'> ^)g
E_GC^4C =}Cg~-.- W-ONL4`-47
W-ON4Og4-c- )OO)
jE_OUO-4 _ Ep) -.- E74`
4)OO- ^)@
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah
kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.Hai orang-orang yang beriman,
jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabar.(Al Baqarah/2:152-153)

Bukti Ilmiah Bulan Terbelah

Temuan Mengejutkan...Bukti ilmiah Mukjizat Nabi Membelah Bulan.
Berbagai macam mukjizat telah diberikan Allah SWT kepada kekasihNya Rasullah
Muhammad SAW, untuk memberi kebenaran atas Kerasulan yang disandangnya.

Salah satu mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW, ialah "Membelah Bulan".
Sebagaimana hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu berikut ini, ia
berkata:
"Bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW
bersabda : Saksikanlah oleh kalian." (Shahih Muslim No. 5010)

Hadist riwayat Anas RA, diaberkata :
"Penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah SAW untuk diperlihatkan kepada
mereka satu mukjizat (tanda kenabian), maka Rasulullah SAW memperlihatkan kepada
mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak dua kali." (Shahih Muslim No. 5013)

Dalam temu wicara di televisi bersama pakar Geologi Muslim, Prof. Dr. Zaghlul Al-
Najar, salah seorang warga Inggris mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah ayat dari surat
Al-Qamar memiliki kandungan mukjizat secara ilmiah? Maka Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar
menjawabnya sebagai berikut :

"Tentang ayat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Sejak beberapa waktu lalu,
saya mempresentasikan di Univ. Cardif, Inggris bagian barat, dan para peserta yang
hadir bermacam-macam, ada yang muslim dan ada juga yang bukan muslim. Salah satu tema
diskusi waktu itu adalah seputar mukjizat ilmiah dari Al-Quran"

Salah seorang pemuda yang beragama muslim pun berdiri dan bertanya : "Wahai Tuan,
apakah menurut anda ayat yang berbunyi "Telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah
terbelah" mengandung mukjizat secara ilmiah?"

Maka professor pun menjawabnya :
"Tidak, sebab kehebatan ilmiah dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan, sedangkan mukjizat
tidak bisa diterangkan oleh ilmu pengetahuan, sebab ia tidak bisa menjangkaunya.

Dan tentang terbelahnya bulan, maka itu adalah mukjizat yang terjadi pada Rasul terakhir,
Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam sebagai pembenaran atas kenabian dan kerasulannya
sebagaimana nabi-nabi sebelumnya.

Dan mukjizat yang kelihatan, maka itu disaksikan dan dibenarkan oleh setiap orang
yang melihatnya. Andai hal itu tidak termaktub di dalam kitab Allah dan hadits-hadits
Rasulullah SAw, maka tentulah kami para muslimin di zaman ini tidak akan
mengimani hal itu. Akan tetapi, hal itu memang benar termaktub di dalam Al-Qur'an dan
sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wassalam. Dan memang Allah ta'alaa benar-benar
Maha berkuasa atas segala sesuatu".

Dan setelah selesai Prof. Dr. Zaghlul menyampaikan hadits nabi tersebut, berdirilah
seorang muslim warga Inggris dan memperkenalkan diri seraya berkata : *Aku Daud
Musa Pitkhok, ketua Al-Hizb Al-Islamy Inggris. wahai tuan, bolehkah aku
menambahkan?"

Prof. Dr. Zahlul Al-Najar menjawab : "Dipersilahkan dengan senang hati.',
Daud Musa Pitkhok berkata :
"Aku pemah meneliti agama-agama (sebelum menjadi muslim), maka salah seorang
mahasiswa muslim menunjukiku sebuah terjemahan makna-makna Al-Quran yang
mulia. Maka aku pun berterima kasih kepadanya dan aku pun membawa terjemahan
itu pulang ke rumah. Dan ketika aku membuka-buka terjemahan Al-Quran di rumah maka
surat yang pertama aku buka ternyata Al-Qamar.Dan aku pun membacanya :

"Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan [1434].Dan jika mereka
(orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata:
"(Ini adalah) sihir yang terus menerus". Dan mereka mendustakan (Nabi)-dan mengikuti
hawa nafsu mereka" sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya [1435]. (Al-
Qamar: 1-3)

[l434] Yang dimaksud dengan saat di sini ialah terjadinya hari kiamat atau saat
kehancuran katum musyrikin, dan "terbelahnya bulan", ialah suatu mukjizat nabi
Muhammad SAW.
[1435] Maksudnya, bahwa segala urusan itu pasti berjatan sampai waktu yang Telah
ditetapkan terjadinya, seperti: urusan Rasulullah dalam meninggikan kalimat Allah pasti
sampai pada akhirnya yaitu kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. sedang
urusan orang yang mendustakannya pasti sampai pula pada akhirnya, yaitu kekalahan di dunia
dan siksaan di akhirat.

Maka aku pun bergumam : "Apakah kalimat ini masuk akal?? Apakah mungkin bulan
bisa terbelah kemudian bersatu kembali?? Andai benar, kekuatan macam apa yang bisa
melakukan hal itu???"

Maka, aku pun menghentikan dari membaca ayat-ayat selanjutnya, dan aku
menyibukkan diri dengan urusan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Allah-lah yang
Maha Tahu tentang tingkat keikhlasan hamba-Nya dalam pencarian kebenaran.
Maka aku pun suatu hari duduk di depan televisi Inggris. Saat itu ada sebuah diskusi
hangat antara presenter seorang Inggris dan 3 orang pakar ruang angkasa Amerika
ferikat Ketiga pakar antariksa tersebut pun menceritakan tentang dana yang begitu
besar dalam rangka melalcukan perjalanan ke antariksa.

Daripada itu, diantara diskusi hangat tersebut adalah tentang turunnya astronot
menjejakkan kakiknya di bulan, dimana perjalanan antariksa ke bulan tersebut telah
menghabiskan dana tidak kurang dari 100 juta dollar.
Mendengar hal itu, presenter terperangah kaget dan berkata : "Kebodohan macam
apalagi ini, dana begitu besar dibuang oleh AS hanya untuk bisa mendarat di bulan?,,
Mereka pun menjawab : "Tidak! Tujuannya tidak semata menancapkan ilmu pengetahuan AS
di bulan, akan tetapi kami mempelajari kandungan yang ada di dalam
bulan itu sendiri, maka kami pun telah mendapat hakikat tentang bulan itu, yang jika
kita berikan dana lebih dari 100 juta dollar ,untuk kesenangan manusia, maka kami tidak akan
memberikan dana itu kepada siapapun.,,

Maka presenter itu pun bertanya : "Hakikat apa yang kalian telah capai sehingga
demikian mahal taruhannya?"

Mereka menjawab : "Ternyata bulan pernah mengalami pembelahan di suatu hari
dahulu kala kemudian menyatu kembali!.

Presenter pun bertanya : "Bagaimana kalian bisa yakin akan hal itu?-

Mereka menjawab : "Kami mendapati secara pasti dari batuan-batuan yang terpisah dan
terpotong di permukaan bulan sampai di dalam (perut bulan). Maka, kami meminta para pakar
geologi untuk menelitinya dan mereka mengatakan , "Hal ini tidak mungkin telah terjadi,
kecuali jika memang bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali..

Mendengar paparan itu, ketua Al-Hizb Al-Islamy Inggris mengatakan :
"Maka aku pun turun dari kursi dan berkata Mukjizat (kehebatan) benar-benar telah
terjadi pada diri Muhammad SAW 1400-an tahun yang lalu. Allah
benar-benar telah mengolok-olok AS untuk mengeluarkan dana yang begitu besar,
100 juta dollar lebih, hanya untuk menetapkan akan kebenaran muslimin.

Subhanallah."