Anda di halaman 1dari 2

UNIT 4: BANGGA TERHADAP SEKOLAH

Tarikh Patut Siap:16.04.2012

Pengenalan
1. Sekolah kita merupakan tempat kita mendapat ilmu dan mengenali rakan-rakan. Oleh itu kita perlu berbangga dengan sekolah kita. 2. Bagaimanakah cara kita menunjukkan perasaan sayang dan bangga terhadap sekolah kita? Antara cara-caranya: a! mengetahui sejarah dan identiti sekolah" b! mematuhi peraturan sekolah" c! me#ujudkan semangat berpasukan" d! me#ujudkan budaya sekolah positi$. %. Adakah penting untuk kita mengetahui misi dan &isi sekolah? Sudah tentu kerana untuk menjayakan misi dan &isi sekolah' penglibatan seluruh #arga sekolah amatlah diperlukan.

Mematuhi Peraturan Se !lah


1. (eraturan sekolah adalah ketetapan undangundang yang #ajib dipatuhi oleh setiap murid. 2. )ematuhi peraturan sekolah adalah salah satu cara untuk menunjukkan baha#a kita menyayangi sekolah kita. *. )urid-murid yang berdisiplin adalah muridmurid yang mematuhi peraturan sekolah.

)ematuhi peraturan sekolah adalah salah satu cara untuk menunjukkan baha#a kita menyayangi sekolah kita. *. )urid-murid yang berdisiplin adalah muridmurid yang mematuhi peraturan sekolah. Setiap tempat di sekolah mempunyai peraturan. (atuhilah peraturan demi kebaikan seluruh #arga sekolah. %. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid akan dirujuk pada pihak yang bertanggungja#ab menjaga disiplin. -. Setiap guru adalah merupakan guru disiplin' meskipun terdapat guru yang khusus menjaga disiplin murid. .. +epentingan mematuhi peraturan sekolah: a! mendisiplinkan pelajar" b! memelihara imej baik sekolah" c! pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna dan selesa" d! menjamin keselamatan murid dan seluruh #arga sekolah" e! me#ujudkan keharmonian di sekolah.
2.

Me$u"u# an Semangat Ber%a&u an


1. Semangat berpasukan adalah kerjasama yang dibentuk dalam sesuatu pasukan. 2. /ntuk menjayakan akti&iti sekolah' kerjasama seluruh #arga sekolah amatlah diperlukan. *. Oleh itu amatlah penting setiap murid memupuk semangat berpasukan dalam diri. %. 0aedah semangat berpasukan antara para pelajar: a! memudahkan perlaksanaan akti&iti yang telah dirancang oleh pihak sekolah' b! me#ujudkan hubungan baik antara pelajar sesama pelajar' dan antara pelajar dengan guru serta #arga sekolah yang lain" d! memupuk perpaduan dan menjamin kejayaan sesebuah pasukan.

Mengetahui Se"arah #an Mengenali I#entiti Se !lah


1. +ita perlulah mengetahui sejarah sekolah. Antara perkara yang kita perlu tahu termasuklah: a! tahun ditubuhkan" b! latar belakang sekolah" c! peristi#a penting" d! kejayaan sekolah dan sebagainya. 2. Selain itu kita juga perlu mengenali identiti sekolah. ,ontoh identiti sekolah termasuklah: a! lagu sekolah" b! &isi sekolah" c! lambang sekolah" d! bendera sekolah dan sebagainya. *. Adalah menjadi tanggungja#ab setiap murid mengenali identiti sekolah mereka supaya mereka akan berasa bangga terhadap sekolah mereka. %. Adakah penting untuk kita mengetahui misi dan visi sekolah? Sudah tentu kerana untuk menjayakan misi dan &isi sekolah' penglibatan seluruh #arga sekolah amatlah diperlukan.

Bu#a'a Se !lah
1. Budaya sekolah ialah sesuatu perlakuan yang menjadi kela1iman di sesebuah sekolah. 2. Antara contoh budaya sekolah ialah: a! budaya sekolah dalam taman" b! budaya sekolah berdisiplin" c! budaya sekolah penyayang" d! budaya sekolah cemerlang kokurikulum' dan sebagainya. *. Sumbangan tenaga seluruh #arga sekolah sama ada dari segi tenaga atau idea amatlah penting untuk menghidupkan budaya sekolah positi$ yang diimpikan.

Mematuhi Peraturan Se !lah


1.

(eraturan sekolah adalah ketetapan undang-undang yang #ajib dipatuhi oleh setiap murid.