Anda di halaman 1dari 34

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2013

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

SENARAI KANDUNGAN

BIL

TAJUK

MUKA SURAT

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

1 - 11

PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN KOMPUTER

12 20

PENGENALAN PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER

21 23

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

DRAF
Tajuk Masa Standard Kandungan : 2. Pengurusan makmal komputer : 60 minit : 2.2 Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer Standard Pembelajaran : 2.2.1 Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh menyebut dua peraturan di makmal komputer Nilai : Disiplin dan hormat-menghormati

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

Permainan dalaman Cadangan permainan : Cus-cus kereta api 1. Murid beratur dan bergerak seperti kereta api sambil mengelak halangan yang disediakan.

Kon dan gelung rotan

EMK : Bahasa, Kreativiti dan Inovatif, Keselamatan Jalan Raya.

Langkah 1

1. Soal jawab berpandukan aktiviti permainan dalaman. Cadangan soalan : a. Apakah jenis permainan yang dimainkan ? b. Apakah peraturan yang ada dalam permainan tersebut c. Bolehkah permainan ini dimainkan tanpa mengikut peraturan ? 2. Murid menamakan peraturan permainan mengikut urutan.

EMK : Bahasa, Kemahiran Berfikir, Nilai Murni.

DRAF
Langkah Aktiviti BBB Catatan

Langkah 2

1. Tayangan slide/gambar kecederaan yang berlaku di dalam makmal komputer. 2. Soal jawab berpandukan slide/gambar Cadangan soalan : a. Apakah yang menyebabkan kecederaan ? b. Kenapa berlaku kecederaan ?

LCD, komputer riba

EMK : Bahasa, TMK, Kemahiran

LAMPIRAN 1

Berfikir, Nilai Murni.

Langkah 3

1. Penerangan peraturan di makmal komputer oleh guru : a. beratur b. mengikut arahan 2. Penerangan tentang kesan jika tidak mengikut peraturan. 3. Murid menamakan peraturan di makmal komputer berdasarkan slide/gambar yang ditunjukkan

LCD, komputer riba LAMPIRAN 2

EMK : Bahasa, TMK, Kemahiran Berfikir.

Langkah 4

1. Aktiviti lawatan ke makmal komputer.. 2. Murid beratur dalam barisan. 3. Murid bergerak ke makmal komputer dalam barisan. 4. Murid mengikut arahan yang ditetapkan oleh guru. Senarai semak

Pemerhatian tingkahlaku peraturan berdasarkan senarai semak.

EMK : Nilai Murni, Bahasa.

Penutup

1. Murid mendengar penerangan guru tentang pentingnya mengikut peraturan.

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 1 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 2 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 3 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 4 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 1

Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 2 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 2 Kad Gambar

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

LAMPIRAN 2 Kad Gambar

10

DRAF
SENARAI SEMAK
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Pengurusan Makmal Komputer : 2.2 Mengenal Pasti Peraturan Di Dalam Makmal Komputer : 2.2.1 Mengenal Pasti dan Menyatakan Peraturan Di Makmal Komputer

Nama Murid : _____________________________ Kelas/Kump :_______ Tarikh:______ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid.

BIL

KEMAHIRAN / AKTIVITI

1 Menguasai

2 Tidak Menguasai

CATATAN

1 2 3

Beratur dengan lurus Berjalan mengikut barisan Tidak bercakap semasa berbaris Mengikut arahan yang diberikan

11

DRAF
Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 60 minit : 4.1 Mengenal komponen komputer

: 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan : i. monitor ii. papan kekunci iii. tetikus

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh menamakan 2 perkakasan komputer dengan betul

Nilai

: Kerjasama dan disiplin

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

1. Murid melihat telefon bimbit yang ditunjukkan oleh guru 2. Bersoal jawab dengan murid apa yang ada di telefon bimbit. Cadangan soalan: a. Apa yang kamu nampak di tangan saya ? b. Apakah kegunaan telefon bimbit ? c. Apa fungsi skrin pada telefon bimbit ? d. Apa fungsi butang pada telefon bimbit ?

Telefon bimbit

EMK: TMK, Bahasa, Kemahiran Berfikir

Langkah 1

1. Murid mendengar penerangan guru tentang perkakasan komputer 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang gambar perkakasan komputer yang ditunjukkan 3. Murid menyebut nama perkakasan komputer yang ditunjukkan dalam gambar

Kad imbasan : i. monitor ii. papan kekunci iii. tetikus LAMPIRAN 1

EMK : Bahasa , sains dan teknologi

12

DRAF
Langkah Aktiviti BBB Catatan

Langkah 2

1. Murid membuat 2 kumpulan mengikut arahan guru 2. Murid di beri label nama perkakasan komputer 3. Setiap kumpulan melabelkan nama dengan gambar perkakasan komputer yang ditunjukkan oleh guru

Kad imbasan LAMPIRAN 1

EMK : Kemahiran berfikir ,

Kad perkataan i. monitor ii. papan kekunci iii. tetikus LAMPIRAN 2

kepimpinan

Kumpulan yang banyak betul dikira sebagai pemenang

Langkah 3

1. Murid menerima lembaran kerja 2. Murid mendengar penerangan guru 3. Murid membuat lembaran kerja

Lembaran kerja LAMPIRAN 3

Penutup

1. Murid melihat gambar sambil menjawab soalan secara spontan yang ditanya oleh guru Cadangan soalan : a. Ini gambar apa ? 2. Murid mendengar kesimpulan pelajaran hari ini oleh guru

Kad imbasan

13

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; i. monitor

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 1

Kad Gambar

14

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; ii. papan kekunci

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 1

Kad Gambar

15

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; iii. tetikus

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 1

Kad Gambar

16

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; i. monitor

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 2

Kad Perkataan

monitor

17

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; ii. papan kekunci

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 2

Kad Perkataan

papan kekunci

18

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; iii. tetikus

_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 2

Kad Perkataan

tetikus

19

DRAF
LAMPIRAN 3
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Pengenalan kepada perkakasan komputer : 4.1 Mengenal komponen komputer : 4.1.1 Mengenal pasti dan menyatakan ; i. Monitor ii. Papan kekunci iii. Tetikus

SENARAI SEMAK

Nama :......................................... Kelas / Kumpulan :..................... Tarikh :..................... Arahan Guru : Guru meminta murid menulis nama perkakasan mengikut gambar berdasarkan perkataan yang disediakan. Arahan Murid: Murid menulis nama perkakasan mengikut gambar berdasarkan perkataan yang disediakan. tetikus papan kekunci monitor

20

DRAF

Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 5. Pengenalan pengoperasian sistem komputer : 60 minit : 5.1 Mengenal pengoperasian asas komputer : 5.1.1 Latihan amali prosedur membuka komputer (switch on) dengan betul

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh membuka komputer (switch on) mengikut satu prosedur yang betul

Nilai

: Disiplin

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

1. Murid diminta oleh guru untuk memasang lampu di dalam makmal komputer 2. Murid memasang lampu satu persatu. 3. Bersoal jawab dengan murid Cadangan soalan : a. Bagaimana kamu hendak memasang lampu ? b. Kenapa kamu perlu memasang lampu ?

Lampu

EMK : Sains dan teknologi

Langkah 1

1. Setiap murid diminta membuka komputer(switch on). 2. Murid membuka komputer (switch on).

Komputer meja.

EMK: TMK, Kemahiran Berfikir.

Langkah 2

1. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membuka komputer (switch on). 2. Murid mendengar penerangan guru tentang prosedur membuka

Komputer meja

EMK : Komunikasi

21

DRAF
Langkah Aktiviti komputer (switch on) dengan betul. BBB Catatan

Langkah 3

1. Murid diminta membuka komputer (switch on) dengan bimbingan oleh guru.

Senarai semak

Penutup

1. Murid mendengar penerangan tentang perlunya membuka komputer (switch on) dengan cara yang betul.

22

DRAF

SENARAI SEMAK
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5. Pengenalan Pengoperasian Sistem Komputer : 5.1 Mengenal Pengoperasian Asas Komputer : 5.1.1 Latihan amali prosedur membuka komputer dengan betul.

Nama Murid : __________________________ Kelas/Kump :________ Tarikh:_______ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid.

1 BIL KEMAHIRAN / AKTIVITI Dengan bimbingan

2 Tanpa bimbingan

Tarikh/ Catatan

1 2 3

Membuka punca kuasa utama. Membuka punca kuasa di AVR. Menekan butang (switch on) CPU.

Menekan butang (switch on) monitor.

23