Anda di halaman 1dari 38

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN EMPAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

SENARAI KANDUNGAN

BIL.

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM FOKUS MATA PELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PENTAKSIRAN

1 1 1 2 3 3 4 6 6 7 8

PENDAHULUAN

diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah

pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT

Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademik dan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan

Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

berakhlak mulia. OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Khas

(Masalah Pembelajaran) bertujuan

membimbing murid agar berupaya; i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat

ii.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian

iii.

memperoleh

kemahiran

dan

keterampilan

ke

arah

Domain bagi setiap tunjang adalah: i. ii. iii. iv. v. vi. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. viii. ix. x. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi

Kurikulum modal

Berasaskan insan yang

Tunjang

dibina

bagi dan

membangunkan berketerampilan.

berpengetahuan

Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama

yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan bentuk dan Standard yang

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid

Pembelajaran

diorganisasikan

dalam

modular

mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Kemahiran

Berfikir

Aras

Tinggi

ialah

keupayaan dan nilai

untuk dalam

mengaplikasikan

pengetahuan,

kemahiran

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

KBAT

adalah

merujuk

kepada

kemahiran

mengaplikasi,

aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka.

menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. KBAT Mengaplikasi Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana

KBAT boleh diaplikasikan

di dalam bililik darjah melalui aktiviti

idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan

berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan

Mengaplikasikan

pengetahuan

dan

kemahiran

pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen

Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam


keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan mata untuk

memperkukuhkan

pembelajaran

sesuatu

pelajaran.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu:

Belajar mengenai TMK

Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK

membina

modul

yang

bersesuaian

mengikut

keperluan.

Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid.

FOKUS MATA PELAJARAN Pendidikan Islam Modul Pembelajaran Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ke arah melahirkan murid yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertakwa dan beramal soleh. Mata pelajaran Pendidikan Islam memberi pendedahan kepada murid tentang ilmu pengetahuan, kemahiran serta nilai yang merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan dan ketatanegaraan. Mata pelajaran ini disusun di bawah lima tajuk utama iaitu Asuhan Tilawah al-Quran, Jawi, Asas Ulum Syariah, Asas Akhlak Islamiah dan Sirah Nabawiyah. Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Modul Pengajaran Pendidikan Islam

Modul Pembelajaran Pendidikan Islam disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji dan mengukuhkan kefahaman murid untuk mencapai atau menguasai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah:

Kaedah Hafazan Kaedah Amali Pelbagai Unsur Terapi Pembelajaran Masteri Kaedah Simulasi

Modul pengajaran disediakan berpandu kepada mata pelajaran di aliran perdana dan bertujuan untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau

Kaedah Perbincangan Pembelajaran Kolaborasi Pendekatan Permainan Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Pengalamian

penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen

RPI memperincikan antara lain: i. ii. iii. iv. v. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi

bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. vii. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan membimbing mereka. dan murid persediaan berinteraksi bagi membantu dan

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid

dengan

persekitaran

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Merujuk

standard

prestasi

yang

dibina

berdasarkan

standard kurikulum. Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan Pentaksiran Rujukan Standard PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

pembelajaran, semester atau tahun.

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan sedemikian standard tidak prestasi yang ditetapkan. pencapaian

memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Holistik tentang iaitu mampu memberi pengetahuan, maklumat menyeluruh dan

Pentaksiran

membandingkan

penguasaan,

kemahiran,

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama

pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan

balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang

Tahu dan Faham

Murid kefahaman bentuk

menunjukkan untuk menukar atau serta

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

komunikasi

menterjemah

menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid pengetahuan melaksanakan menggunakan untuk sesuatu

kemahiran pada suatu situasi. Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. 5 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan TAHAP PENGUASAAN 1 Tahu Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan MAKSUD TAFSIRAN UMUM Beradab Terpuji Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran baharu, prosedur pada dengan atau situasi mengikut secara

Tafsiran Umum

sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan

Beradab Mithali

pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,

Mempamerkan kemahiran membaca Al-Quran, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi

kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. 5 Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

Mengaplikasi kemahiran membaca Al-Quran, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta

TAHAP PENGUASAAN 1

TAFSIRAN

mampu membaca dan menulis jawi dengan baik

Mengetahui asas membaca Al- Quran, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasulullah SAW dan mengenal huruf jawi.

Mahir membaca Al-Quran, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi

Memahami asas membaca Al-Quran, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasulullah SAW dan mengecam huruf jawi.
PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Pendidikan Islam

Mempamerkan kebolehan asas membaca AlQuran, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasulullah SAW serta boleh membaca dan menulis jawi Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap

10

keupayaan murid berdasarkan

Standard Prestasi yang telah

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses

disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik

dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan

pengajaran

dan

pembelajaran.

Elemen

yang

diuji

adalah

pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai murni.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk

pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek penguasaan kemahiran, kebolehan dan nilai murni. Kaedah

menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

pemerhatian adalah untuk menilai kefahaman murid dan bukan hanya sekadar mengingat. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

11

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF TILAWAH AL-QURAN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 1.1 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek 2 STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek Membunyikan huruf berbaris satu di atas dalam kalimah dengan bacaan panjang dan pendek. Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek dengan panduan 1 TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Membunyikan huruf berbaris satu di atas dalam kalimah

Membaca kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid Membaca kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid dan makhraj huruf yang betul

Membaca kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek dengan sempurna dan fasih

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 1.2 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Membunyikan huruf berbaris satu di bawah dalam kalimah

Membunyikan huruf berbaris satu di bawah dalam kalimah dengan bacaan panjang dan pendek.

Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek dengan panduan Membaca kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid

Membaca kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid dan makhraj huruf yang betul

Membaca kalimah berbaris satu di bawah dengan bacaan panjang dan pendek dengan sempurna dan fasih

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 1.3 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek Membunyikan huruf berbaris satu di hadapan dalam kalimah dengan bacaan panjang dan pendek. STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 1.3.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek 1 Membunyikan huruf berbaris satu di hadapan dalam kalimah TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek dengan panduan

Membaca kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid

Membaca kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek dengan bertajwid dan makhraj huruf yang betul

Membaca kalimah berbaris satu di hadapan dengan bacaan panjang dan pendek dengan sempurna dan fasih

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 2.1 Membaca Surah AlKafirun STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 2.1.1 Membaca ayat satu dan ayat dua dengan betul 1 TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh.. Menyebut kalimah tertentu daripada surah Al- Kafirun

2.1.2 Membaca ayat tiga dan ayat empat dengan betul 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul

2.1.3 Membaca ayat lima dan ayat enam dengan betul 3 2.1.4 Membaca keseluruhan Surah Al-Kafirun dengan betul Membaca Surah Al- Kafirun secara talaqi musyafahah

Membaca Surah Al- Kafirun dengan betul

Membaca Surah Al- Kafirun secara tartil

Surah Al-Kafirun secara tartil dan menjadi pembimbing rakan sebaya

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 2.2 Menghafaz Surah AlKafirun STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 2.2.1 Menghafaz ayat satu dan dua dengan betul 1 2.2.2 Menghafaz ayat tiga dan empat dengan betul 2 Menghafaz ayat tiga dan empat daripada Surah Al-Kafirun TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menghafaz ayat satu dan dua daripada Surah Al-Kafirun

2.2.3 Menghafaz ayat lima dan enam dengan betul

2.2.4 Menghafaz keseluruhan Surah Al- Kafirun dengan lancar

Menghafaz surah Al-Kafirun dari ayat satu hingga enam dengan bimbingan guru

Menghafaz Surah Al Kafirun dengan betul

Menghafaz surah Al- Kafirun dengan lancar dan bertajwid

Menghafaz surah Al-Kafirun secara bertaranum

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 2.3 Membaca Surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 2.3.1 Membaca ayat satu Surah AlKauthar dengan betul 2.3.2 Membaca ayat dua Surah AlKauthar dengan betul 2 2.3.3 Membaca ayat tiga Surah AlKauthar dengan betul 2.3.4 Membaca keseluruhan Surah Al-Kauthar dengan betul Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat dengan betul TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyebut kalimah tertentu daripada surah Al- Kauthar

Membaca Surah Al- Kauthar dengan bimbingan guru

Membaca Surah Al- Kauthar dengan betul

Membaca Surah Al-Kauthar secara tartil

Membaca Surah Al- Kauthar secara tartil dan menjadi pembimbing rakan sebaya

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 2.4 Menghafaz Surah AlKautsar STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 2.4.1 Menghafaz ayat satu Surah AlKauthar dengan betul 2.4.2 Menghafaz ayat dua SurahAlKauthar dengan betul 2 2.4.3 Menghafaz ayat tiga SurahAlKauthar dengan betul 2.4.4 Menghafaz keseluruhan Surah Al- Kauthar dengan lancar 3 Menghafaz ayat satu hingga tiga Surah AlKauthar dengan bimbingan guru Menghafaz ayat satu dan dua surah surah Al- Kauthar TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menghafaz ayat satu daripada Surah AlKauthar

Menghafaz Surah Surah Al- Kauthar dengan betul

Menghafaz surah Surah Al- Kauthar dengan lancar dan bertajwid

Menghafaz surah Surah Al- Kauthar dengan bertaranum

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF JAWI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 3.1 Mengenal dan membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 3.1.1 Mengenalpasti perkataan mudah daripada suku kata terbuka 3.1.2 Membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka

Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka yang membentuk perkataan

Membatangkan perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul

Membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul

Membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul dan lancar

Membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul, lancar dan fasih

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 3.2 Mengenal dan membina perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 3.2.1 Mengenalpasti perkataan mudah daripada suku kata terbuka 3.2.2 Membina perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyebut huruf yang membentuk ejaan perkataan daripada suku kata terbuka

Memadankan perkataan daripada suku kata terbuka dengan gambar

Menyusun suku kata terbuka membentuk perkataan bermakna berpandukan gambar

Memilih dan menyusun suku kata terbuka membentuk perkataan bermakna

Membina dan mengeja perkataan bermakna daripada suku kata terbuka dengan betul

Membina, mengeja dan membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF AKIDAH STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 4.1 Memahami konsep beriman kepada rasul STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 4.1.1 Menyatakan pengertian rasul 1 4.1.2 Menyatakan nama-nama rasul 4.1.3 Menyatakan tugas-tugas rasul 2 Menyebut pengertian dan nama-nama rasul Menyatakan pengertian rasul TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyatakan pengertian rasul, nama-nama dan tugasnya dengan panduan

Menyatakan pengertian rasul, nama-nama dan tugasnya tanpa panduan

Menyatakan pengertian rasul, nama dan tugasnya mengikut tertib

Menyatakan pengertian rasul, nama dan tugasnya dengan sempurna

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF IBADAH STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 5.1 Memahami konsep beristinjak STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 5.1.1 Menyatakan pengertian istinjak 5.1.2 Menyatakan cara beristinjak 2 5.1.3 Menyatakan alat-alat beristinjak 5.1.4 Menyatakan kepentingan beristinjak Menyatakan alat-alat yang digunakan untuk beristinjak TAFSIRAN Murid boleh..

TAHAP PENGUASAAN

Menyebut pengertian beristinjak

Menyatakan pengertian beristinjak, alat-alat, cara melakukan dan kepentingannya dengan panduan

Menyatakan pengertian beristinjak, alat-alat, cara melakukan dan kepentingannya tanpa panduan

Menyatakan pengertian beristinjak, alat-alat, cara melakukan mengikut tertib dan kepentingannya dengan jelas

Menyatakan pengertian beristinjak, alat-alat, cara melakukan mengikut tertib dan kepentingannya dengan sempurna

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 5.2 Memahami konsep bersuci daripada hadas kecil STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 5.2.1 Menyatakan pengertian hadas kecil 5.2.2 Menyatakan cara-cara menyucikan diri daripada hadas kecil 5.2.3 Menyatakan faedah bersuci daripada hadas kecil 5.2.4 Menyatakan keburukan dan akibat tidak sempurna hadas kecil TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyatakan pengertian hadas kecil

Menyatakan cara-cara menyucikan diri daripada hadas kecil Menyatakan pengertian hadas kecil, caracara bersuci daripada hadas kecil, faedah bersuci dan akibat tidak sempurna bersuci daripada hadas kecil dengan bimbingan Menyatakan cara-cara berwuduk dengan betul Menyatakan faedah bersuci daripada hadas kecil yang sempurna dengan keburukan bersuci daripada hadas kecil yang tidak sempurna dengan betul Menyatakan cara-cara bersuci daripada hadas kecil dengan sempurna Membezakan antara faedah bersuci daripada hadas kecil dan keburukan tidak sempurna bersuci daripada hadas kecil Menyatakan cara-cara bersuci daripada hadas kecil dengan sempurna dan istiqomah dalam kehidupan seharian Menceritakan faedah bersuci daripada hadas kecil dan akibat tidak bersuci daripada hadas kecil

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

5.3 Memahami konsep bersuci daripada hadas besar

5.3.1 Menyatakan pengertian hadas besar

Menyatakan pengertian hadas besar

5.3.2 Menyatakan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar

Menyatakan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar

5.3.3 Menyatakan cara menyucikan diri daripada hadas besar

Menyatakan pengertian dan sebab hadas besar, cara menyucikan diri daripada hadas besar dan faedah bersuci daripada hadas besar dengan bimbingan Menyatakanpengertian, sebab hadas besar dan cara-cara bersuci daripada hadas besar serta faedah bersuci daripada hadas besar tanpa bimbingan Menyatakan pengertian, sebab hadas besar dan cara-cara bersuci daripada hadas besar serta faedah bersuci daripada hadas besar dengan betul Menyatakan pengertian, sebab hadas besar dan cara-cara bersuci daripada hadas besar dengan sempurna dan istiqomah dalam kehidupan seharian Menerangkan faedah bersuci daripada hadas besar

5.3.4 Menyatakan faedah bersuci daripada hadas besar

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

5.4 Memahami rukun solat

5.4.1 Menyatakan 13 rukun solat Berdiri betul bagi yang berupaya Niat Takbiratul ihram Membaca surah Al-Fatihah Rukuk Itidal Sujud Duduk antara dua sujud Duduk tahiyyat akhir Membaca tahiyyat akhir Membaca selawat ke atas nabi Memberi salam yang pertama Tertib

Menyebut 13 rukun solat dengan bimbingan guru

Menyebut 13 rukun solat tanpa bimbingan

Menyatakan 13 rukun solat dengan berpandu

Menyatakan 13 rukun solat dengan betul

Menyatakan 13 rukun solat dengan tertib

Menyatakan 13 rukun solat berserta dengan perbuatan dan lafaznya.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYYAH STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 6.1 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar tandas STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 6.1.1 Menyatakan adab-adab masuk tandas 6.1.2 Menyatakan adab-adab keluar tandas 2 6.1.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar tandas 3 6.1.4 Membaca doa masuk dan keluar tandas Menyatakan adab-adab masuk dan keluar tandas TAFSIRAN Murid boleh..

TAHAP PENGUASAAN

Menyatakan hukum mengamalkan adab masuk dan keluar tandas

Menyatakan adab-adab masuk dan keluar tandas serta kelebihan beramal dengannya

Menyatakan adab-adab masuk dan keluar tandas, kelebihan beramal dengannya serta membaca doa masuk dan keluar tandas dengan betul Menyatakan adab-adab masuk dan keluar tandas, kelebihan beramal dengannya serta membaca doa masuk dan keluar tandas dengan betul dan istiqamah Mengamalkan adab-adab masuk dan keluar tandas dengan betul dan istiqamah dalam kehidupan harian

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 6.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 6.2.1 Menyatakan adab-adab masuk rumah TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyatakan hukum mengamalkan adab masuk dan keluar rumah

6.2.2 Menyatakan adab-adab keluar rumah 2 6.2.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 3 6.2.4 Membaca doa masuk dan keluar rumah 4 Menyatakan adab-adab masuk dan keluar rumah, kelebihan beramal dengannya serta membaca doa masuk dan keluar rumah dengan betul Menyatakan adab-adab masuk dan keluar rumah, kelebihan beramal dengannya serta membaca doa masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqamah Mengamalkan adab-adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqamah dalam kehidupan seharian Menyatakan adab-adab masuk dan keluar rumah serta kelebihan beramal dengannya Menyatakan adab-adab semasa masuk dan keluar rumah

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF SIRAH AN-NABAWIYYAH STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 7.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 7.1.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW Abdullah Aminah Abu Talib Abdul Muttalib TAFSIRAN Murid boleh..

TAHAP PENGUASAAN

Menyatakan nama ibu dan bapa Nabi Muhammad SAW

Menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW Menyatakan hubungan nabi Muhammmad s.a.w dengan:

7.1.2 Menyatakan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW

Abdullah Aminah Abdul Mutalib Abu Talib

Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan keturunan baginda dengan panduan Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad serta keistimewaan keturunan baginda secara ringkas Menceritakan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW serta keistimewaan keturunan baginda secara terperinci

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing.. 7.2 Mengetahui peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya.. 7.2.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid boleh..

Menyatakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW (Rabiul Awal)

7.2.3 Mengetahui sejarah kelahiran

Menyatakan tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW

Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Rasulullah SAW

Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW serta sejarah kelahiran baginda dengan panduan guru Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW serta sejarah kelahiran baginda secara ringkas Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW serta sejarah kelahiran baginda secara terperinci

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai