Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 BAHAGIA Mata Pelajaran: Kelas Tarikh Hari Masa : : : : Bahasa Melayu

3 Bahagia 15 April 2012 Ahad 8.15-8.45 pagi

Bil Pelajar : 15 orang Tema : Keluarga Bahagia. Tajuk : Keluarga Adam Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi

yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1(i) : membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Fokus Sampingan 7.1 membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) : Menerangkan maklumat tentang pengalaman sedia ada. Objektif : Diakhir pelajaran murid-murid dapat: i. Membaca petikan bertajuk Keluarga Adam dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. iii. Memberi maklumat yang tersurat dan tersirat dalam petikan yang disediakan. Mengenalpasti kata nama khas dan kata nama am. Kemahiran bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis Sistem bahasa : 1. Morfologi : kata nama khas dan kata nama am 2. Sintaksis : Ayat tunggal, ayat majmuk, ayat Tanya 3. Kosa kata :Tanggungjawab, mendidik, gotong royong, cemerlang , beruntung dan membimbing. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral Nilai murni Bahagia Kasih sayang Hormat-menghormati bekerjasama Kemahiran bernilai tambah Belajar Cara Belajar Kemahiran berfikir masalah. Pembelajaran Pengetahuan Sedia ada Bahan Bantu Belajar : Membaca menghubungkait, menganalisis, penyelesaian mengaitkan pengalaman sedia ada mempunyai keluarga sendiri, membina ayat Note book, projector, skrin, slide power point, petikan Pemahaman dan lembaran kerja. dan Pembelajaran Aktiviti Murid Catatan

Aktiviti Pengajaran Langkah/masa Aktiviti Guru

Set Induksi 5 minit) (

Langkah 1 (5 minit) Petikan Keluarga Adam

1. Guru bersoaljawab dengan murid 2.Guru menunjukan beberapa slid keluarga bahagia. 3. Bersoaljawab dengan murid tentang: i. Adakah kamu mempunyai keluarga? ii. Berapakah orangkah ahli keluarga kamu? iii. Apakah aktiviti yang kamu lakukan bersama keluarga pada hujung minggu? 6. Guru mengaitkan tajuk pelajaran hari itu. 1. Guru membaca petikan

1. Murid menjawab soalan yang dikemukan oleh guru. 2. Murid memerhatikan slide yang ditunjukan oleh guru 2. Murid menjawab soalan-soalan yang dikemukan oleh guru berdasarkan paparan tersebut.

BBM : keluarga bahagia, komputer/LCD Nilai : kasih sayang, hormat menghormati.

2. Guru bersoaljawab tentang isi petikan 3.Guru memberi contoh kata nama khas yang terdapat dalam petikan.

1. Murid mendengar bacaan guru. 2. Murid diminta membaca petikan secara kelas, kumpulan dan individu 3. Murid menjawab soalan guru. 4. Murid menggariskan contoh kata nama khas yang diberi oleh guru dan murid memberi kata nama khas yang mereka tahu berdasarkan petikan. 1. Kumpulan 1&2 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi 2. Kumpulan 3&4 mencari dan menulis semula ayat yang mengandungi kata nama khas dan kata nama yang terdapat di dalam petikan 3. Wakil kumpulan bentang hasil perbincangan di hadapan kelas.

BBM : Petikan Keluarga Adam Strategi:Direktif kontekstual

Langkah 2 (10 minit) Aktiviti kumpulan

1. Guru agihkan murid kepada 4 kumpulan.

KB: Penyelesaian masalah, KP: Verbal linguistic. BBB: Kad-kad arahan Strategi: Kontekstual metakognitif Nilai: Kerjasama, berkeyakinan. Strategi : Kontekstual metakognitif Kb: Penyelesaian masalah.

Langkah 3 (8 minit) Penilaian Menjawab teka silangkata Penutup

1. Guru mengedarkan borang silangkata 2. Guru memberi penerangan apa yang perlu dilakukan. 3. Guru menyuruh murid melengkapkan silangkata.

1. Murid menjawab soalan silang kata mengikut urutannya. 2. Bincang jawapan soalan silang kata.

(2 minit) Pengukuh an/pengayaan/pemulihan

1. Guru memberi pengukuhan kata nama khas. Kata nama am

Murid menyebut kata nama khas dan kata nama am berulang kali.

Lembaran kerja

RPH | undefinedundefinedundefined 4. Rancangan Pengajaran Harian 1 4.1 Rancangan Pengajaran 1 Tarikh/ Hari Kelas : Isnin : 5 Cerdas Masa : 7.40 8.40 pagi

Bil. Pelajar : 35 Murid Tema : Kekeluargaan

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk Objektif : Murid dapat : Rumahku Syurgaku

a) Menyatakan 5 kata panggilan yang sesuai dalam perbualan keluarga b) Membaca petikan teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar. c) Membina 3 ayat daripada kata panggilan tersebut. Sistem Bahasa : Kata Ganti Nama Diri/ Kata Panggilan Kata Nama Khas. Kosa Kata : salasilah, berhijrah, anak tunggal

Pengetahuan Sedia Ada: Semua murid mengenali ahli keluarga asas dan boleh membaca. Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd Projektor, Pembesar Suara. Pengisian Kurikulum : Nilai Hormat menghormati, bekerjasama Ilmu - Kajian Tempatan, Pendidikan Moral KBT - KB(menyenarai), KP(muzik, visual, kontekstual)

Kemahiran: Fokus Utama: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intinasi dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Fokus Sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Guru Set Induksi ( 5 minit ) Lagu SayangIbu Sayang Bapa ( buku teks m.s 1) Memasang lagu Sayang Ibu Sayang Bapa pada komputer riba besambung dengan LCD dan pembesar suara. Aktiviti Murid Mendengar dan menyanyikan lagu bersamasama Catatan

BBM : Cd lagu Rujuk lampiran 1

Disertakan video lagu pada URL 2 Langkah 1 ( 8 minit ) Keluarga Menayangkangambarkeluarga asas dan bersoaljawab kata panggilan Menjawab kata panggilan berdasarkan gambar

BBM : Slaid gambar

keluarga. Contoh: bapa,ibu dll

keluarga

Nilai : kasih sayang Langkah 2 ( 15 minit ) Bacaan dengan lancar dan intonasi yang betul, Mendengar bacaan dari murid secara kelas dan individu terpilih. Membaca dialog buku teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar dan intonasi yang betul.

BBM : buku teks Rujuk Lampiran 2

Langkah 3 ( 10 minit )

Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas.

Menyoal murid kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri,Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog dan menulisnya di papan putih

Menyenaraikan kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri,Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog

Langkah 4 ( 8 minit )

Menyebut dan memahami maksud setiap Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas.

Menerangkancarapenggunaan Menyebut, Kata panggilan/Kata Ganti memahami dan menyalin dalam Nama Diri, Kata Nama Khas. buku tulis yang ditulids di papan putih.

Langkah 5 ( 9 minit )

Latihan

Mengedarkan lembaran kerja

Menulis Kata panggilan/Kata Ganti Nama Diri, Kata Nama Khas

dan membina ayat.

Penutup ( 5 minit )

Rumusan Kesalahan murid dan membaiki ayat yang salah

Membuat pembetulan kesalahan yang telah dikesan

Refleksi : Semua murid 35/35 mencapai objektif (a) dan (b). 30/35 mencapai objektif (b). Terdapat 5 orang murid yang tidak dapat menulis ayat dengan betul. Kesalahan tanda bacaan dan ejaan paling ketara. Murid kurang perbendaharaan kata menyebabkan mereka ttidak dapat membina ayat dengan baik. Bacaan dialog memuaskan tetapi masih terdapat murid yang tidak dapat memperdengarkan suara dengan kuat dan jelas.

4.2 Rancangan Pengajaran 2 Tarikh/ Hari Kelas : Selasa : 5 Cerdas Masa : 10.00 11.30 pagi

Bil. Pelajar : 35 Murid Tema : Kekeluargaan

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk Objektif : Murid dapat : Rumahku Syurgaku

a) Menyebut 5 Kata Ganti Nama Diri yang terdapat dalam petikan muka surat 4 b) Menyatakan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang dibaca. c) Membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan betul. Sistem Bahasa : Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata : afiat, program, sediakala, tempat peranginan

Pengetahuan Sedia Ada: Semua murid mengenali dan memahami Kata Ganti Nama Diri/Kata Panggilan yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas..

Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd Projektor, Pembesar Suara. Pengisian Kurikulum : Nilai Hormat menghormati Ilmu - Kajian Tempatan KBT - KB( menjana idea), KP(muzik, kontekstual) Kemahiran: Fokus Utama: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Fokus Sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat.

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Guru Set Induksi ( 5 minit ) Surat kiriman tidak rasmi Bersoaljawab surat-surat yang pernah dihantar atau diterima oleh murid. Aktiviti Murid Memberi respons dengan menceritakan isi surat yang pernah ditulis atau diterima Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul Nilai: berani Catatan

Langkah 1 ( 10 minit )

Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Makna perkataan

Mendengar dan menyemak bacaan murid buku teks m,s 4 Menjelaskan perkataan-

BBM : buku teks Rujuk Lampiran 3

Langkah 2

Menyatakan perkataan yang

( 10 minit )

perkataan yang sukar difahami murid Kata Ganti Nama Diri Membimbing murid mencari Kata Ganti Nama Diri Memberi penerangan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan menggunakkan kemudahan slaid power point. Membimbing murid mencari ayat tunggal dan ayat majmuk

sukar dan mendengar penjelasan guru Membaca petikan m.s 4 dan menggariskannya secara individu. Mendengar dan memahami sambil berinteraksi dengan guru Nilai : berdikari

Langkah 3 ( 12 minit )

Langkah 4 ( 15 minit )

Ayat tunggal dan ayat majmuk

BBM : Slaid Power Point.

Langkah 5 ( 15 minit )

Mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk

Mencari dan menyalin ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam buku teks m.s 4 Membina tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk dalam buku tulis

Langkah 6 ( 20 minit )

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

Membimbing murid membina ayat

Penutup ( 3 minit )

rumusan

Memuji kelebihan murid dan memperbaiki kelemahan murid

Mendengar dan membetulkan kesalahan yang dilakukan.

Refleksi: Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (a). 31/34 dapat mencapai objektif pengajaran (b). 28/35 mencapai objektif pengajaran (c). 4 orang murid masih lagi mengalami kekeliruan jenis ayat tunggal dan ayat majmuk. Proses mengenalpasti ayat memakan masa yang lama berbanding dengan murid-murid yang lain. 28 orang murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk namun terdapat kelemahan dari segi stuktur ayat dan kata hubung yang digunakan. Masih terdapat beberapa orang murid melakukan kesalah tanda bacaan dan ejaan dan ayat-ayat yang dibina oleh mereka.

4.3 Rancangan Pengajaran 3 Tarikh/ Hari Kelas : Rabu : 5 Cerdas Masa : 7.40 8.40 pagi

Bil. Pelajar : 35 Murid Tema : Kekeluargaan

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk Objektif : Murid dapat : Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

a) Menulis sekurang-kurangnya 5 isi-isi penting berdasarkan dialog m.s 6 b) Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. c) Membina sekurang-kurangnya 2 ayat daripada Kata Nama Am dan 2 ayat daripada Kata Nama Khas. Sistem Bahasa : Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Kosa Kata : Kem Motivasi Jati Diri

Pengetahuan Sedia Ada: Semua murid telah mengenali ahli keluarga kembangan terutamanya nenek dan mengetahui aktiviti perkelahan. Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, komputer riba, Lcd Projektor, Pembesar Suara. Pengisian Kurikulum : Nilai Hormat menghormati, berdikari, berani Ilmu - Kajian Tempatan, Sivik dan Pendidikan Moral KBT - KB(menjana idea), KP(interpersonal, visual, kontekstual)

Kemahiran: Fokus Utama:

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Guru Set Induksi ( 5 minit ) Perkelahan keluarga Aktiviti Murid BBM : Slaid Power Point Catatan

Menayangkan slaid Menjawab soalan aktiviti secara lisan perkelahan keluarga. secara indivu dan secara kelas Menyoal murid berkaitan dengan gambar-gambar tersebut

Nilai : berani

Langkah 1 ( 15 minit )

Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul

Menyemak dan mendengar bacaan dialog buku teks m.s 6. Membetulkan kesilapan secara yang dilakukan oleh murid

Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.

BBM: buku teks Rujuk Lampiran 4

Langkah 2

Mencari isi-isi penting

Panduan cara mendapatkan isi-isi

Membaca secara senyap dan

Nilai; berdikari

( 10 minit )

penting

mencari isi-isi petikan dalam dialog m.s 6 dan menulisnya di dalam buku latihan. Menyenaraikan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas yang terdapat dalam dialog dan menulisnya didalam buku latihan. Membina 2 ayat menggunakan perkataan Kata Nama dan 2 ayat menggunakan perkataan Kata Nama Khas. Menyiapkan latihan

Langkah 3 ( 10 minit )

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Penerangan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Langkah 4 ( 15 minit )

Membina ayat

Menyemak ayat yang dibina oleh murid.

Penutup ( 5 minit )

Membimbing dan memantau kerja murid

Refleksi : Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (b) walaubagaimanapun masih terdapat 5 orang murid yang tidak dapat membaca dengan kuat kerana tidak mempunyai keyakinan diri yang teguh dan malu pada rakan-rakan yang lain. 30/35 dapat mencapai objektif pengajara (a). 5 orang tidak dapat mencari lima isi dengan lengkap. Kumpulan murid ini mengambil masa yang lama bagi menyiapkan latihan ini. 32/35 orang murid dapat mencapai objektif pengajaran (c). 3 orang murid lagi tidak dapat menyiapkan ayat kerana kesuntukan masa.