Anda di halaman 1dari 4

PENGERTIAN RASM UTHMANI. Sebagaimana yang diketahui ramai, Mushaf a !"uran a !

#arim yang diguna $akai $ada %aman kini ada ah mengikut kaedah $enu isan yang diteta$kan & eh #ha ifah Is am yang ketiga iaitu Uthman ibn Affan r.a. #aedah $enu isan ayat!ayat a ! "uran a !#arim ini atau ebih dikena i dengan Rasm Uthmani te ah diarahkan & eh be iau akibat ber akunya $erse isihan ba'aan di ka angan umat Is am yang begitu ketara. (ika di ihat dari sudut definisi Rasm Uthmani, Syeikh Abd a !Mun)im #ami Syair te ah menyebut di da am kitab be iau A !I)*a% a !"ur)ani fi a !Rasm a !Uthmani+ ,yang dimaksudkan dengan $erkataan ini -Rasm Uthmani. ia ah kaedah atau 'ara $enu isan $erkataan! $erkataan a !"uran $ada mushaf!mushaf yang ditu is & eh $ara sahabat di %aman $emerintahan Uthman ibn Affan r.a, dan dihantar ke negara!negara Is am. Maka dinamakan kaedah ini dengan Rasm Uthmani ada ah sebagai sandaran ke$ada Uthman ibn Affan r.a atas $erintah be iau untuk menu is semu a ayat!ayat a !"uran/. Rasm Uthmani yang te ah 0diasaskan) & eh #ha ifah Uthman bin Affan r.a. meru$akan satu kaedah $enu isan ayat!ayat su'i a !"uran yang amat hebat dan tinggi ni ainya. #eagungan Rasm Uthmani ini da$at di ihat menerusi hubungkaitnya dengan $erbe%aan 1ira)at yang $e bagai di da am a !"uran a !#arim. Maka $enu isan 1ira)at yang $e bagai ini $er u diseragamkan agar umat Is am khususnya $ada %aman tersebut tidak terke iru dengan ka am A ah S.2.T. dari segi ba'aan muta3atirah dan sya%%ah. (usteru, $eme iharan Rasm Uthmani ini $er u diteruskan dan dikeka kan da am usaha memartabatkan a !"uran dan 1ira)at demi me ahirkan generasi 'e ik a !"uran $ada %aman akan datang. 4enar ah kata A ah S.2.T+ ,Sesungguhnya #ami -A ah S.2.T.. benar!benar menurunkan a !"uran dan sesungguhnya #ami -A ah S.2.T.. *ua ah yang benar!benar men*aganya/. -SURAH A5!HI(R +6.

Se ain itu maksud Rasm Uthmani *uga b& eh diketagerikan se$erti ini, Rasm bermaksud satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagi memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf. Rasm Uthmani pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Penulisan asm ini dibuat berdasarkan apa yang telah diri!ayatkan oleh para

ulama" rasm #tulisan$ daripada mashaf-mashaf yang telah dihantar oleh Khalifah Uthman r.a ke Kota %asrah, Khufah, &yam, 'akkah dan 'adinah termasuklah yang diperuntukkan khas bagi rujukan Khalifah di Kota 'adinah.

Kaedah Penulisan Rasm Uthmani

1.Kaedah Meniadakan Huruf (Hazaf). (azaf bermaksud membuang atau meniadakan huruf-huruf tertentu dalam struktur kalimah tertentu dari al-Quran. )erdapat lima huruf yang terlibat dalam kaedah ini iaitu huruf alif, !au, ya, lam dan nun yang terdapat pada kalimah tertentu. (azaf juga berlaku kepada hurufhuruf alif, !au, dan ya pada kata permulaan #fa!atih$ surah tertentu al-Quran. (azaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu* +- (azaf ,syarah- bermaksud hazaf yang bertujuan menunjukkan !ajah-!ajah -iraat tentu. .- (azaf ,khtisor - bermaksud hazaf peringkasan seperti pengguran alif pada struktur kata jama" 'uzakkar &alim dan /ama" 'uannath &alim. 0- (azaf ,ktisor - bermaksud hazaf pembatasan yang bermaksud hazaf alif pada kalimahkalimah tertentu tanpa melibatkan kalimah lain.

2. Kaedah Menambah Huruf ( "! # ) 1iadah merupakan satu perkara penting yang perlu diketahui dalam penulisan dan pembacaan asm Uthmani. 1iadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu dalam al-Quran. (uruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan ketika membacanya. (uruf-huruf tambahan tersebut ialah alif , !au, dan ya.

$. Kaedah Menulis Huruf Hamzah ( %!&'"# ) 2alam 'ushaf asm Uthmani, keadaan penulisan huruf-huruf hamzah adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada kedudukannya iaitu apabila kedudukan hamzah !asal atau hamzah -at" di a!al kalimah atau didahului huruf ziadah, pertengahan kalimah, hujung kalimah, tempat-tempat hukum khas.

(. Kaedah Men))anti Huruf ( *#+,-# ) ,bdal ialah menukar sesuatu huruf kepada huruf yang lain . 2alam penulisan 'ushaf asm

Uthmani, 3 al-%adl4 merupakan perkara penting yang perlu diketahui dan diberi perhatian kerana huruf yang menggantikan sesuatu huruf itu tidak boleh dibaca sama sekali, sebaliknya yang dibaca adalah huruf asal yang digantikan itu. 2alam penulisan mashaf-mashaf asm Uthmani, huruf-huruf yang digantikan itu terbahagi kepada lima bahagian iaitu* #a$ ,bdal huruf Alif kepada huruf 5a!. #b$ ,bdal huruf Alif kepada huruf 6a". #c$ ,bdal huruf 7un kepada huruf Alif. #d$ ,bdal huruf )a8 al-'arbutah#9$ kepada huruf )a" al-'aftuhah#:$. #e$ ,bdal huruf )hulathi 5a! kepada huruf Alif.

.. KaedahMenulis Perkataan /eran)kai dan /er0isah ( 123"#4 156"# ) Kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang tertentu. 2i dalam asm Uthmani terdapat banyak kalimah sama yang ditulis dengan cara bersambung pada suatu tempat tetapi ditulis dengan cara terpisah di suatu tempat yang lain.

7. Kaedah Ma 8ih 9ira:atan (Kalimah ;an) mem0un;ai dua <a=ah ba>aan) Kaedah penulisan kalimah yang tergolong dalam kumpulan ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian* +. 'engandungi dua !ajah -iraat dan ditulis bertepatan dengan cara bacaan kedua-duanya .. 'engandungi dua !ajah -iraat dan ditulis berpandukan salah satu dari keduanya #!ajah yang lebih masyhur$ 0. 'engandungi dua !ajah -iraat dan ditulis berbeza-beza antara mushaf berpandukan kepada cara bacaannya masing-masing